صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۱ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

کمیسیونهای دوازده گانه مشرانوجرگه شورای ملی امروز طی جلسات شان موضوعات مختلف  را به بحث گرفتند.

   درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمدهاشم الکوزی، با جنرال محمد شعیب قوماندان قوای هوائی، نعمت الله رئیس حقوق وزارت دفاع ملی ودگرمن وحیدالله احمدزی سرپرست آمریت انتقالات قوایی هوای یکتعداد شکایات واصله مطرح شد.

دراین جلسه ازبرخورد نا مناسب با سناتورولایت هلمند حین سفربه آنولا، اخذ رشوت وبرخود نا مناسب سرپرست آمریت انتقالات قوایی هوایی با سایرپرسونل وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.

قوماندان قوایی هوایی ضمن ارایه معلومات درمورد امکانات قوایی هوایی کشورازحادثه پیش آمده با محمد هاشم الکوزی سناتورهلمند معذرت خواهی نموده اطمینان داد که موارد مطروح را طبق قانون بررسی ومتخلفین مجازات خواهند شد.

11-Saratan97-Dfai.JPG 

     درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیراحمد جاوید رؤف، روی موافقتنامه همکاری میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری پولند که درعرصه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی وانکشافی می باشد مطالعه ومورد تایید قرارگرفته و خاطرنشان گردید که  این موافقتنامه غرض تصدیق به نشست عمومی ارایه گردد.

    دربخش دیگرجلسه، درحضورداشت معین وزارت عدلیه، رئیس معاهدات وزارت امورخارجه ونماینده گان وزارت صحت عامه وریاست حفظ ومحیط زیست پیرامون پروتوکول محو تجارت غیرقانونی تنباکو که ازسوی اتحادیه بین الپارلمانی عنوانی مجلس سنا به منظورهمکاری وارایه نظریات محول شده است بحث صورت گرفت وقرارشد که وزارت صحت عامه متن پروتوکل وجریان آنرا کتباً دراختیار کمیسیون اموربین المللی قراردهد.

 11-Saratan97-Bio.JPG

درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازماندگان شهدا به ریاست نفیسه سلطانی؛ حمله انتحاری دیروزی شهرجلال آباد که مشمول چندتن از هموطنان اهل هنود درآن حدود بیست تن جان باختند وشماری هم جراحت برداشت به شدت تقبیح گردیده وبا خانواده قربانیان به ویژه خانواده اوتارسنگ سناتور دوره پیشین و یگانه نامزد اهل هنود ابراز تسلیت صورت گرفت واز مسئولین امنیتی خواسته شد تا درکشف وجلوگیری همچو حوادث اقدامات بیشتر انجام دهند.

همچنان اعضای کمیسیون از مسموم شدن ده ها تن شاگردان مکاتب ولایت پروان به اثر آلوده شدن آب کانال آبیاری؛ ابراز نگرانی نمودن ضمن تقبیح این واقعه تأکید گردید که مسئولین مربوطه باید درزمینه توجه جدی نماید واجازه ندهند چنین وقایع باعث دلسردی شاگردان از مکاتب گردد.

دربخش دیگرجلسه اعضای کمیسیون سوالات شانرا درمورد عدم پرداخت حقوق وامتیازات نظامیان معلول در زمان معینه، چگونگی توزیع نمرات رهایشی برای آنان، پرداخت اکرامیه وچگونگی توزیع سهمیه حجاج برای معلولین وورثه شهدای نیروهای امنیتی با رییس وار ثین شهدا ومعلولین وزارت امور داخله، معاون کادر وپرسونل ریاست عمومی امنیت ملی و مدیرشهدا ومعلولین وزارت دفاع ملی مطرح نمودند.

مسئولین یادشده گفتند کار روی تکمیل شدن اسناد مربوطه شهدای نیروهای قهرمان امنیتی کشور جریان داشته و روزانه میان 15 الی 30تن بعد از طی مراحل اسناد مربوطه غرض دریافت حقوق وامتیازات به وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا ومعلولین معرفی میگردد وآن وزارت حقوق وامتیازات شهدا را مطابق به قانون به وارثین آن توزیع می نماید ونیز آن عده وارثین شهدای نیروهای امنیتی که اسناد مورد نظر شان تکمیل شده باشد به ولایت های مربوطه جهت توزیع نمرات رهایشی رسماً معرفی میگردد و گامهای بعدی آن ازسوی ادارات محلی به پیش برده می شود.

