صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۵ ثور ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۰ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی موضوعات گوناگون تشکیل جلسه دادند

جلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست نثاراحمد حارس ، واشتراک وزیرامورمهاجرین وعودت کننده گان، معین امورشهدای وزارت، کار، اموراجتماعی،شهدا ومعلولین ومعین امورمسکن وزارت امورشهرسازی تدویر یافت.

اما در آغاز حملات انتحاری دیروز وامروز شهرجلال آباد  به شدت تقبیح گردیده ضمن ابراز تسلیت باخانواده های قربانیان گفته شد دراین اواخر  دیده می شود که وضعیت امنیتی شهرجلال آباد نگران کننده می باشد و باید نهاد های امنیتی درقسمت بهبود وضعیت آن شهر تدابیر بهتر اتخاذ نمایند.

همچنان رئیس واعضای کمیسیون  از تدویر کنفرانس علمای جهان اسلام منعقده کشور شاهی عربستان استقبال نموده ابراز امید واری صورت گرفت که چنین نشست های  بتواند درختم جنگ افغانستان ممد واقع شود.

سپس اعضای کمیسیون پرسش هایشان را  درمورد مشکلات عدم توزیع شهرک ها برای مهاجرین و ورثه شهدا و شکایات واصله از این ناحیه را از امسئولین مطرح نمودند.

نخست وزیر امورمهاجرین وعودت کننده گان گفت : در ولایات مختلف که شهرک های مهاجرین درآن وجود دارند درآنها طبق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری سال گذشته  3200 نمره رهایشی توزیع گردیده است اما در برخی ولایات نسبت نبود زمین در قسمت مشکلات هم موجود می باشد.

 موصوف گفت باوجود گذشت سه سال از فیصله کابینه که ازطریق وزارت امورشهرسازی خانه های قابل استطاعت به ویژه درشهرک قاسم آباد ولایت ننگرهار ساخته شود وبرای مهاجرین توزیع گردد  آن وزارت درزمینه هیچگونه اقدام نکرده است  ونیز مطابق به قوانین این وزارت نمیتواند به تنهایی زمین را برای مهاجرین توزیع نماید زیرا کمیته های بین الوزارتی مسئولیت آنرا عهده دار می باشند واین کار باعث بروز مشکلات درعرصه اجراات کاری در وقت معین آن می گردد.

موصوف گفت این وزارت در قسمت تشخیص مستحقین جهت توزیع نمرات رهایشی  طرزالعمل را ساخته ومطابق آن اجراآت می نماید تا جلو سواستفاده هاگرفته شود.

20-Saratan97-Rifai.JPG

متعاقبا معین امورشهدای وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا ومعلولین و معین مسکن وزارت امورشهر سازی پیرامون چگونگی ایجاد شهرک ها وساخت وساز آن، چگونگی توزیع نمرات رهایشی آن مطابق قانون برای ورثه شهدا توضیحات ارایه نموده افزودند مطابق قانون درشهرک های که زمین آن دولتی می باشد و به مساعدت کشور های کمک کننده ساخته می شود فیصدی معین درنظرگرفته شده تا برای افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا  توزیع گردد و تشخیص این افراد مربوط می شود به معینیت امورشهدای وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا ومعلولین که باید با درنظر داشت طرزالعمل موجوده شان مستحقین را تشخیص و به وزارت امورشهرسازی معرفی نمایند.

مسئولین حاضرجلسه وظیفه گرفتند تا اجراات که در سال های اخیر در این رابطه صورت گرفته کتبا جهت تصامیم به این کمیسیون ارسال بدارند.

در جمع بندی جلسه رئیس کمیسیون؛  مهاجرین،ورثه شهدا ومعلولین را افراد مستحق دانسته گفت برای حکومت لازم است تا درقسمت توزیع سرپناه برای آنان وعودت کننده گان و خدمات اجتماعی ورفاهی لازم مطابق قوانین نافذه کشورمساعد سازند؛ ونیزضمن تشکری از تلاش های انجام شده ابراز امیدواری نمود تا مسوولین ادارات مطابق وظایف ومسوولیت هایشان اقدامات لازم را انجام دهند.

طبق یک خبردیگرنثاراحمدحارس رئیس کمیسیون رفاه عامه مشرانوجرگه، درمحفل افتتاح  بازسازی،احیا وساختمان شفاخانه قصبه شهر کابل اشتراک وسخنرانی نمود.

