صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

   دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۷ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی امروزروی موضوعات مختلف تدویریافت:

  درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل وکوچی ها به ریاست داکترمحمد آجان منگل، فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد توشیح قانون شهرسازی ومسکن پس ازمطالعه مورد تایید قرارگرفت.همچنان دربخش دیگرجلسه موافقتنامه وسایط نقلیه موتوردار تنظیم عبور ومرور وسایط مسافربری، شخصی وباربری میان افغانستان وهند، موافقتنامه همکاری های ترانزیتی وترانسپورتی(لاجورد) میان کشورهای افغانستان آذربایجان، گرجستان، ترکیه وترکمنستان وکنوانسیون حمل ونقل بین المللی خط آهن مطالعه ومورد تایید قرارگرفت.

27-Saratan97-Aqwam.JPG 

    درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست محمد عظیم قویاش، ضمیمه شماره(2) قانون اصول محاکمات تجارتی مطالعه وقرارشد که جهت بحث به نشست عمومی ارایه گردد.

    همچنان دربخش دیگرجلسه موافقتنامه وسایط نقلیه موتوردار درمورد تنظیم عبور ومرور وسایط مسافربری، شخصی وباربری میان افغانستان وهند، موافقتنامه همکاری های ترانزیتی وترانسپورتی(لاجورد) میان کشورهای افغانستان آذربایجان، گرجستان، ترکیه وترکمنستان وکنوانسیون حمل ونقل بین المللی خط آهن مطالعه ومورد تایید قرارگرفت.دراخیرجلسه روی گزارش اجلاس اول سال هشتم دوره شانزده تقنینی کمیسیون اقتصاد ملی صحبت وتصامیم اتخاذ شد.

27-Saratan97-Mali.JPG 

       درجلسه کمیسیون امورشوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل، موافقتنامه همکاری های ترانزیتی وترانسپورتی(لاجورد) میان کشورهای افغانستان آذربایجان، گرجستان، ترکیه وترکمنستان وکنوانسیون حمل ونقل بین المللی خط آهن مطالعه وتصامیم اتخاذ شد.

   دربخش دیگرجلسه معاون مالی واداری دارالانشای مشرانوجرگه درمورد امورمالی واداری دردارالانشا معلومات ارایه نمود که ازسوی اعضای کمیسیون بخاطربهبود امورمشوره های لازم ارایه شد.

27-Saratan97-Emtiazat.JPG 

      درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، دگرجنرال بسم‌الله وزیری قوماندان قول اردوی عملیات‌های خاص وزارت دفاع ملی ومل پاسوال میراحمد عظیمی قوماندان قطعات خاص وزارت امورداخله پیرامون وضعیت امنیتی کشورمعلومات داده گفتند منسوبان این دو بخش درپهلوی سایرنیروهای دلیروقهرمان امنیتی ودفاعی کشور با مورال عالی با دشمنان درشماری ازمناطق به ویژه ولایات فراه، ارزگان، فاریاب وغزنی درحال نبرد قرارداشته وتلفات سنگینی را به دشمنان این مرزبوم وارد نموده است وافزودند قطعات خاص دروزارت دفاع وامورداخله بدون هرگونه تعلقات سیاسی درچوکات قانون به وظایف شان انجام داده به دشمن مجال آنرا نخواهند داد که به اهداف شوم شان نایل آیند.   اعضای کمیسیون درحالیکه حمایت وپشیبانی شانرا ازنیروهای سربفک دفاعی وامنیتی کشورا باردیگراعلام نموده ازکارکردهای منسوبان مذکور و دگروال اسلام الدین مدیرپیژند قوماندانی قطعات خاص ومحمد اکرم هاشمی آمرصحیه قطعه 555 با اهدای تقدیرنامه تحسین به عمل آورد.

27-Saratan97-Dfai.JPG 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، رئیس عمومی مراکزاصلاح وتربیه اطفال پیرامون طرزنگهداشت وچگونگی وضعیت معیشتی اطفال درمراکزاصلاح وتربیه اطفال معلومات داده گفت درحال حاضرحدود530تن ازاطفال درمراکزاصلاح نگهدای میگردند واعاشه آنان ازسال 1386بدینسودرسه وقت فی نفرحدود90افغانی ازسوی وزارت مالیه منظورگردیده است وافزودبنابرنبودجای مناسب در17مرکزاصلاح وتربیه اطفال، اطفال درتعمیرهای کرایی نگهداری میشوند ودربخش خدمات حقوقی واجتماعی دسترسی اطفال به وکلای مدافع قناعت بخش بوده وخدمات مساعدت حقوقی به همکاری موسسات وآمریت های حقوقی وزارت عدلیه انجام میگردد.

