صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانورجرگه

مورخ ۲۳ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

کمیسیونهای دوازده گانه مشرانوجرگه شورای ملی، امروزروی موضوعات مختلف تشکیل جلسه دادند

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایات متعدد مبنی برضعف مدیریت شرکت هوایی آریانا در رقابت با شرکت های هوایی خصوصی به ویژه درپروسه انتقال حجاج به عربستان سعودی، نا منظم بودن پروازها وفروش تکت های این شرکت ازطریق دفاترشخصی درحضورداشت روئسای تجارتی وآمرفروشات آن شرکت مطرح بحث قرارگرفت.

   درجلسه اظهارات ودلایل اراکین مذکور مورد قناعت کمیسیون قرارنگرفته ،تاکید گردید که رهبری شرکت هوایی آریانا باتوجه به موقف ملی این اداره تلاش های مجدانه خویش را به خرچ داده ودرضمن سواستفاده ازصلاحیت وظیفوی بعضی مسئولین این اداره را بررسی وبه این کمیسیون گزارش ارایه نمایند.

دربخش دیگرجلسه، چگونگی اجراات هیات توظیف شده مقام عالی ریاست جمهوری به ریاست وزیرعدلیه درمورد بررسی غصب ملکیت های تصدی باربری کامازوزارت ترانسپورت با معین وزارت عدلیه مطرح بحث قرارگرفت.

معین وزارت عدلیه ازجریان غصب ملکیت مذکوربه کمیسیون گزارش ارائه نموده افزود موضوع مطابق به قانون ازطریق حارنوالی مبارزه با جرایم سنگین بررسی گردیده وتاکنون محکمه نهایی درزمینه فیصله ننموده که با فیصله نهایی وزارت عدلیه اجراات لازم به خرچ خواهند داد. اما کمیسیون تاکید نمود که  مسئولین قضایای دولت وزارت عدلیه موضوع را باتوجه به درک ملی شان تعقیب نموده وازنتیجه اجراات عندالموقع کمیسیون رادرجریان قراردهند .

گفتنیست که درنشست امروز ازوزیرعدلیه دعوت گردیده بود که عدم حضور وی مورد انتقاد شدید اعضای کمیسیون قرارگرفته به مسئولین وزارت دولت درامورپارلمانی گوشزد گردید که منبعد درامردعوت اراکین دولتی مطابق به قانون اجراات لازم نمایند.

همینگونه شکایت دوتن ازکارمندان اعضای نظارت معارف ولسوالی شیبرولایت بامیان با مسوولان منابع بشری آنولایت مطرح گردید.

ایشان مدعی اند که ازطریق رقابت آزاد دربست های مذکورتقررحاصل نموده اندولی به عوض شان اشخاص دیگربه بست های مذکورمعرفی گردیده است. اعضای کمیسیون اظهارات مسوولان منابع بشری آنولایت را غیرموجه تلقی نموده فیصله گردید تا موضوع درنشست آینده درحضورداشت معین وزارت معارف ورئیس معارف ولایت بامیان مطرح بحث قرارگیرد

 دراخیرشکایت یکی ازشرکت های داوطلب تیل دیزل برشنا شرکت مبنی بر عدم شفافیت درروند قرارداد مذکور درحضورداشت معاون مالی واداری ورئیس مالی ریاست برشنا شرکت مطرح بحث قرارگرفت.

مسئولین برشنا شرکت  ضمن ارائه معلومات درمورد مراحل داوطلبی اطمینان دادند که جزئیات واصولنامه قرارداد را به کمیسیون ارسال خواهند کرد تا برمبنای آن تصامیم مقتضی اتخاذ گردد.

