صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۸ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی

       درنشست روزسه شنبۀ مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس، یک عنوان فرمان تقنینی تصویب ویک سند بین المللی تصدیق شد.

 18-Sawr97-JAL1.JPG

     درجلسه، فرمان تقنینی رئیس جمهوردرمورد قانون اجتماعات، اعتصابات وتظاهرات که درکمیسیونهای مجلس، تحت مطالعه قرارگرفته بود؛ توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی ارایه وبه اکثریت آرا مورد تصویب قرارگرفت. گفتنیست که فرمان مذکور بطورکل ازسوی ولسی جرگه شورای ملی رد گردیده بود.

    هکذا درجلسه موافقتنامه میان د.ج.ا.ا وبانک انکشافی اسلامی درمورد تطبیق پروژۀ سرک حلقوی شهرکابل که درکمیسیون ها نیزمورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رئیس واعضای کمیسیون اموربین المللی ارایه وازسوی سناتوران تصدیق گردید.

      همینگونه درجلسه فیصله شد که مجلس سنا، طرحی را بخاطرجلوگیری ازتوهین به مقدسات وارزش های ملی ترتیب وغرض طی مراحل بعدی به مراجع ذیربط ارجاع کند تا برمبنای آن متخلفین آن مورد بازپرس قرارگیرند.

      اما درمباحث آزاد جلسه، شماری ازسناتوران، سخنان وزیرامورداخله را که درنشست استجوابیه 16 ثوربه مجلس سنا ارایه نموده بود؛ قناعت بخش ندانسته گفتند موصوف علاوه ازاینکه درسخنانش در خصوص ناتوانی پولیس درکشف دشمن ویا بی سوادی پولیس، ضعف خود را به نمایش گذاشت ازفشارهای سیاسی ازسوی اعضای شورای ملی نیز یاد آوری کرد که باید لست کسانیکه بالای وی فشار آورده اند یا اینکه سؤاستفاده نموده با موترهای شیشه سیاه، قاچاق یاجنایاتی انجام داده اند را دراختیاررسانه ها قراردهد ونیزتاکید گردید که بخاطرمسوولیت پذیری بیشتر، رئیس جمهور، صلاحیت های بیشتری را به وزرا بدهد تا ایشان درکارهایشان موفق شوند.

      درجلسه درحالیکه در مورد وضعیت ناگوار امنیتی دربرخی مناطق کشور اشاراتی صورت گرفت ازعدم تطبیق ستراتیژی جدید ایالات متحده امریکا درقبال آسیای جنوبی نیز انتقاد شد و خاطرنشان گردید که باید آنکشوربخاطرصلح وثبات دایمی درمنطقه وبه ویژه افغانستان، راهبرد جدید خویش را تطبیق نموده برکشورهای حامی تروریستان فشارهای جدی وارد نماید.

      درجلسه، پیرامون گزارش تازۀ اداره احصائیه مرکزی کشورگفته شد بررسی های تازه این اداره بیش ازنیم جمعیت کشور(54.5) فیصد مردم را زیرخط فقر درحالی نشان داده است که سردمداران نظام به مردم زمینه ایجاد کار وشغل یابی را مکرراً تعهد سپرده اند که درصورت تداوم فقرگسترده، زمینه های افزایش نا امنی ها وفراربیشتر جوانان مساعد می گردد.

       سناتوران انفجاردرمسجد یعقوبی ولایت خوست را که درآن شماری ازمردم درحال ادای نماز شهید ومجروح شدند، خلاف تمام ارزش های اسلامی وانسانی دانسته، به روح شهدا اتحاف دعا نمودند.

 18-Sawr97-JAL2.JPG

       یاد آوری ازاعتصاب زندانیان درمحبس پلچرخی به نسبت عدم رسیده گی به دوسیه های نسبتی شان ازطریق ارگان های عدلی وقضایی، تشدید جنگ وناامنی ها درولسوالی شهرک ولایت غوروتهدید برخی نقاط فیروزکوه وتاکید براکمال نیروهای امنیتی درآنولایت، عدم توازن درتوزیع تذکره درولسوالی های ولایت غور، غیرعملی بودن وزیانهای ناشی ازائتلاف های سیاسی گوناگون وتاکید برضرورت تقویه نظام موجود، کمبود مواد انتخاباتی درولایت کندهار، ابرازتقدیرازمنسوبان امنیتی که دیروز یک انتحاری را درشهرنوکابل ازپا درآوردند، انتقاد ازعدم حضور رئیس عمومی امنیت ملی درنشست استجوابیه قبلی مشرانوجرگه، احصارکشی های پاکستان درامتداد خط دیورند، برخورد نامناسب برخی مسوولان درریاست معارف شهرکابل با معلمین ومراجعین، انتقاد ازگروه تروریستی طالبان بخاطرنامگذاری عملیات شان بنام(خندق)، بی موجب خواندن تقاضای درخواست تجربه کاری دربست های پنج وشش ازسوی کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی، یاد آوری ازمصمم بودن رئیس جمهوربخاطرمبارزه با فساد اداری به ویژه درسکتورامنیتی، نگرانیها ازپیوستن یکتعداد زندانیان رها شده حزب اسلامی به صفوف مخالفین به اساس اظهارات تازه جنرال عبدالرازق فرمانده امنیه ولایت کندهار وموضوعات دیگرمطرح شد.

       رییس مشرانوجرگه درجمعبندی مجلس، ضمن ابرازتسلیت باخانواده های شهدا ومجروحین ناشی ازحادثه تروریستی درولایت خوست، از برخورد نا پسند یکتعداد افراد به شدت انتقاد نموده گفت اگر منسوبان حکومتی دچار اشتباهی گردند علیه آنها جبهه گیری های زیادی صورت می گیرد اما درحادثه تروریستی چون خوست که وحشی صفتان حتی نماز گزاران را هدف قرار دادند یادی از شهدا نکردند .

     فضل هادی مسلم یار درحالیکه از فداکاری ها ومبارزات منسوبین امنیتی کشور به نیکویی یاد آوری نمود گفت منسوب پولیس که دیروزازحادثه تروریستی درپارک شهرنوکابل جلوگیری نمود ازسوی مجلس مورد تقدیر قرارخواهد گرفت و علاوه کرد مقامات حکومتی که جهت استجواب به جلسات دعوت می شوند بنابه مشکلات وشکایات مردم می باشد اما برخورد وزیرامورداخله واتهامات وارده اش علیه اعضای این مجلس به معنی کتمان ضعف مدیریتی وناتوانی خودش بود و بدین طریق می خواهد خودرا تبرئه دهد اما مشرانوجرگه طی مکتوبی از وی خواهند خواست تا واضح سازد که کدام سناتور باعث سکته گی در امورکاری اش گردیده است.

18-Sawr97-JAL3.JPG 

         رییس مجلس  ضمن تاکید برایجاد طرح درمورد مجازات کسانی که علیه مقدسات وسایرمسایل ملی توهین می کنند گفت اظهارات خلاف منافع ملی برخی چهره ها  مورد انتقاد شدید می باشد که باید ازآن جلوگیری به عمل آید واجازه داده نشود که استخبارات بیرونی به اهداف شوم شان برسد.