صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

  دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۳۰ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

      درجلسه فوق العادۀ مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب وتصدیق چهارعنوان قانون وسند بین المللی، گزارش کاری کمیسیونهای مجلس استماع شد.

       ضمیمه شماره(2) قانون اصول محاکمات تجارتی که درکمیسیون های مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه ارایه واتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفت.

30-Saratan97-JAL1.JPG

      هکذا درجلسه موافقتنامه وسایط نقلیه موتورداردرمورد تنظیم عبورومروروسایط مسافربری، شخصی وباربری میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری هند وموافقتنامه همکاری های ترانزیتی وترانسپورتی (لاجورد ) میان افغانستان، آذربایجان، گرجستان، ترکیه وترکمنستان همچنان کنوانسیون حمل ونقل بین المللی خط آهن، که درکمیسیون های مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود نیز به جلسه ارایه وبه اتفاق آرا تصدیق گردید.

         اما درمباحث آزاد جلسه، ازجانفشانی های نیروهای دفاعی وامنیتی کشوردرمیادین نبرد علیه گروه های هراس افگن به نیکویی یاد آوری گردید، درضمن ازحمله هوایی برمحلات مسکونی درولسوالی چهاردره ولایت کندز که گفته شد منجر به شهادت مردم ملکی گردیده است شدیداً انتقاد گردیده خواهان باز پرس فوری این حادثه گردیدند.

      همچنان سناتوران بر ترویج علم ومعارف از دید گاه اسلام تاکید داشته ومخالفین مسلح که درچندین ولایت کشوردروازه های مکاتب را به روی دانش آموزان بسته اند آنرا خلاف آموزه های اسلامی دانسته از ایشان خواستند که به حق فرزندان کشور اینگونه جفا نکنند .

       درجلسه صلح وثبات یک نیازجدی خوانده شد اما خاطرنشان گردید که هرگونه گفتگوها پیرامون صلح تحت رهبری حکومت افغانستان باید صورت گیرد تا نتیجه مطلوبی به دست آید.

30-Saratan97-JAL2.JPG

      هکذا محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس سنا مختصراً گزارش بازدید خویش را ازمناطق سیلاب زده ولایت پنجشیر ارایه نموده گفت حجم خسارات وارده از ناحیه سیلاب درمنطقه پیشغوربسیار بالا است و راه مواصلاتی ولسوالی های حصه اول و پریان ومسیر دریای پنجشیر که از اثر این سیلاب مسدود شده هنوزباز نگردیده وقسمت های از سرک و قریه جات هنوز زیر آب اند که به وقت وکار بیشتر نیاز است که باید توجه لازم صورت گیرد و افزود دراین حادثه دلخراش حدود دوصد خانه بصورت کلی و منازل۵۴ فامیل دیگر به صورت نسبی تخریب شده است ، ایزدیار ضمن ابرازسپاسگذاری از ادارات کمک کننده وبازدید رهبران حکومت وحدت ملی ازمناطق سیلابزده تاکید نمود که باید زمین های زراعتی، باغ ها ، مساجد ، مکاتب ، سربند های آب، بند های کوچک تولید برق، جوی های آبیاری، آسیاب ها و علفچر های مواشی تخریب شده دوباره احیا گردیده ودرضمن جهیل های سرکوهی مورد ارزیابی قرارگیرند تا ازتکرارهمچو حوادث طبیعی در آینده جلوگیری شود.

       یاد آوری ازتحصن باشنده گان ولایت نیمروزبخاطربرکناری والی آنولا، پرچاوی های غیرعادلانه برق درنقاط مختلف شهرکابل، یاد آوری ازشکایت یکتعداد قوم پشتون ازشخصی بنام ملک تاتار مبنی برغصب زمین های شان درولایت تخار، وخیم بودن وضعیت امنیتی ولسوالی زیباک ولایت بدخشان، نبود مصونیت امنیتی شهروندان کابل  به نسبت تهدیدات افراد ولگرد وبی بند وبار، تاکید برتمدید روند ثبت نام رایدهندگان درشهرکابل ، تاکید بردریافت راه حل انتخابات ازسوی حکومت واحزاب سیاسی که گفته می شود درشماری ازولسوالی ها ازنفوس آنها کرده تعداد ثبت نام راینده گان بیشترشده ونیز تاکید برافزایش معاشات نیروهای امنیتی ودفاعی وبرخی مسایل دیگر مطرح بحث قرار گرفت.

     درجمع بندی موارد مطروحه، فضل هادی مسلم یار ازنیروهای دفاعی وامنیتی کشورابرازحمایت نموده گفت بمباردمانی که درولایت کندز به وقوع پیوسته ودرآن افراد ملکی تلف شده است قابل پذیرش نمی باشد باید ازسوی ارگانهای ذیربط مورد بررسی قرارگیرد و درآینده درعملیات های نظامی ازدقت کابل کار گرفته شود تا موجب تلفات ملکی نگردد.

       رئیس مشرانوجرگه گفت رسیده گی به آسیب دیدگان ولایت پنجشیر، حل پرچاوی های برق درشهرکابل و خواست های تحصن کننده گان ولایت نیمروز را با رئیس کشور شریک خواهند ساخت.

