صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۳ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی

    درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار،علاوه ازاستماع گزارشات هیئت های مجلس ازسفرهای خارجی؛ روی وضعیت جاری کشورمباحثی صورت گرفت.

    درآغازجلسه با تلاوت ازآیه های کلام الله مجید به ارواح شهدای اخیرولسوالی چپرهارولایت ننگرهار که نه تن به شمول نزدیکان فضل هادی مسلم یار به شهادت رسیدندوبه نسبت وفات مرحومه فهیمه سادات عضوولسی جرگه و نخستین سالگرد شهادت محمد سالم ایزد یار وهمراهانش اتحاف دعا صورت گرفت.

13-Jawza97-JAL1.JPG 

      درجلسه تذکررفت که اکثرمکاتب ومدارس به حیث مراکز ومحلات ثبت نام رایدهندگان وتوزیع تذکره تعیین شده است که این کارسبب نگرانی شاگردان واولیای آنان گردیده وپروسه درسی اخلال شده است که باید حکومت بخاطررفع این نگرانی ها، مراکزومحلات مذکوررا به مکان های دیگرانتقال دهد وافزوده شد ثبت نام کاندیدان شوراهای ولسوالی ها جریان داشته ولی کمیسیون مستقل انتخابات درمورد ولسوالی های که تحت اشغال دشمنان قراردارند ویا اینکه درتهدید بلند امنیتی اند اقدام ننموده باید زمینه کاندید شدن شهروندان را دراین ولسوالی ها ویا درمناطق همجوار آن مساعد سازد.

    اعضای مجلس ضمن حمایت وپشیبانی ازنیروهای دفاعی وامنیتی کشورگفتند جنگ دربسیاری نقاط کشورجریان دارد که نیروهای دفاعی وامنیتی به خصوص نیرو های نجات بخش کوماندو توانسته اند حملات بزرگ هراس افگنان را درفراه وارزگان عقب بزنند که باید به نماینده گی ازایشان یک بلوک از کوماندوهای کشوردرمجلس سنا مورد تقدیر وتحسین قرار گیرند، که این پیشنهاد به اتفاق مورد تایید قرارگرفت.

    هکذا درجلسه ضمن ابرازتبریکی از روزجهانی کودک خاطرنشان گردید متأسفانه تعداد زیاد کودکان افغان درکارهای شاقه مصروف بوده وازنعمت آموزش وپرورش بی بهره اند که باید زمینه آموزش آنها مساعد گردد.

     تاکید برجلوگیری ازتعصبات وشعارهای زیانبارقومی وقوم ستیزی، وگرایش های سمتی وتنظیمی و توجه به حفظ وحدت ویکپارچگی مردم مسلمان افغانستان دربرابردشمنان، تاکید برارایه جزئیات مفصل حمله به وزارت امورداخله، انتقاد ازمسوولان استان شیراز ایران مبنی برمنع نمودن دسترسی افغانها به خدمات اجتماعی درآن استان وتاکید برواکنش جدی ارگانهای ذیربط کشور درزمینه، نگرانی از افزایش قیم مواد اولیه وسوختی درکشور، کمبود مراکز ثبت نام رایدهندگان وپروسه توزیع تذکره درولایت پکتیا، تاکید برمجازات ناقضین قوانین، تاکید برمشخص شدن سرنوشت 3500 داکترانیکه خواهان سپری نمودن دورۀ اکمال تخصص شان اند وبدون کدام امتیاز ومعاشی میخواهند این پروسه را طی نمایند، تاکید برحضورمسوولان رده اول سکتورامنیتی بخاطرچگونگی مفاد وتطبیق موافقتنامه امنیتی میان کابل _ناتو وکابل _واشنگتن، انتقاد ازیک جنرال امریکایی که جنگ افغانستان را با جنگ ویتنام مقایسه نموده است وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.

     درختم مباحث آزاد رییس مشرانوجرگه، ازتسلیت وهمدردی اعضای مجلس، جهت دلجویی درمورد حادثه شهادت ومجروحیت چند تن از نزدیکانش در ولسوالی چپرهار؛ ابرازامتنان نموده گفت دشمن باچنین حادثه اسفباری می خواست وی واقاربش را دربرابر حکومت قرار بدهد که تلاش شان به یأس مبدل گردید ودرحالیکه درسفررسمی بود بادرنظرداشت جایگاه اش ومنافع ملی کشور این سفر را به طورنورمال به پیش برد.

