صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

   دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۵ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه، امروزروی موضوعات مختلف تدویرگردید

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا، رئیس اجرائیوی ، معاون عملیاتی ومعاون تجارتی شرکت هوایی آریانا پیرامون تنزیل پروازهای آن شرکت ازکابل به دهلی وکابل به دوبی معلومات ارایه نموده گفتند دوبال طیارات این شرکت به مشکل تخنیکی مواجه بوده وصرف یک بال به شمول یک پروندطیاره چارتر دراختیاردارد که خدمات پروازراانجام میدهند وافزودندکه تنزیل پروازهابه نسبت عدم انجام خدمات به وقت معینه بوده که موضوع سبب نگرانی شرکت گردیده بود ونیزمیادین بین المللی انقره، ترکیه ودوبی هشدار دادند تا خدمات پروازه به زمان معین انجام پذیرد درغیرآن شرکت آریانا درلست سیاه قرارخواهدگرفت وازسوی دیگراین شرکت یک بال طیاره خویش رابه پروازهای وزارت دفاع ملی اختصاص داده است.

همینگونه مسوولان پروسیجرپیچیده تدارکاتی راازمشکلات عمده شرکت مذکوردانسته گفتند این شرکت پیشنهاد نمودتا طیارات جدیدی راخریداری نماید؛ امابه دلیل نبودطرزالعل خاص تدارکاتی بیشترازدوسال خریداری معطل قرارگرفت ومدت دوماه میشود قرارداد آن امضا ومراحل تخنیکی آن تحت دوران می باشد.همچنان مسوولین افزودندکه عدم حمایت مراجع ذیصلاح، پراگندگی وعدم هماهنگی درشرکت آریانا باعث کندی فعالیت شرکت مذکورگردیده واین شرکت نمی تواند فعالیت های خود راگسترش دهد .

دراخیرقراربران شد تا مسوولین طرحی را برای بیرون رفت ازمشکلات شرکت هوایی آریانا ترتیب وباکمیسیون شریک سازندتا ازمجاری قانونی به رفع مشکلات شرکت پرداخته شود.

دربخش دیگرجلسه مسوولان املاک وزارت مخابرات پیرامون عریضه حاجی گل نبی مبنی براینکه بیشترازدوجریب زمین واقع ناحیه نهم شهرکابل درساحه یکه توت درحالیکه اسنادشرعی نیزدردست دارد؛ امااخیراًیک شخص به نام ضیاالله ادعادارد که  وزارت مخابرات برای وی زمین مذکوررا به تبادله داده است، معلومات داده گفتند زمین مذکوررا وزارت مخابرات بااسامی ضیاالله نام تبادله نموده ازحاجی گل نبی نمیباشد بلکه ملکیت دولتی می باشد که درزمینه اسناد رسمی موجود بوده ومحکمه نیزبه رویت اسناد وزارت فیصله نموده است که گل نبی نام حضورنداشته ودعوای هم نداشته است.

درنیتجه قراربران شد تا موضوع به محکمه ذیصلاح جهت رفع دعوی راجع گردد.

25-Saratan97-Mukhabirat.JPG

  درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایت یکتعداد ازاهالی ولسوالی دلارام ولایت نیمروز استماع شد.

 آنان ازولسوال ولسوالی مذکور شکایت نموده گفتند نامبرده ضمن اینکه درفساد اداری دست داشته، یکتعداد باشنده گان را توهین، تحقیر و لت وکوب نموده وحتی یکتعداد مردم را مجبور به ترک منازل شان  ازآن ولسوالی نموده است که درزمینه اسناد ومدارک کافی موجود می باشد که باید به آن رسیدگی لازم صورت گیرد.

کمیسیون با استماع شکایات آنها خاطرنشان نمود که نظربه شکایت قبلی شما هییت کمیسیون که درولایت نیمروز حضور داشت از ولسوال ولسوالی دلارم خواسته که بخاطرشکایات واصله دریکی ازنشست های کمیسیون اشتراک نماید که موصوف درزمینه اطمینان داده است.

 دربخش دیگرجلسه با مسوولان ذیربط لوی سارنوالی وامنیتی شکایت صفی الله نام مبنی براختطاف دخترش ازسوی یک خانم مطرح بحث قرارگرفت.

   مسوولان مذکور ضمن ارایه توضیحاتی گفتند مطابق به لایحه وظایف مسایل مربوط به اختطاف ازسوی   سارنوالی امنیت ملی مورد پیگیرد قرارمیگیرد واطمینان دادند که عریضه نامبرده را غرض اجراات لازم به مراجع ذیربط ارسال خواهند کرد.