آنان علاوه کردند سالانه شماری مشخص از وارثین شهدای نیروهای امنیتی طبق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری جهت ادای فریضه حج بیت الله شریف به سعودی عربستان تحت نظر کمیسیون مؤظف اعزام میگردند که این شمار الی ختم سال 1396 به تعداد 1167تن می رسید ونیز درسال جاری قرار است 170 تن دیگر اعزام شوند.

 11-Saratan97-Malolin.JPG

نماینده گان سکتوری امنیتی خاطرنشان ساختند آن عده منسوبین قوای امنیتی کشور که هنگام اجرای وظایف معلول میگردند از طریق کمیسیون صحی بعد از تثبیت درجه معلولیت جهت دریافت حقوق به وزارت کار وامور اجتماعی معرفی می شوند؛ آنان درشرایط فعلی بودجه اختصاص یافته را به معلولین وورثه شهدا نیروهای امنیتی بسنده ندانسته ایجاب اختصاص بودجه کافی را می نمایند ونیز از وزارت مالیه خواستند تا سیستم را در ولایات به میان آورد که از طریق آن واجدین بتوانند حقوق وامتیازات شانرا به سهولت به دست آورند ونیز خواستار آن شدند که بودجه مربوط به شهدا ومعلولین سکتورامنیتی کشور جهت اجراات به موقع در اختیار آن قرار گیرد.

بعد از شنیدن معلومات اعضای کمیسیون از وزارت مالیه خواستند تا جهت رسیدگی به موقع به امور شهدا ومعلولین نظامیان کشور توجه وهمکاری لازم وهمه جانبه نماید.

     جلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس واشتراک قوماندان زون 101 آسمای کابل، رئیس ناحیه دوم شاروالی کابل، نماینده ریاست امنیت ملی شهر کابل و برخی از نماینده گان دست فروشان دایرگردید.

اما درآغازجلسه  حمله انتحاری دیروزی در شهرجلال آباد که باعث جان باختن شماری هموطنان به شمول همشهریان اهل هنود که درآن  اوتارسنگهه خالصه عضو دوره قبلی مجلس و یگانه نامزد ولسی جرگه اهل هنود  را گرفت وشماری را مجروح ساخت به شدت تقبیح گردیده از نیروهای کشفی و استخباراتی خواسته شد تا فعالیت های شانرا بیشتر ساخته به دشمنان دین وانسانیت اجازه ندهند که هموطنان بیگناه مانرا به شهادت برسانند.

سپس روی عریضه 450 تن از دستفروشان ساحه فروشگاه شهرکابل در حضور داشت مسوولین حاضر درجلسه بحث صورت گرفت؛  رئیس ناحیه دوم شاروالی کابل گفت به اساس هدایت رهبری حکومت وپلان شهری شاروالی کابل وجلوگیری از ازدحام بی حد ترافیک در شهر باید غرفه ها و کراچی های ساحات فروشگاه و پل باغ عمومی جمع وساحه پاک کاری و درمقابل برای غرفه داران ودستفروشان بدیل درنظرگرفته شود، که شاروالی کابل درهمآهنگی با نهاد های مربوط که شامل نماینده گان دستفروشان نیز میباشد اقدامات مقدماتی خویش را انجام داده و در قسمت شناسای دست فروشان مستحق درهمکاری با نواحی مربوطه و وکلای گذر کارجریان دارد.

  سپس قوماندان زون 101 آسمای کابل گفت درمطابقت با پلان تطبیقی شهرکابل این قوماندانی آماده همکاری بوده وهر اقدام که از جانب شاروالی کابل گرفته شودجهت تطبیق آن درصورتیکه نیاز به همکاری پولیس موجود باشد تمام منسوبین حوزه های شهر کابل آماده اجرای آن میباشند.

متعاقبا دونفر از نماینده گان دسفروشان ضمن انتقاد ازدریافت بدیل بخاطری گذاشتن شان از سوی شاروالی کابل اظهارداشتند با وجودیکه شاروالی کابل تهعده کرده بود که تا یک ماه مکان بدیل برایشان دریافت خواهند اما بیشتر از شش ماه می شود که به مشکل شان رسیدگی نگرفته است.

