صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۵ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای دوازده گانه مشرانوجرگه امروزروی موضوعات مختلف تدویریافت

درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، فیض محمدعثمانی وزیرارشادحج واقاف ورئیس اوقاف آنوزارت، پیرامون پروسه های ساده سازی شده ازسوی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری ازجمع آوری عوایدازاماکن اوقافی، استخدام ملاامامان مساجد، مجوزمدارس دینی، خانقاهاوحوزه های علمیه توضیحات ارایه نمودند.

وزیرحج واقاف ضمن یادآوری ازدست آوردها خاصتاًدرپروسه حج روشنی انداخته افزودکه متاسفانه گزارشاتی ازسوی اداره مبارزه علیه فساداداری عنوانی مقام ریاست جمهوری ارسال شده است که بی اساس ونادرست می باشد وی علاوه کردکه تمام امورات کاری مطابق به قوانین نافذه پیشبرده شده ومدارک کافی به منظوررفع اتهامات وارده موجودمی باشد.

همینگونه رئیس حج واوقاف آن وزارت گفت که به منظورشفافیت هرچه بهتردرجمع آوری عواید ازاماکن وقفی درسال 1396 این وزارت پیشنهادافتتاح حساب بانکی خاص وقفی را عنوانی  شورای وزیران نمودکه خوشبختانه موردتاییدقرارگرفت وعوایدبه شکل منظم وشفاف جمع آوری میگردد ونیزطرزالعمل به همکاری وزارت عدلیه تدوین ومطابق به آن اجراات صورت میگیرد.

کمیسیون پس ازاستماع گزارشات مسوولان ضمن پیشنهادات اصلاحی درامورمربوطه، دست آوردهای آن وزارت راموردتقدیرقرارداد وفیصله نمود تاوزارت ارشادحج واقاف اسنادومدارک اثباتیه شان رادرخصوص اتهامات وارده غرض پیگیری به این کمیسیون ارسال دارند.

دربخش دیگرجلسه شکایات شماری ازکارمندان اداری ستره محکمه مبنی برناچیزبودن حقوق ماهوارشان، شمولیت شان به اساس تجربه کاری درستاژقضایی وبرخی موراد دیگر مطالعه گردیده، فیصله شد تا مواردیادشده باحضورداشت نمایندگان عارضین دریکی ازجلسات کمیسیون موردتدقیق قرارگرفته  تاهمکاری لازم صورت گیرد.

15-Sawr97-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس، پیرامون چگونگی توزیع شهرک سره میاشت،  بابرخی مسئولین مربوطه جمعیت هلال احمرافغانی سره میاشت مباحث صورت گرفت.

درآغازجلسه رئیس کمیسیون سوم می  روزجهانی مطبوعات را برای تمام پاسداران آزادی بیان مبارکباد گفته اظهار نمودکه  سال روان از این روز درحالی درکشور تجلیل بعمل آمد که  طی حوادث اخیر درنقاط مختلف کشورشماری زیادی از خبرنگاران وکارمندان رسانه ها ازسوی تروریستان کوردل به شهادت رسیدند وشماری هم جراحت برداشتند  وازاین طریق دهشت افگنان می خواهند تا صدای بلند رسانه های کشور را خفه سازند؛ اما بی خبر ازاینکه سنگرداران آزادی بیان  با متقبل شدن قربانی ها هنوز هم متعهد به اطلاع رسانی و و بیان حقایق به شهروندان می باشند.

رییس واعضای کمیسیون از کارمندان رسانه های خواستند تا  به  مسیری که برگزیده اند    ادامه داده و مانند گدشته تمام رویداد های جاری را به تصویر بکشند ومردم را  ازوقایع روز مطلع سازند ونیز تأکید نمودند که حکومت باید درتأمین امنیت خبرنگان ودست اندرکاران رسانه ها تدابیر عملی ولازم را رویدست گیرد.

سپس مسؤلین جمعیت هلال احمرافغانی  درمورد چگونگی توزیع نمرات رهایشی به کارمندان این اداره درشهرک مربوطه خویش معلومات ارایه داشتند که در نتیجه فیصله شد تا هیئت کمیسیون از نزدیک به شهرک سره میاشت رفته واز آن بازدید نظارتی بعمل آورند تا در روشنایی آن تصمیم اتخاذگردد.

در اخیر روی مکتوب  ارسالی ریاست مالیه دهنده گان وزارت مالیه و مکتوب وزارت صحت عامه مبنی بر چگونگی پرداخت وعدم پرداخت مالیه سال های 1395 و1396 مراکز صحی خصوصی  شهر کابل  بحث و تصامیم لازم اتخاذ گردید.