رئیس واعضای کمیسیون  ازمدت بیشتر از دوسال بود که حسب درخواست اهالی قصبه وشهرک های اطرافی آن جهت فعال سازی دوباره شفاخانه (کارگری قصبه خانه سازی)  بامسئولین مربوطه حکومتی پیگیری نموده بودند که دیروز کار عملی آن آغاز وقرار است  درساحه 12 جریب زمین  در بخش های داخله، نسایی ولادی، اطفال و واقعات فوری ازسوی وزارت صحت عامه ساخته شود.

درجریان افتتاح شفاخانه مذکور رئیس کمیسیون رفاه عامه با اهالی قصبه تعهد سپرد که درهمکاری آنان ازجریان کاری بخش های که ساخته می شود نظارت جدی نموده ودرقسمت انکشاف آن به بخش های مختلف در همکاری با وزارت صحت عامه تلاش های بیشتری انجام خواهد داد.

سپس شماری از وکلای شهرک های محل متذکره،  از تلاش های که توسط رئیس واعضای کمیسیون رفاه عامه وصحت مشرانوجرگه صورت گرفته است ابراز تشکری نموده  ازآنان خواهان توجه وهمکاری های مزید شدند.

به همینگونه هیئت کمیسیون به اساس فیصله جلسه عمومی به پرورشگاه تهیه مسکن رفته وازبخش های مختلف آن بازدید نظارتی نمود.

هیئت دریافت که مشکلات وشکایات واصله از پرورشگاه تهیه مسکن دقیق وبجا بوده، ودر  درهیچ یکی از بخش های آن توجه اندکی هم برای اطفال یتیم وباز مانده ازجنگ صورت نمی گیرد، سطح مدیریتی درتمامی بخش های آن نهایت ضعیف بوده در قسمت تنظیف  وآبرسانی آن نیز توجه لازم صورت نگرفته.

مشمولین پرورشگاه از وضعیت زنده گی وتعلیم وتربیه شان شکایت جدی داشتند وغذای که توزیع میگردد ضمن اینکه برخی مشکلات درآن موجود می باشد نیز مطابق به مینوی موجود نمی باشد.

هیئت کمیسیون رفاه عامه ضمن اظهار تأسف ازچنین وضعیت فیصله نمود تا جریان بازدید خویش را در یکی از جلسات عمومی ویا هم کمیته رؤسا ارایه نماید تا درزمینه تصامیم لازم اتخاذ گردد.       

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا، سوالاتی ازرئیس عمومی شرکت برشناوسرپرست ریاست برق کابل پیرامون چگونگی پیشرفت پروژه های بزرگ برق، قطع ووصل برق های وبی نظمی ها درجریان برق شهرکابل، رسیدگی به مشکلات برق ولایت ننگرهار، متفاوت بودن قیمت صرفیه برق درمرکزوولایات کشور،چگونگی شفافیت میترهای دیجیتلی ومشکلات برق غزنی مطرح گردید.

رئیس عمومی شرکت برشناگفت شهرجلال آبادازدومنبع برق( نغلو وبندآبی درونته) تقویه میگرددکه اکنون حدود8 میگاوات برق ازطریق لین انتقال نغلو به سب ستیشن مهترلام و50 میگاوات به سب استیشن همیشه بهار که ظرفیت آن 76میگاولت می باشدوافزودقراراست 100میگاوات برق که 60فیصد آن مربوط شرکت برشنا ومتباقی 40فیصد مربوط وزارت انرژی وآب میشود درولایت ننگرهارتطبیق گردد.موصوف گفت ولایات غزنی، وردک، خوست وگردیز به برق وارداتی وصل گردیدند وقراراست تعرفه های آن ولایات نیزتخفیف داده شود وجهت جلوگیری ازفساد میترخوانان هرشش ماه بعد تبدیل خواهندگردید.وی علاوه کرد که درکشور248میگاوات برق وارداتی و300میگاوات تولید داخلی است وجهت بلند رفتن ظرفیت برق به لین های جدید نیازاست.

رئیس برشناگفت شهرکابل 25فیصد کمبود برق داردکه مجبوربه پرچاوی می باشیم وجهت رفع اضافه باری لین ها550 پایه ترانسفارمرتوزیع گردیده است ونیزیادآورشدکه دربعضی ازولایات مانندجوزجان، سرپل، وقندزجمع آوری محصول برق ازسوی مخالفین حکومت صورت می گیرد.