23-Saratan97-Shikayat.JPG 

درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازمانده گان شهدا به ریاست بی بی حاجی نفیسه "سلطانی"، رئیس موسسه تعلیمی، تحصیلی وکمپلکس مورا درمورد فعالیت های مؤسسه متذکره معلومات داده گفت این موسسه دربخش های طب معالجوی، کمپیوترساینس، اداره وتجارت ،تعلیم وتربیه وانستیتیوت علوم صحی فعالیت دارد و بر علاوۀ مضامین نصاب جدید معارف ، کورس های قرآنکریم، تجوید، مهارت رسامی به تعداد 480 تن بطور رایگان درحال تعلیم استند و 90 فیصدمحصلین که ازاقشارمختلف، معلولین، فرزندان معلمین، خطبای مساجد وبازماندگان شهدا هستند ازمزایای تخفیف(50 فیصد %) مستفید می باشند. و معلولین که به صنف ویژه ضرورت دارند زمینه تعلیم وتحصیل دراین موسسه برای شان فراهم می باشد که شماری ازمعلولین درحال فراهم گیری آموزش باشند همچنان حدود 18 تن افراد یتیم که ازپرورش گاه معرفی گردیدند ، تحت آموزش قراردارند. اعضای کمیسیون کارکرد وفعالیت های پوهنتون مورا را از دورۀ کودکستان الی دورۀ لیسانس ستایش وقدر دانی نموده، ایجاد چنین مراکز را گام مثبت در عرصۀ ترقی وپیشرفت کشور عنوان نمودند وبه پاس عرضه خدمات تعلیمی وتحصیلی برای معلولین وخانواده های شهدا ازپوهنمل داکترعزیزالله امیر ریس مؤسسه مذکور تقدیربه عمل آورد.

 دربخش اخیر جلسه گزارش ازاجراات سال 1396 بخش حمایت ازحقوق اشخاص دارای معلولیت دررابطه به تطبیق پلان استراتیژیک وبرنامه عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مطالعه گردیده پس ازغورومداقعه به مراجع مربوطه ارجاع گردید.

23-Saratan97-Malolin.JPG 

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی، ازافزایش ناامنی ها درکشور بالاخص ولایت ننگرهاروحمله تروریستی اخیربالای مدیریت معارف شهری آن ولایت صحبت گردیده ازمسوولین امنیتی خواسته شد درتامین امنیت شهروندان کشورتدابیرجدی رویدست گیرند.

دربخش دیگرجلسه اعضای کمیسیون علاوه استقبال ازنشست علمای 33کشوراسلامی درعربستان سعودی وتاکیدبرتدوام همچوتلاش های صلح جویانه ، نگرانی هایشانرا مبنی برکم آبی درکشوربخصوص شهرکابل وضعف مدیریت آب درشهرابرازداشته ازسوی مسوولین ذیربط به ویژه وزارت انرژی وآب خواسته شد تا درزمینه تدابیرپیشگیرانه روی دست گرفته ازاجراات شان مردم رااطمینان دهند.

23-Saratan97-Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس، اعضای کمیسیون مراتب تسلیت وهمدردی خویش به خانواده های که به اثر لغزش کوه دریکی از جهیل های فوقانی ( حوض پسکنده) موازی به روستاهای پشغور مربوط ولسوالی حصه اول( خینج ) ولایت پنجشیرکه عزیزان شان را از دست دادند ابراز داشته، ازنهاد های ملی وبین المللی مدد رسان خواستند تا درقسمت کمک به خانواده های متضرراقدامات لازم نمایند.

همینگونه درجلسه درموردعریضه سید اسدالله هاشمی که ادعا دارد مدت دوسال قبل ازطریق رقابت آزاد بحیث رئیس سره میاشت ولایت پروان موفق گردیده و تا کنون درقسمت معرفی شان کدام اقدام صورت نگرفته، صحبت به عمل آمده، فیصله بر آن شد تا موضوع کتبا به ریاست عمومی جمعیت هلال احمر افغانی ارسال تا در زمینه رسیده گی به مشکل عارض تصامیم لازم اتخاذ گردد.

