صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۶ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی امروزروی مواردمختلف تدویریافت

  درجلسه کمیسیون امورزنان و جامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی، به اساس فیصلۀ قبلی مجلس به خاطر برخی موضوعات مبرم پرسشهای از خانم دلبر نظری وزیر امور زنان مطرح گردید .

     وزیرامورزنان نخست به پرسشهایی پاسخ ارایه نمود که در مجلس مؤرخ 6/ 3/1397 در مورد دستاوردهای آنوزارت درخصوص تقلیل آمارخشونت علیه زنان، نسبت ضیقی وقت بی پاسخ مانده بود . وی ضمن ارایۀ نتایج کارستراتیژی و برنامه عمل محو خشونت علیه زنان، درقسمتی از صحبت هایش گفت این وزارت با حمایت نهادهای بین المللی به ویژه UNFPA , UN WOMEN ، تطبیق برنامه عمل منع خشونت علیه زنان را در سطح کابل و ولایت آغاز نموده است. او از ایجاد ده ها مرکز حمایوی و مراکز رهنمای خانواده ها در سطح ولایت و اجرای برنامه های آموزش مسلکی برای کارکنان این مراکز خبر داد.

     وی همچنان گفت با اطلاع از حادثه خشونت جنسی بر یک دختر دوازده ساله درولایت هرات، که در وضعیت وخیم جسمی و روحی قرارداشت؛ تحت حمایت وزارت امور زنان قرار گرفت و طفل مذکور به طور عاجل ، برای مداوا به کابل انتقال و تحت تداوی قرار گرفت . طفل متضرر که جراحت های عمیق موضعی برداشته و به دلیل فشارهای روانی ناشی از خشونت قابلیت تکلم خود را از دست داده است. کمیسیون امور زنان در این زمینه فیصله نمود که وزارت امورزنان از پروسه تداوی وصحت یابی مجدد این طفل به گونه دوامدار نظارت نموده و از نتیجه به کمیسیون گزارش دهد.

    وزیر امورزنان علاوه کرد که طرح قانون خانواده از جانب اینوزارت نهایی و به وزارت عدلیه فرستاده شده است. ونیز از نهایی سازی پلان کاری ملی برای جلوگیری ازدواج قبل از وقت و ازدواج اطفال زیر سن سخن گفته افزود که صندوق عاجل وجهی ایجاد و به همکاری سازمان صحت جهانی، پروتوکولی با وزارت صحت عامه برای تداوی رایگان زنان متضرر ازخشونت ، امضا و مورد استفاده قرار گرفته است.

     وزیر امور زنان از ایجاد کمیته های منع آزارواذیت در سی وهفت نهاد دولتی در سطح کابل و چهار ولایت کشور ، معلومات داده علاوه نمود که دیتابیس آنلاین اطلاعات خشونت علیه زنان نیز اخیراً ایجاد گردیده و وزارت مذکورعضویت سیستم مدیریت قضایای دولت را نیزکسب نموده است.

      نامبرده ازهماهنگی این وزارت با کمیسیون مستقل انتخابات گزارش داده گفت، تا کنون که روند انتخابات در مراحل ابتدائی قرار دارد، وزارت امور زنان در عرصه استخدام زنان برای پست های بازرسی بدنی در مراکز ثبت نام در ولایات، تعیین تعداد مراکز رأیدهی در سطح قریه ها، روند ثبت نام انتخابات و توزیع تذکره با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری های نموده است. بدین اساس کمیسیون امور زنان فیصله نمود که وزارت امور زنان تا سه ماه آینده از تطبیق برنامه عمل محوخشونت علیه زنان توسط وزارت های امور داخله، حج ارشاد و اوقاف، عدلیه و ستره محکمه د. ج.ا.ا، که هرکدام مکلفیت های معینی در قبال این برنامه عمل دارند، گزارش ارائه نماید ونیز توصیه نمود که مقرره های منع تبعیض و میانجیگری را نهایی ساخته و از تصویب و تطبیق آنها درماههای آینده به کمیسیون گزارش دهد ودر ارسال قانون خانواده به شورای ملی ، تلاش های مستدام نماید

14-Jawza97-Zanan.JPG .

