صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۳ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

 جلسات برخی کمیسیونهای مشرانوجرگه امروز روی موضوعات مختلف تدویرگردید:

     درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست محمد عظیم قویاش، طرح تعدیل اعضای ولسی جرگه درمورد برخی ازمواد قانون تدارکات مطالعه وقرارشد که بخاطرغور بیشتر درنشست بعدی روی آن نیزکارصورت گیرد.

    دربخش دیگرجلسه، گزارش مصارف ربع اول بودجه انکشافی سال مالی جاری وزارت زراعت ومالداری که شامل 38 پروژه می شود مطالعه وتاکید شد که وزارت مذکور  کتباً ازفیصدی وپیشرفت کارپروژه های مذکور به کمیسیون گزارش ارسال نماید.

13-Saratan97-Mali.JPG

     درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست لیلما احمدی معاون کمیسیون، روی طرح قانون امورترجمه وتصدیق اسناد رسمی صحبت ونکته نظریات اعضای کمیسیون درپیوند به آن یاد داشت گردید.

       دربخش دیگرجلسه، پیرامون وضع عمومی تعلیمی وتحصیلی کشور،  چگونگی نظام و سیستم تحصیلی ورضایت مردم ازتطبیق قوانین درزمینه، دسترسی همه شهروندان به تعلیم وتحصیل، فعالیت نهادهای تعلیمی وتحصیلی خصوصی وبرخی مسایل دیگرمباحثی صورت گرفت وقراربرآنشد که بخاطرمسایل مذکور نشست استماعیه با مسوولان ذیربط برگزارگردد.

13-Saratan97-Farhangi.JPG

       جلسۀ کمیسیون رفاه عامه، منابع طبیعی ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس با سرپرست وزارت انرژی وآب، رئیس هایدروجیولوجی آن وزارت، رؤسای  آب رسانی زون کابل و تفتیش  اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست، پیرامون جلوگیری ازکمبود آب اشامیدنی درشهرکابل وبرخی مسایل تدویر گردید.

    دراین جلسه از کمبود آب آشامیدنی در برخی نقاط واستفاده بی رویه آب های آشامیدنی توسط موتر شویی ها، حمام ها،  حوض های آببازی، حفرچاه های عمیق بخاطراعماربلند منزل های بزرگ وبرخی مسایل دیگرمطرح شد.

        نخست مسوولان وزارت انرژی وآب پیرامون پلان وبرنامه های آن وزارت درزمینه یاد آوری نموده، علل وعوامل کاهش آب آشامیدنی را تغییر اقلیم، خشکسالی های سال های اخیر، کمبود بارش و برف دانسته  گفتند ادارات ذیربط بخاطررفع این معضل  درهمکاری وهمآهنگی با ادارات ذیربط و کمک مالی بانک جهانی وبانک انکشاف  آسیایی کار سروی مقدماتی تمویل قسمت های ازشهر کابل را ازمنابع آبی بند شاه وعروس، بند شاه توت، بند قرغه، انتقال آب دریای لوگر وآب دریای پنجشیر انجام داده است وافزودند با افزایش نفوس درشهرکابل ازیکطرف وازجانب هم استفاده بی مورد وبیجا ازآب های زیرزمینی موجود مشکلات کمبود آب صحی را درشهرکابل بیشترساخته است که با توجه به وضعیت ناگوار، خوشبختانه (شورای عالی اراضی آب ومحیط زیست) تحت ریاست رئیس جمهور آغاز به کار نموده و دراین قسمت تصامیم لازم اتخاذ شده است.

       متعاقباً رئیس آب رسانی زون کابل ضمن ارایه توضیحاتی گفت متأسفانه به اساس کمبود برف وباران درسالهای آخیر سطح آب پائین رفته وازجانب هم در برخی ساحات که آب بیشتر وجود دارد بدون مدیریت بی رحمانه استفاده شده و چاه های عمیق طور خودسرانه وغیرفنی حفرگردیده است که درزمینه صرفه جوی وجود ندارد  و لازم است در این راستا برنامه های آگاهی دهی لازم راه اندازی شود.

        متعاقباً رئیس تفتیش محیط زیستی اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست ازهمآهنگی بهترنسبت به گذشته درجلوگیری ازکاهش آب های آشامیدنی معلومات ارایه نموده گفت درصورتیکه همین روند کاری ادامه پیدا نماید و مسوولین بادرک شرایط ناگوار کمبود آب، مکلفیت های شان را انجام دهند مشکلات موجود در این زمینه تاحدی مرفوع خواهندشد.

