صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۴ سرطان ۱۴۰۱

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۷ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

جلسه استماعیه پیرامون نظام وسیستم تعلیمی وتحصیلی افغانستان امروز باحضورداشت فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه درمقرشورای ملی تدویریافت.

27-Saratan97-MUT1.JPG

این جلسه که به ابتکار کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی وبا اشتراک شماری از اعضای مشرانوجرگه، وزیرتحصیلات عالی، معینان وزارت های معارف، کارواموراجتماعی، برخی رؤسای وزارت های مربوطه، نماینده گان نهادهای تعلیمی وتحصیلی خصوصی واعضای جامعه مدنی راه اندازی شده بود؛ عبداللطیف نهضت یار رییس کمیسیون اموردینی وفرهنگی ضمن خوش آمدید به مهمانان درمورد ابعاد مختلف جلسه به حاضرین معلومات ارایه نمود.

27-Saratan97-MUT2.JPG

سپس فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه طی صحبتی  تأکید نمود که روی تأمین امنیت مکاتب ونهاد های تحصیلی جدیت لازم بعمل آید و خاطر نشان ساخت توجه به وضعیت معارف واستادان باعث بهبود وانکشاف کمی وکیفی نظام تدریسی موجود خواهد شد؛ زیرا سطح دانش بلند مستقیما باامنیت درجامعه ارتباط دارد.

همچنان رییس مشرانوجرگه ازحکومت، نهاد های مربوطه وسازمانهای بین المللی همکارخواست تا روی تعمیم تعلیم وتربیه فرزندان کشور تمرکز بیشتری نمایند وبمنظور تثبیت وتادیه حقوق عادلانۀ استادان ونیازهای شاگردان با در نظرداشت توان مالی دولت تصامیم شان را اتخاذ نمایند.

27-Saratan97-MUT3.JPG

بعداً پوهنمل نجیب الله خواجه عمری وزیرتحصیلات عالی گفت درشرایط کنونی این وزارت بنابرمشکلات توان  رقابت درسطح منطقه ندارد؛ مگربا آنهم دست آوردهای هم داشته است وبخاطر سهولت های بیشتری کاری توانسته اند که با امضای تفاهمنامه های مختلف با برخی ادارات دولتی وغیر دولتی پروسه های مربوطه را الکترونیکی سازد؛اما  تلاش های جاری کافی نبوده برای تقویه کیفیت نصاب موجود تحصیلی گامهای بیشتر برداشته خواهدشد.

به همین ترتیب معین وزارت معارف ازکار روی بازنگری نصاب تعلیمی خبرداده، گفت مطابق به نیازجامعه، مقتضیات زمان وبازارکار، در محتوای نصاب تعلیمی موضوعات حقوق بشری، حقوق زنان، صلح و وحدت ملی بادرنظرداشت منافع ملی وارزش های اسلامی به صورت لازم جابجا  خواهدشد.

27-Saratan97-MUT4.JPG

همچنان وی افزود درحال حاضر حدود 10 میلیون شاگرد که 42درصد آنرا دختران تشکیل میدهد در17500 مکتب توسط دوصدهزار معلم مصروف تعلیم اند.

ونیز معین وزارت کار واموراجتماعی از وضعیت نگران کننده بازار کار درکشور سخن گفته افزود سطح بیکاری به 24 وکم کاری به 15درصد می رسد وحدود دومیلیون تن واجدین شرایط کار دربیکاری به سر می برند که عودت مهاجرین،فراغت سالانه جوانان ازنهادهای تعلیمی و تحصیلی، رشدناچیز وضعیت اقتصادی وکاهش کمک های بیرونی نقاط فشار دیگر در بازار کار است؛ وی گفت به هدف ایجاد هماهنگی برای شغل یابی میان ادارات مختلف دولتی چندقبل کنفرانس دایر ودرآن پیشنهادات مشخص مطرح گردید که باعملی شدن آنها بهبود رونما خواهدشد ونیز از ترتیب پلان سه ساله که اعزام کارگران افغان به کشور های خلیج را دربرمیگیرد، یاد آوری کرد.

27-Saratan97-MUT5.JPG

همچنان پوهاند گل رحمان قاضی رییس قبلی کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی ضمن صحبتی، اظهارداشت که امروزه نسل جوان به بهانه های مختلف آسیب پذیرمی باشد ودرکارهای غیرقانونی از آنان استفاده می شود؛ وجامعه امروزی از همه بیشتربه صلح، وحدت ملی، تعلیم وتحصیل نیاز جدی دارد که هرکدام این موارد رابطه جدا ناپذیز ازهمدیگر دارند؛ پس ایجاب می نماید که برای بهبودبیشتر باید تعلیم وتحصیل ارتقای متوازن کمی وکیفی داشته باشد.

درقسمت دیگرجلسه شماری از سناتوران وشرکت کننده گان سوالات را درمورد انکشاف متوازن درکشور، ساخت وساز مکاتب جدید ونیمه کاره، استخدام معلمان، مسدود شدن مکاتب درولایت های ننگرهار ولوگر، سرنوشت صندوق قرضه برای معلمان، تأکید روی نظارت جدی از مکاتب وموسسات تحصیلی خصوصی، کمبود مواد درسی درمکاتب، مشکلات موسسات خصوصی طبی، بی سرنوشتی پوهنتون های یومف سویس درکابل وپژواک درننگرهار، تأکید روی ایجاد مراکز حرفوی، عدم موجودیت نصاب واحد درنهادهای تعلیمی وتحصیلی، عدم پرداخت حق الزحمه استادان، مشکلات توزیع دیپلوم ها وبرخی موارد دیگر مطرح شدکه مسئولین حاضر هرکدام بالنوبه درموارد یادشده پاسخ ارایه نمودند.

درنتیجه گیری جلسه لیلما احمدی معاون کمیسیون اموردینی وفرهنگی مجلس ضمن یاد آوری از عدم حضور سرپرست وزارت معارف، گفت توقع داریم تامسئولین حاضرجلسه به تعهدات شان عمل نموده درحل مشکلات موجود تلاش های صادقانه انجام دهند؛ سناتور احمدی پیشرفت های انجام شده را ناکافی عنوان نمود وتأکید روی تلاش های بیشتر کرد ونیز از مسئولین خواستار آنشد که اقدامات شانرا تسریع دهند ومطابق به عصر کنونی گامهای قاطعانه بردارند.

27-Saratan97-MUT6.JPG

همچنان خطر نشان نمود که بخاطر بررسی جامع وضعیت تعلیمی وتحصیلی در کشورجلسه استماعیه با اشتراک مسوولین ارگانهای امنیتی ووزرای مالیه واقتصاد تدویر خواهدشد ودراخیر تاکید نمود که مسولین ارگانهای تحصیلات عالی، معارف وکارواموراجتماعی توضیحات شان را پیرامون سوالات مطروحه کتبا عنوانی کمیسیون امور دینی،معارف و تحصیلات عالی ارسال نمایند.