صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۴ سرطان ۱۴۰۱

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۳ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

 جلسه استماعیه (روند صلح افغانستان)به ابتکارکمیسیونهای امورزنان،جامعه مدنی وامورتقنینی،عدلی وقضایی مشرانوجرگه؛ امروز درمقرشورای ملی تدویریافت.

13-Saratan97-MUT1.JPG

دراین جلسه که هیئت اداری مجلس، شماری ازوزرا، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، نمایندگان شورای علما وشورای صلح،کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی، اساتید پوهنتون ها وفعالان مدنی حضور داشتند؛ نخست صدیقه بلخی رییس کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی ؛ پیرامون اهداف وابعاد مختلف این نشست ، صحبت نموده از تلاش های رییس جمهوردرفراخوان صلح وصدورفتوای متفق علمای افغانستان؛ مبنی برحرام دانستن جنگ جاری در کشور ،ابراز امتنان نمود.

13-Saratan97-MUT10.JPG

سپس محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه گفت مجلس سنا با درنظرداشت منافع ملی از هربرنامه وکنفرانس صلح استقبال می نماید زیرا صلح درمان درد کشوربوده واین درد ازسالها بدینسو افغانستان را رنج می دهد وهمه گان به آن نیاز جدی دارند؛ اما تعریف ازصلح باید واضح باشد وراه رسیدن به آن نیز به درستی ترسیم گردد.

13-Saratan97-MUT11.JPG

نایب اول افزود: نباید ازصلح به عنوان پروژه وابزارتضعیف رقیبان سیاسی کارگرفته شود بلکه درمورد آن اجماع ووفاق ملی به وجود آید وتمامی موانعی که سد راه آن باشد ازطریق مفاهمه برداشته شودو نمیشود در به دست آوردن صلح از سیاست تضرع کارگرفت بلکه قدرت وبرتری دولت ، نمایان باشد.

13-Saratan97-MUT12.JPG

موصوف گفت ازاینکه درکشور جنگ نیابتی واز بهرمنافع دیگران جریان دارد حکومت باید یک سیاست فعال منطقوی وفرامنطقوی را اختیار کند وکشورهای مهم منطقه وایالات متحده امریکا،در این فرایند نقش اساسی ادا نمایند.

13-Saratan97-MUT2.JPG

همچنان مولوی عطاالله لودین معاون شورای عالی صلح درصحبت هایش روی نقش این شورا درقبال تأمین صلح درکشور گفت که شورای صلح در نشست ها وکنفرانس های مهم ازجمله نشست اخیرعلما در کابل و کنفرانس سه جانبه علما در کشوراندونیزیا نقش اساسی داشته است وقراراست درآینده نزدیک کنفرانسی به اشتراک علمای جهان اسلام درمکه مکرمه دایر و فتوای متفق شورای  برای حرام دانستن جنگ افغانستان نیز صادر خواهد شد

13-Saratan97-MUT3.JPG .

درجلسه داکترسیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، زندگی درصلح را حق اساسی هرانسان دانسته موضوعات حکومتداری خوب، تأمین عدالت، انکشاف متوازن، ایجاد زمینه های کاریابی برای جوانان، ترویج تعلیم وتربیه باکیفیت، مبارزه جدی بافساد اداری، محو خشونت ها، ارایه نظریه واحد پیرامون صلح را ،درتأمین صلح اثرگذار دانسته تأکید داشت تازمانیکه مفاهیم بالا عملی نشود تحقق صلح در کشور نا ممکن خواهد بود.

13-Saratan97-MUT4.JPG

سخنران دیگر داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه نیز خواستار آن شد که جامعه جهانی باید افغانستان را در روند صلح همکاری های صادقانه نماید ولی تااکنون آنان به شکلی کناره می روند وبه بررسی ریشه های اصلی جنگ نمی پردازند؛ موصوف ازنیروهای امنیتی خواست تاآنانیکه دربرابرصلح ایستادگی می نمایند راطور قاطع سرکوب نمایند ونیز حکومت باید جهت تأمین عدالت ، فیصله های محاکم سه گانه را مبنی براشد مجازات تروریستان که درحبس اندعملی نماید.