دربخش دیگری جلسه اعضای کمیسیون پیرامون موجودیت بیش از حد مواد غذای کم کیفیت وتاریخ گذشته دربازارها و شکایت باشنده گان شهر ها از این ناحیه بحث نموده، تصمیم برآن شد تا موضوع به منظوری جلوگیری از تداخل وظیفوی برخی ادارات و جلوگیری از ورود مواد کم کیفیت وتاریخ گذشته درشهرها به مقام ریاست جمهوری و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ارسال و آن ادارات روی طرح ایجاد یک اداره مستقل تحت نام اداره (مصئونیت مواد غذای) کار و نتایج کاری شان را غرض منظوری به مقام ریاست جمهوری ارایه بدارند.

به همینگونه درجلسه اعضای کمیسیون روی نگرانی مردم از پایین آمدن سطح آب در شهر کابل و اصراف بیش ازحد آب توسط سوناها، موترشویی ها، حمام ها، وبرخی منازل مسکونی و حفرچاه های عمیق بطورخود سر وبدون درنظرداشت مسایل تخنیکی بحث نموده، فیصله برآن شد تا پیرامون بحران آب درشهر کابل وبرخی از شهر های بزرگ دیگر درکشور باحضورمسوولین ذیربط واراکین عالی رتبه ادارات دولتی جلسه استماعیه دایر گردد.

23-Saratan97-Rifai.JPG 

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست مولوی محمدعثمان رحمانی معاون کمیسیون روی گزارش واصله مبنی برسفر هیئت پارلمانی افغانستان به اسلام آباد جهت نهایی سازی منشور واساسنامه کنفرانس رؤسای پارلمان های شش کشور بحث وجهت مطالعات بیشتر به جلسه بعدی ارجاع شد.

به همین ترتیب پیرامون تحکیم وتوسعه روابط بین الپارلمانی افغانستان وفدراتیف روسیه بحث وفیصله گردید تا یک سلسله موارد تدوین ورسماً به آدرس مجلس سنای فدراتیف روسیه ارسال گردد.

23-Saratan97-Bio.JPG 

درجلسه کمیسیون اقوام، قبایل،سرحدات وامورکوچیها به ریاست روشن آرا الکوزی معاون کمیسیون از وزارت خانه های خواسته شد تا به وظایف وامورات که ازسوی شورای عالی امورکوچیها وبیجاشده گان داخلی جهت بهبود وضعیت زندگی آنان سپرده شده است رسیدگی لازم نماید.

دربخش دیگر جلسه از فیصله کنفرانس علمای جهان اسلام منعقده شهرجده سعودی عربستان ؛مبنی بر ناروا دانستن جنگ جاری درافغانستان وحرام دانستن انتحار وانفجارات ونیز تأکید روی ختم جنگ استقبال به عمل آمده اظهار امیدواری شد که حکومت ومخالفین مسلح بتواند بار دیگر به یک توافق دراز مدت آتش بس دست یابد تا راه برای گفتگوهای صلح باز گردد. 

23-Saratan97-Aqwam.JPG 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف با وزیرامورزنان ورئیس مراکزحمایوی آنوزارت، پیرامون رسیدگی به شکایات واصله ازخانه های امن ومحابس اناثیه وبرخی مسایل ذیربط مباحثی صورت گرفت.

مسوولان مذکور ضمن ارایه توضیحاتی گفتند درسطح کشور بیست وهفت مرکزحمایوی فعالیت دارد که نظارت ازآن مطابق پلان رئیس مراکزحمایوی درشروع سال ترتیب گردیده وازمراکزحمایوی ومحابس اناثیه وحتی ازبعضی قضایای مهم نظارت به عمل می آید وافزودند وزارت امورزنان که عضویت کمیته شورای حاکمیت قانون را دارد مساله تخفیف درحبس محبوسان را پیشنهاد نموده که مورد حمایت رئیس جمهورکشورقرارگرفته است.