     در بخش دیگر جلسه، کمیسیون در حضور وزیر امورزنان وبرخی منسوبین اینوزارت، شکایت سیزده تن نماینده کارمندان تنقیص شده از تشکیل این وزارت را استماع نمود و از وزیر امور زنان خواسته شد تا هرچه زودتر زمینه جذب مجدد حدود 136 کارمند تنقیص شده از تشکیل مرکز وولایات را فراهم نماید. وزیر امور زنان ضمن شریک ساختن تشکیل تعدیل شده به کمسیون ابراز داشت که این اقدام به تعقیب انتقادات مکرر شورای ملی، نهادهای مدنی، اداره عالی مبارزه با فساد اداری و سایر نهادهای ذیربط صورت گرفته و هدف آن پاسخگویی به نیازمندی های وزارت به کارکنان متخصص و مجرب در عرصه های مختلف کاری بوده است. درعین حال به کمیسیون تعهد نمود که در حل مشکل این کارمندان ،به زودی رسیدگی می نماید. در اخیر، خانم صدیقه بلخی رئیس کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی گفت که دادخواهی برای حل مشکلات کارکنان تنفیص شدۀ این وزارت یک اصل و از جمله حقوق قانونی آنان است که از طرف کمیسیون به صورت پیگیر رسیده گی خواهد شد . اعضای کمیسیون نیز از وزیر امورزنان خواستند تا اینوزارت یک نهاد حامی حقوق زنان در کشور، از اقداماتی جلوگیری نماید که سبب بیکاری یک جمعیت بزرگ کارمندن زن وباعث از دست دادن حقوق اجتماعی واقتصادی آنان می گردد. در اخیر قرار شد تا برای اطمینان از رسیدگی به مسایل مطروحه امروزی ، به شمول رسیده گی به شکایت کار مندان تنقیص شده ، وزیر امور زنان را برای استماع گزارش شان بعد از رمضان بار دیگر فرا بخواند .

    درجلسه  کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی،شکایات متعدد مبنی برورود اموال قاچاق ، عبورومرور تروریستان ازخارج مرزها ، نگرانی مسئولین معینیت محافظت عامه وزارت امورداخله ازتهدیدات آنعده بند های آب که درنقاط مرزی کشورقراردارند با معاون وزارت دفاع ملی وقومندان عمومی سرحدی آنوزارت مطرح بحث قرارگرفت.

مسوولان مذکور ضمن ارائه معلوماتی گفتندبا ادغام تشکیل پولیس سرحدی ازوزارت امورداخله به وزارت دفاع ملی، ‌نیازشدید به اصلاحات وریفورم پرسونل این قوماندانی بود که رهبری این قوماندانی با هماهنکی سایرمقامات وزارت دفاع ملی درراستای ریفورم ، بایمیتریک وبعداً تعلیمات پرسونل کارخویش را شروع نموده اند ، ولی متاسفانه تا اکنون قومندانی سرحدی مطابق به معیارهای وزارت دفاع ملی تجهیزنگردیده  وتلاش ها بخاطرتجهیزاین قوماندانی جریان دارد.

مسوولان معاون وزارت دفاع مل ضمن اطمینان ازشروع پروسه ریفورم پرسونل قومندان قوای سرحدی افزودند دراسرع وقت این پروسه تکمیل خواهد شد .

همچنان اعضای کمیسیون ضمن استماع توضیحات مسوولان تاکید برتسریع روند ریفورم وتجهیزقوای سرحدی پیشنهاد نمودند که باتوجه به نگرانی معینیت محافظت عامه وزارت امورداخله درامرتهدیدات موجوده علیه تاسیسات بندهای آب نقاط مرزی کشورخصوصاً بند کمال خان مسئولین وزارت دفاع وقوایی سرحدی با هماهنگی معینیت محافظت وزارت امورداخله درزمینه همکاری نمایند.

   همچنان شکایت تعداد 150 تن ازدگروالان متقاعد وزارت دفاع ملی که به اساس پروگرام اصلاحی وزارت دفاع ملی داوطلبانه به تقاعد سوق گردیدند ولی مطابق به امتیازمندرج درماده 14 قانون امورذاتی افسران وامریه 206 وزارت دفاع ملی امتیازات شان حواله نگردیده است موضوع درحضورداشت معاون وزارت ، رئیس مالی ومعاون پیژنتون وزارت دفاع ملی مطرح بحث قرارگرفت.