همچنان شماری دیگر از مسئولین حاضر ، نیزدرسخنان شان پیرامون ابعاد جنگ جاری وچگونگی ختم آن به بحث پرداخته گفتندافغانستان کشور اسلامی است که قانون اساسی معتبری دارد ونیز تمامی دولتمردان آن مسلمان می باشند دپس چطور تروریستان ادعا می نمایند که جنگ دربرابر آنان جایز است؟ وگفته شد که در پایان دادن به خشونت های جاری ، کشورهای اسلامی به طور جدی وجیبه دینی وانسانی شانرا ادا نمایند و تذکر رفت که برخی ها به اشاره های استخبارات بیرونی، دست به توهین وتفرقه میان اقوام کشور میزنند که باید جلوآنان گرفته شود وحاکمیت قانون به طور یکسان بالای همه گان تطبیق گردد ودرپروسه ومذاکرات صلح، باید حقوق حقه زنان  از نظرانداخته نشود و نقش آنان به طور برجسته وبهتر ازقبل ،مدنظرگرفته شود

13-Saratan97-MUT5.JPG.

دربخش دیگرجلسه استماعیه ،استاد محمدطیب عطا منشی مجلس ،ضمن حمایت ازفداکاریهای بی شایان نیروهای قهرمان امنیتی کشور از مخالفین دولت خواست که به پروسه صلح یکجا شوند زیرا جنگ جاری به اشاره بیگانه ها بوده وجز کشتار وویرانی، سود دیگر ندارد؛ همچنان ایشان از برخی چهره های داخل نظام نیز انتقاد کرد که ادارات مربوط شانرا قومی ساخته وباعث ایجاد فاصله ها میان حکومت ومردم شده اند ونیز تأکید داشت جلو آنانی گرفته شود که به گونه های مختلف در روند صلح افغانستان ،سنگ اندازی می نمایند واین روند را بدنام می سازد

13-Saratan97-MUT6.JPG.

درجمع بندی مباحث مجلس ،مولوی غلام محی الدین منصف رییس کمیسیون امورتقنینی،عدلی وقضایی گفت دریافتیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان طبق فتوای متفق علمای افغانستان ،دست به آتش بس زد و مردم نیزازآن استقبال نمودند اما لازم است که از موضع فشار علیه آشوبگران باید استفاده شود.

درپایان ضمن اینکه به سوالات اشتراک کننده گان ازسوی برخی مسئولین پاسخ های ارایه شد ؛

13-Saratan97-MUT7.JPG

 قطعنامه چهار ماده ی ذیل نیزصادرگردید:

1-درجنگ جاری افغانستان تنها قربانیان آن افغانها اند واین جنگ تحمیلی می باشد که خواهان توقف فوری آن می باشیم.

2-موضع اخیر رییس جمهوری درپروسه صلح به ویژه از اعلام آتش بس آن باجدیت حمایت نموده واز طالبان می خواهیم تا به منظور اقامه صلح ،دایمی درکشور این راه های مطلوبی را تعقیب نموده وآتش بس را هردو جانب بار دیگر تمدیدنمایند.

13-Saratan97-MUT8.JPG

3-از کشور های منطقه، جهان وسازمان های بین المللی باجدیت می طلبیم تابه منظور توقف جنگ درافغانستان، ازموضع حکومت افغانستان درمورد صلح حمایت همه جانبه نمایند وبرکشور های که منافع خویش را درجنگ افغانستان می بینند؛ فشار های سیاسی، اقتصادی ونظامی وارد نمایند.

13-Saratan97-MUT9.JPG

4-از تمامی طرف های سیاسی درداخل کشور با جدیت تقاضا می نمائیم تا ازپروسه صلح درافغانستان حمایت نموده وازموارد یکه به پروسه صلح ،آسیب می رسانند پرهیزنمایند.