        فضل هادی مسلم یار ضمن تاکید برتامین عدالت برغاصبین زمین درولایت تخار، پیرامون وضعیت امنیتی درولایت ننگرهار وتغییرات به وجود آمده درسطح رهبری آن ولا ، روشنی انداخته گفت وضعیت امنیتی در ننگرهار قابل قبول نمی باشد که باید به هرطریق ممکن جلو اعمال تخریبی دشمنان گرفته شود، و حکومت مرکزی ومحلی مسوول اند که دروضعیت امنیتی ننگرهار تغییرات مثبت به وجود آورندوهرگاه مشکلات ازقبیل کمبود پرسونل امنیتی، تجهیزات وسایرمسایل وجود داشته داشته باشد مجلس سنا درحل آن همکاری لازم را نموده مسوولان ذیربط را مورد استجواب قرارخواهند داد

30-Saratan97-JAL3.JPG.

        همینگونه طبق اجندا سناتورمحمدنادرصفری گزارش اجلاس اول سال هشتم تقنینی کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه را ارایه نموده گفت این کمیسیون طی این اجلاس 48جلسه را تدویرنموده که درآن 21مورد قانون، فرامین تقنینی، موافقتنامه هاومیثاق های بین المللی موردبحث قرارگرفته است ونیزدراین مدت مسوولان وزارتهای صنعت وتجارت، زراعت، مالیه، تصدی گازمایع جهت استجواب به منظوررسیدگی به مشکلات مردم وبررسی فعالیت های سکتوراقتصادی وخدمات اجتماعی به کمیسیون دعوت گردیده اند ونیزازپروسه حریق بانکنوتهای مندرس درپایتخت وولایات بلخ، ننگرهار، کندهارنظارت به عمل آمده است. موصوف ضمن یادآوری ازدستآوردها وچالش ها فراه راه کمیسیون افزود طی این اجلاس به 90درصد عرایض وشکایات موکلین رسیدگی لازمرصورت گرفته است،

ونیزدرجلسه سناتورقاری میرحاتم تره خیل درهنگام ارایه گزارش کمیسیون امورشوراهای ولایتی،مصونیت وامتیازات بیان نمود این کمیسیون درجریان اجلاس روان 37جلسه را دایرنموده که درآن علاوه ازبحث روی 14عنوان اسناد تقنینی شماری از اراکین حکومتی را در موارد مختلف استجواب ومسایل مربوطه را جهت حل آن با آنان شریک ساخته است، به همین ترتیب ضمن کار روی گزارش های واصله برخی شورای های ولایتی به عرایض واصله نیزپرداخته شده است.

    سپس سناتورمحمدآجان منگل حین ارایه گزارش کاری کمیسیون امور اقوام ، قبایل وکوچیها گفت در این اجلاس کمیسیون 37جلسه را دایر، شماری ازمسئولین رااستجواب، روی 21عنوان اسناد تقنینی بحث وبه شماری از عرایض شهروندان رسیدگی نموده است همچنان کمیسیون بنابرفیصله نشست عمومی به ولایات کنر وپکتیا سفرهای را انجام داده ومشکلات وچالش های موجود را علاوه از مسئولین ادارات محلی درمرکز نیز با شماری از مقامات مطرح ساخته است.

     متعاقباً گزارش کاری کمیسیون اموربین المللی توسط سناتورانجنیراحمدحاوید رؤف ارایه گردید، به گفته موصوف درطول چهارنیماه چهل وپنج جلسه کمیسیون تدویر ودرآن علاوه از مطالعه هفت عنوان معاهدات بین المللی روی موارد مختلف ازجمله شکایات واصله ازشرکت های خدماتی سفارتخانه های ترکیه وهند، حملات راکتی پاکستان به مناطق سرحدی واحداث سیم خاردارازسوی پاکستان درامتداد خط دیورند، مسدودیت دروازه های بنادرتورخم و سپین بولدک ازسوی پاکستان، تحکیم روابط پارلمانی با کشورهای روسیه، هندوستان، چین، مصر، ایران وتاجیکستان، ایجاد کمیته های دوستی با کشورها را مطرح نموده ودرضمن علاوه ازسفرهای هییت های کمیسیون به خارج ازشعبات مختلف وزارت امورخارجه نظارت نموده است.

      همچنان سناتورمحمدرحیم حسنیاردرجریان ارایه گزارش کمیسیون مواصلات ومخابرات گفت طی اجلاس جاری این کمیسیون توانسته 31جلسه دایر وعلاوه از استجواب شماری ازمقامات حکومتی، روی 13عنوان اسناد تقنینی بحث به بیش از 200قطعه مکتوب وعرایض واصله رسیدگی نماید ونیزکمیسیون مواصلات ومخابرات درجلسات متعدد خویش که بامقام های مسئول داشته است از پیشرفت های کاری ادارات مربوطه گزارش دریافت نموده ونیز جهت حل مشکلات موجوده باآنان مباحث لازم صورت گرفته است.

     دراخیرجلسه سناتورعبدالباقی بریال گزارش کمیسیون امورمعلولین وورثه شهدا را ارایه نموده از تدویر 41جلسه با استجواب 68 تن از مقامات حکومتی خبرداده گفت دراین اجلاس روی 19عنوان اسناد تقنینی بحث وبه 49عریضه رسیدگی صورت گرفته است، سناتور بریال افزود بیشترین تمرکزکاری کمیسیون رسیدگی به شکایت ومشکلات معلولین وورثه شهدا بوده ونیز اعضای کمیسیون برخی بازیدهای نظارتی ازجمله نظارت ازشفاخانه احیای مجدد معلولین نموده ومشکلات دریافت شده را بامسئولین مربوطه درمیان گذاشته است.