    معاون وزارت دفاع ملی ضمن ارائه توضیحاتی گفت ازبدوتشکیل اردوی ملی تصمیم اتخاذ گردیده بود که هر افسروزارت دفاع ملی با هررتبه نظامی که باشد مطابق به بست شان ،‌معاشات وامتیازات شان باید حواله گردد ومطابق به وعده جامعه جهانی هرآن افسرکه به شکل داوطلبانه حاضربه تقاعد گردد دربدل فی سال خدمت شان مبلغ 250 دالرمعادل 17000 هزارافغانی تادیه می گردد ، همچنان معاون وزارت دفاع ملی افزودکه قبلاً ماده 14 قانون امورذاتی افسران وضاحت کامل نداشت که با تعدیل ماده مذکوردربند سوم این قانون موضوع کاملاً وضاحت دارد. کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین مذکوروعارضین دریافت نمودند که متقاعدین مذکوردرماه جدی به تقاعد سوق گردیده ودرماه حوت قانون وضع گردیده است ولی با آنهم قانون مذکورازجانب ولسی جرگه رد وازجانب مشرانوجرگه تائید گردیده است وفیصله گردید که موضوع ازمجرای اداره امورعنوانی مقام عالی ریاست جمهوری پیشنهاد گردد تا مقام عالی تصمیم خویش دررابطه به طرح قانون اتخاذ نماید.

 16-Jawza97-Shikayat.JPG

       درقسمت دیگرجلسه نگرانی مردم مبنی برتوزیع تذکره های هویت بدون طی مراحل شفاف وهمچنان ادعای مبنی برتوزیع چندین تذکره برای یک تن ازچندین سایت توزیع تذکره درحضورداشت رئیس عمومی توزیع تذکره های الکترونیکی وثبت احوال نفوس مطرح بحث قرارگرفته که اعضای کمیسیون جریان متذکره را صدمه به هویت ملی افغان ها وسبب بروزبحران پروسه انتخابات تلقی نمودند که رئیس مذکورضمن ارائه توضیحات پیرامون چگونگی توزیع تذکره های هویت افزودند که این اداره حین برگزاری نخستین جلسه مقدماتی با مسئولین کمیسیون انتخابات خطرات احتمالی پروسه نصب برچسب را درتذکره های  هویت بیان نموده بودند که متاسفانه این نگرانی ازسوی کمیسیون انتخابات وجامعه جهانی مورد قبول قرارنگرفت ، همچنان رئیس مذکورضمن ارائه وضاحت ازروند توزیع تذکره ونصب برچسب وتدابیراداره اش به کمیسیون معلومات ارائه نموده تعهد سپرد با همکاری نیروهای کشفی وامنیتی کشورمراقب این روند می باشند.

   دراخیرجلسه شکایت خانم شکیلا باشنده ناحیه هفدهم شهرکابل مبنی برقتل پسرش درلیل 6/7 ماه حمل 1397 وعدم پیگیری قاتلین ازسوی مسئولین حوزه متذکره باحضورداشت آمر ومدیرجنایی آن حوزه مطرح بحث قرارگرفت.

 اعضای کمیسیون اجراات مسئولین مذکوررا ناکافی تلقی نموده ،فیصله شد که موضوع غرض پیگیری به سارنوالی نظامی ارجاع گردد.

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنګی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار، رؤسای مربوطه وزارت کار،اموراجتماعی، شهدا ومعلولین پیرامون برخی شکایات واصله درپروشگاه های کشور توضیحات دادند.

اما درنخست حمله انتحاری درنشست علمای کشور که باعث شهادت ومجروحیت شماری ازعلما، استادان پوهنتون وافراد ملکی ونظامی گردید به شدت نکوهش شد وبا خانواده های قربانیان ابراز تسلیت صورت گرفت.

همچنان اعضای کمیسیون مسدود شدن شماری ازمکاتب درولایت های ننگرهار وپکتیا به اثر تهدیدات ازسوی دشمن، را باعث نگرانی دانست واز حکومت خواسته شد تا این مورد را پیگیری نموده اجازه ندهند فرزندان این وطن از نعمت تعلیم محروم گردند.