موصوف عدم تعمیردرولایات، نبود وسایط نقلیه، عدم تطبیق نصاب تعلیمی معارف، نبودبرنامه ومصروفیت های سالم آموزشی وحرفوی، عدم دسترسی اطفال به خدمات طبی معیاری،کمبودمحافظین امنیتی، نبودسارنوال زن درتشکیل سارنوالی اختصاصی ولایات، تکافونبودن 90افغانی به منظورسه وقت غذا، عدم همکاری وزارت کارواموراجتماعی درقسمت توظیف کارمندان اجتماعی وایجادحرفه هادرمراکزاصلاح وتربیه اطفال وبرخی موارد دیگرراازچالش های عمده فرا راه فعالیت های مراکزاصلاح وتربیه اطفال عنوان کرد.

دراخیراعضای کمیسیون ضمن استماع گزارش بادرنظرداشت چالش های موجود، فیصله نمود تانیازمندیها شانراکتباًبه ادارات ذیربط ارسال تا درجلسات بعدی درتفاهم با ادارات مسوول پیرامون موضوعات متذکره بحث صورت گیرد.

27-Saratan97-Adli.JPG 

      هکذا  سناتورعزیزه مصلح درجلسه عمومی دیروزگزارش کمیسیون تقنینی، عدلی وقضایی را مطرح نموده گفت دراجلاس روان 51 جلسه دایر وبالای 20 مورد قوانین، فرامین تقنینی، موافقتنامه ها وسایراسناد تقنینی وبین المللی بحث وتصمیم گیری کرده است همچنان جهت حل اختلافات  در اسناد تقنینی مورد نظر درکمیته های مختلط کمیسیون های مجلسین شورای ملی اشتراک وتصامیم مشترک اتخاذ شده است ودر این مدت 17 مورد جلسات توضیحی و استجوابیه در زمینه حل مشکلات مردم از مسوولین ادارات دولتی اعم ازرئیس تقنین وزارت عدلیه ،معاون اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری ،معین اداری وزارت اقتصاد ،سرپرست وزارت معارف ، ،رئیس خزینه تقاعد وزیر ارشاد حج و اوقاف ،رئیس مالی و اداری شاروالی ولایت کابل ،سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ ،رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات،مسوولین وزاتهای دفاع ملی ،امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی ،رئیس عمومی محابس وتوقیفخانه ها ،سرپرست معینیت مالی و آمر سکتوری امنیتی وزارت مالیه ،وزا  صحت عامه و کار امور اجتماعی ، معین ادری وزارت امور خارجه دعوت بعمل آمده و نظریات و اجراات کاری پیرامون  جلوگیری از فساد ادری ،رهنمودهای اجرایی اسناد ، جلوگیری از فساد ،ضیاع وقت در طی مراحل اسناد متقاعدین ،چگونگی حفظ آثار تاریخی در کشور ،شمولیت مراکز ولایات در پروسه انتخابات شوراهای ولسوالی ،،کند بودن روند ثبت نام و توزیع تذکره الکترونیکی در ولایات ، تامین مراکز و محلات رای دهی ،ناچیز بودن اعاشه برای محبوسین ،ایچاد ورکشاپهای آموزشی برای محبوسین در کشور ،شکایت اقارب محبوسین افغان در کشور تاجکستان و چگونگی تظبیق استرداد محبوسین از آنکشور وتوضیحات برخی مسوولین در موردغنا مندی قوانین  استماع نموده است.

سناتور مصلح بیان داشت درجریان همین اجلاس به 51قطعه عریضه حقوقی رسیدگی لازم صورت گرفته ودرصورت نیاز مسئولین مربوطه جهت اجراات استجواب شده اند.

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست سهیلا شریفی معاون کمیسیون، فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد توشیح قانون شهرسازی ومسکن پس ازمطالعه مورد تایید قرارگرفت.