    فضل هادی مسلم یار افزود قطعه امنیتی که عملیات ولسوالی چپرهار را انجام داده گفته می شود که خارج از تشکیل سکتورامنیتی کشور تحت امر نیروهای خارجی می باشد که تداوم فعالیت خودسرانه آنان باعث ایجاد فاصله میان مردم وحکومت خواهد گردید وباید چنین قطعات تحت امر نیروهای امنیتی تنظیم گردند؛ موصوف علاوه کرد تمام شهدا ومجروحین حادثه ولسوالی چپرهار درصفوف پولیس محلی تنظیم بوده وهیچگونه تعلقی باگروهای دیگری ندارند، ایجاب می نماید که حکومت طور همه جانبه این قضیه را بررسی و عدالت راتأمین نماید وهرآنکه مرتکب چنین ظلم وجنایت گردیده باشند را مورد پیگرد قرار دهد.

   رییس مجلس ازحکومت وکمیسیون انتخابات خواست تا برای مراکز رای دهی که درمکاتب مدنظرگرفته شده اند بدیل مناسبی دریافت نماید زیرا برای متعلمان وخانوادهایشان نگرانی های را به بار آورده است ونیزبرای ولسوالی های ناامن، به هرطریق ممکن، برنامه های ثبت نام رویدست گرفته شود.

    رییس مشرانوجرگه اظهارات مسئولین وزارت امورداخله را درپیوند به موترهای شیشه سیاه ، بهانه ی برای گریزازمسئولیت شان دانسته گفت که برای رفع این بهانه ها، شخصاً شیشه های موترهای حامل خود را سفید خواهد نمود وازاعضای مجلس نیزخواستار چنین عملکرد گردیده مسئولین وزارت امورداخله را مخاطب قرار داده گفت که درتطبیق قانون باهمگان یکسان برخورد نمایند ودر تامین امنیت عمومی کار های بیشتری انجام دهید.

   همین ترتیب درپیوند به موجودیت پیمانهای امنیتی کابل-واشنگتن وکابل-ناتو، بر موقف قبلی این مجلس تأکید نموده افزود که رهبری ارشد سکتور امنیتی کشور باید دریکی ازجلسات عمومی، درزمینه وضاحت دهند .

    همچنان درجلسه امروزگزارش سفرهییت مشرانوجرگه به عربستان سعودی توسط عبداللطیف نهضت یار ارایه گردید که هییت مجلس سنای کشور به ریاست فضل هادی مسلم یار ، درفرودگاه ریاض ازسوی مسوول کمیته روابط حکومتی وبین المللی شورای ملی عربستان سعودی مورد استقبال وپذیرایی گرم قرارگرفتند. و به تاریخ هفتم جوزا، فضل هادی مسلم یار وهیئت معیتی اش درحالیکه سید کریم جلال سفیرجمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض نیزحضورداشتند با رئیس مجلس الشورای عربستان سعودی وتعدادی ازاعضای آن مجلس ملاقات نمودند.

     دراین ملاقات پیرامون جنبه های دینی، تاریخی وروابط مشترک دوکشور، نکوهش مداخلات همیشگی کشورهای منطقه به خصوص پاکستان، ایران وروسیه، درمسایل داخلی افغانستان، موضوع جنگهای اخیردرولایت فراه ونقش حمایت ایران دراین جنگها، دهشت افگنی وایجاد تفرقه ازجانب کشورهای همسایه افغانستان، چگونگی حمایت مسکو، اسلام آباد وتهران ازطالبان، شورشگری وافراطیت بحث وتبادل نظرهای صورت گرفت.

     فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنای کشور دراین ملاقات ضمن ابرازتشکری وقدردانی ازرئیس شورای ملی عربستان سعودی بخاطردعوت به آنکشور، نخست پیام وتمنیات نیک رئیس دولت جمهوری اسلامی افغانستان واعضای مشرانوجرگه را تقدیم نموده گفت دولت وملت مسلمان ومبارزافغانستان به ویژه مشرانوجرگه شورای ملی تلاش های عربستان سعودی را در تامین صلح وثبات درافغانستان به دیده قدرنگریسته باوردارد که کنفرانس قریب الوقوع جده که به اثرسعی وتلاش دولت عربستان سعودی راه اندازی می گردد نتایج ملموسی درجهت تامین صلح وثبات افغانستان خواهند داشت، چون عربستان سعودی به مثابه مبنای ظهور اسلام نزد دول اسلامی ازجایگاه بالایی برخورد است ومردم افغانستان حمایت های همه جانبه ومستمرکشورشمارا ازیاد نبرده وبه دیده قدر می نگرد وافزود افغانها همیشه درحمایت ازحرمین شریفین وپالیسی های سعودی دربرابرحملات شوریشان حوثی وجنگ یمن وسوریه موقف واضح ومثبت داشته ودفاع ازحرمین شریفین را وجیبه همه مسلمین جهان به ویژه افغانها دانسته است.

13-Jawza97-JAL2.JPG 

سناتور نهضیت یارگفت رئیس مشرانوجرگه درادامه سخنانش برتوسعه وتقویت بیشترروابط سیاسی وپارلمانی دوکشورتاکید ورزیده خاطرنشان ساخت که افغانستان قربانی تروریزم بین المللی بوده وباید جامعه جهانی وکشورهای اسلامی به ویژه کشورهای همسایه استراتیژی واحد وموثری را در مبارزه با تروریزم اتخاذ نماید. بعداً رئیس مجلس الشورای عربستان سعودی در مورد تلاش های کشورمتبوعش درتامین صلح وثبات درافغانستان، مبارزه مشترک علیه تروریزم، توسعه روابط اقتصادی، سیاسی وفرهنگی بین دوکشورو فراهم نمودن تسهیلات لازم دیدگاه های شانرا مطرح نموده اطمینان داد که روابط میان دوکشوردوست ومسلمان بیشتر ازاین گسترش خواهند یافت ودرحاشیه این ملاقات هیت اعزامی مشرانوجرگه ازجریان جلسه عمومی مجلس الشورای عربستان دیدار نمود.

     همینگونه هییت مجلس سنا درهمین روز ازمقرسفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض دیدار به عمل آورد وسفیرافغانستان مقیم آنکشور دررابطه به چگونگی فعالیت ها وخدمات امورقنسلی ورسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان، نحوه توزیع پاسپورت های الکترونیکی، ایجاد سهولت های لازم درارایه خدمات قنسلی، چگونگی وضعیت افغان های مهاجرمقیم عربستان وبرخی مسایل دیگر روشنی انداخت.و فضل هادی مسلم یار ازکارکردهای سفیرافغانستان وهمکارانش ابراز قدردانی نموده اطمینان داد که مشکلات آن سفارت را ازطریق کمیسیونهای مجلس به سمع مقامات افغانستان خواهند رسانید درختم جلسه، فضل هادی مسلم یار وهیئت معیتی شان با شماری ازمهاجرین افغان مقیم سعودی ملاقات نموده دررفع مشکلات شان اطمینان دادند.

   سناتورنهضت یار افزود دراین سفرهییت مشرانوجرگه با معین وزارت شؤون اسلامی عربستان سعودی درمورد بلند بردن ارقام سهمیه حج وافزایش بورسیه های تحصیلی به خصوص دربخش علوم دینی، ایجاد مرکز بزرگ علوم اسلامی وچگونگی تدویرکنفرانس اسلامی درجده، حمایت های لازم کشورشاهی عربستان سعودی ازپروسه صلح افغانستان ونقش علما دراین روند بحث وتبادل نظرهای نمودند که معین شوون اسلامی عربستان هرنوع همکاری در این زمینه اعلام نموده اطمینان داده است که موضوعات یاد شده را با ولیعهد وسایرمقامات ذیصلاح عربستان انتقال خواهند داد ورئیس مجلس سنای افغانستان ضمن سپاسگذاری ازمهمان نوازی دولت سعودی از وزیرشؤن اسلامی وچند تن ازعلمای آنکشور خواست تا دریک سفررسمی ازافغانستان دیدار نموده ارتباطات میان علمای هردوکشور را هرچه بیشتر تامین نمایند .