سپس رؤسای وزارت کار وامور اجتماعی درصحبت هایشان از موجودیت 64باب پرورشگاه دولتی وغیر دولتی خبردادند که همین اکنون درآن نزدیک به دوازده هزار تن درآن به سر می برند، ونیز به اساس آمار های موجوده درسطح کشور یک اعشاریه پنج میلیون طفل وحدود پنجصدهزار خانم بیوه نیاز تعلیم وبود باش درپرورشگاه ها را دارند.

آنان افزوند مشکلات دربخش های کمبود آب آشامیدنی صحی، دکتران معالج، تشکیلات ومینوی غذایی تاحدی مرفوع ویاهم درحال اجرا شدن می باشد ونیز مقرره جدید برای اصلاح نظام پرورشگاه ها به شورای وزیران پیشکش شده است که با اجرایی شدن آن مشکلات دیگر نیز مرفوع خواهدشد.

مسئولین تعیین سن مشمولین، بی سرنوشتی دختران بعد ازفراغت صنوف دوازدهم وچگونگی شمولیت آنان در نهاد های تحصیلات عالی، مشکلات دربورسیه های تحصیلی وبرخی موارد دیگر را ازمشکلات یاد کرد که تا اکنون وزارت کار وامور اجتماعی نتوانسته است برای آنها راه های حل مناسب دریافت نماید.

 16-Jawza97-Farhangi.JPG

اعضای کمیسیون اظهارات آنان را قناعت بخش دانسته قرار شد نظرکمیسیون طور کتبی به آن وزارت ارسال گردد.

درجلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ،برعلاوه بررسی عرایض واصله ، گزارش دست آوردهای سال مالی 1396 اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری مبنی برقضایای احاله شده به ریاست عدلیه دولت ،مجموع قضایای تکمیل شده ،املاک و ملکیتها دولتی،اخذ اطلاعات وشکایات واصله ،برنامه های آگاهی دهی ،استراتیژی وتوحید پلان ، بررسی قضایا در وزارتهای تجارت و صنایع ،معادن و پطرولیم ،ترانسپورت ،امور مهاجرین ، مخابرات و تکنالوژی مبنی برعدم قواعد سلوکی وسایر موارد مطالعه وبررسی گردید کمیسیون مصمم شد تا متباقی گزارش متذکره را در جلسه آینده مورد مطالعه قرار دهد.

16-Jawza97-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازماندگان شهدا به ریاست نفیسه سلطانی، حمله تروریستی روزگذشته دربیرون خیمه لویه جرگه که تعدادی کثیری ازعلمای جید کشوربه منظورختم جنگ درکشورگردهمایی نموده بودند، که دراثرآن شماری ازهموطنان ما بشمول عالمان دین به شهادت رسیده وشماری هم زخم برداشتند، به شدیدترین الفاظ محکوم گردیده ازمسوولان ذیربط امنیتی خواسته شد درتامین امنیت همچونشست هاتدابیرلازم اتخاذنمایند تاازتکرارچنین حوادث جلوگیری به عمل آید.

دربخش دیگرجلسه قراربودرئیس انسجام سازمانهای اجتماعی وزارت عدلیه پیرامون چگونگی ثبت وراجسترنمودن نهادهای معلولین وبازماندگان شهدا توضیحات ارایه نمایند؛اماموصوف بنابردلایل نامعلوم به جلسه امروزحضورنیافت، و قرارکمیسیون بران شدکه وی درجلسه روزشنبه 19جوزادررابطه به مواردیادشده وضاحت دهد.

 16-Jawza97-Malolin.JPG

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی مالی و بودجه به ریاست صالحه میرزاد ، ضمیمه بودجه عادی انکشافی سال مالی 1397وزارت مالیه مطالعه وقرار شد ،رئیس عمومی بودجه وزارت مالیه جهت ارایه توضیحات در مورد تزئیدات بودجه انکشافی شامل ضمیمه در جلسه مورخ 21 برج جاری دعوت گردد.

هکذا  در جلسه گزارش مصارف بودجه انکشافی ربع اول سال مالی 1397 اداره مستقل ارگانهای محلی مطالعه وگفته شد اداره متذکره در سال روان شامل دو پروژه که از سوی معینیت شاروالی ها اجراات صورت میگیرد غرض وضاحت موضوع قرار شد مسوول مالی اداره مستقل ارگانهای محلی در یکی از جلسات کمیسیون دعوت گردد.

