صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۹ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی موضوعات مختلف تدویریافت

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس، واشتراک معین مالی واداری وبرخی ازمسوولین دیگری وزارت احیا وانکشاف دهات دایرگردید.

نخست رئیس کمیسیون ازاعلان آتش بس ازسوی رئیس جمهورمحمد اشرف غنی از 27 ماه مبارک رمضان الی پنجم عید سعید فطر که با حمایت از فتوای آخیر عالمان دین افغانستان که جنگ وانتحار درکشور را حرام اعلام کرده بودند اسقبال نموده و پاسخ گروه طالبان را که نیز آتش بس سه روزه را که در روز های عید سعید فطر در پاسخ به اقدام دولت افغانستان اعلان نمودند اقدام مناسب تلقی نموده، ابرازامید واری شد که گروه طالبان با درک اینکه با کشتار وخشونت نمی توانند به اهداف شان نایل گردند به پروسه صلح دولت افغانستان پیوسته تااز راه مذاکره ومفاهمه به خواسته هایشان در روشنای قوانین نافذه کشور رسیده گی لازم صورت گیرد.

دربخش دیگری جلسه اعضای کمیسیون پرسش هایشان را مبنی بر چگونگی پیشرفت پروژه های مربوط به برنامه میثاق شهروندی ، چگونگی باز سازی واعماری سرک ها وپل وپلچک های که در مسیری راهای متصل به قرا وقصبات توسط سیلاب های آخیر تخریب گردیده، عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی وبرخی موارددیگرمطرح نمودند.

متعاقبا معین مالی واداری وزارت احیا وانکشاف دهات وبرخی مسوولین در زمینه توضیحات ارایه نموده افزودند برنامه ملی میثاق شهروندی یکی ازبرنامه های بزرگ حکومت وحدت ملی می باشد که توسط وزارت احیا وانکشاف دهات مدیریت می شود این برنامه از جنوری 2017 آغاز بکار نموده وجاگزین برنامه همبستگی ملی می باشد در این مدت این برنامه توانسته در 124 ولسوالی که مربوط به 34 ولایت کشور می شود 6900 شورای انکشافی را درقراء وقصبات تأسیس و در 6500 شورا انتخابات را به منظوری هیئت رهبری شورای متذکره راه اندازی نماید.

به همینگونه برای 5300 شورا انکشافی قریه جات پلان انکشافی ساخته شده است و عملا 1750 پروژه در حالی کار و تکمیل شدن می باشد وتمام وجوه مالی این پروژه ها نیز انتقال داده شده است.

همچنان اضافه نمودند برنامه میثاق شهروندی برعلاوه اعمار پروژه های که در اولویت قریه جات قراردارد یک برنامه مهم واساسی دیگری را تحت نام برنامه مشارکت اجتماعی در سطح قریجات راه اندازی نموده که هدف این برنامه رسیده گی وکمک مواد غذای به آن عده خانواده های مستحق درسطح قریجات می باشد.

19-Jawza97-Rifai.JPG

مسوولین اضافه نمودند که قرارپلان در دوسال آینده درحدود 4000 باب تعمیر مکاتیب در محلات و قریجات توسط برنامه میثاق شهروندی ساخته خواهدشد ونیزاین برنامه بخش مراقبت از پروژه ها را بدوش دارد که عده بیجاشده گان وخانواده های مهاجر استخدام می گردند. همچنان مسوولین مستفید شدن زنان از پروژه های فرعی، سهم زنان در تصمیم گیری شوراها، تطبیق موفقانه پروژه ها توسط شوراهای انکشافی قریجات، انجام امور انکشافی، همآهنگی، حل منازعات توسط شوراها،  وانتخاب نماینده قریجات را بحیث نماینده انکشافی قریه توسط مردم  را از دست آورد های دیگری بخش اجتماعی برنامه میثاق شهروندی عنوان نمودند.

سپس رئیس کمیسیون ضمن ارایه یکسلسه نظریات، پیشنهادات و قدر دانی ازکارکرد های  برنامه میثاق شهروندی گفت آنچه را که مسوولین وکارمندان برنامه میثاق شهروندی از بدوتأسیس این برنامه انجام داده اند قابل ستایش می باشد.

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایت کارمندان وکارکنان تصدی کاماز مبنی برعدم توزیع نمرات رهایشی شان واعمارنمرات ازسوی وزارتهای مربوط با وجود هدایات مقام ریاست جمهوری درحضور داشت معینان وزارت های ترانسپورت وامورشهرسازی مطرح بحث قرارگرفت.

مسوولان مذکور ضمن مؤجه خواندن ادعای کارمندان وکارکنان گفتند فرمان ریاست جمهور درمورد موجود می باشد ولی بودجه خاصی که بتواند توسط آن نمرات رهایشی اعمار گردد موجود نمی باشد وباآنهم درزمینه تلاش ها موجود می باشد.

