صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۷ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

 

     درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه، به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول، علاوه ازتصویب یک عنوان قانون وتصدیق یک سند بین المللی، ازبرگزاری کنفرانس صلح افغانستان درعربستان سعودی استقبال شد.

17-Saratan97-JAL1.JPG

موافقتنامه همکاری میان حکومت افغانستان وجمهوری پولند) که درکمیسیونهای مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بود، توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون اموربین المللی به مجلس ارایه وبه اتفاق آرا تصدیق گردید؛ (طرح قانون امورترجمه وتصدیق اسناد رسمی) که نیزدرکمیسیونهای مجلس سنا مطالعه گردیده بود توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی ارایه وبه اکثریت آرا تصویب شد.

       اما درمباحث آزاد جلسه، ازبرگزاری کنفرانس بزرگ اسلامی پیرامون صلح افغانستان که قراراست درآینده نزدیک درعربستان سعودی برگزار شود از سوی اعضای مجلس استقبال گردید و گفته شد که دراین کنفرانس، علمای دینی از کشورهای اسلامی گردهم آمده و در مورد صلح افغانستان بحث وتبادل نظر نموده فتوای مبنی برحرام دانستن جنگ درافغانستان را صادرخواهند کرد ونیز ازجمهوری اسلامی پاکستان انتقاد شد که به صلح افغانستان صادق نمی باشد که باید از سوی جامعه جهانی وخصوصاً ممالک اسلامی تحت فشار قرار گیرد .

       هکذا برخی اعضا از مؤثریت کاری شورای عالی صلح نیز در برگزاری کنفرانس بزرگ اسلامی درعربستان سعودی یاد آوری نموده گفته شد اگر مخالفین مسلح نظام به صلح تن ندهند باید مبارزات واقدامات جدی تردر برابر شان صورت گیرد .

    همچنان درجلسه شماری ازسناتوران گفتند اخیراًبه دستوررئیس جمهوربعضی افراد فرا قانونی وزورمند محلی ازولایات فاریاب، ارزگان، بدخشان وفراه دستگیر وبه پنجه قانون سپرده شده اند که این کار بخاطرتطبیق قانون درکشور ورهایی مردم از چنگ آنان یک گام مثبت می باشد که باید این روند بدون استثنا بالای سایرزورگویانیکه ازهرقوم وقبیله وتنظیمیکه باشد ازشهرکابل شروع تا سایر ولایات، دست شان از یخن مردم کوتاه شود.

     اما عده دیگرازسناتوران ازتظاهرات گسترده درشمال کشوربخاطربرگشت ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری ورهایی نظام الدین قیصاری یکی ازفرماندهان خیزش مردمی یاد آوری نموده تاکید داشتند که این اعتراضات باعث مسدود شدن راه های مواصلاتی، نهادهای آموزشی وتحصیلی وایجاد مشکلات به مردم شده است که باید حکومت به خواستهای آنها لبیک گفته به این جنجال ها پایان بخشد .

      هکذا درجلسه، شماری ازسناتوران حالات کنونی کشور را نگران کننده تلقی نموده گفتند ایجاب می نماید که وضعیت فعلی مورد ارزیابی قرارگرفته ازمسایل که باعث دوری اقوام می گردد جلوگیری به عمل آید زیرا درپهلوی وضعیت سیاسی، جنگ نفس گیر درچندین ولایت به شمول بدخشان، غزنی،غور وسایرمناطق جریان داشته که باید درزمینه توجه لازم صورت گیرد.

     همینگونه رئیس جلسه وبرخی ازسناتوران از سالروز شهادت وکارنامه هاوفداکاریهای شهید صفی الله افضلی فرمانده مشهورجبهات غرب کشور به نیکویی یاد آوری نموده، ضمن اتحاف دعا به روح آن شهید به خانواده وی ابراز تسلیت گفتند.

    برخی اعضا گفتند درصورت انتقال آرشیف افغان فلم به ارگ ریاست جمهوری، شرایط نگهداری فلم های آرشیف شده مساعد نبوده درصورتیکه چنین تصمیم وجود داشته باشد از آن باید صرف نظرصورت گیرد.