16-Jawza97-Mali.JPG 

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس،  اعضای کمیسیون دومین پیروزی تیم ملی کرکت کشور را در مقابل تیم کرکت بنگلدیش به تمام مردم افغانستان تبریک گفته و آرزوی پیروزی های بیشتر را نمودند.

همینگونه درجلسه رئیس کمیسیون دسترسی نداشتن بیش از 17 میلیون شهروند کشور را به آب آشامیدنی صحی تأسف بار خوانده افزود درصورتیکه حکومت افغانستان این موضوع را در صدر برنامه های کاری خویش قرارندهد احتمال فاجعه بزرگی انسانی درآینده ها بدورازاحتمال نخواهد بود.

همچنان اعضای کمیسیون ازمسدود شدن وتهدید مکاتیب نسوان در برخی ازولسوالی های ولایت ننگرهار توسط گروه تروریستی داعش  ابراز تأسف نموده افزودند که نیروهای امنیتی مکلف اند جلوی چنین تهدید ها را گرفته وبا راه اندازی عملیات ها زمینه بازگشایی مکاتیب را برای اطفال وزنان در کشور مساعد سازند.

همچنان رئیس واعضای کمیسیون ضمن استقبال ازفتوای عالمان دین که جنگ طالبان را در برابر افراد ملکی ونظامی در این کشور انجام میدهند ناروا و نامشروع دانستند افزود عالمان دین بزرگترین مسوولیت دینی خود را با استناد از آیات قرآن عظیم الشان و احادیث نبوی در قبال جنگ چندین دهه درکشور اداکردند.

دربخش دیگری جلسه پیرامون عریضه مرضیه کارمند معیوب پرورشگاه علاءالدین شهر کابل که ادعا می دارد توسط یکی از کارمندان آن پرورشگاه لت وکوب گردیده است بحث صورت گرفته رئیس کمیسیون ضمن ابراز تأسف از وقوع چنین حادثه فیصله نمود تا در یکی ازجلسات بعدی کمیسیون رئیس عمومی پرورشگاه های وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا ومعلولین و مسوول پرورشگاه علاءالدین حاضر و در زمینه توضیحات ارایه بدارند.

همینگونه درموردعریضه محمد نسیم نام که به تکلیف درد استخوان مواجه بوده و خواهان تداوی خویش به بیرون از کشور می باشد صحبت و قرارشد تا عارض به کمیسیون عالی صحی دولتی وزارت صحت عامه معرفی واز آن کمیسیون خواسته شد تا مطابق طرزالعمل خویش زمینه اعزام موصوف را به بیرون از کشور غرض تداوی فراهم نموده و از نتیجه این کمیسیون را اطمینان دهند.

16-Jawza97-Rifai.JPG

درجلسه کمیسیون امور شورای های ولایتی،مصونیت وامتیازات به ریاست الحاج قاری میرحاتم تره خیل ضمن بحث پیرامون اتخاذ تدابیر امنیتی هرچه بهتر مقرشورای ملی ؛ از فتوی اخیرعلمای کرام کشور که حملات انتحاری، انفجاری، وجنگ جاری درافغانستان را حرام، ناروا ودرمغایرت با شعایر اسلامی دانستند واز آن حمایت واستقبال همه جانبه صورت گرفت واظهار امیدواری گردیدکه علمای کشور این فتوای تاریخی وجامع را درسرتاسر کشور گسترش دهند.

16-Jawza97-Emtiazat.JPG 

به همین ترتیب وقوع حمله انتحاری درنزدیکی محل که نشست علما درآن تدویر یافته بود وبه اثر آن شماری شهید ومجروح گردیدند به شدت نکوهش شد ونیز از ایجاد تهدیدات ازسوی گروه تروریستی داعش به برخی مکاتب درولایت ننگرهار خلاف ارزش های اسلامی دانسته شد وازمسئولین امنیتی خواسته شد تا درتأمین امنیت مکاتب توجه ویژه رویدست گیرند واجازه ندهند که اطفال کشور از نعمت تعلیم محروم گردند.