کمیسیون توضیحات مسوولان را قناعت بخش ندانسته فیصله نمود که دریکی ازجلسات وزیرترانسپورت وهوانوردی ملی، سرپرست وزارت امورشهرسازی، شاروال کابل، ومسوولان تصدی کامازحضوریافته تا این موضوع حل وفصل گردد

دربخش دیگرجلسه شکایت شرکت ارکو مبنی برعدم شفافیت درپروسه داوطلبی تیل دیزل مورد ضرورت شرکت برشنا درحضور داشت معاون مالی واداری آن شرکت مطرح بحث قرارگرفت.

جلسه توضیحات معین مالی واداره شرکت برشنا را قناعت بخش ندانسته، فیصله نمود که دریکی ازجلسات کمیسیون معاون مالی واداری هردو شرکت وطرف منازعه ویک نفرنماینده تداراکات ملی اشتراک نماید تا روی این مساله غور بیشترصورت گیرد.

19-Jawza97-Shikayat.JPG

دراخیرجلسه عدم حضور وزیرانرژی وآب بخاطرحل وفصل برخی مشکلات هموطنان درمرکز وولایات مورد انتقاد شدید اعضای کمیسیون قرارگرفته تاکید گردید که نامبرده درنشست آینده کمیسیون اشتراک وبه پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نماید.

درجلسه کمیسیون اموردینی ،فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبدالطیف نهضت یار، اعضای کمیسیون سوالاتی راازپوهاند محمدرسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ و معین تخنیکی وزارت مخابرات وتکنالوژی مبنی برنگرانی اعضای مجلس سنادررابطه به نداشتن یک پالیسی درست وهمه جانبه، پخش ونشرمضامین ضدونقیص دررسانه های اجتماعی، به جنجال کشانیدن اختلافات فقهی دررسانه هاومطبوعات، توهین واهانت به مقدسات دینی ومذهبی، حفظ آثارباستانی وآبدات تاریخی درسطح کشوربالاخص ولایات نورستان، تخار، بلخ وهرات وبرخی موارددیگرمطرح نمودند.

متعاقباًسرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ازدست آورد هاآن وزارت یادآوری نموده گفت متاسفانه درکشورازآزادی بیان وآزادی مطبوعات استفاده سوصورت میگیرد که مایه نگرانی برای همه می باشد آقای باوری بااشاره به خلا درپالیسی های رسانه یی ومطبوعات افزود پالیسی نشراتی تحت تاثیروتابع فرهنگ وارزش های دینی وفرهنگی یک جامعه می باشد وحکومت باید درتدوین یک میکانیزم جامع وسازماندهی مطبوعات کوشاباشد.وی نشرخبرحفریات ازسوی خارجی هادرولایت بلخ وبیرون ساختن آثارباستانی به بیرون ازکشورراجزشایعه تلقی نموده؛ گفت به نسبت کمبود پرسونل امنیتی وقطعه خاص نمیتوانند ازغارت آثارباستانی جلوگیری نمایند .

همینگون معین تخنیکی وزارت تکنالوژی ازدست آوردهادرزمینه کنترول ونظارت ازرسانه ها گفت که درشورای عالی رسانه ها کارروی طرح جدید برای پالیسی مطبوعات جریان دارد که به زود ترین فرصت درهماهنگی باوزارت اطلاعات وفرهنگ به آن رسیدگی خواهدشد.

 19-Jawza97-Farhangi.JPG

دراخیرفیصله به عمل آمد که هیئت وزارت اطلاعات وفرهنگ به شمول اعضای این کمیسیون درهفته فرهنگی درولایت نورستان اشتراک وازبخش های مختلف درآن ولایت بازدید نمایند.

همچنان اعضان کمیسیون توضیحات مسوولان رااستماع نموده،آنراقناعت بخش دانستند ودررسیدگی به مشکلات ودریافت راه های حل وعده همکاری دادند.

    درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، روی گزارش ارسالی ریاست عمومی محابس وتوقیف خانه های وزارت امورداخله که درآن ازمشکلات مریضان صعب العلاج، وضعیت معیشتی محبوسین، استحقاق فی نفرمحبوس در24 ساعت، رسیده گی به دوسیه های نسبتی محبوسین، کمبود پرسونل صحی ومراکز درمانی وبرخی مسایل دیگر مطالعه وخاطرنشان گردید که اختصاص 85 افغانی دربیست وچهارساعت به شمول چوب سوخت به یک محبوس بسنده نبوده ایجاب می نماید که مسوولان ذیربط دریکی ازنشست های کمیسیون حضور یافته تا پیرامون موضوع وسایرمسایل مرتبط مباحثی صورت گیرد.

   دربخش دیگرجلسه بخاطر چگونگی برگزاری نشست استماعیه تحت عنوان روند صلح افغانستان نشست مشترک با کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی تدویروتصامیم لازم اتخاذ شد.