25-Saratan97-Shikayat.JPG

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمدهاشم الکوزی ضمن بحث روی وضعیت امنیتی کشور از بیانیه دیروزی وکنفرانس مطبوعاتی رییس جمهوری کشور استقبال وحمایت گردید؛ همچنان گفته شد که سعی ورزیده شود تا به مشکلات پیش آمده دربرخی ولایات شمال وتظاهرات جاری ازطریق مفاهمه مرفوع گردد.

به همین ترتیب بااعضای خانواده های قربانیان رویداد طبیعی ولایت پنجشیر ورویداد های تروریستی ولایت های کندز،پکتیا، ننگرهار وزابل ابراز تسلیت گردید؛ درجلسه امروزی قرار بود که کمیسیاربندر تورخم ولایت ننگرهار حاضر وپیرامون موضوعات مربوطه معلومات ارایه نماید؛ اما بنابردلایل نامعلوم حاضرنگردید.

درقسمت دیگری جلسه معاون اداری ریاست عمومی محابس وتوقیف خانه ها، رییس ارتباط بامحاکم آن ریاست ورییس محبس مرکزی پلچرخی دررابطه به مشکلات مربوط به زندانیان به ویژه آنعده زندانیان که مدت حبس شان تکمیل گردیده اما بنابردلایل ازحبس رهایی نمی یابند ویاهم از ایشان دربدل رهایی، پول تقاضا میگردد؛به کمیسیون معلومات دادند.

مسئولین یادشده گفتند ازچند روز بدینسو که دروظایف جدید معرفی شده اند جلسات را برای بهبود وضعیت زندانیان تدویرنموده ومشکلات موجوده را مورد تحلیل وارزیابی قرارداد اند که دربیشترین موارد دیده شده که مشکل اعتصاب محبوسین از حیطه صلاحیت این ریاست خارج بوده زیرا دوسیه های نسبتی آنان درسارنوالی مدت زیادی را دربر میگیرد و افزودند طبق فرمان رییس جمهوری کشور چند روز قبل 65تن زندانی ازحبس رهای یافتند ونیز روی طرح جدید کارجریان دارد تا برای زندانیان پلچرخی زمینه کاریابی مهیاگردد وکلنیک موجوده نیزبه 50بستر ارتقا یابد همچنان برخی سهولت های لازم دیگربه میان خواهدآمد؛ مسئولین یادشده درزمینه خواهان کمک رییس واعضای کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی نیزشدند.

رییس واعضای کمیسیون ضمن تعهد کمک جهت بهبود اداره محابس کشور تأکید داشتندکه درولایات که امنیت بهتر است زندانیان مربوطه باید به آنان تبدیل گردند زیرا خانواده های آنان زمانیکه به کابل می آیند بامشکلات زیادی مواجه میگردد.

دراخیر اعضای کمیسیون از کارکردها ومدیریت خوب دگرجنرال بسم الله وزیری قوماندان قول اردوی عملیات های وزارت دفاعی ملی وسایرپرسونل تحت امرش به نیکویی یاد آوری نمودند.

25-Saratan97-Dfai.JPG

همینگونه در جلسه عمومی دیروز گزارش کاری اجلاس اول تقنینی کمیسیون امنیت داخلی ، امور دفاعی وامنیت داخلی توسط   سناتوررنا ترین  در جلسه ارایه شد در گزارش آمده است در ا ین  اجلاس در کمیسیون امور دفاعی طی  30 جلسه 12 عنوان قوانین ،موافقتنامه و اسناد بین المللی مورد بحث قرار گرفته است  ونیزبه  200 عرایض رسمی و غیر رسمی مردم رسیده گی صورت گرفته است . ودر  این مدت به منظور نظارت و بررسی ازفعالیتها و کارکردوزارتخانه و دوایر دولتی در زمینه حل مشکلات مردم از معینان وزارتخانه ها ، قوماندان گارنیزیون شهر کابل  ،پیژندوال ،رئیس عمومی محبوسین ،قوماندانی اکادمی علوم نظامی ،آمرین حوزه های مختلف شهر کابل ، قوماندان امینه شهر کابل وولایات ،قوماندان فرقه 111، روسای ارگانهای ذیربط قوماندان عمومی سرحدی و سایر مسوولین امنیتی استجواب صورت گرفته است وافزود این کمیسیون جهت بررسی  وضیعت اعتصاب کننده گان غذایی از  محبس ولایت میدان وردک  و جهت حل مشکلات محبوسین محبس پلچرخی بازدید به عمل آورده است.

    درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، با رئیس تقنین وزارت عدلیه درمورد فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد حذف کلمه مستقل ازعناوین ادارات واحدهای بودجوی مستقل واسناد تقنینی نافذ وضمیمه شماره(2) قانون اصول محاکمات تجارتی مباحثی صورت گرفت.

   درجلسه پس ازاستماع نظریات موصوف فیصله به عمل آمد آنعده اداراتی که کلمه مستقل درعناوین شان مطابق به قانون اساسی صراحتاً ذکر شده باشد مورد تایید بوده و اسناد تقنینی آنها اصلاح گردد اما آن اداراتیکه کلمه مستقل درآن صراحتاً ذکر نشده ازسوی کمیسیون رد شد.

  اما تعدیلات درضمیمه شماره (2) اصول محاکمات تجارتی مورد تایید قرارگرفته فیصله شد که نظرکمیسیون به مراجع ذیربط ارسال گردد.

23-Saratan97-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبدالطیف نهضت یار، ازافزایش ناامنی هادرکشوروتشدیدحملات انتحاری وجابجایی طالبان در41قریه ولسوالی خاک جبارولایت کابل وحملات تروریستی بالای مراکزعلمی وتعلیمی ومکاتب درکشورابرازنگرانی گردیده ضمن بحث درزمینه، ازصدورفتواعلما درنشست عربستان سعودی مبنی برغیرمشروع دانستن جنگ درافغانستان استقبال گردید.

دربخش دیگرجلسه پیرامون تدویرجلسه استماعیه تحت نام نظام وسیستم تعلیمی وتحصیلی افغانستان که قرار است به ابتکار کمیسیون ازسوی مشرانوجرگه شورای ملی تدویر یابد ودرآن مقامات ذیربط حکومتی نیز شرکت خواهند داشت بحث وتصامیم اتخاذ گردید.

دراخیرجلسه روی طرح فرمان تقنینی دررابطه به حذف کلمه مستقل ازبعضی ادارات وواحدهای بودجوی دولت بحث گردیده، یکسلسه نظریات پیشنهادی درزمینه ازسوی اعضای کمیسیون ارایه گردید.

همینگونه درجلسه عمومی دیروزگزارش اجلاس اول سال تقنینی دورشانزدهم کمیسیون امور دینی، فرهنگی معارف وتحصیلات عالی ازسوی سناتورنجیبه حسینی ارایه گردید وگفته شد که طی این اجلاس حدود47جلسه تدویریافته ودرآن حدود 12موردقوانین، فرامین تقنینی وموافقتنامه ها موردبحث ومطالعه اعضای کمیسیون قرارگرفته است . همچنان طی این اجلاس به 52 موردعرایض که به کمیسیون واصلت ورزیده بود، طی مراحل گردیده وبه آنهارسیدگی صورت گرفته است. هکذادراین اجلاس وزراوبرخی مسوولان وزارتهای ارشاد، حج واوقاف، اطلاعات وفرهنگ، تحصیلات عالی، معارف ، مخابرات، کارواموراجتماعی ، مسوولین پرورشگاه وسره میاشت وبرخی مسوولان موسسات تحصیلات عالی خصوصی و نماینده گان رسانه های کشور به منظور مشوره های تدوین پالیسی های نشراتی جهت استجواب به کمیسیون اموردینی فراخوانده شده اند.

 همین ترتیب این کمیسیون به منظوربازدید از ادارات دولتی در مرکز از موزیم ملی، آرشیف ملی، پوهنتون خصوصی کمپلکس مورأ و لیلیه نسوان پرورشگاه علاوالدین در شهر کابل بازدید به عمل آوره است

23-Saratan97-Farhangi.JPG.

     درجلسه کمیسیون رفاه عامه، منابع طبیعی ومحیط زیست به ریاست طیبه زاهدی معاون کمیسیون، فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد حذف کلمه مستقل ازعناوین ادارات واحدهای بودجوی مستقل واسناد تقنینی نافذ مطالعه ومورد تایید قرارگرفت.

   اما درآغازجلسه، حمله انتحاری دیروز درپارکینگ وسایط نقلیه وزارت احیا وانکشاف دهات که درآن یکتعداد ازهموطنان ما شهید وزخمی شدند مورد نکوهش قرارگرفته، برای شهدا بهشت برین وبه بازمانده گان آن صبرجمیل استدعا شد.

دراخیرجلسه گزارش اجراات کاری اجلاس اول سال هشتم کمیسیون مورد بررسی قرارگرفته تصمیم اتخاذ شد که گزارش مذکوردرجلسه عمومی ارایه گردد.