    دربخش دیگرجلسه پیرامون علل وعوامل خشونت علیه زنان درمرکز وولایات مباحثی صورت گرفته خاطرنشان گردید که جنگ های حدود چهاردهه گذشته ازعوامل عمده خشونت علیه زنان بوده باید ارگان های مسوول بخاطرجلوگیری از این پدیده شوم راهکارهای مناسب تری را ترتیب وبه منصه اجرا قراردهند تا حد اقل علاوه ازکاهش خشونت، خیابان آزاری نیزازبین  برود.

27-Saratan97-Zanan.JPG 

   همچنان درجلسه عمومی دیروز شفیقه نوروزخیل گزارش کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی را ارایه نموده گفت این کمیسیون درهمکاری باکمیسیون امورتقنینی، به تاریخ 13سرطان سال روان جلسه استماعیه روندصلح افغانستان را درحضورداشت مقامات ذیربط حکومتی تدویرنمود ونیز درمورد ستراتیژی پنج ساله وبرنامه عمل محوخشونت علیه زنان جلسه دیگر دایرگردیده است؛ همچنان دراین اجلاس 55جلسه که دربیشترین آن روی مسایل حیاتی زنان واطفال به بحث گرفته شده انجام ونیز روی 13عنوان قانون، فرامین تقنینی واسناد بین المللی  وده ها عریضه واصله بحث وتصمیم گیری نموده است.

سناتور نوروزخیل علاوه کرد رییس واعضای کمیسیون درشماری از کنفرانس های بین المللی که درآن موضوعات مربوط به نقش زنان درسطوح مختلف به بحث گرفته می شد سفرهای را انجام داده که می توان ازسفرهندوستان برای کارگاه آموزشی زنان نامزد انتخابات پارلمانی وسفرلتوانیا جهت اشتراک در اجلاس سالانه شبکه زنان سیاستمدار ورهبر؛ یاد آورشد که هرکدام سفرهای انجام شده نتایج قابل ملاحظه را داشته است در  همین اجلاس به عرایض واصله رسیده گی لازم صورت گرفته است وی افزود  اعضای کمیسیون زنان همواره در مورد محو خشونت علیه زنان و اطفال ،مسله ناامنی و تامین امنیت زنان و نگرانی از تلفات ملکی را طی جلسات متعدد مورد بحث قرار داده و از مسولین ذیربط خواسته تا در تامین امنیت زنان و اطفال رسیده گی لازم نمایند.

     درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس، ضمن صحبت روی مسوولیت های اعضای شورای ملی درایام تعطیلات تابستاتی ازولایات مربوطه شان ورسیدگی به مشکلات موکلین، پیرامون چگونگی عرضه خدمات صحی درکشوربحث گردیده گفته شدکه یافته های کمیسیون نشان میدهدکه عرضه خدمات صحی درمحلات دوردست قناعت بخش نبوده ودربرخی محلات مراکزصحی وجودندارد که وزارت صحت عامه مکلف است سروی دقیق ازتمامی محلات دوردست راداشته ودرمحلات که مردم ازنبودمراکزصحی به مشکلات مواجه اند،اقدامات لازم رویدست گیرد ونیزقراربوددرجلسه روسای املاک وصحت محیطی وزارت صحت عامه پیرامون برخی شکایات واصله توضیحات ارایه نمایند؛ اماآنان بنابردلایل نامعلومی به جلسه حاضرنگردیدند.

27-Saratan97-Rifai.JPG

همینگونه درجلسه عمومی دیروزگزارش کاری اجلاس اول سال هشتم دوره شانزدهم تقنینی کمیسیون رفاه عامه، منابع طبیعی ومحیط زیست توسط نثاراحمد حارس رئیس آن کمیسیون ارایه گردید.