مسوولان وزارت امورزنان موجودیت اشخاص بی بندوبار را درخانه های امن رد نموده گفتند دراین خانه ها خانم های بی سرنوشت وخانم های که ازجانب فامیل شان پذیرفته نمی شود نگهداری می گردد وباید درمحابس ومراکزحمایوی ازسوی مسوولان امنیتی جلو تیلفونهای همراه گرفته شده درآن کامره های امنیتی نصب گردد.

کمیسیون با استماع توضیحات مسوولان ازتلاش های وزارت امورزنان ابرازتشکری نموده فیصله نمود که وزارت امورداخله مطابق قانون درتوظیف محافظین به شمول آمرین محابس اناثیه ومراکزحمایوی توجه جدی نموده ازورود افراد غیرمسوول جلوگیری نماید ونیز ازوزارت امورزنان تقاضا گردید که گزارش نظارتی خویش را ازمراکزحمایوی ومحابس اناثیه کتباً دراختیارکمیسیون قرارداده تا مطابق به قانون به شکایت محبوسین رسیدگی لازم صورت گیرد.

دربخش دیگرجلسه روی فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد حذف کلمه مستقل ازعناوین ادارات واحدهای بودجوی مستقل واسناد تقنینی نافذ بحث صورت گرفته قراربرآنشد که درنشست بعدی رئیس تقنین وزارت عدلیه بخاطرهمین موضوع دعوت گردد.

 23-Saratan97-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا، باحضورداشت سرپرست وزارت مخابرات، معاون اداره اترا ورئیس عمومی عوایدوزارت مالیه پیرامون چگونگی جمع آوری ده فیصدمحصول مخابراتی وساخت سیستم ریال تایم مباحثی صورت گرفت.

نخست رئیس کمیسیون طی صحبتی گفت قراربودسیستم ریال تایم درمدت دوالی چهارماه فعال گردد، درحالیکه بیشترازشش ماه میگذرد تاکنون سیستم مذکورفعال نگردیده است ونیز مسوولین وزارت مخابرات وسایرادارات ذیدخل جواب قناعت بخش راجهت ایجاد راه حل منطقی این معضله ارایه ننموده اند.

متعاقباًمعین وسرپرست وزارت مخابرات ومعاون اداره اتراگفتندکه نظربه فیصله جلسه شورای عالی اقتصادی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی، وزارت مالیه واداره اترا موظف گردیدندتادرهمکاری باهم پروسه تدارکات سیستم ریل تایم دیتامنجمنت راتحت نظرمتخصصین اداره تدارکات ملی آغازنمایند ومطابق به هدایت کمیته های تخنیکی وتدارکاتی تحت نظروزیراسبق وزارت اقتصادشروع بکارنمود که توانستند و12درخواست رانیزدریافت نمایند؛ اماپیگیری پروسه به علت تغییردررهبری وزارتهای مخابرات و اقتصاد به کندی مواجه گردید تااینکه بنابرهدایت شورای عالی اقتصادی مسوولیت ایجادسیستم ریال تایم منجمنت رسماًبه عهده این وزارت گذاشته شد. مسوولین افزودند بنابرمشوره متخصصین اداره تدارکات ملی، اسناد12کمپنی علاقمند ارزیابی و4کمپنی شارلست گردیده.

اعضای کمیسیون باتاکیدبرساخت سیستم متذکره مشکل عمده را تاخیردرکار اداره تدارکات ملی دانستند.

هکذادرجلسه  دررابطه به مشکل تنزیل پروازهای شرکت  هوایی آریانابه دهلی ودوبی صحبت گردیده تصریح شد که مشکلات تدارکاتی این شرکت ازسوی اداره ملی تدارکات به زمان معینه اجرانمیگردد ومانع فعالیت های شرکت مذکورگردیده است وقرارشد تا رئیس اجرائیوی وسرپرست شرکت آریانا همراه بامعاون تجارتی،معاون عملیاتی، مدیرفروشات آن شرکت درجلسه کمیسیون دوشنبه 25سرطان حضوریابند.

