صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی

جلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه امروزبه ریاست فضل هادی مسلم یاررئیس آن جرگه دایر گردید.

 درجلسه ضمن بحث روی تعیین اجندای جلسات عمومی وتنظیم برنامه های  کاری کمیسیونها فیصله گردید که درجلسه عمومی روزیکشنبه ششم جوزا، برعلاوه مباحث آزاد؛ وزیرامورزنان پیرامون تدابیرآن وزارت درمورد محو خشونت علیه زنان وبرخی مسایل دیگربه پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نماید ونیز فیصله شد که درنشست عمومی هشتم جوزا مسوولان رده

اول سکتورامنیتی پیرامون وضع امنیتی وحوادث اخیرتروریستی درکشور، تأمین امنیت مراکزثبت نام رایدهندگان وچگونگی تطبیق مفاد موافقتنامه های امنیتی میان کابل- واشنگتن وکابل -

ناتو توضیحات ارایه نماید.


2-Jawza97-Komita-Rowasa.JPG

 

 همچنان کمیته رؤسا تصمیم اتخاذ نمود که درجلسه سیزدهم جوزا علاوه ازبحث آزاد، گزارش هیئت مشرانوجرگه ازکشورسویس استماع گردد ودرجلسه عمومی پانزدهم جوزا وزیرارشاد، حج واوقاف ، همرا با مسوولان اداره مستقل هوانوردی ملکی ود اریانا افغان هوائی شرکت ، پیرامون آمادگی های شان درانتقال ومسکن حجاج به عربستان سعودی ، معلومات دهند.

    همینگونه درجلسه کمیته روسا ازکمبود مراکزتوزیع تذکره درسراسرکشور ابرازنگرانی گردید و فیصله به عمل که موضوع کتباً به اداره ثبت احوال نفوس ارجاع  تا برمبنای آن در

افزایش مراکز توزیع تذکره اقدامات مقتضی وقابل قبول اتخاذ گردد.