    درگزارش تذکررفت که هیئت مشرانوجرگه با سه تن ازامامان حرمین شریفین، مستشارولیعهد عربستان سعودی ومعاون بانک انکشافی اسلامی طور جداگانه دیدار نمودند. دردیداری با معاون ومسوولین بانک انکشاف اسلامی مسایل ترویج امور زراعتی ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات، پروژه وصل بندرآقینه به ترکمنستان، ترانزیت برق وارداتی ازترکمنستان به افغانستان، پروژه سرک حلقوی کابل، بیمه اسلامی، کمک برای آسیب دیدگان جنگها، چگونگی مبارزه با خشکسالی وامراض ساری، ایجاد لیلیه های دخترانه، اعمارمنازل برای بیجاشده گان، اعمار دوشفاخانه بزرگ وچهارکلینیک صحی، اعطای قرضه های کوچک وبرخی مسایل دیگر را مطرح نمودند و رئیس مشرانوجرگه درتطبیق بهتر پروژه ها اطمینان داده تاکید نمود که کم کاری ها وتعلل مسوولان کشور را پیگری می نماید تا پروژه های مذکور به شکل بهترتطبیق وعملی گردد.

دراخیرسناتور نهضت یار افزود که فضل هادی مسلم یار دردیدارهای که بامقامات ذکرشده داشت تبلیغات منفی که ازسوی برخی همسایه های مغرض درپیوند به افغانستان درعربستان سعودی صورت گرفته بود را نادرست ثابت ساخته مقامات سعودی را از جریان وقایع افغانستان مطلع ساخت که تمامی بدبختی های افغانستان ناشی ازمداخلات همین کشورهای سودجو می باشد که جانب عربستان بعد ازاین صحبت ها درزمینه های محتلف ابراز آمادگی نمودند.

 گفتنیست که دراین سفر سناتوران انجنیراحمد جاوید رؤف، عبداللطیف نهضت یار، رحمت الله اچکزی، جمعه الدین گیانوال وتیمورشاه قویم معاون امورپارلمانی ومسلکی دارالانشا حضورداشته و ایشان مراسم حج عمره را نیزادا نمودند که این گزارش در مجموع مورد حمایت وتمجید اعضای مجلس قرار گرفت .

13-Jawza97-JAL3.JPG 

     همینگونه سناتورنثاراحمدحارس گزارش هیئت مجلس سنا را از71 مین اجلاس سازمان صحی جهان درشهرژنیوای سویس ارایه نموده گفت این اجلاس که برای شش روزبرگزارگردیده بود ودرآن وزرای صحت عامه وبرخی نمایندگان پارلمانهای کشورهای عضواشتراک داشتند که اهداف عمده آن  موارد چون مبارزه بامرض پولیو، نقش صحت، محیط زیست وتغییرات اقلیم درزندگی مردم، رسیدگی به حوادث قحطی جهانی ودریافت راههای مناسب دسترسی مردم به ادویه وآکسیجن درچنین وضعیت، چگونگی تطبیق ستراتیژی صحی جهانی وتدوین پلان موثردرموردصحت، کنترول امراض غیرساری که قراراست نشستی نیزدرهمین مورد درسال جاری برگزارگردد، تدوین استراتیژی جهانی برای صحت زنان، اطفال ونوجوانان، تغذیه حمایه طفل، مادرونوجوانان، آمادگی برای تهیه برنامه مشخص به منظورنابودی انفلونزای کشنده ودسترسی مردم به واکسین آن، مبارزه باتب روماتیزمی ومرض قلبی ناشی ازروماتیزم ومحوکردن فلج اطفال که درکمیته های کاری روی آنها بحث شد.

همچنان درحاشیه این اجلاس ،اعضای پارلمانها دردیدارهایشان بامتخصصین سازمان جهان، نقش پارلمانها را درعرضه خدمات صحی درکشورهای مربوطه شان ارزنده تلقی نمودند.