صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۵ ثور ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

کمیسیونهای دوازده گانه مشرانوجرگه امروزطی جلسات شان موضوعات مختلف رابه بحث گرفتند

درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، سرپرست وزارت کارواموراجتماعی، شهداومعلولین وبرخی مسوولان مربوطه آن وزارت پیرامون پیشرفت حرفه هاوایجاد ورکشاپ های آموزشی برای محبوسین درکشورمعلومات ارایه نمودند.

سرپرست وزارت کارواموراجتماعی گفت طبق برنامه های حکومت فراهم سازی زمینه های کاری برای جوانان ازمکلفیت های این اداره می باشد واین اداره نه تنها دربخش محابس بلکه درقسمت فراهم سازی زمینه اشتغال برای معتادین موادمخدر زمینه کاروآموزش رافراهم می سازد. وی نبودمکان مناسب برای زندانیان ونگهداری زندانیان بزرگ ومتهمین عادی راازجمله مشکلات عمده آن وزارت دانست وعلاوه کردکه دوازده پایه ماشین مختلف النوع که ازسوی ایالات متحده برای وزارت امورداخله تحویل داده شده، غیرفعال بوده ودرقسمت فعال سازی آنهاازوزارت کارواموراجتماعی تقاضای همکاری صورت نگرفته است.

موصوف درقسمت اجرای امتیازات معلولین وورثه شهدا معلومات داده گفت ازسال1393الی 1395حدود68هزارتن امتیازات شان باقی مانده ووزارت مالیه بخاطرجلوگیری ازفساد، اجرای آنرامشروط به تطبیق پروسه بایومتریک میداند وعلاوه کردتخصیص ربع چهارم 1396به ولایات مربوطه ارسال گردیده وتخصیص دوربع سال روان نیزاخذگردیده است.

درجمع بندی اعضای کمیسیون بادرنظرداشت پیشنهادات سرپرست وزارت کارواموراجتماعی، تصمیم بران شدتاجلسه مشترک باوزارتهای امورداخله، کارواموراجتماعی، صحت عامه، معارف وسایرادارات مربوطه به منظورهماهنگی های لازم وایجادحرفه ها وتدویرورکشاپ های آموزشی درمحابس، برگزارگردد.

16-Saratan97-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی ، اعضای کمیسیون روی نتایج جلسه استماعیه روزچهارشنبه صحبت گردیده ازتلاش های بخش های مربوطه دارلانشای مشرانوجرگه دربرگزاری آن ابرازقدردانی نمودند.

هکذادرجلسه کارکردهای شورای عالی صلح وشورای علما افغانستان موردتمجید اعضای کمیسیون قرارگرفته، برتشویق مردم درروند صلح تاکیدگردید.

دربخش دیگرجلسه روی آزارواذیت زنان واطفال درکشوربحث وازارگانهای عدلی وقضایی خواسته شدتا درزمینه اقدمات جدی اتخاذنمایند.

16-Saratan97-Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، با رئیس عمومی پولیس سرحدی وزارت امورداخله، رئیس املاک وآمرمراقبت املاک دولتی وزارت مالیه پیرامون برخی  مسایل صحبت گردید.

درجلسه ازفساد گسترده درکمیساری میل 78 ولایت فراه که گفته می شود روزانه صدها وسایط عبور می کند وازیکتعداد موترها 1400 دالراخذ گردیده بین چند نفرمشخص تقسیم می گردد ونیز درولایت فراه درمقابل رهایی یک موترمملو ازتیزاب سه صد هزاردالرتبادله شده ودربندرآقینه ازطرف شب موترهای تیل خام عبور می نماید که باید به این مسایل وشکایت مهاجرین ولسوالی بگرامی کابل رسیده گی شود.

رئیس عمومی پولیس سرحدی ضمن ارایه توضیحاتی درمورد  نحوه مداخله برخی کشورهای همسایه گفت اسناد وشواهد که درزمینه وجود دارد مورد بررسی قرارخواهند گرفت وافزود بخاطرجلوگیری ازفساد دربنادر یکتعداد پرسونل امنیتی تغییروتبدیلی گردیده است واطمینان داد که بخاطرمبارزه بیشتربا مفسدین درهمکاری با نماینده گان مردم اقدامات لازم به خرچ خواهند داد.

متعاقباً مسوولان وزارت مالیه درمورد شکایت مهاجرین وبیجا شده گان داخلی گفتند افغانستان درحالت جنگ قرارداشته وهر روزبه تعداد مهاجرین وبیجاشدگان افزایش می آبد وارگانهای ذیربط به ویژه وزارت مهاجرین باید جای مشخص را به ایشان معین سازد، کمیسیون پس ازجروبحث فیصله نمود که ارگانهای ذیربط به مشکلات مهاجرین وبیجاشدگاه داخلی رسیده گی لازم نماید.

16-Saratan97-Dfai.JPG 

درجلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا ، در مورد بی نظمی  جریان برق در شهر کابل وجلال آباد صحبت وقرار شد رئیس عمومی شرکت برشنا ،رئیس برشنا کابل ،رئیس برشنا  ولایت ننگرهار جهت رسیده گی به مشکلات در جلسه مورخ 20 سرطان معلومات ارایه نمایند .

هکذا در جلسه روی عریضه اهالی سرک فرعی دوم پروژه تایمنی ناحیه چهارم مبنی برنبود ن قریزی سرک متذکره صحبت و قرار شد موضوع با شاروال کابل مورخ 18 سرطان در میان گذاشته شود .به همین ترتیب روی مشکلات اهالی قریه گوشک ولسوالی سیغان در مورد محروم بودن اهالی آن ساحه از عرضه خدمات مخابراتی صحبت وموضوع جهت رسیده گی به اداره اترا کتبآ ارسال گردید .

