صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۳ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

      گفتمان علمی تحت عنوان «فرایندمردم سالاری درافغانستان» ازسوی کانون‌اندیشکدۀ‌آزادی درتالارالحاقیه شورای ملی برگزارگردید

دراین گفتمان نایب اول مشرانوجرگه، بعضی ازسناتوران، داکترمجیب الرحمن رحیمی سخنگونی ریاست اجرائیه، رهبری کانون اندیشکده وشماری ازآگاهان مسایل سیاسی،  ابعاد مختلف فرایندمردم سالاری درافغانستان را به بررسی گرفتند.

دراین نشست نایب اول مجلس سنا دررابطه به نقش پارلمان ها دربوجودآوردن نظام مردم سالاردرکشورصحبت نموده گفت باآنکه یکی ازدست آوردهای عمده حکومت افغانستان پس ازفروپاشی رژیم طالبان دموکراسی می باشد؛ اما متاسفانه شرایط حاکم درکشورمانع تطبیق دموکراسی به شکل تعریف شده آن که یک اصل آن نظام مردم سالاری درجامعه می باشد، گردیده است.

همینگونه ایزدیارنبودظرفیت لازم تخصصی ومسلکی، عدم احساس مسوولیت پذیری، مداخله حکومت، چگونگی نظارت ازاجراات حکومت وبرخی مواردیگراازعوامل عمده فراراه پارلمان کشوردانسته، ابرازامیدواری کردکه درانتخابات پارلمانی پیشرونمایندگان به مجلس راه یابنده که ازدانش سیاسی لازم برخورداربوده ونمایندگی بهترازمردم کرده بتوانند.

      سپس جوادالدین میریان رییس کانون‌اندیشکدۀ‌آزادی روی دیدگاه کانون دررابطه به موضوع، داکترمجیب الرحمن رحیمی پیرامون پاتریمونیالیزم یاحکومت پدرمیراثی، داکترمحمدامین احمدی دررابطه به قومیت، دموکراسی وانتخابات وعبدالله خنجانی پیرامون نقش تاثیرگذارانه رسانه درفرایندمردم سالاری به شرکت کننده گان معلومات ارایه نمودند.