  17-Saratan97-JAL2.JPG

      ابرازتسلیت به نسبت وفات مولوی نیک محمد خادم یکی ازعلمای جید کاپیسا، توزیع تذکره های تقلبی دربرخی ولایات، تاکید برحل مشکلات انتخاباتی درولایت غزنی، ایجاد مشکلات محیط زیستی به باشنده گان محل به نسبت اعمار پروژه وزیرآباد وتاکید برهماهنگی شهرداری کابل با باشنده گان درزمینه، افزایش راه بندان درساحات مختلف خیرخانه به نسبت اعمارجاده ها وتاکید برایجاد راه های بدیل آن، انتقاد ازداخل شدن نیروهای امنیتی برخانه نظام الدین قیصاری درشهرمیمنه، پیشنهاد دعوت ازسرپرست شاروالی کابل بخاطرچگونگی پیشرفت کار میتروبس، حمایت ازکاروان های صلح خواهی باشنده گان ولایات هلمند ولغمان، پایین بودن سطح زنده گی کودکان در پرورشگاه ها به ویژه شهرکابل، ضعف وزارت اطلاعات وفرهنگ درترجمه کتاب وآثار ازلسان‌های بین المللی به زبان های رسمی کشور، اظهارنگرانی ازسوق بی رویه جنرالان به تقاعد بدون طی مراحل شدن قانون امورذاتی افسران ازشورای ملی، آموزش حدود 600 نیروی طالب درایران به اساس گزارش تایمزلندن، انتقاد ازیکتعداد عالمان دین درولسوالی سمکنی ولایت پکتیا بخاطرادا نکردن جنازه سربازان شهید شده، مسدود شدن حدود چهل باب مکتب درولسوالی محمد آغه ولایت لوگر، منظم نبودن وقت پروازهای شرکت هوایی آریانا وتاکید برتقویه این شرکت ازسوی حکومت وبرخی مسایل دیگرمطرح شد.

         درختم مباحث آزاد، رییس جلسه ازکمیسیونهای انتخاباتی خواست تا نگرانی های دررابطه به تقلبات درانتخابات پیشرو را رفع نموده به مشکل انتخاباتی ولایت غزنی رسیده گی نماید.

     محمدعلم ایزدیار ازرهبری حکومت خواست تا ازدآریانا افغان هوائی شرکت به مثابه یک نهاد ملی حمایت نموده در خریداری طیاره های جدید اقدام نماید. موصوف ضمن تاکید برتغییروضعیت ازسوی نیروهای امنیتی، از بسته شدن مکاتب در ولایت لوگر وازعدم ادای نمازه جنازه برخی منسوبین امنیتی درولایت پکتیا ازسوی ملاامامان شدیداً انتقاد نموده اظهار داشت این فرزندان دلیر  در راه دفاع از وطن وتأمین امنیت مردم در برابر دشمن خون آشام شهید گردیده اند باید قربانی های آنان نادیده گرفته نشود ومراسم تکفین وترحیم آنان به صورت احسن انجام گردد وافزود حکومت مکلف است این ملا امامان را متوجه مسئولیت های دینی ودنیوی شان نمایند وتاکید نمود که رسانه ها مسوول اند تا مطابق مصوبه شورای ملی به جان باخته گان نیروهای امنیتی ودفاعی کشور واژه شهید را به کار برند.

        نایب اول مشرانوجرگه ضمن اشاره به گزارش های پخش شده درمورد حمایت ایران از مخالفین مسلح افغانستان، اظهار نمود تجارب نشان داده که حمایت از تروریزم تجربه ناکام وسیاست ناکارا می باشد وایجاب می نماید تا ممالک همسایه درپروسه صلح افغانستان همکاری های صادقانه ولازم نماید درغیر آن آتشی را که برافروخته اند روزی دامنگیر خود شان خواهدشد؛ همچنان از مسئولین حکومت خواستار آنشد تا درمورد نگرانی های که از انتقال آرشیف افغان فلم بمیان آمده است پایان بخشند.

17-Saratan97-JAL3.JPG   

    ایشان ضمن حمایت ازتدویرکنفرانس صلح درعربستان سعودی گفت شهروندان چشم به راه آن اند که علمای جهان اسلام دراین کنفرانس بتوانند فتوای جامع درمطابقت به نصوص شریعت علیه جنگ جاری صادر نمایند ونیز آنعده اتباع برخی کشورهای عربی که به نوعی حامی تروریزم وتفکرآن هستند را وادارند که دست از این اقدامات شان بردارند و اعضای این کنفرانس سعی ورزند تا ازراه اجماع منطقوی وجهانی صلح پایدار وعادلانه دراین سرزمین تأمین گردد.

      ایزدیار ضمن ارجاع برخی موضوعات جهت پیگیری به کمیسیونهای اختصاصی گفت حکومت باید مشکلات وچالش ها درولایت شمال کشور را بادرنظرداشت مصلحت وامنیت عمومی حل وفصل نماید وقوانین درتمامی نقاط کشور بالای متخلفین وزورمندان یکسان تطبیق ودرضمن باشنده گان درجریان قضایای جاری گذاشته شود .