هکذادرجلسه معاون کمیسیون گزارش هیئت مشرانوجرگه ازکشورلیتوانیا به ریاست وی ارایه نموده افزودکه هیئت سه عضوی مجلس سنا درنشست جهانی تحت نام زنان سیاست مدارورهبر که درشهرویلنیوس کشورلیتوانیا برگزارشده بوداشتراک نمود ودراین نشست ضمن بحث روی موضوعات مختلف وحاد جهانی پیرامون تساوی جندر،حقوق زنان وجهانی سازی وهویت سازی برای زنان، مفیدیت هاوحساسیت های پارلمانی جندر وبرخی موضوعات پیرامون زنان مباحثی صورت گرفت. همچنان هیئت مشرانوجرگه دراین نشست بینانیه درموردنقش وجایگاه زنان درادوارمختلف تاریخ به ویژه پارلمان افغانستان ارایه نموده خاطرنشان ساخت که زنان افغانستان به اثرسعی وتلاش های شبانه روزی شان ثابت کرده اندکه آنان توانایی کسب علم ودانش رادوشادوش مردان دارند وهم اکنون زنان درپست های مختلف دولتی به شمول ارتش وپولیس ملی ایفای وظیفه می نمایند.

     درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازمانده گان شهدا به ریاست عبدالباقی بریال معاون کمیسیون، فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد حذف کلمه مستقل ازعناوین ادارات واحدهای بودجوی مستقل واسناد تقنینی نافذ مطالعه ومورد تایید قرارگرفت.

      هکذا درجلسه ازموقف گیری رئیس جمهور کشور در نشست بروکسل ابراز حمایت گردیده خاطرنشان گردید که دراین نشست کشورهای عضو ناتو متعهد گردیده است که نیروهای مسلح کشور را الی سال 2024 تمویل وتجهیز نماید ودرضمن تاکید به عمل آمد که باید روی پروسه صلح ومتوقف شدن جنگ نیزکارهای موثرصورت گیرد.

     اما درآغازجلسه، حمله انتحاری دیروز درپارکینگ وسایط نقلیه وزارت احیا وانکشاف دهات که درآن یکتعداد ازهموطنان ما شهید وزخمی شدند مورد نکوهش قرارگرفته، برای شهدا بهشت برین وبه بازمانده گان آن صبرجمیل استدعا شد.

25-Saratan97-Malolin.JPG

      درجلسه کمیسیون اقوام، قبایل، سرحدات وامورکوچیها به ریاست داکترمحمد آجان منگل فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد حذف کلمه مستقل ازعناوین ادارات واحدهای بودجوی مستقل واسناد تقنینی نافذ مطالعه ومورد تایید قرارگرفت.

   همچنان درجلسه، حمله انتحاری دیروز درپارکینگ وسایط نقلیه وزارت احیا وانکشاف دهات که درآن یکتعداد ازهموطنان ما شهید وزخمی شدند مورد نکوهش قرارگرفته، برای شهدا بهشت برین وبه بازمانده گان آن صبرجمیل استدعا شد.

25-Saratan97-Aqwam.JPG

     درجلسه کمیسیون امورشوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل روی فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد حذف کلمه مستقل ازعناوین ادارات واحدهای بودجوی مستقل واسناد تقنینی نافذ بحث صورت گرفته تصامیم اتخاذ شد.

    دربخش دیگرجلسه علاوه ازبحث روی مسایل مالی واداری ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه، حمله انتحاری دیروز بالای کارمندان دروزارت احیا وانکشاف دهات یک عمل غیراسلامی وغیرانسانی دانسته شد اما ازمسوولاین امنیتی خواسته شد که درتامین امنیت شهروندان به ویژه کارمندان دولتی توجه لازم را به خرچ دهد

     درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی، فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد حذف کلمه مستقل ازعناوین ادارات واحدهای بودجوی مستقل واسناد تقنینی نافذ مطالعه ومورد تایید قرارگرفت.

    دربخش دیگرجلسه، اعضای کمیسیون پیرامون وحدت ملی درکشورنظریاتی ارایه نموده گفتند افغانستان کشوریست که اقوام مختلف با باورها وافکارمتفاوت درآن سکونت داشته وهمواره با روحیه برادری و برابری درکنارهم به صورت مسالمت آمیززندگی نموده اند وافزودند پیشرفت ها وافتخاراتی که توسط فرزندان غیور وبا استعداد این مرزبوم دربخش های علمی، فرهنگی، اقتصادی، ورزشی ونظامی که کسب می گردد متعلق به همه شهروندان بوده ونباید قومی جلوه داده شود زیراکه این پدیده شوم تاثیرات سؤ را بالای باشنده گان کشوربه ویژه زنان واطفال به جا خواهند گذاشت.

25-Saratan97-Zanan.JPG