20-Saratan97-Mukhabirat.JPG

مسوولین دررابطه به برق ولایات نورستان ودایکندی توضیحات داده گفتندکه درولایات متذکره کاراعماریک دستگاه کوچک آبی به ظرفیت 700کیلووات عنقریب به بهره برداری سپرده خواهدشد.وافزودند تهیه وتجهیزات وبازسازی لین انتقال 22کیلومترازترکمنستان الی سب استیشن نورجهان ولایت هرات ختم گردیده است وکارآن به زودی آغازخواهدشد ویک سب ستیشن به ظرفیت 220کیلووات دراین ولایت آغازشده وکارآن جریان دارد واضافه کردند که 20کیلووات شبکه سازی ولسوالی سروبی ولایت کابل درجریان است که 44فیصدکارآن پیش رفته است. همچنان 20کیلووات برق ولسوالی خاک جبارولایت کابل، احداث سب استیشن220 کیلووات درارغندی، احداث سب استیشن 550کیلوولت ارغندی،پروژه 20میگاه وات درنغلوو20کیلوولت پشته سرخ الی غوربندولایت پروان درپلان بوده وروی برخی هاکارجریان دارد.

دراخیررئیس کمیسیون درموردبهبودبرق کابل وننگرهارتاکیدکرد.

دربخش دیگرجلسه روی عریضه حاجی گل نبی مبنی براینکه بیشترازدوجریب زمین واقع ناحیه نهم شهرکابل درساحه یکه توت درحالیکه اسنادشرعی نیزدردست دارد؛ امااخیراًیک شخص به نام ضیاالله ادعاداردکه  وزارت مخابرات برای وی زمین مذکوررا به تبادله داده است.کمیسیون فیصله نمودکه مسوولان بخش املاک وزارت مخابرات وشخص عارض درجلسه کمیسیون دوشنبه هفته آینده  جهت رسیدگی موضوع حضوریابند.

دراخیرجلسه دوتن ازمسوولان ریاست معارف ولایت ننگرهاربه پاس خدمات شایسته شان موردتقدیراعضای کمیسیون قرارگرفتند.

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی، اعضای کمیسیون ازنشست علمای کشورهای اسلامی  درموردصلح وثبات افغانستان که درعربستان سعودی دایرگردیده استقبال نموده آنرافرصت مناسب برای حکومت افغانستان دانستند وابرازامیدواری نمودند که نتایج این نشست بتواند به پایان جنگ درافغانستان که مردم ازتداوم این پدیده خانماسوزبه ستوه آمده اند موثرواقع گردیده ودرآوردن  صلح وثبات دایمی درکشورکمک نماید.

20-Saratan97-Zanan.JPG

درجلسه کمیسیون امورشوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل، اعضای کمیسیون حمله تروریستی امروزدرشهرجلال آباد رابه شدیدترین الفاظ تقبیح نموده ازبارگاه ایزدمنان برای شهدابهشت برین وبرای مجروحان شفای عاجل استدعانمودند وازمسوولین ذیربط حکومتی خواسته شد تا درتامین امنیت مردم تدابیرجدی اتخاذنمایند.

دربخش دیگرجلسه اعضای کمیسیون ازنشست علمای کشورهای اسلامی  درموردصلح وثبات افغانستان که درعربستان سعودی دایرگردیده استقبال نموده آنرابه خیروفلاح مردم دانستند.

همینگونه درجلسه ضمن رسیدگی به عرایض واصله، روی شکایت دوتن ازباشندگان ولسوالی دره نورولایت ننگرهارمبنی براینکه آنان باوجودسپری نمودن موافقانه امتحان رقابتی معلمین، تاکنون بی سرنوشت می باشندصحبت گردیده، موضوع به کمیسیون مربوطه راجع شد.

20-Saratan97-Emtiazat.JPG

درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازمانده گان شهدا به ریاست نفیسه "سلطانی" با حضورداشت  معاون مالی واداری پاراولمپیک و رئیس هماهنگی میدان وردک، حمله انتحاری  درشهرجلال آباد که باعث به شهادت رسیدن وزخمی شدن تعداد ازهموطنان ماگردید به شدید ترین الفاظ تقیبح نموده ازبارگاه ایزد متعال به روح شهدا جنت فردوس ،برای مجروحان شفای عاجل وبرای خانواده هایشان صبرجمیل استدعا گردید.

دربخش دیگراعضای کمیسیون حمایت شان را ازنشست عالمان بیش ازچهل کشور اسلامی به شمول افغانستان درکشورسعودی درباره جنگ وصلح افغانستان که قراراست درپایان نشست امروزموقف خودرا دربرابرهراس افگنی وافراط گرایی اعلام وچگونگی جنگ وصلح را نیز به بررسی گیرند ابرازداشته آنرا به فعال نیک گرفتند.