 15-Sawr97-Rifai.JPG

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، با رؤسای مواد نفتی وگازمایع وزارت تجارت وصنایع، رئیس گمرکات وزارت مالیه ورئیس اداره عالی نورم وستندرد، شکایات واصله ازمحصول نشدن برخی کالاهای  تجارتی درگمرکات، وارد شدن مواد نفتی بی کیفیت، ورود تیل بنام معافی، معرفی شدن یکتعداد اشخاص وافراد به حیث سرپرست دربخش گمرکات وبرخی مسایل دیگر مطرح بحث قرارگرفت.

    نخست رئیس گمرکات ضمن ارایه توضیحاتی گفت از مدت دوسال بدینسو به اساس هدایت وزارت مالیه وبخاطرجلوگیری ازسرپرست بودن ادارات بست های گمرکات ازطریق پروسه سی بی باربه اعلان سپرده شده است وافزود وزارت مالیه پلان جامع پنجساله را دربخش گمرکات ترتیب نموده که به زودی مورد تطبیق قرارخواهند گرفت که با تطبیق آن فساد اداری وسؤاستفاده ازصلاحیت ها درمربوطات گمرکات کاهش قابل ملاحظه خواهند یافت.

   متعاقباً رئیس عمومی مواد نفتی وگازمایع پیرامون علل وعوامل ورود تیل بی کیفیت وچگونگی جلوگیری ازآن معلومات ارایه نموده گفت تمامی کاستی های که درزمینه وجود داشت ترتیب وبا رئیس جمهور کشورشریک ساخته شده است تا ازمسایل مطروحه جلوگیری به عمل آید.

 همچنان درجلسه رئیس اداره عالی نورم وستندرد نیزدر راستای کاری خویش معلومات ارایه نموده گفت پلان های که این اداره ترتیب نموده بخاطرجلوگیری ازورود مواد سوختی ومواد غذایی بی کیفیت درحال تطبیق شدن قراردارد.

    دربخش دیگرجلسه با معین وزارت انرژی وآب، رئیس عمومی آبرسانی، رئیس استملاک شاروالی کابل ورئیس آبرسانی کابل شکایات شهروندان کشور مطرح گردید.

 دراین نشست ازعدم موجودیت آب کافی اشامیدنی درکابل وبرخی ولایات، آلوده شدن برخی آب های زیرزمینی، حفرچاه های بی رویه عمیق ازسوی زورمندان درمناطق رهایشی، نبود کانالیزاسیون وبرخی مسایل دیگر ابرازنگرانی گردیده تاکید به عمل آمد که دررفع کم آبی درکشور به ویژه شهرکابل توجه لازم واساسی صورت گیرد.

    مسوولان مذکور با تائید نگرانی های شهروندان گفتند بخاطرجلوگیری ازاین معضل ودسترسی مردم به آب صحی آشامیدنی پلان های موثر ومفید موجود بوده ودراین زمینه تلاش ها جریان دارد تا سهولت های لازم برای باشنده گان کشور به ویژه شهرکابل فراهم گردد.

    کمیسیون با استماع توضیحات مسوولان گفت باید بخاطررساندن آب صحی به شهروندان به ویژه باشنده گان کابل تلاش های مثمروقناعت بخش صورت گرفته وجلو حفرچاه های عمیق را که یکتعداد خودسرانه برای فروش ایجاد نموده آن گرفته شود تا مشکلات مردم ازاین ناحیه مرفوع گردد.

15-Sawr97-Shikayat.JPG 

     دراخیرجلسه، باردیگرشکایت شماری از اهالی نه برجه چهلستون شهرکابل با رئیس استملاک شاروالی ورئیس ناحیه هفتم  آن ارگان مطرح بحث قرارگرفت.

  کمیسیون ضمن استماع توضیحات مسوولان تاکید نمود که ایشان خواستهای باشنده گان نه برجه چهلستون را از نزدیک  با سرپرست شاروالی کابل درمیان گذاشته وبه شکایات اهالی مذکور رسیده گی لازم صورت گیرد.

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست لیلمااحمدی معاون کمیسیون قراربود معین سواد آموزی وزارت معارف دررابطه به مشکلات موجود نوع سیستم وپروگرام های کاری وتدریسی، برنامه های انکشافی، تعداد مراکز آموزشی این معینیت درسطح کشور، عرایض واصله به کمیسیون وبرخی موارد دیگر معلومات ارایه نماید؛ اما بنا به دلایل نامعلوم به جلسه حضور نیافت وقرار کمیسیون برآنشد موصوف درجلسه بعدی پیرامون موضوعات یادشده توضیحات دهد.

دربخش دیگرحمله انتحاری اخیرشهرکابل که درآن برعلاوه هموطنان ملکی ونظامی چندتن از خبرنگاران نیز به شهادت رسیدند وترور خبرنگاران کابل نیوز وبی بی سی در ولایت های کندهار وخوست  به شدت تقبیح ومحکوم گردیده، ازحکومت خواسته شد تا درتأمین امنیت خبرنگاران ورسانه ها تدابیر عملی رویدست گیرد.

