صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۸ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

کمیسیونهای دوزارده گانه مشرانوجرگه امروزروی مواردمختلف تشکیل جلسه نمودند

 درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، بخاطرجلوگیری ازافزایش جرایم جنائی درشهرکابل وعلت ترورعزیرالله کاروان قوماندان قطعه خاص صفریک ولایت پکتیکا وبرخی مسایل دیگربا سترجنرال مراد علی مراد معاون وزارت دفاع ملی درامورامنیت کابل وقوماندان گارنیزون کابل، مل پاسوال محمد سالم الماس رئیس تحقیقات جنائی زون101 آسمائی، وسمونوال بسم الله تابان آمرحوزه نهم امنیتی شهرمباحثی صورت گرفت.

مسوولان مذکور ضمن ارایه توضیحاتی پیرامون اجراات وعلت ترور فرمانده کاروان گفتند هفده گروه تروریستی درکابل فعالیت داشته که فعالیت های گروه های مذکور تحت تعقیب قراردارد وافزودند علاوه ازفعالیت گروه های تروریستی یک تعداد افراد مسلح غیرمسوول که ازسوی زورمند حمایت می شود نیزچالش های را به وجود آورده اند که ارگان های مسوول همواره درجمع آوری چنین افراد اقدام نموده است.

مسوولان مذکور درحالیکه ازدستاوردهای ارگان های امنیتی وهماهنگی خوب این نیروها وگرفتاری مظنونین یاد آوری می نموده گفتند نظربه نفوس شهرکابل باید پرسونل امنیتی افزایش یافته و تمامی مکان های ضروری با تکنالوژی پیشرفته مجهزساخته شود تا علاوه ازمبارزه با گروه های تروریستی باندهای جنائی نیزبه زودی شناسایی ونابود گردند.

دربخش دیگرجلسه با معاون امورامنیتی شورای ملی درمورچگونگی تامین هرچه بهترمقرپارلمان، چگونگی استفاده ازوسایط این اداره، نحوه پهره داری، خدمتی بودن عساکرنزد نماینده گان مردم درشورای ملی وبرخی مسایل دیگرصحبت وتاکید به عمل آمد که درموارد مطروحه گزارش مفصل ارایه گردد.

 اما درآغاز جلسه ازکارکردها، مدیریت خوب وشفاف دگرجنرال عبدالفتاح عزیزی معاون لوی سارنوالی درامورنظامی به نیکویی یاد آوری گردیده به موصوف مدال وتقدیرنامه اهدا گردید.

18-Saratan97-Dfai.JPG

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست مجلس به ریاست طیبه زاهدی معاون کمیسیون، پیرامون شکایات ازبرخی نواحی شهرکابل مبنی برغصب ملکیت های عامه توسط زورمندان و ساخت وساز بلند منزلها بطور غیر قانونی وبدون اخذ جواز ازشاروالی کابل صحبت گردیده گفته شد که متأسفانه برخی زورمندان و سرمایه داران با پرداخت پول برای برخی مسوولین نواحی شاروالی و حوزه های پولیس ازطرف شب به ساخت وسازبلند منزل ها وغصب ملکیت های عامه دست میزنند در صورتیکه شهرداری کابل  توان جلوگیری از غصب ملکیت ها وساخت وساز بلند منزل ها را درشهر نداشته باشد موضوع را به ادارات پولیس و لوی حارنوالی راجع نماید.

همچنان درجلسه برتطبیق وحاکمیت قانون در ادارات دولتی تأکید نموده افزودند تمام مسوولین دولت مکلف اند که درقسمت تطبیق وحاکمیت قانون در ادارات شان تلاش های همه جانبه نموده و به آنعده از کارمندان شان که آگاهی درست از قوانین ندارند ورکشاپ های آموزشی را درمورد آگاهی ازقوانین دایرنمایند.

دربخش دیگری جلسه اعضای کمیسیون پیرامون  مشکلات دربرخی از پرورشگاه های دولتی و خصوصی بحث نموده وفیصله شد تاحسب هدایت جلسه عمومی مشرانوجرگه رئیس واعضای این کمیسیون در روزهای آینده از برخی پرورشگاه ها نظارت بازدید نمایند.

18-Saratan97-Rifai.JPG

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا قرار بود سرپرست شاروالی کابل پیرامون موضوعات مربوطه به اعضای کمیسیون وضاحت ارایه نماید اما بنابر دلایل نامعلوم حضور نیافت.