همچنان اعضای کمیسیون روی نشست سران ناتودربروکسل مبنی برتمویل نیروهای امنیتی افغانستان پس ازسال 2020  وشرکت رهبران حکومت وحدت ملی دراین نشست  بحث نموده، ابرازامیدواری شد که نتایج این نشست سبب قطع جنگ وصلح سراتاسری درکشورگردد ودرین نشست ازجامعه معلولیت افغانستان مبنی بر کمک های سالانه ازسوی جامعه جهانی یادآوری گردیده است.

هکذا رئیس هماهنگی میدان وردک، پیرامون چگونگی کمک ها وسهمیه سفرها ی کمیته پاراالمپیک معلومات داده، افزود نظربه هدایت مقام عالی ریاست جمهوری درمورد تنظیم ترانسپورتی عراده جات به اشخاص دارای معلولیت که ازاین مدرک بتوانند اعاشه فامیل خویش را نمایند؛ ولی این امردرولایت میدان وردک  شاروالی میدان وردک ازمعلولین سالانه مبلغ پنجصد هزارافغانی اجاره اخذ میکند که دردیگرولایات چنین نمی باشد، همین گونه معاون مالی واداری پاراالمپیک ازدست اورد های آن نهاد یادآوری نموده گفت که کمیته پارااولمپیک درمسابقات کشور آسیایی بادست آوردهای خوب به کشوربرگشتند ازجمله بدست آوردن کپ قهرمانی بانوان معلول درمسابقات کشورتایلند و شرکت وزرشکاران قشراناث وذکورمعلول درکشوراندونیزیا یاد اوری نموده ازکمیته صلیب سرخ، مؤسسه مین پاکی ،انترنشنل اندی کپ وریاست ترتبیت بدنی بخاطرزمینه سازی مسابقات بیرون مرزی برای معلولین ،اموزش مربیان وتهیه تجهیزات ورزشی ابرازقدردانی نموده خواهان همکاری های نهادهای کمک کنند برای کمیته پارااولمپیک گردید ونیزخواستارتوجه ریاست تربیت بدنی مبنی براعمار هرچه زودترجمنازیم کمیته پاراالمپیک شد.

دراخیرقرارشد مشکلات شورای هماهنگی ولایت میدان وردک  طی مکتوب رسماً به مقام ولایت،  شاروالی وتراسپورت میدان وردک ارسال تامطابق قانون اشخاص دارای معلولیت باایشان همکاری جدی صورت گیرد

20-Saratan97-Malolin.JPG.

درجلسه كميسيون اقتصاد ملی ،مالی و بودجه به ریاست محمد عظیم قویاش ،گزارش ارسالی وزارت اقتصاد در مورد تطبیق پلانهای  ارتقای ظرفیت 48 وزارتخانه ها  و ادارات دولتی مطالعه  ،و تصامیم اتخاذ شد .هکذا در جلسه گزارش مصارف بودجه انکشافی ریاست عمومی امنیت ملی شامل ( 10) پروژه و گزارش مصارف پروژه های انکشافی وزارت امور داخله در بخشهای اعمار ذخایر تیل در ولایات ،اعمار دپیوهای لوژستیک و اعمار توقیف خانه ها در ولایات کشوربصورت جدا گانه  مطالعه و فیصله بعمل آمد وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی راپور فیصدی پیشرفت کار پروژه های انکشافی شانرا در سطح ولایات الی ختم برج روان  به این کمیسیون کتبآ  ارسال نمایند .

20-Saratan97-Mali.JPG

درجلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ،در مورد شکایت اقارب محبوسین افغانستان مقیم کشور تاجکستان  مبنی بربد رفتاری ، شکنجه و عدم رسیده گی به وضع معیشتی محبوسین با رئیس عمومی محابس وتوقیفخانه ها ،سرپرست ریاست قونسلی وزارت امور خارجه مباحثی صورت گرفت .