بعد ازاستماع معلومات رئیس کمیسیون اظهار داشت مسوولین  مربوطه بویژه شاروالی کابل مکلف است تا  مطابق تعهدش به زود ترین فرصت برای دستفروشان مستحق جای بدیل فروشگاه را بخاطری گذاشتن غرفه هایشان معین سازد ونیز فیصله شد که روز پنج شنبه مورخ 14 سرطان درحضورداشت نماینده گان ادارات مربوطه ونماینده گان دست فروشان جلسه دیگری در دفترقوماندانی زون 101 آسمایی تدویر وراه حل  مناسب جستجو گردد.

 11-Saratan97-Rifai.JPG

    درجلسه کمیسیون اموردینی،فرهنگی،معارف وتحصیلات عالی به ریاست لیلما احمدی معاون کمیسیون شکایات ومشکلات شماری از محصلین موسسات تحصیلات عالی خصوصی بامسئولین مربوطه مطرح شد.

درجلسه که رییس موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی وبرخی مسئولین اتحادیه پوهنتون ها وموسسات عالی خصوصی دعوت گردیده بودند ؛ اعضای کمیسیون سوالات شانرا درمورد شکایت محصلین دوره ماستری پوهنتون خصوصی کاتب مبنی برعدم پذیرش وچانس در دفاع از پایان نامه شان، آغاز سمسترخزانی، انفاذ مقرره جدید موسسات تحصیلات عالی خصوصی، مقید بودن 80 درصد نمرات برای فارغان صنوف چهاردهم، مشکلات محصلین افغان در امپریال کالج لاهور وعدم توزیع اسناد تحصیلی رشته دینی پوهنتون پیام نور واحد افغانستان مطرح نمودند.

رییس موسسات تحصیلات عالی خصوصی درزمینه گفت مطابق به مقرره جدید اخذ امتحانات سمسترخزانی وجذب محصلین در وسط سال محدود گردیده وبرای ادامه تحصیل دوره ماستری 65درصد وفارغان صنوف چهاردهم 80 درصد نمرات مدنظرگرفته شده است وموسسات خصوصی مکلف به اجرای این مقرره می باشد.

مسئولین یاد شده درمورد حل مشکلات فارغان دوره ماستری پوهنتون خصوصی کاتب اظهار نمودندکه درتفاهم با فارغان برای رسیدگی به این شکایت تلاش خواهدشد، مسئولین اتحادیه پوهنتون های خصوصی اظهار نمودندکه در تعدیلات وارد شده درمقرره تحصیلات عالی باید به نظریات این اتحادیه پرداخته شود زیرا مالیه بلند، صرفیه گزاف انرژی برق، مالیات شاروالی ها برای موسسات تحصیلات عالی خصوصی مشکلات را به میان آورده است ونیز درزمینه خواهان همکاری وتوجه کمیسیون شدند.

بعد از استماع اظهارات مسئولین ، اعضای کمیسیون تأکید نمودند که برای تعقیب موارد قابل بحث درجلسات آینده درحضور داشت جانبین پیرامون آن مباحث لازم صورت خواهدگرفت.

11-Saratan97-Farhangi.JPG

درپایان از وزارت ارشاد،حج واوقاف خواسته شدکه شکایات موجوده درمورد پروسه حج فرضی را مدنظرگرفته ضمن رسیدگی لازم به آن از اجراات خویش به کمیسیون گزارش نمایند.

    درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، با معاون وزارت دفاع ملی درمورد پلان های تصفیوی آن وزارت، چگوگی تغییر وتبدیلی افسران اردوی ملی وبرخی مسایل دیگر مباحثی صورت گرفت.

    موصوف ضمن ارایه توضیحاتی پیرامون آتش بس با مخالفین درایام عید سعید فطروختم آتش بس معلومات ارایه نموده گفت دشمنان قسم خورده این مرزبوم پس ازختم آتش بس  چندین حمله تهاجمی را دربرخی ولایت انجام دادند ولی نیروهای دفاعی وامنیتی کشور درمقابل ایشان دستاوردهای زیادی داشته وتلفات سنگین را به ایشان وارد نموده است که حتی شماری ازاجساد دشمنان درمیدان نبرد باقیمانده است وافزود وزارت دفاع ملی درتامین امنیت مراکز انتخاباتی با سایرارگان های امنیتی همکار بوده وبه اساس وظایف که دارند پرسونل آنوزارت نمی تواند درپروسه انتخابات به نفع اشخاص کار نماید ودرصورتیکه کدام منسوب آنوزارت به نفع این وآن مداخله نماید مطابق قانون مجازات خواهند شد.