به گفته موصوف اعضای کمیسیون علاوه ازبررسی 18 عنوان قوانین، فرامین تقنینی و اسناد بین المللی روی ضمیمه شماره یک قانون صحت عامه درمورد شورای عالی طبی وطرح اعضا پیرامون تعدیل دربرخی ازمواد قانون کنترول تنباکو ودخانیا ت طوراختصاصی کار نموده است وافزود سی وهفت بارمسوولان حکومتی بخاطرشکایات واصله ازجمله شکایات مریضان ازمراکزصحی خصوصی درشهرکابل به خاطرتوصیه معاینات گوناگون وغیرضروری، فیس بلند داکتران، دوای بی کیفیت، بررسی قرارداد معادن کوچک، موجودیت سرپرستان دروزارت معادن وپترولیم، پرداخت نشدن حقوق ایام رخصتی های قانونی مامورین خدمات ملکی، کمبود آب آشامیدنی درنقاط مختلف کابل به ویژه چنداول، بررسی مشکلات شفاخانه ومراکزصحی های دولتی درمرکزوولایات، رسیدگی به مشکل متقاعدین مبنی برعدم پرداخت حقوق تقاعد شان دروقت معینه، پلان پیشگیرانه کمیته حالت اضطرار، بررسی اجراات کاری برنامه ملی میثاق شهروندی، موجودیت وفروش مواد خوراکی کم کیفیت وتاریخ گذشته درکشور، مشکلات 450 دستفروش درشهرکابل، وضعیت پرورشگاه ها وبرخی مسایل دیگر را با مسوولان ذیربط درمیان گذاشته است.

همچنان درگزارش کمیسیون رفاه عامه تذکررفته است که هییت های این کمیسیون ازپروررشگاه علاوالدین وتهیه مسکن، مرستون مرکزی، کاربازسای واحیا ساختمان شفاخانه شهرک قصبه، شفاخانه 1500 بسترمعتادین وبرخی جاهای دیگربازدید نظارتی نموده هدایات لازم را بخاطربهبود امورارایه نموده است.

همین گونه درگزارش ضمن یادآوری ازدست آوردهای کمیسیون، پیشنهاداتی به منظورجلوگیری ازورود موادکم کیفیت وتاریخ گذشته، ثابت نگهداشتن نرخ مواد خوراکی وغذای، رسیدگی به مشکلات پرورشگاه ها، نگرانی ها ازخشکسالی های پیهم وپایین آمدن سطح آب درکشوربخصوص شهرکابل وجلوگیری ازحفر چاه های عمیق ونیمه عمیق ، جلوگیری ازمصارف بیجاه آب وبرخی موارد دیگرارایه گردیده است.

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیراحمدجاوید رووف، روی موافقتنامه وسایط نقلیه موتور دار درمورد تنظیم عبورومرور وسایط مسافربری ، شخصی وباربری میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری هند و موافقتنامه همکاری های ترانزیتی وترانسپورتی (لاجورد ) میان جمهوری اسلامی افغانستان، آذربایجان، گرجستان، جمهوری ترکیه وترکمنستان همچنان کنوانسیون حمل ونقل بین المللی خط آهن، طورجداگانه بحث گردیده مورد تائید اعضای کمیسیون قرارگرفت.

27-Saratan97-Bio.JPG 

درجلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست حاجی لطف الله بابا ،با اشتراک  رئیس حج و زیارت حج و اوقاف و معین مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ دررابطه به شکایات واصله مبنی بر اخاذی های بی مورد شرکت های سیاحتی و زیارتی و عدم ارایه خدمات نامناسب در هنگام سفروبه فروش رساندن تکتهای پروازبالاتر از نرخ تعین شده مباحثی صورت گرفت .

    آنها  ضمن ارایه توضیحات در مورد فعالیت شان، مشکلات موجود را موجه دانسته و  پذیرفتند  که دراین مدت  از پروسه سیاحتی و زیارتی  نظارت  صورت نگرفته است  وزارت حج و اوقاف در نظر دارد جهت نظارت ازشرکتهای خصوصی هوایی یک هئیت ناظر را به عربستان سعودی بفرستد. مسوولان در موردچگونگی  نرخ تکتها توضیحات ارایه نموده گفتند جواز شرکت های خصوصی مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ میباشد؛ اما نرخ اصلی تکتها از سوی  اداره هوانوردی ملکی و شرکت های هوایی تعیین میگردد .معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افزود جهت حل مشکل خدمات نامناسب ، طرزالعمل را به کمیته حج ارایه نمودیم که به اساس آن باید از شرکتهای خصوصی نظارت صورت گیرد .