دراخیرجلسه اعضای کمیسیون حمله گروهی تروریستی برساختمان مدیریت معارف شهری شهرجلال آباد که سبب شهیدومجروح شدندشماری ازهموطنان ماگردید به شدیدترین الفاظ تقبیح گردیده ضمن ابرازنگرانی درزمینه ازمسوولین ارگانهای امنیتی خواسته شدتادرافزایش تشکیل پولیس درآن ولایت اقدام نمایند.

23-Saratan97-Mukhabirat.JPG 

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست محمد عظیم قویاش، برخی مواد اسناد ضمیمه شماره(2) قانون اصول محاکمات مورد غورقرارگرفته قراربرآنشد که پیرامون مواد باقیمانده آن درنشست بعدی صحبت به عمل آید.

 دربخش دیگرجلسه گزارش مصارف بودجه انکشافی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان که شامل اعماردفترساحوی درولایات بلخ ودایکندی وپروژه الحاقیه دفترمرکزی می باشد مطالعه وقرارشد که روی گزارش مذکور درنشست های بعدی نیزغور بیشترصورت گیرد.

23-Saratan97-Mali.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی،معارف وتحصیلات عالی به ریاست لیلما احمدی معاون کمیسیون پیرامون ناامنی های اخیرکشور وتأثیرات ناگوار آن بالای نظام معارف کشور بحث وگفته شد دشمنان کشور در این اواخر دست به مسدود ساختن وآتش زدن مکاتب درنقاط مختلف کشور زده اند ونیز هفته قبلی آمریت معارف شهری ولایت ننگرهارا هدف حمله تهاجمی قرار داده وچند باب مکتب ولایت لوگر را نیز به آتش کشیده اند؛ اعضای کمیسیون ضمن ابراز تسلیت باخانواده های قربانیان از حکومت طور اخص از مسئولین امنیتی خواستند تا درتأمین امنیت مکاتب ونهاد های تحصیلی توجه شانرا بیشتر از پیش مبذول بدارند.

دربخش دیگرجلسه پیرامون تدویرجلسه استماعیه تحت نام نظام وسیستم تعلیمی وتحصیلی افغانستان که قرار است به ابتکار کمیسیون ازسوی مشرانوجرگه شورای ملی تدویر یابد ودرآن مقامات ذیربط حکومتی نیز شرکت خواهند داشت بحث وتصامیم اتخاذ گردید.

23-Saratan97-Farhangi.JPG 

درجلسه کمیسیون امورشوراهای ولایتی مصونیت وامتیازات به ریاست میرحاتم تره خیل، حمله تروریستی بالای ساختمان مدیریت معارف شهری شهرجلال آباد وحمله هوایی نیروهای ائیتلاف بالای افرادملکی درولسوالی زرمت ولایت پکتیاکه به اثرآن شماری ازهموطنان مابه شهادت رسیده ویامجروح گردیدند به شدیدترین الفاظ تقبیح گردیده ازمسوولین امنیتی خواسته تاموضوع رابررسی وعاملین آنرابه قانون بسپارند.

همینگونه اعضای کمیسیون مراتب تسلیت وهمدردی خویش به خانواده های که به اثر لغزش کوه دریکی از جهیل های فوقانی ( حوض پسکنده) موازی به روستاهای پشغور مربوط ولسوالی حصه اول ولایت پنجشیرکه عزیزان شان را از دست دادند ابراز داشته، ازنهاد های ملی وبین المللی مدد رسان خواستند تا درقسمت کمک به خانواده های متضرراقدامات لازم نمایند.

 23-Saratan97-Emtiazat.JPG

دربخش دیگرجلسه نامه شورای ولایتی هلمند مبنی براینکه باشندگان ولسوالی های ناامن به اثرناامنی هابه مرکزولایت لشکرگاه نقل مکان نموده اند خواستار انتقال صندوق های رای دهی شان به مرکزمی باشند که درزمینه خواستارهمکاری شده اند مطالعه گردیده، موضوعن پس ازغورجهت اجراات به مرجع مربوطه راجع گردید.