    دربخش دیگرجلسه، با رئیس موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی، شکایات واصله ازبرابرنبودن بعضی نهادهای تحصیلات خصوصی با قانون ومقررات، بی کیفیت بودن سیستم تدریس، فیس بلند وبرخی مسایل دیگرتوضیحات ارایه نموده گفت باوجودکه کارمندان آن اداره خیلی کم می باشد ولی کارکردهای پوهنتونهای خصوصی تحت ارزیابی قرارداشته وتا ختم سال جاری به پایان خواهند رسید وافزود مقرره تحصیلات عالی خصوصی به اساس فیصله کابینه ترتیب گردیده ونهادهای تحصیلی که تخلف نمایند مطابق قانون با ایشان برخورد خواهند شد.

    دراخیرجلسه با رؤسای منابع بشری وزارت معارف واداره مستقل ارگان های محلی درمورد تغییر وتبدیلی ها درآن ادارات بخصوص دربخش های ولسوالی ها ومدیران مکاتب مباحثی صورت گرفت.

   درجلسه تذکررفت درآستانه انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی ها برخی زورمندان میخواهند که درتغییر وتبدیلی ولسوالان ومدیران مکاتب مداخله نموده تا زمینه تقلب را مساعد سازند که باید جلو چنین اهداف شوم گرفته شود.

    مسوولان مذکور ضمن تایید فشاربرخی زورمندان وافراد سیاسی گفتند به اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری این مساله طورجدی گرفته شده است ونیزکمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی مکتوبی را فرستاده که الی ختم انتخابات ازتبدیلی ها جلوگیری به عمل آید وازکمیسیون سمع شکایات خواستند که بخاطرجلوگیری ازاین مساله درکنارادارات مذکور قرارداشته باشند تا زورمندان وافراد با نفوس نتوانند درتبدیلی ها مداخله نماید.

11-Saratan97-Shikayat.JPG

در جلسه کمیسیون اقتصاد ملی مالی و بودجه به ریاست محمد عظیم قویاش ، متن طرح تعدیل ولسی جرگه در مورد برخی از مواد قانون تدارکات مطالعه وشماری از تعدیلات ولسی جرگه در قانون یاد شده مورد تائید قرار گرفت .در بخش دیگر جلسه در مورد حکم ریاست جمهوری در مورد تسریع و تنظیم امور اسناد و ارتباط وزارت خانه و ادارات دولتی صحبت و گفته شد تنظیم اسناد در ادرات دولتی حتمی بوده و جهت طی مراحل به موقع آن تلاش صورت گیرد .هکذا گزارش چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی طی ربع اول سال مالی 1397 ارسالی وزارت اقتصاد مطالعه وروی دلایل عدم شروع کار شماری از پروژه های انکشافی در سال مالی 1397 صحبت وقرار شد موضوع با مسوولان وزارتهای سکتوری در میان گداشته شود .

11-Saratan97-Mali.JPG

در جلسه کمیسیون امور شورای ولایتی مصونیت و امتیازات به ریاست الحاج میرحاتم تره خیل ،برعلاوه بررسی عرایض واصله ، طرح تعدیل وایزاد در برخی از مواد قانون اداره امور مالیاتی وطرح تعدیل در برخی از مواد قانون تدارکات مطالعه و مورد تائید قرارگرفت .دربخش دیگر حمله تروریتسی دیرو زی که که در ولایت ننگرهار رخ داد وبه اثر آن شماری ازهموطنان بیگناه به شمول هموطنان اهل هنود مجروح شدند به شدت الفاظ تقبیح گردیده ضمن فرستادن نفرین برعاملین این جنایت باخانواده های قربانیان ابراز تسلیت صورت گرفت.

11-Saratan97-Emtiazat.JPG 

در جلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ،برعلاوه بررسی عرایض واصله ، حمله انتحاری در ولایت ننگرهار محکوم و از مسوولین امنیتی تقاضا گردید در تامین امنیت شهروندان اقدامات لازمرا رویدست گیرند .همچنان پیرامون شکایت عارضین در مورد مشکلات محبوسین افغانستان مقیم کشور تاجکستان مبنی بربدرفتاری ،شکنجه ،عدم رسیده گی به وضع صحی آنان استماع وفیصله بعمل آمد جهت وضاحت بیشتر معین اداری و،مسوول قنسلی وزارت امور خارجه و رئیس محا بس دریکی از جلسات کمیسیون دعوت گردند .

