صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۹ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

      درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه، به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول،برعلاوه تصویب طرح تعدیل وایزاد دوعنوان قانون، ازتدویرکنفرانس صلح افغانستان درعربستان سعودی استقبال شد.

19-Saratan97-JAL1.JPG

     طرح تعدیل وایزاد درقانون اداره امورمالیات وطرح اعضای ولسی جرگه درمورد تعدیل برخی ازمواد قانون تدارکات که درکمیسیون های مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بودند؛ توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه طورجداگانه ارایه ودرجلسه با برخی تعدیلات مورد تصویب قرارگرفت ونیز فرمان تقنینی شماره ۲۶۳ رئیس جمهور در مورد حذف کلمهٔ مستقل ازعناوین واحدهای مستقل به جلسه معرفی وغرض مطالعه به کمیسیون اختصاصی ارجاع شد.

           اما درمباحث آزاد جلسه، ازبرگزاری کنفرانس بین المللی کشورهای اسلامی پیرامون صلح افغانستان که چاشت امروزدرشهرجده عربستان سعودی برگزار شد؛ از سوی اعضای مجلس استقبال ویک دستاورد بزرگ به مردم افغانستان عنوان گردیده، گفته شد دراین کنفرانس، علمای دینی از 37کشور اسلامی گردهم آمده و در مورد صلح افغانستان بحث وتبادل نظر می نمایند، امیدواریم که دراین کنفرانس ابعاد مختلف صلح مورد بررسی قرارگرفته بالای حامیان تروریزم فشارهای لازم وارد شود تا درپروسه صلح همکاری صادقانه نمایند ونیزخاطر نشان ساختند باوجودیکه برگزاری این کنفرانس  یک فرصت طلایی شمرده میشود؛ ولی گروه طالبان تدویراین کنفرانس بین المللی اسلامی را بخاطر ادامه جنگ وتامین منافع باداران شان رد نموده است؛ درحالیکه جنگ وخونریزی به نفع هیچ کسی نمی باشد وایجاب می نماید که ازاین فضای به وجود آمده به نفع صلح وثبات درکشوراستفاده موثروهمه جانبه صورت گیرد.

    همچنان درجلسه عده اعضای مجلس، پیرامون سفروزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا به کابل، عدم موثریت ستراتیژی رئیس جمهور امریکا درجنوب آسیا وچگونگی برگزاری کنفرانس بروکسل که قراراست درآینده نزدیک تدویرگردد نظریاتی ارایه نموده؛ گفتند انتظارداریم که سفر وزیرخارجه امریکا به کابل درحل قضایای صلح موثرواقع گردد ودرضمن ازسران نشست بروکسل خواستند که درپهلوی تجهیز، تمویل وحمایت ازنیروهای مسلح کشور، درتامین صلح همکاری لازم نمایندوکشورهای حامی تروریزم را تحت فشارهای شدید اقتصادی وسیاسی قرار دهند تابا پروسه صلح همکاری صادقانه صورت گیرد.

19-Saratan97-JAL2.JPG

      هکذا درجلسه باردیگرشماری ازسناتوران درمورد تظاهرات یکتعداد شهروندان درولایات شمال وشمال شرق کشوروتاثیرات منفی آن در رفت وآمد مردم،فعالیت های اقتصادی، مسدود بودن نهادهای آموزشی وبرخی مسایل دیگریاد آوری نموده؛ گفتند ازچند روز به اینسواعتراضات در آن ولایات ادامه دارد؛ ولی حکومت به آن ترتیب اثرنداده است ونیزدرسانه های اجتماعی یکتعداد تصاویرپخش گردیده که مربوط به افراد نظام الدین قیصاری می باشد که  دست بسته مورد شلیک قرارگرفته اند که باید به خواست های شان رسیده گی شود، اما شماری دیگرازتصمیم رئیس جمهورمبنی برگرفتاری زورمندان استقبال نموده؛ تاکید داشتند که باید بدون استثناء قانون به همه زورمندان وگروه های مافیایی تطبیق گردد ومردم ازآن حمایت خواهند کرد.

     درجلسه عده از اعضا گفتند تنش های قومی درحکومت وحدت ملی به اوج رسیده که خیلی نگران کننده می باشد؛ادامه این وضعیت  افغانستان را به بحران خواهند کشانید که باید سیاسیون دراین مسایل ورفع مشکلات آگاهانه برخورد نمایند.

    یاد آوری ازحرکت مدنی معلولان درناحیه دوم شهرکابل، انتقاد ازرفع تقاعد واهدای رتبه جنرالی به 19 تن منسوبان وزارت دفاع ملی مربوط به یک قوم، کمبود تشکیل نیروهای امنیتی درولایت غور، تاکید برحضوردوامدارقطعات کوماندو درولایت فراه، تاکید برتمدید روند ثبت نام رای دهنده گان درولسوالی های ولایت ارزگان ونگرانی ازعدم کاندیداتوری واجدین شرایط به ویژه زنان دریکتعداد ولایات درشوراهای ولسوالی ها، عدم پرداخت معاشات حق الزحمه استادان ازسال گذشته وسال جاری، یاد آوری ازبرخورد دوگانه امریکا درقبال صلح وتاکید به بررسی موافقتنامه امنیتی کابل-واشنتگن وکابل-ناتو درشورای ملی ، انتقاد ازعدم حضورسرپرست شاروالی کابل درنشست های کمیسیونها، انتقاد ازرئیس عمومی تلویزیون ملی بخاطرعدم نشربرخی رویداد های مجلس وبرخی مسایل دیگرمطرح شد.

     درجمع بندی موارد مطروحه محمد علم ایزدیارطی صحبتی گفت مشرانوجرگه درقبال حوادث اخیردرشمال وشمال شرق کشور بی تفاوت نبوده،صدای خویش را بلند نموده وشرایط کنونی را خیلی حساس می داند وانتظاردارد که  هرچه عاجل وبصورت عادلانه وبادرنظرداشت خواست مردم به اعتراضات مدنی مردم  درشمال کشوررسیدگی شود ودرضمن تاکید نمود که  درسراسرکشوربا زورمندان و قانون شکنان طور یکسان و بدون استثنی برخورد جدی صورت گیرد.

     ایزدیار برگزاری کنفرانس صلح درعربستان سعودی را یک چانس طلایی دانسته؛ گفت برگزاری این نشست ازلحاظ شرعی واسلامی دارای اهمیت بوده، انتظارداریم که علمای شرکت کننده تمام ابعاد جنگ رادر افغانستان، همه جانبه بررسی نموده، فتوای شرعی صادر نمایند ودرضمن بالای کشورهای که مستقیم ویا غیرمستقیم درامورداخلی افغانستان مداخله می نمایند؛ فشارهای لازم سیاسی واقتصادی وارد گردد.

19-Saratan97-JAL3.JPG

 نایب اول مجلس تأکید کرد که وزارت دفاع ملی باید درمورد نشرتصاویر کشتار اسیران  وموضوع چگونگی تقرر وترفیعات شماری از افسران بلند رتبه آن وزارت بدون رعایت ترکیب ملیتی پاسخ ارایه نماید.

   همچن رئیس جلسه ازعدم نامزدی ذکور واناث برای عضویت در شوراهای ولسوالی درچندین ولسوالی کشور یاد آوری نموده، گفت این موضوع نگران کننده وخطرناک می باشد وایجاب می نماید که کمیسیون مستقل انتخابات دراین زمینه تجدید نظر نموده وزمینه آنرا مساعد سازد تا مردم از حقوق سیاسی شان محروم نگردد ودر پروسه انتخابات اشتراک ورزند.