صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۰ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

  درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار،برعلاوه تعیین اجندای جلسات عمومی، قوماندان گارنیزون،معاون شاروالی کابل ومعاون رادیو تلویزیون ملی پیرامون مسایل مربوطه پاسخ ارایه نمودند.

20-Saratan97-Komita-Rowas3.JPG

      نخست درکمیته رؤسا فیصله شد که درجلسه عمومی روزیکشنبه 24 سرطان، علاوه ازمباحث آزاد،  گزارش هییت های مجلس ازکشورلتوانیا و ولایت پکتیا ارایه گرددونیز در این جلسه گزارشات کاری کمیسیون های امور دفاعی وامنیت داخلی وکمیسیون اموردینی، فرهنگی وتحصیلات عالی استماع گردد.

همچنان در کمیته قرار بر آنشد که درجلسه عمومی 26 سرطان برعلاوه بحث آزاد، روی فرمان تقنینی شماره ۲۶۳ رئیس جمهور در مورد حذف کلمهٔ مستقل ازعناوین واحدهای مستقل، بحث گردد ودر همین جلسه گزارش کاری کمیسیونهای امورتقنینی، عدلی وقضایی و رفاه عامه، منابع طبیعی ومحیط زیست نیز استماع گردد.

   هکذا در کمیته رؤسا فیصله شد که درجلسه فوق العاده سی سرطان گزارش کاری کمیسیونهای امورزنان وجامعه مدنی،اقتصادملی وبودجه،اموربین المللی و شوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات ارایه گرددودرجلسه عمومی 31 سرطان روی ضمیمه شماره(2) قانون اصول محاکمات تجارتی مباحثی صورت گیرد.

همچنان در این جلسه گزارش کاری کمیسیونهای اموراقوام وقبایل، امورمعلولین وبازمانده گان شهدا، سمع شکایات و مواصلات مخابرات استماع ودرهمین روز گزارش مختصر ازفعالیت های مشرانوجرگه دراجلاس اول سال روان تقنینی  نیزارایه شود.

20-Saratan97-Komita-Rowasa2.JPG

  دربخش دیگرجلسه با معاون ریاست عمومی نشرات رادیو تلویزیون ملی وسرپرست شبکه خبرآن اداره درمورد عدم نشربموقع برخی اخبارمجلس به ویژه گزارش نشست استماعیه روند صلح یاد آوری وپس ازاستماع دیدگاه های مسوولان تلویزیون ملی فیصله به عمل آمد که مشکلات تخنیکی درآینده مرفوع گردد واخبارجلسات عمومی و استماعیه، ملاقات های هیئت اداری و گزارش های ولایتی اعضای مجلس درسرویس خبری هشت شب بدون کم وکاست با در نظرداشت جایگاه مشرانوجرگه نشرگردد.

 دربخش سوم جلسه با معاون وزارت دفاع ملی وقوماندان گارنیزون ومعاون شاروالی کابل شکایات معلولان دستفروش ناحیه دوم شهرکابل وعدم احداث تاسیسات لازم درشهرک رهایشی پدوله  مطرح گردید.

20-Saratan97-Komita-Rowasa1.JPG

   درجلسه پس ازاستماع توضیحات مسوولان ونکته نظرات اعضای کمیته روسا، فیصله گردید که بنابرفیصله قبلی درمورد چگونگی تنظیم دستفروشان معلول باید کار عملی صورت گیرد وشاروالی کابل به زودی این معضله حل نماید ودرضمن تاکید به عمل آمد که ساحات سبزکه به اساس فیصله شورای امنیت ملی ازوجود دستفروشان درناحیه دوم پاکسازی می شود، به هیچ فرد اجازه داده نشود که دوباره آن ساحات را با افرازغرفه های شان تحت تصرف قرار دهدونیزدرکمیته با تاکید اذعان گردید که در ظرف یکماه مشکلات تخنیکی دشت پدوله حل وبه احداث تاسیسات شهرک اقدام گردد درغیر آن، پیرامون استرداد پول صاحبان نمرات رهایشی دراین پروژه، تصامیم مقتضی اتخاذ خواهند شد.

   گفتنیست درنشست امروزازعدم اشتراک سرپرست شاروالی کابل وقوماندان امنیه کابل انتقاد گردیده خاطرنشان گردید که سرپرست شاروالی کابل بارها ازاشتراک درنشست کمیسیون اختصاصی وسایرکمیسیون ابا ورزیده است.