صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

 دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه-

مورخ ۱۰ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

      درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب طرح تعدیل دوعنوان قانون، ترورعزیزالله کاروان قوماندان قطعه صفریک پولیس ولایت پکتیکا برای پولیس کشور یک ضایعۀ جدی خوانده شد.

10-Saratan97-JAL1.JPG 

      درجلسه امروز طرح تعدیل فقره (3) ماده(22) قانون امورمالی ومصارف و فرمان تقنینی رییس جمهور درمورد تعدیل نام وزارت تجارت وصنایع به وزارت (صنعت وتجارت) که درکمیسیون‌های مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه ارایه وبه اکثریت آرا مورد تصویب قرارگرفت.

     اما درمباحث آزاد جلسه، رئیس وسایراعضای مجلس سنا، ترورفرمانده عزیزالله کاروان قوماندان قطعۀ خاص پولیس ولایت پکتیکا را دردناک ویک ضایعه جبران ناپذیرخوانده گفتند که موصوف در دفاع ازوطن ومردم دربرابرتروریستان داخلی وخارجی ودر بخش های ازسرحدات کشور، فدا کاری های زیادی انجام داده بود وبخاطرهمین قهرمانی هایش بارها مورد حملات انتحاری وانفجاری دشمن قرارگرفت ؛ ولی قتل وی دریک نقطه امن شهرکابل، پرسش‌های زیادی را دراذهان عامه به وجود آورده که باید ارگان‌های مسوول علل وعوامل آن را رسیده گی نماید.  سناتوران درحالیکه ترورعزیزالله کاروان یکی ازقوماندانان برجسته را محکوم می نمودند، ضمن اتحاف دعا به روح آن شهید وابرازتسلیت به خانواده ومردم ولایت پکتیکا پیشنهاد نمودند که بخاطرماندگار بودن کارنامه ها وی و ارج گذاری به مبارزات خستگی ناپذیرعزیزالله کاروان، لقب شجاعت ویا قهرمانی از سوی رییس جمهور به آن شهید منظورگردد.

    همچنان درجلسه محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، ازتعلل وبی تفاوتی درپیگیری دوسیه حوادث دوازدهم وسیزدهم جوزای سال گذشته به شدت انتقاد نموده گفت باوجودیکه رئیس جمهور، رئیس اجرائیه، مشاور شورای امنیت ملی ولوی سارنوال بررسیده گی جدی این قضایا وعده سپرده بودند؛ ولی تا کنون کار لازم صورت نگرفته است.  وی هشدارداد درصورتیکه مسوولان دراین قضایا بی تفاوتی اختیار نمایند خانواده شهدا به مردم مراجعه نموده دست به انتقام خواهند زد وآنگاه مسوولیت به دوش کسانی خواهند بود که دراین زمینه وعده همکاری سپرده بودند.  فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه نیز به نمایندگی ازمجلس سنا خود را درغم واندوه خانواده ها شهدای دوازدهم وسیزدهم جوزای سال 1396 شریک دانسته تاکید نمود که ارگانهای عدلی وقضایی مکلف اند به هرشکل ممکن درقضایای مذکوررسیده گی وعدالت را تأمین نماید.  

 10-Saratan97-JAL2.JPG

      هکذا درجلسه پیرامون ختم آتش بس که دیروز ازسوی رئیس جمهورکشوراعلان گردید دیدگاه های ارایه شد که صلح یک نیازمبرم بوده دروازه های صلح باید باز باشد، ولی درصلح خواهی باید ازسیاست تضرع پرهیز، صلح خواهی ازیک موقف قوی مطرح شود ونیروهای دفاعی وامنیتی کشور بخاطرتامین امنیت مردم و روند انتخابات، حملات تهاجمی راعلیه هراس افگنان شدت بخشند.  

      درجلسه تذکررفت شماری ازتاجران با استفاده ازنام بازارآزاد، نرخ مواد خوراکی وسوختی به ویژه تیل و گاز را به گونه سرسام آور بلند برده اند، درحالیکه قیمت مواد نفتی دربازارهای جهانی کاهش یافته است و حکومت باید مداخله نموده اجازه ندهد که یکتعداد اشخاص ازنام بازار آزاد سوء استفاده نموده به گرانفروشی ادامه دهند.

     همچنان عده از اعضا ازتصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مبنی برحوزوی ساختن انتخابات ولایت غزنی استقبال نموده تاکید داشتند که نباید یکتعداد اشخاص وافراد دراین زمینه تفرقه اندازی نماید و باید حکومت جلو آنها را بگیرد؛ اما عده ی دیگری تاکید داشتند که مساله انتخابات درولایت غزنی جنجال برانگیزشده باید حکومت مرکزی در این زمینه توجه نموده اعتراض مردم را بشنود .

     همینگونه درجلسه پیرامون روند انتخابات نظریاتی ارایه گردیده گفته شد استخبارات منطقه درتلاش برهم زدن این پروسه ملی می باشد ایجاب می نماید که ارگان های مسوول به شمول کمیسیون مستقل انتخابات زمینه برگزاری انتخابات مشروع را درسراسرکشورمساعد سازد و سناتوران ازاعلان لست ابتدایی نامزدان شماری ازولایات نیزاستقبال نموده خواهان رسیده گی به شکایات نامزدانی گردیدند که از این پروسه حذف شده اند .

 10-Saratan97-JAL3.JPG

     تاکید برتوجه حکومت مرکزی به رفع تهدیدات امنیتی ولسوالی های مالستان وجاغوری ولایت غزنی، محاصرۀ شدید نیروهای امنیتی درولسوالی درزاب ولایت جوزجان ازسوی گروه داعش، انتقاد ازسقوط بندر آی خانم ولایت تخار، تاکید برتوجه مسوولان محلی ولایت کندز به نابودی گروه های طالب وداعش، تاکید براستخراج معادن به شکل فنی وانتقاد ازقطع بی رحمانه جنگلات درسراسرکشوربه ویژه درولایت کنر، یاد آوری ازتبانی مسوولان اداره ثبت احوال نفوس درولایات با نامزدان وافراد وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.  

        درختم مباحث آزاد، رییس مجلس تأکید داشت بی توجهی وغفلتی که درحادثه شهادت عزیزالله کاروان یکی ازقوماندانان برجسته صورت گرفته قابل رسیدگی می باشد وکمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی مجلس درهماهنگی با نهادهای مسئول باید این قضیه دردناک را بررسی همه جانبه نموده کسانیکه غفلت نموده اند را افشا و به نهادهای عدلی وقضایی معرفی نماید.

    همچنان رییس مشرانو جرگه افزود بخاطر ارج گذاری به مبارزا ت ودلیری شهیدکاروان به خانواده اش توجه خواهد شد وبرای منظوری لقب قهرمانی به وی به مقام ریاست جمهوری نامه پیشنهادی تقدیم خواهد شد.

10-Saratan97-JAL4.JPG 

   فضل هادی مسلم یار ازحکومت به ویژه سکتور امنیتی خواست تا برای تأمین امنیت مردم ودفاع از تمامیت ارضی کشور اقدامات لازم نموده به مناطق که باتهدید بلند دشمن مواجه میگردند قبل از وارد شدن تلفات وخسارات مالی وجانی ، باید جلو آن گرفته شود .

دراخیرمسلم یار بلندرفتن بهای مواد خوراکی ومحروقاتی را دربازار های کشور نگران کننده خوانده تصریح نمود که حکومت درزمینه مداخله نموده با آنانیکه دست به احتکار وانحصار می زنند برخورد قاطع وقانونی نماید.