کمیسیون فیصله نمود وزارت اطلاعات و فرهنگ از روند انتقال و رفت و برگشت حجاج را نظارت نماید ونیز قرار شد ، کمیسیون جلسه مشترکی را غرض حل مشکلات موجود خاصتاً قیمت بلند تکتها با نماینده شرکتهای خصوصی هوایی ، وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره هوا نوردی ملکی تدویر نمایند.

  در بخش دیگر جلسه سرپرست شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون و رئیس امور فاضلاب ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون در مورد آبهای آشامیدنی غیر صحی در مرکز وولایات و قرار داد این شرکت با دونر ها و شرکتهای خصوصی ،پائین رفتن آبهای زیر زمینی وتشکیلات آن شرکت توضیحات ارایه نموده گفتند یگانه عوامل اصلی کمبود آب در شهرکابل نفوس زیاد ،توسعه غیر پلانی شهر میباشد وافزودند قرار است بند شاتوت توسط کشور هند اعمار و آب آن توسط بانک آسیایی به شهر کابل وصل گردد وبیشتر از دو ملیون نفوس این شهر از آب آن مستفید خواهد گردید و بندشاه توت که پنج ملیون مکعب آب میدهد قرار است در سال آینده به بهره برداری سپرده شود.. مسوولین درقسمت پروژه ارزان قیمت گفتندکه پروژه مذکوراز جمله پروژه های حیاتی دیگری میباشد که به هزینه 56 ملیون دالر به شکل استندرد بین المللی مدت 40 سال سرمایه گذاری گردیده قرارداد میگردد وقرار است سه حلقه چاه آب آشامیدنی در ساحات مختلف شهر کابل  جهت حل مشکل آب حفر گردد آنها درمورد تشکیل آنریاست گفتند تشکیل ریاست در 6زون کشور بوده که در راس آن روسا وآمرین میباشد و در  سطح شهر کابل 1300 کارمند موجود می باشد و تقرریهای بستها از طریق رقابت آزاد صورت میگیرد .آنها گفتند در مورد ملوس شدن آبهای زیرزمینی پلان و  تدابیر لازم را رویدست داریم.در اخیر جلسه فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد طرح قانون شهر سازی ومسکن مطالعه و مورد تائیدقرار گرفت .

27-Saratan97-Mukhabirat.JPG 

      درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایت الطاف حسینی رئیس مالی واداری ریاست عمومی تربیت بدنی مبنی برتبدیلی اش دریک بست خلاف رشته با معاون آن ریاست ونماینده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی مطرح شد.

   درجلسه توضیحات معاون اداره تربیت بدنی وسپورت قناعت کمیسیون را فراهم ننمود اما نماینده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملی اطمینان داد که این مساله را پیگیری نموده رسماً کمیسیون را درجریان قرارخواهند داد.

   دربخش دیگرجلسه شکایت حاجی محمد هاشم، خانم پروین وعبدالخلیل با نماینده های ریاست عمومی امنیت ملی مطرح گردید.

     ایشان مدعی اند که ریاست عمومی امنیت ملی برایشان نمرات رهایشی توزیع نموده است اما این نمرات ازسوی دگروال شیرین وانجنیرمحمد افضل غصب وبه اشخاص دیگر به فروش رسانیده شد است.

مسوولان مذکور ضمن تایید این مساله گفتند موضوع چند باردرآن اداره مورد بررسی قرارگرفته ولی به نتیجه مطلوب به دست نیامده است، کمیسیون درزمینه تصمیم اتخاذ کرد درصورتیکه غاصبین به پرداخت قیمت نمرات مطابق نرخ روز حاضرباشند پول نمرات را درزودترین فرصت پرداخت گردد درغیرآن موضوع به سارنوالی محول گردد.

27-Saratan97-Shikayat.JPG 

    دربخش دیگرجلسه با معین مالی واداری وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی، معاون اداره اترا ومعاون اداره افغان تلیکام، چگونگی توزیع سیمکارت های راجسترناشیده، فروش سیمکارتهای غیرقانونی وبرخی مسایل دیگر مطرح شد

    مسوولان مذکورضمن ارایه توضیحاتی درمورد فروش سیم کارت راجسترشده ازطریق اداره اترا گفتند بخاطرکاهش قیمت انترنت وانتقال فایبرنوری ارتباط با کشورهای چین وتاجیکستتان جریان داشته تا قیمت انترنت کاهش نماید.