صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۲ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

      درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول، (موافقتنامه میان حکومت افغانستان وحکومت ازبیکستان درمورد ترانزیت اموال) تصدیق وکشتارظالمانۀ هموطنان سیک واهل هنود کشور درننگرهار، به شدت تقبیح گردید.

12-Saratan97-JAL1.JPG 

    موافقتنامه مذکورکه درکمیسیونهای مجلس سنا مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون اموربین المللی ارایه وبه اتفاق آرا مورد تصدیق قرارگرفت.

       اما درمباحث آزاد، رئیس جلسه وسایرسناتوران؛ حمله به جان هموطنان اهل هنود وسیک کشور درشهرجلال آباد را بی رحمانه ویک جنایت کاملاً ضد بشری خواندند که اقلیت اهل هنود وسیک در طول تاریخ در رشد اقتصاد کشور وسایرمکلفیت های شهروندی نقش فعال داشتند ولی به شمول حادثه خونین جلال آباد، درجنگ های داخلی ملکیت های شان ازسوی زورمندان غصب گردید ورنج های فراوانی را متحمل شده اند که باید دراسترداد این جایداد ها وتأمین سایرحقوق قانونی شان اقدام شود و ضمن تاکید برامنیت فزیکی این قشرجامعه، خاطر نشان شد که آقای اوتارسنگهـ ـ خالصه عضوپیشین مجلس سنا ویگانه نامزد کرسی اهل هنود درمجلس نماینده گان دربین این کشته شده گان قراردارد، حالا کمیسیون مستقل انتخابات؛ استثناءً زمینه ی را مساعد سازد تا افراد واجد شرایط اقلیت هندو وسیکهه کرسی معینه شان را در ولسی جرگه به دست آورند.

12-Saratan97-JAL2.JPG

        درجلسه یکتعدادی ازسناتوران وضعیت امنیتی درکشور را شکننده ونگران کننده خوانده گفتند درپی این نا امنی ها، تلفات نیروهای ملکی ونظامی فزونی می یابد که مستلزم توجه جدی می باشد. همچنان شماری ازاعضا، بازداشت نظام الدین قیصاری یکی ازفرماندهان خیزش های مردمی درولایت فاریاب را به مصلحت کشورندانسته گفتند چنین حرکت ها فاصله ها را زیاد ساخته وحتی سقوط برخی مناطق را درپی خواهند داشت وافزودند این اقدام حکومت، واکنش شماری زیادمردم رابرانگیخته وهمین اکنون اعتراضاتی بخاطررهایی آقای قیصاری درولایات فاریاب، جوزجان ، سرپل وسمنگان جریان دارد که باید به خواست مردم لبیک گفته شود.

       تاکید بربررسی علل وعوامل سقوط بندرآی خانم ولایت تخار وافتادن تجهیزات قابل ملاحظه به دست مخالفین، نازک بودن وضعیت امنیتی ولسوالی های جرم وخاش ولایت بدخشان وتاکید برتوجه حکومت درزمینه، نا امنی ها درمسیرشاهراه شرن- پکتیکا وسؤاستفاده مخالفین مسلح ازاین مسیر، یاد آوری ازنشست صلح ازبیکستان درقبال صلح افغانستان، تاکید برحل مشکلات دستفروشان معلول وغیرمعلول درساحات فروشگاه وپل باغ عمومی شهرکابل، انتقاد ازعدم حضورمعین شهری شاروالی کابل درنشست های کمیسیون رفاه عامه، عدم جلوگیری ازاعماربلند منزل‌های خودسردربین منازل رهایشی درشهرکابل به ویژه پروان سوم، انتقاد ازکاهش حق الزحمه تعداد ازمعلمان ازسوی وزارت معارف وتاکید برافزایش تشکیل معلمان، رسیدگی به مشکلات آموزگاران ولایت پکتیا، استقبال ازارتقای ولایت لغمان به درجه دوم، پیشنهاد ارتقای ولایت نیمروز، خشکسالی درشهرزرنج، یاد آوری ازسفررئیس جمهور درننگرهار وافتتاح کارشفاخانه کمپلکس درآنولا، یاد آوری ازروزجهانی مبارزه با مواد مخدر، تاکید برایجاد آتش بس میان حکومت وگروه طالبان، استقبال ازفشار امریکا بالای پاکستان بخاطرتمویل وتجهیزآنکشورازهراس افگنان، نگرانی ازقرارگرفتن نام های یکتعداد مجرمین وفاسدین درلست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه، تقاضای جلوگیری ازغصب زمین‌های شهرکهای مهاجرین درولایات، موضوع سهمیه حج وارثین شهدا وبرخی مسایل دیگرمطرح شد

12-Saratan97-JAL3.JPG.

          نایب اول مشرانوجرگه درجمعبندی مباحث ازحکومت خواست تا تلاش های را برای تأمین حقوق ازدست رفتۀ هموطنان اهل هنود انجام وحراست ازجان ومال آنان افزایش دهد وازکمیسیون مستقل انتخابات خواست که به تعهدی که درقبال کاندید شدن نامزدان اهل هنود وسیک دارد اقدام استثنایی نماید.

      محمدعلم ایزدیارچالشهای امنیتی راجدی خوانده، خواهان تدابیرلازم امنیتی درمسیرهای غزنی-پکتیکا وپکتیا-پکتیکا گردیده خاطرنشان نمود تروریستانیکه درمحاکم سه گانه حکم اعدام شان صادرشده باید تطبیق شود .

       نایب اول مجلس سنا گرفتاری نظام الدین قیصاری را مؤجه ندانسته گفت وی درکنار قوت های امنیتی بانیروی خیزش مردمی دربرابر دشمن می جنگید و ایجاب می نماید تا مسئولین باکمال دوراندیشی به این قضیه پایان بخشد تا باعث تضعیف روحیه نیروهای امنیتی وسبب ایجاد تشنج درشمال کشورنشود.

       ایزدیار ضمن یاد آوری از روزمبارزه با مواد مخدر، گفت متأسفانه افغانستان یکی ازکشورهای است که میزان کشت مواد مخدر در آن بلند می باشد اما تقاضای بازارهای جهانی باعث افزایش کشت آن می‌گردد که دراین راستا به مبارزه منطقوی وبین المللی نیازشدید دیده می شود.

     موصوف ضمن ارجاع برخی موضوعات جهت پیگیری به کمیسیون های مربوطه؛ ازنشست صلح درمورد افغانستان که قراراست به ابتکارازبیکستان درمسکو تدویر یابد حمایت واستقبال نمود وتأکید داشت هراقدامیکه به صلح وثبات بیانجامد درخورستایش می باشد واظهارامیدواری نمود که اشتراک کنند گان این نشست درهماهنگی عمل نموده برکشورهای حامی تروریزم فشارهای لازم سیاسی واقتصادی وارد شود تا مداخله درامورداخلی کشورکاهش یافته صلح وثبات تأمین شود درغیرآن آتش جنگ ونا امنی دامنگیرسایرکشورها خواهند شد.

12-Saratan97-JAL4.JPG

     ایزدیاردرپایان ازحکومت خواست تا دفترکاری صدیق افغان فیلسوف وریاضی دان مشهورکشوررا که درحادثه چهاراه زنبق آسیب دیده بود در بازسازی آن اقدام وکمک نماید.