 16-Saratan97-Mukhabirat.JPG

درجلسه کمیسیون امور دینی ،فرهنگی ،معارف و تحصیلات عالی به ریاست لیلما احمدی ، طرح قانون امور ترجمه و تصدیق اسناد رسمی  مطالعه و مورد تائید قرار گرفت. همچنان دربخش دیگرجلسه روی مشکلات دروزارت های معارف وتحصیلات عالی مبنی برکمبود معاش و امتیازات استادان و معلمین ،عدم تطبیق یکسان قوانین وپاسخگویی به موقع در وزارتخانه ها ، نبود سیستم کنترول و نظارت از نهاد های خصوصی تعلیمی و تحصیلی ، ایجاد زمینه کار برای فارغان مکاتب  و موسسات بحث صورت گرفته، قران کمیسیون بران شد تاجلسه استماعیه تحت عنوان نظام وسیستم تعلیمی وتحصیلی درافغانستان باحضور وزرای معارف ، تحصیلات عالی وکارواموراجتماعی به روز چهارشنبه  مورخ 27 سرطان  تدویرگردد ونیزپیرامون آمادگی هادرزمینه صحبت گردیده ، تصامیم اتخاذشد.

16-Saratan97-Farhangi.JPG 

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس روی طرح تعدیل وایزاد در برخی ازمواد قانون اداره امور مالیات وطرح تعدیل دربرخی ازمواد قانون تدارکات(طرح اعضای ولسی جرگه)بحث ومورد تأیید قرار گرفتند.

دربخش دیگر درمورد ساخت وساز بلندمنزل های غیرقانونی درشهرکابل ومشکلات به آمده آن به باشندگان وعدم توزیع شهرک های مهاجرین وبازماندگان شهداء که ازسوی جلسه عمومی به این کمیسیون وظیفه سپرده شده بود تا موارد فوق را مسئولین مربوطه بحث واز اجراات خویش به مجلس عمومی گزارش ارایه بدارند بحث وتصامیم لازم گرفته شد.

16-Saratan97-Rifai.JPG 

درجلسه کمیسیون امور معلولین و بازمانده گان شهدا به ریاست نفیسه سلطانی ، طرح تعدیل وایزاد در برخی از مواد قانون تدارکات وطرح قانون امور ترجمه  وتصدیق اسناد رسمی ،بصورت جداگانه مطالعه و مورد تائید قرار گرفت.

همچنان درجلسه امروزبار دیگر  از شاروال کابل ، قوماندان امنیه وقوماندان گارنیزیون  دعوت بعمل آمد تادرجلسه روز دوشنبه آینده اشتراک ودر مورد حل مشکلات معلولین  ناحیه دوم شهر کابل معلومات ارایه نمایند. اعضای کمیسیون  از آنعده معلولین که در ناحیه دوم دست به تظاهرات زده اند تقاضا نمودند  الی  تدویر جلسه وفیصله نهایی نایب دوم مشرانوجرگه در تفاهم با  مسوولین ذیربط دست ازتظاهرات دست بردارند .در اخیر جلسه اعضای کمیسیون از تدویر کنفرانس  کشور های اسلامی در مورد تامین صلح در افغانستان  که قرار است در عربستان سعودی برگزار گرددپیشتبانی نمودند .

درجلسه کمیسیون امورشورای های ولایتی،مصئونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل روی طرح قانون امورترجمه وتصدیق اسناد رسمی بحث ومورد تأیید قرارگرفت.

دربخش دیگرجلسه درمورد ارتقای ظرفیت هرچه بهتر کارمندان ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه مباحث صورت گرفت وفیصله شد تامعین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی دریکی ازجلسات کمیسیون درمورد به پرسش های سناتوران پاسخ ارایه بدارد.

همچنان درجلسه دررابطه به توزیع اپارتمان های رهایشی برای کارمندان طبقه اناث ریاست عمومی دارالانشاء بحث وقرار شد رییس مسکن وزارت امورشهرسازی درجلسه بعدی کمیسیون درزمینه معلومات ارایه نماید.

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست محمد عظیم قویاش، طرح تعدیل اعضای ولسی جرگه درمورد برخی ازمواد قانون تدارکات مطالعه وادامه بحث بخاطرنهایی ساختن قانون مذکوربه نشست بعدی موکول شد.

   دربخش دیگرجلسه، طرح تعدیل وایزاد حکومت دربرخی ازمواد قانون اداره امورمالیات مطالعه وقرارشد که درنشست بعدی روی آن تصمیم اتخاذ گردد.

16-Saratan97-Mali.JPG 

درجلسه کمیسیون اقوام،قبایل،سرحداتوامورکوچیها به ریاست روشن آرا الکوزی معاون کمیسیون روی ضمیمه شماره دوم قانون اصول محاکمات تجارتی  وتعدیل فقره 3 ماده 22 قانون امور مالیاتی ومصارف عامه بحث ومورد تأیید قرار گرفت.

دربخش دیگردرمورد گزارش سازمان ملل متحد پیرامون خشک سالی درولایت های شمال وغرب افغانستان وکمبود مواد غذایی مباحث صورت گرفت واز سازمان ملل متحد خواسته شد تا افغانستان را در زمینه کمک های لازم نماید ونیز تأکید گردید که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در این قسمت تدابیر لازم رویدست گیرد وسعی ورزند تا از طریق دونرها نیز به کمک آسیب دیده گان پرداخته شود