 رییس کمیسیون موصوف را یک شخص بی اعتنا، متخلف، اختلاس گر، فریب کار دانسته اظهار نمود که سرپرست شاروالی کابل به بهانه های مختلف از اشتراک درجلسات کمیسیون ابا می ورزد که این عمل موصوف خلاف احکام قانون اساسی می باشد واگر درجلسه بعدی کمیسیون حضور نیابد به مراجع عدلی وقضایی معرفی خواهد شد ونیز این موضوع ازطریق رسانه ها بامردم شریک ساخته خواهدشد.

دربخش دیگرجلسه درمورد عدم پیشرفت کار پروژه تعمییر لیسه زراعت حصارشاهی ولایت ننگرهار که از 5 سال بدینسو ازسوی شرکت قرار دادی تکمیل نشده است با رییس پالیسی وانکشاف برنامه ها وبرخی مسئولین دیگر وزارت معارف مطرح شد.

پس ازاستماع معلومات مسئولین کمیسیون فیصله نمودکه  وزارت معارف مکلف است تا هرچه عاجل قرار داد پروژه متذکره را  فسخ نموده آنرا مجدداً به داوطلبی بسپارد واز چگونگی اجراات خویش الی تاریخ 27سرطان به کمیسیون گزارش دهد.

18-Saratan97-Mukhabirat.JPG

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست محمد عظیم قویاش، طرح تعدیل اعضای ولسی جرگه درمورد برخی ازمواد قانون تدارکات مطالعه وادامه بحث بخاطرنهایی ساختن قانون مذکوربه نشست بعدی موکول شد. هکذا د رجلسه طرح تعدیل وایزاد حکومت در برخی از مواد قانون اداره امور مالیات مطالعه و مورد تائید قرار گرفت .در بخش اخیر در مورد کاهش ارزش پول افغانی در برابر اسعارخارجی صحبت وتصمیم اتخاذ گردید .

18-Saratan97-Mali.JPG

درجلسه کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی ، قرارشد در مورد مشکلات  از آزار و اذیت زنان در اماکن مختلف کاری در جلسه بعدی  با مسوولین ذیربط صحبت گردد .در بخش دیگر پیرامون برگزاری کنفرانس اسلامی پیرامون صلح که قرار است در آینده نزدیک در عربستان سعودی تدویر گردد ، استقبال و خاطر نشان گردید احتمالا علمای دینی فتوای مبنی برحرام دانستن جنگ در افغانستان را صادر خواهند نمود و نیز تاکید شد آنعده کشور های که در مورد صلح در افغانستان صادق نمیباشند باید از سوی جامعه جهانی و مخصوصا ممالک اسلامی تحت فشار قرار گیرد.

18-Saratan97-Zanan.JPG

درجلسه کمیسیون اموراقوام،قبایل وامور کوچیها به ریاست داکترمحمداجان منگل روی مصوبه شورای عالی امور کوچیها و بیجاشدگان داخلی که بتاریخ 17 جوزا به ریاست محمد اشرف غنی رییس دایرگردیده بود ودرآن درموردایجاد حساب واحد در وزارت مالیه برای کوچیها ، ارایه خدمات بهتر واسکان کوچیها ازسوی ادارات مربوطه، حفظ علفچرها، حل منازعات آنان وتوجه به امور معارف آنان بحث شده بود ، ووظایف مشخص نیز به وزارت خانه ها سپرده شده بود واز آنان خواسته شده است تا نتیجه های کاری شانرا عنوانی مقام عالی ریاست جمهوری ارایه بدارند .

اعضای کمیسیون بعد از مطالعه  قسمت دیگر مصوبه فوق را به جلسات بعدی ارجاع نمودند.

18-Saratan97-Aqwam.JPG

درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازمانده گان شهدا به ریاست نفیسه سلطانی، نخست شکایت معلولان ناحیه دوم شهرکابل بررسی ومشترکاً این شکایت درکمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی مشرانوجرگه با سترجنرال مراد علی مراد معاون وزارت دفاع ملی درامورامنیت کابل وقوماندان گارنیزون کابل و مل پاسوال محمد سالم الماس رئیس تحقیقات جنائی زون101 آسمائی مطرح گردید.