11-Saratan97-Adli.JPG 

در جلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست محمد رحیم حسنیارمعاون کمیسیون ، معین پالیسی وتصدیها ،رئیس املاک و اسکان و مشاور حقوقی شهرسازی و مسکن در مورد کار و فعالیت آن اداره ، پروژه های تکمیلی وتحت کار ، پروژه های قطر ، افغان چین ، امارات ،قصر درالامان توضیحات ارایه نموده گفتند وزارت شهرسازی در بخشهای ساختمان سازی ،زیرساخت شهری ،مسکن و برنامه ریزی شهری فعالیت وکادر های جوان و متخصص ومسکلی در این وزارت مصروف کار میباشند سیستم تدارکات این وزارت به اساس سیستم( آی ام اس )وفساد در این وزارت روبه کاهش است آنها از مصرف رسانیدن 17فیصد بودجه در گذشته و در در نظر گرفتن 90 فیصد بودجه در سال روان خبرداده گفتند پروژه افغان چین که شامل ده هزار واحد مسکونی بوده که در مرحله ذیزاین قرار دارد کار قانونی این پروژه تکمیل وبعد از پروسه تدارکات کار عملی آن آغاز میگردد واین پروژه برای 1400 واحد مسکونی که 50 فیصد واحد های مسکونی این پروژه برای مامورین و 14 فیصد آن برای ورثه شهدا و معلولین درنظرگرفته شده است آنها در مورد پروژه قطر که شامل 1000واحد مسکونی که از سوی کشورقطر سرمایه گزاری میشود معلومات داده گفتند توزیع این واحد مسکونی برای مستحقین کاملا رایگان میباشد زمین این پروژه وقف وهیچ شخس صلاحیت فروش را ندارد.آنها افزدند دیزاین پروژه شهرک مهاجرین ولایت غزنی نیز تکیمل و تطبیق این پروژه مربوط به وزارت عودت و مهاجرین میباشد که در حدود 5000جریب زمین را احتوا و برای 90 الی 95 هزار نفر در نظر گرفته شده است پاسخهای ارایه شده مسوولین قناعت اعضای کمیسیون را فراهم نمود .همچنان در جلسه فیصله بعمل آمد شاروال ولایت کابل پیرامون توضیحا ت دررابطه به اریه گزارش کارکرد آن اداره و پلانهای تطبیقی ،مشکلات تنظیف شهر و سرسزی شهر کابل ،مشکلات اعمار بلند منزلهای غیر قانونی ،ابهام در قراردادها و اختلاس بطور نمونه پروژه سرک کارته نو و سایر پروژه ها ،چگونگی جمع آوری عواید و تضمین شفافیت ،غصب ملکیتها و چگونگی استملاک ،چگونگی توزیع جواز اعمار ساختمانها و منازل ،مشکلات ازدحام ترافیکی ،چگونگی پیشرفت کار ترمینال ها و میتروبس ها ،چگونگی پیشرفت کارپروژه پدوله در یکی از جلسات کمیسیون حاضر گردد . در اخیر جلسه در موردعدم پیشرفت کار و ساخت تعمیر 30 صنفی لیسه زراعت حصار شاهی ولسوالی رودات ولایت ننگرهار صحبت و قرار شد معین تخیکی ،رئیس تدارکات و رئیس زیربناهای وزارت معارف همراه باریئس شرکت بشردوست ، رئیس معارف و مسوول تخنیکی ولایت ننگرهار در جلسه مورخ 18 سرطان در زمینه توضیحات ارایه نمایند.

11-Saratan97-Mukhabirat.JPG 

درجلسه کمیسیون امور زنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی پیرامون تدویر جلسه استماعیه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی وکمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی وحقوق بشر مشرانوجرگه بحث وتصامیم لازم اتخاذ گردید.

11-Saratan97-Zanan.JPG 

دربخش دیگرجلسه اعضای کمیسیون درمورد افزایش تعداد زنان معتاد که به اساس گزارش ها گفته می شود حدود 800هزار زن درکشور به مواد مخدر معتاد گردیده است بحث گردیده گفته شد این درحالیست که برای تدوای زنان معتاد دوازده مرکز تداوی موجود می باشد و زنان مناطق دور دست برای رسیدن به این مراکز صحی مشکلات زیادی را متقبل می شوند؛ اعضای کمیسیون از ارگانهای مربوطه به ویژه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر خواستند تا شماری این مراکز صحی را درمرکز وولایات افزایش دهند.