19-Jawza97-Adli.JPG 

     درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیراحمد جاوید روف پیرامون سفراخیر داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی به بریتانیا ودید وبازدید وی با مقامات ملکی ونظامی آنکشورمباحثی صورت گرفت، کمیسیون اموربین المللی مجلس سنا ابراز امیدواری نمود که این سفر وملاقات های وی موجب تحکیم وگسترش روابط دوجانبه میان دوکشور، مبارزه با دهشت افگنی، افزایش کمکهای نظامی وغیرنظامی بریتانیا برای افغانستان، تجهیز وآموزش قوای مسلح افغانستان، رفاه اقتصادی، کاهش فقر، مبارزه با فسادی اداری وبرخی مسایل دیگر مثمر واقع گردد.

    دربخش دیگرجلسه درمورد برگزاری نشست اخیر وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو دربروکسل وشرکت طارق شاه بهرامی وزیردفاع ملی کشور درآن نشست صحبت گردیده خاطرنشان گردید که دراین نشست مسایل افغانستان، سیاست جدید امریکا درقبال افغانستان وبرخی مسایل دیگر ازعنصرهای کلیدی نشست را تشکیل می داد، کمیسیون ازناتو توقع دارد تا مردم ونظامیان افغان را حمایت وحضور خویش را درافغانستان تداوم بخشیده وسربازان بیشتری را در راستای صلح وثبات درافغانستان بخاطرآموزش اعزام نماید.

همچنان کمیسیون اموربین المللی متمنی است که ناتو فشار جدی به مراکز اصلی تروریستان که  پاکستان است وارد نماید تا آنکشور ازحمایت گروه های تروریستی دست بردارشود.

19-Jawza97-Bio.JPG 

  درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست صالحه مهرزاد، گزارش مصارف بودجه انکشافی ربع اول سال مالی 1397 خورشیدی وزارت زراعت ومالداری که شامل 38 پروژه انکشافی می شود مطالعه وگفته شد ازاینکه مصارف پروژه های مذکور صفرگزارش شده است ایجاب می نماید مسوولان ذیربط درزمینه توضیحات ارایه نمایند.

   دربخش دیگرجلسه گزارش مصارف پروژه های انکشافی ربع اول سال مالی جاری وزارت امورشهرسازی که شامل 32 پروژه می شود مطالعه وگفته شد که درگزارش دلایل عدم مصرف شماری ازپروژه ها، توقف کار برخی پروژه ذکرنشده است ازآنجمله می توان ازاعمار تعمیر اداری ولسوالی های کوهستانات ولایت سرپل ودولتیار ولایت غور وتصفیه خانه فاضلاب شهرکابل نام برد که ایجاب می نماید مسوولان درزمینه پاسخ دهند.

19-Jawza97-Mali.JPG 

   درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست سناتورمحمد افضل شامل، روی وضع امنیتی کشور مباحثی صورت گرفته خاطرنشان گردید که وضع امنیتی برخی ولایات نگران کننده می باشد باید ارگانهای کشفی واستخباراتی تلاش های شانرا در راستای تامین امنیت وثبات بیشترنموده حد اقل درایام ماه مبارک رمضان وروزهای عید سعید فطرامنیت شهروندان تامین گردد.

دراخیرجلسه اعضای کمیسیون به سلسله حمایت ازنیروهای دفاعی وامنیتی کشور کارکردهای یکتعداد منسوبان امنیتی را مورد تقدیر وتحسین قرارداد.

   درجلسه کمیسیون امورشوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل، نخست درمورد مسایل مالی وادارای ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه مباحثی صورت گرفته، تصامیم اتخاذ شد.

    دربخش دیگرجلسه، حمله تروریستی برمنزل فریدون مهمند عضو ولسی جرگه درولایت ننگرهار وشهادت شيخ القران والحديث مولوي محمد يونس شمه خيل رئیس شورای علمای ولایت لغمان به شدیدترین الفاظ نکوهش گردیده، برای شهدا بهشت برین وبه بازمانده گان شهدا صبرجمیل وبه مجروحان شفای عاجل استدعا شد ودرضمن ازارگانهای مسوول خواسته شد که عاملین این جنایت را شناسایی ومجازات نماید.

19-Jawza97-Emtiazat.JPG 

     درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی، از دستوررئیس جمهورکشور مبنی براعلام آتش بس از27 رمضان الی پنجم عید سعید فطربا طالبان وگروه حقانی ابراز حمایت صورت گرفت و خاطرنشان گردید که این دستوربه اساس فتوای علمای کشور که چندروز پیش درشهرکابل اتخاذ شده گرفته شده است.

   دربخش دیگرجلسه از حضور کمرنگ زنان در پروسه ثبت نام رای دهندگان درولایات مباحثی صورت گرفته خاطرنشان گردید که زنان نیم ازپیکرجامعه را تشکیل می دهند باید حکومت وکمیسیون مستقل انتخابات زمینه های مناسب اشتراک زنان را دراین پروسه ملی درمرکزوولایات مساعد سازد تا آمارثبت نام رایدهندگان این قشرجامعه افزایش یابد.