شکایت کننده گان مدعی اند به اساس هدایت مقامات ذیصلاح غرفه ها وکراچی های شانرا ازساحه سبز ناحیه دوم شهرکابل جمع آوری نموده اند ولی به تازگی رئیس آن ناحیه میخواهد که دوباره درساحه مذکور غرفه های یکتعداد افراد دیگر را جابجا نماید که باید ازاین حق تلفی جلوگیری به عمل آید وهشداردادند درصورتیکه به شکایت شان رسیده گی صورت نگیرد دست به تظاهرات خواهند زد.

مسوولان مذکور با استماع شکایت آنها گفتند جابجایی غرفه مسوولیت شاروالی کابل بوده وتنها ارگان های امنیتی مسوولایت تامین امنیت آنرا دارد وافزودند درصورتی که ساحه سبز باشد باید تمامی غرفه ها جمع آوری گردد وافزودند این مشکل دیروزنیز درجلسه شورای امنیت ملی مطرح  بحث قرارداشت وشاروالی کابل متعهد گردیده که به آن رسیدگی خواهند شد.

کمیسیون ازعدم حضور مکررسرپرست شاروالی کابل درنشست های کمیسیون به ویژه نشست اختصاصی هییت اداری مجلس بخاطرحل این موضوع شدیداً انتقاد نموده خاطرنشرگردید که منبعد هرگونه تشنج، وهرج ومرج که رخ می دهد مسوولیت آن به دوش شخص سرپرست شاروالی کابل ورئیس ناحیه دوم می باشد.

18-Saratan97-Malolin.JPG

درجلسه کمیسیون امور دینی ،فرهنگی ،معارف و تحصیلات عالی به ریاست لیلما احمدی ، طرح تعدیل برخی از مواد قانون تدارکات  مطالعه و مورد تائید قرار گرفت. همچنان دربخش دیگرجلسه روی مشکلات دروزارت های معارف وتحصیلات عالی مبنی برکمبود معاش و امتیازات استادان و معلمین ،عدم تطبیق یکسان قوانین وپاسخگویی به موقع در وزارتخانه ها ، نبود سیستم کنترول و نظارت از نهاد های خصوصی تعلیمی و تحصیلی ، ایجاد زمینه کار برای فارغان مکاتب  و موسسات بحث صورت گرفته، قرار  کمیسیون بران شد تاجلسه استماعیه تحت عنوان نظام وسیستم تعلیمی وتحصیلی درافغانستان باحضور وزرای معارف ، تحصیلات عالی وکارواموراجتماعی به روز چهارشنبه  مورخ 27 سرطان  تدویرگردد ونیزپیرامون آمادگی هادرزمینه صحبت گردیده ، تصامیم اتخاذشد.

18-Saratan97-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون امور بین المللی به ریاست محمد عثمان رحمانی معاون کمیسیون ،برعلاوه بررسی عرایض واصله ،پیرامون عضویت دایمی افغانستان در سازمان بین المللی شانگهای ، با اشتراک رئیس شعبه سوم سیاسی وزارت امور داخله ، رئیس همکاری های منطقه یی وزارت خارجه و مشاور آنریاست بحث و تبادل نظر صورت گرفته تصامیم اتخاذشد

18-Saratan97-Bio.JPG

درجلسه کمیسیون امورشورای های ولایتی،مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل روی گزارش کاری ربع دوم سال مالی روان شورای ولایتی ننگرهار بحث گردیده از کارکردهای آن تمجید به عمل آمد ونیز پیشنهادات شان مبنی بر ایجاد سهولت های انترنتی، ترمیم تعمییر شورای ولایتی، فراهم شدن امکانات مالی جهت چاپ وتوزیع نشریه مربوطه شان وازدیاد تشکیل اداری آنان به مراجع مربوطه ارسال گردید.

دربخش دیگردرمورد مشکلات جوانان ولایت لغمان درحضور داشت نماینده گان آنان بحث وجهت اجراات بعدی به نهاد های مربوطه ارسال شد.

18-Saratan97-Emtiazat.JPG

   درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضائی به ریاست حاجی محمد حسن هوتک معاون کمیسیون، طرح تعدیل وایزاد حکومت وولسی جرگه درمورد برخی ازمواد قانون اداره مالیات مطالعه وادامه بحث به نشست های بعدی موکول شد تا روی قانون مذکورغوربیشترصورت گیرد.

 18-Saratan97-Adli.JPG