همچنان درمورد بازدید اعضای کمیسیون از نهادهای تحصیلی، مراکزفرهنگی وموزیم ملی کشور بحث گردیده گفته شد که به ادامه این بازدید ها اعضای کمیسیون از آرشیف ملی ، برخی مراکز فرهنگی دیگر وآبده های تاریخی بازدید نمایند وپس از جمع آوری مشکلات پیرامون حل آن بامقامات مسؤل مباحث صورت گیرد.

دراخیر جلسه اعضای کمیسیون ملاحظات شانرا درمورد لست بورسیه های تحصیلی کشور های هندوستان وقزاقستان که از سوی وزارت تحصیلات عالی کشور به کمیسیون مواصلت ورزیده بود ارایه نمودند.

 15-Sawr97-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست صالحه مهرزاد معاون کمیسیون، گزارش اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث که پنج پروژه انکشافی آن ازطرف وزارت اقتصاد تایید ولی وزارت مالیه هیچگونه هزینه را بخاطرآن اختصاص نداده است، مطالعه وقرارشد که درنشست بعدی مسوولان آن اداره وضاحت دهند.

    دربخش دیگرجلسه گزارش مصارف 38 پروژه انکشافی وزارت زراعت ومالداری که شامل برنامه های صحت حیوانی، مبارزه با آفات نباتی، برنامه های زیرساخت مارکیت های زراعت، احداث سرد خانه ها وبرخی مسایل دیگر می گردید استماع وتاکید شد که وزارت مذکور گزارش خویش را درمورد پروژه دریایی پنج آمو وچگونگی تجهیزات حفرکانال بند سلما، بند کمال خان وپاک کاری کاریزها کتباً به کمیسیون ارسال بدارد.

درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازمانده گان شهدا به ریاست نفیسه سلطانی، پیرامون چگونگی روند ثبت نام رایدهند گان واحتمال تبادل پول درجمع آوری تذکره های تابعیت ازسوی برخی نامزدان مباحثی صورت گرفت و خاطرنشان گردید که تبادل پول درجمع آوری تذکره ازسوی برخی نامزدان احتمالی ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی ها نگران کننده می باشد که باید حکومت جلو این مساله را گرفته دربرگزاری انتخابات آزاد، شفاف وعادلانه تلاش نماید.

     دربخش دیگرجلسه روی موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وحکومت جمهوری ازبیکستان درمورد محلات بازررسی مرزی وضمیمه موافقتنامه میان این دوکشور درمورد تامین امنیت پل ترمذ حیرتان مطالعه و هردو موافقتنامه مورد تایید قرارگرفت.

     دراخیرجلسه پیرامون مکتوب وزارت کار، اموراجتماعی شهدا ومعلولین که به وزارت های تحصیلات عالی ومعارف بخاطرجذب یکتعداد معلولان وورثه شهدا درنهادهای تحصیلات عالی خصوصی طور رایگان  ارسال نموده است مطالعه وتاکید شد که باید درزمینه مطابق قانون برخورد صورت گیرد. 

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست سهیلاشریفی معاون کمیسیون، اعضای کمیسیون ازاقدام بی پیشنیه مردم مبنی بربرگزاری مراسم عروسی دسته جمعی 82  زوج درولایت هلمندکه هزینه آنرایک نهادخصوصی پرداخت کرده است استقبال نموده تاکیدکردندکه هموطنان ما نباید دیگردنبال رسوم وعنعنات ناپسند که اقتصاد خانواده هارامتضررمی سازدگردند.

دربخش دیگرجلسه موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری ازبیکستان درموردمحلات بازرسی مرزی وضمیمه موافقتنامه میان دوکشوردرموردتامین امنیت پل مرمذحیرتان موردمطالعه وتدقیق اعضای کمیسیون قرارگرفت.

هکذادرجلسه روی ارسال مکتوب عنوانی وزارت مالیه مبنی برمستقل شدن بودجه جندروزارتخانه وادارات دولتی صحبت گردید.

15-Sawr97-Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون امور شورای های ولایتی،مصونیت و امتیازات، به ریاست الحاج قاری میرحاتم تره خیل، موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری ازبیکستان درموردمحلات بازرسی مرزی وضمیمه موافقتنامه میان دوکشوردرموردتامین امنیت پل مرمذحیرتان مطالعه وقرار برآنشد تا اعضای کمیسیون درزمینه نظریات شانرا درجلسات بعدی ارایه نمایند.

15-Sawr97-Emtiazat.JPG 

در بخش دیگر اعضای کمیسیون  انفجار ماین بالای موتر حامل افتخار مهمند وکیل شورای ولایتی ننگرهار  که  به اثر آن موصوف بایکتن از محافظینش مجروح ویکتن دیگربه شهادت رسید به شدت تقبیح گردیده ضمن ابراز تسلیت با خانواده های قربانیان تأکید شد که وزارت امور داخله درتأمین امنیت اعضای شورای ولایتی کشور و توزیع جواز اسلحه آنان اقدمات لازم رویدست گیرد.