      درجمع بندی جلسه، رئیس کمیسیون گزارش ارایه شده از جانب مسوولین را قناعت بخش خوانده آب آشامیدنی صحی را ازنیازمندی های اساسی شهریان دانسته گفت تغییر اقلیم، خشکسالی ، کمبود برف وباران ، کاهش ذخایر برفی کشور باعث شده که  درسال های پسین کم کم شهروندان شهرکابل ازاین ناحیه مورد تهدید قرارگیرند بناءً لازم است که در این زمینه ادارات مسوول توجه جدی نموده ازحوادث و عواقب ناگوار آن در سال های بعد جلوگیری به عمل آید.

13-Saratan97-Rifai.JPG

     گفتنیست درنشست امروز ازمسوولان  شاروالی کابل ورئیس حفظ ومراقبت مکروریان ها نیز دعوت گردیده بود که درجلسه بدون کدام آگاهی شرکت ننمودند که این کار ایشان باعث ابرازتأسف کمیسیون قرارگرفته تاکید به عمل آمد که رسماً این موضوع عنوانی وزارت دولت درامورپارلمانی ارجاع گردد تا آنوزارت مطابق صلاحیت های وظیفوی خویش اجراآت مقتضی نموده، اطمینان دهند.

         درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایات اسامی عبدالله کارمند شیرخان بندر ولایت کندزمبنی برعدم پرداخت حقوق وامتیازات اش ازسوی آن اداره درحضورداشت مسئولین ریاست بنادروزارت مالیه مطرح بحث قرارگرفت.

     مسوولان ضمن ارایه  معلوماتی گفتند امورمربوط به بنادرازیکسال بدینسونظربه حکم مقام عالی ریاست جمهوری ازوزارت تجارت وبه وزارت مالیه ادغام گردیده است که شکایت وی مربوطه به سال 1394 می باشد و با آنهم کارمند مذکور با اسناد های دست داشته به وزارت مالیه مراجعه نموده تا قناعت ایشان فراهم گردد.

         همچنان شکایت تعداد ازتاجران ولایت نیمروزمبنی برعدم توقف توزیع پاسپورت تجارتی به تجارت پیشه گان این ولایت ازسوی مسئولین بخش جوازنامه وزارت تجارت وصنایع درحضورداشت رئیس آن بخش مطرح بحث قرارگرفت.

       موصوف ضمن ارایه معلومات درمورد شرایط توزیع پاسپورت تجارت گفت تعدادی ازاشخاص عادی با استفاده ازفرصت با این پاسپورت هااستفاده مینمایند که وزارت تجارت وصنایع اخیراً ضمن وضع بعضی ازمقررات درزمینه متعهد است به کسانی پاسپورت توزیع گردد که واجد شرایط باشد.

     همین ترتیب شکایت اسامیان هریک محمد قاسم باشنده ناحیه هفتم وآغا محمد باشنده ناحیه سیزدهم شهرکابل باالترتیب درمورد ادعای عدم پیگیری موضوع سرقت مواشی محمد قاسم واختطاف پسر آغامحمد درحضورداشت آمرین حوزه های مذکور مطرح بحث قرارگرفت.

    مسوولان مذکور ضمن ارایه معلومات درمورد قضیه اختطاف دررابطه به ادعای اسامی محمد قاسم مبنی برسرقت مواشی شان گفتند موضوع قبلاً ازطریق ریاست سارنوالی زون غرب مورد بررسی قرارگرفته است ، کمیسیون با استماع توضیحات مسوولان امنیتی حوزه هفتم وحوزه سیزدهم شهرکابل یک سلسله هدایات لازم را بخاطرپیگیری هرچه بهترقضایای مذکورصادرنمودند.

13-Saratan97-Shikayat.JPG

      طبق یک خیردیگرکمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه درتفاهم وهماهنگی وزارتهای ترانسپورت وامورشهرسازی درمورد شکایت کارمندان وکارکنان ریاست تصدی باربری کاماز به حضورداشت معینان وزارت های مذکور وهییت همراهش ازملکیت آن تصدی واقع ناحیه پانزدهم شهرکابل بازدید نمودند.

    دراین بازدید مشخص شد که ساحه ملکیت توسط کارمندان وکارکنان تصدی احاطه گردیده وجلو غاصبین که می‌خواستند ملکیت آنرا تصرف نماید گرفته شده است که این کار یک دستاورد خوب عنوان شد اما برای کارمندان وکارکنان یک یک نمره زمین با وجود فرمان ریاست جمهوری توزیع نگردیده ودرضمن کمیته که به این منظورمؤظف شده بود کارقناعت بخشی را انجام نداده است.

کمیسیون با درنظرداشت زحمات خستگی نا پذیر وهمیشگی کارکنان وکارمندان درنتیجه چنین فیصله نمود که وزارت ترانسپورت طرح جامع ومناسب را ترتیب وغرض منظوری به مقام ریاست جمهوری تقدیم نماید تا به این موضوع رسیدگی صورت گیرد.