براساس اظهارات سرپرست ریاست قونسلی وزارت خارجه و گزارش هئیت اعزامی متشکل از وزارت امورخارجه و لوی سارنوالی اکثر محبوسین به جرایم مختلف مانند جرایم تروریستی و مواد مخدر در آنکشورمحکوم  میباشند وشکایت عارضین مبنی بربدرفتاری مسوولین زندان با محبوسین موجه نبوده و با گزارش همخوانی ندارد وافزودند طبق سروی انجام شده به تعداد 194 تن محبوس موجود بوده که از جمله 173 تن آن قابل انتقال میباشد که عنقریب انتقال خواهد گردید قرار کمیسیون برآن شد تا ورقه عرض اقارب محبوسین افغان مقیم کشور تاجکستان رسما عنوانی وزارت امور خارجه جهت رسیده گی ارسال گردد.

همچنان از رئیس عمومی محابس  درمورد محبوسین محکوم به اعدام در زندان مرکزی  پلچرخی سوالاتی مطرح گردید موصوف گفت در این زندان  در حدود 750نفر محبوس محکوم به اعدام نگهداری میشودکه حکم اعدام یازده تن آنان از سوی رئیس جمهور توشیح گردیده است وی در مورد انتقال زندانیان افغان از کشور ایران گفت در سال 1396 به تعداد 204 محبوس از آنکشور انتقال گردیده و 132 زندانی دیگر نیز قابل انتقال میباشد .

20-Saratan97-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون اقوم، قبایل،سرحدات وامور کوچیها به ریاست محمداجان منگل، روی متباقی گزارش مصوبه شورای عالی امورکوچیها وبیجاشده گان داخلی که به تاریخ 17جوزار درارگ ریاست جمهوری به ریاست محمداشرف غنی رییس جمهوری کشور تدویر یافته بود بحث وتصامیم مقتضی اتخاذ گردید.

هکذا اعضای کمیسیون حمله تروریستی امروزی شهر جلال آباد که  شماری از هموطنان ما را شهید و مجروح نمود را به شدت  نکوهش نموده ضمن ابراز تسلیت باخانواده های قربانیان ازمسئولین مربوطه خواسته شد تا درتداوی مجروحان اقدامات بهتر انجام دهند.

سناتوران افزودند  که دشمنان افغانستان با انجام این چنین جنایات می خواهند آرمان های مردم افغانستان و اجماع آنان را برای رسیدن به صلح خدشه دار نمایند، اما تروریستان باید بدانند که هرگز نمی توانند حکومت و مردم مارا از اولویت های اساسی صلح باز دارند

20-Saratan97-Aqwam.JPG.

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست محمدحنیف حنفی شکایت شماری از مسافرین از برخورد نامناسب برخی مسئولین میدان هوایی بین المللی حامدکرزی درحضور داشت قوماندان سرحدی آن میدان مطرح گردید که موصوف ضمن تأییدی شکایت مطرح شده گفت مشکلات متعدد  ازجمله نبود هماهنگی میان مسئولین و کمبود اشخاص مسلکی از مشکلات اساسی این قوماندانی می باشد، وی درزمینه خواهان کمک کمیسیون گردید.

دربخش دیگر از کارکردها وتلاش های خانم سوسن وردگ رییس عمومی تربیه معلم وزات معارف مبنی بر اجراات به موقع وفراهم سازی زمینه ارتقای ظرفیت استادان درداخل وخارج از کشور؛ تمجید به عمل آمده تقدیرنامه کمیسیون به موصوف تفویض گردید.

دربخش دیگرجلسه رییس عمومی گمرکات وزارت مالیه درمورد شکایت ومشکلات بندر میل 78ابونصرفراهی وگمرک ولایت نیمروز به اعضای کمیسیون معلومات ارایه نموده گفت به اساس شکایت اهالی ولایت فراه وخواست مکرر این کمیسیون  در نظر است تا درمرحله نخست انتقال گمرک ازساحه موجود به ساحه مرزی میل 78 ابونصرفراهی صورت گیرد و به سیستم آن مبنی برجلوگیری از فساد وگماشتن یکتن از کارمندان دافغانستان بانک رسیدگی گردد همچنان آمر این بندر از وظیفه اش سبکدوش خواهد شد؛ همچنان گفت برای مبارزه بافساد درگمرک ولایت نیمرزو نیز برنامه های لازم روی کار است.

20-Saratan97-Shikayat.JPG

درپایین جلسه شکایت شماری از باشندگان شهرک آریا باحضور معاون عملیاتی شرکت دافغانستان برشنا مورد بحث قرار گرفت؛ موصوف شکایت مردم را موجه خوانده واز نبود کارمندان مسلکی وکارفهم در آن ریاست یاد آوری نموده به اعضای کمیسیون تعهدسپرد که به شکایت مردم به اسرع وقت رسیدگی صورت خواهدگرفت.