صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۱ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی

    درجلسۀ روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازمعرفی رئیس عمومی دارالانشای مجلس، روی مسایل حاد امنیتی کشوربحث وتبادل نظرصورت گرفت.

11-Sawr97-JAL1.JPG 

    درجلسه؛ اعضای مجلس سنا ازدیدگاه ها وعملکردهای ملی محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه درقضایای جاری ومدیریت مؤفق وی یاد آوری نموده ویک صوب چپن ودستارجهت قدردانی ازسوی مجلس به  موصوف اهدا گردید.

      هکذا پیشنهاد ریاست مشرانوجرگه درمورد تقررعبدالمقتدرناصری به صفت رئیس عمومی دارالانشای مجلس ومنظوری آن ازسوی رییس جمهور دربست خارج رتبه، توسط تیمورشاه قویم معاون امورپارلمانی ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه قرائت گردید ورئیس جدید دارالانشاء توسط محمد علم ایزدیارنایب اول، داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم وداکترغلام فاروق وردک وزیردولت درامورپارلمانی، به سناتوران معرفی گردید.

      سپس عبدالمقتدر ناصری رییس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه طی صحبتی ازاعتماد هیئت اداری، سناتوران ورییس جمهورکشورابرازامتنان نموده خاطرنشان ساخت که تلاش خواهد ورزید تا درهمکاری با تیم کاری دارالانشأ، خدمات یکسان وبه موقع رابه اعضای سیاسی مجلس ارایه نماید وبا باورمندی به مدیرت مشارکتی؛ درتأمین وگسترش روابط کاری با سایر نهادهای دولتی مساعی همه جانبه به خرچ دهد.

   گفتنیست که عبدالمقتدرناصری متولد سال 1359؛ لسانس حقوق وعلوم سیاسی بوده وماستری خویش را درمدیریت عامه به دست آورده وازهفده سال بدینسو دارای تجارب کاری درادارات دولتی ونهاد های بین المللی منجمله استاد درانستیتیوت علوم صحی ننگرهار، رییس حوزوی زون شرق موسسه فنکا، رییس پلان وپالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی وهمچنین در بخش های مطبوعات ایفای وظیفه نموده است .

      حین معرفی رئیس جدید دارالانشا، ازکارکردهای مؤثر سید حفیظ الله هاشمی رییس قبلی وتیمورشاه قویم معاون امورپارلمانی وسرپرست ریاست دارالانشأ وسایرکارمندان نیزبه نیکویی یاد آوری گردید وتقدیرنامۀ مشرانوجرگه ازسوی فضل هادی مسلم یاربه تیمورشاه قویم به پاس خدمات خوب وکارکردهای موثر وی اهدا گردید.

       پس ازمعرفی رئیس جدید دارالانشا به اعضای مجلس، فضل هادی مسلم یار، درمعیت هییت اداری وشماری ازسناتوران، اشغال وظیفه جدید عبدالمقتدرناصری را دراین سمت در دفترکاری وی مبارکباد گفته اظهارامیدواری نمود که با تقررایشان، سهولت های لازم وبه موقع دربخش اداری وتخنیکی مشرانوجرگه ارایه گردد.

11-Sawr97-JAL2.JPG

      همینگونه سناتوران درمباحث آزاد جلسه، درحالیکه خود را شریک غم واندوه خانواده های شهدای دیروزکابل، ننگرهار، قندهار وخوست می دانستند، اعمال وحشیانه تروریستی طالبان وداعشیان را که منجربه تلفات سنگین اهالی ملکی اعم ازخبرنگاران، زنان وکودکان گردید را درمغایرات با موازین اسلامی، بشری وآزادی بیان وجنایت جنگی دانسته آنرا به نماینده گی ازملت افغانستان شدیداً تقبیح نموده گفتند گروهای هراس افگن مزدوربه هیچ دین وآئینی پابند نبوده وهدف اصلی شان قتل وقتال، ویرانی ونهایتاً ازبین بردن کشورمی باشد که باید حکومت درنابودی این گروه های وحشی به شدت عمل نموده وآنعده از طالبان وداعشیانیکه درمحاکم کشور به اعدام محکوم شده اند را به جوقه های مرگ بفرستند تا به قلب های داغدیده مردم به ویژه بازمانده گان شهدا، اندکی مرحم گذاری شود.

11-Sawr97-JAL3.JPG 

     اعضای مجلس سنا همچنان دهم ثوررا به نسبت تلفات عدۀ ازخبرنگاران، یک روزسیاه درتاریخ رسانه ی کشورعنوان نموده گفتند پیشرفت رسانه ها ازدستاوردهای عمده میباشد که باید حکومت واصحاب رسانه ها برای مصوونیت جان خبرنگاران تدابیرایمینی لازم را اتخاذ نمایند.

     سناتوران درصحبتهای شان حینیکه شهروندان کشور را به اتحاد، اتفاق ویکپارچگی ودرحمایت ازنیروهای دفاعی وامنیتی دعوت می نمودند، ازضعف های کاری برخی ارگانهای امنیتی وکشفی درمهارنساختن حملات انتحاری وانفجاری ونظاره گری نیروهای ائتلاف بین المللی درحالات و وضعیت نا گوارامنیتی شدیداً انتقاد نموده، خواهان میکانیزمی شدند که بر بنیاد آن افغانستان وشرکای بین المللی درجلوگیری ازحادثات تروریستی، کارهای مؤثری انجام دهند.

     همچنان درجلسه ازروند کند بازسازی ونوسازی نیز یاد آوری گردیده گفته شد دراین اواخردو برنامه مؤثرروستایی که مربوط وزارتهای احیا وانکشاف دهات وفواید عامه بود ؛حذف گردیده است که باید رئیس جمهور در این زمینه تجدید نظرنموده  تا این برنامه ها مجدداً رویدست گرفته شود.

11-Sawr97-JAL5.JPG

     چگونگی سهم باشنده گان مراکزولایات درشوراهای ولسوالی ها، برخورد دوگانۀ برخی مسوولان با مجلس سنا وتاکید برایجاد یک میکانیزم مبنی برنظارت دقیق ازاعمال حکومت به ویژه ازارگانهای امنیتی، سؤاستفاده قوماندان امنیه کابل ازامکانات حکومتی، انتقاد ازگلوله باری یک عضو ولسی جرگه درشهرکابل وبرخی مسایل دیگرمطرح بحث قرارگرفت .

      فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنا حوادث دیروزی وکشتار مردم ملکی را درچندین ولایت شدیداً محکوم نموده، ضمن ابراز تسلیت وهمدردی عمیق با بازمانده گان شهدا به ویژه خانواده مطبوعات گفت هراس افگنان تحت نام داعش وطالب، همواره مردم را به قتل می رساند که حالا هم خانواده مطبوعات را هدف قرارداده اند وافزود مجلس سنا مصمم است که بخاطرپیگرد این مساله ومصونیت خبرنگاران با نهادهای حامی رسانه ها همکاری لازم نماید و درنشست روزیکشنبه مشرانوجرگه وزیرامورداخله ورئیس عمومی امنیت ملی پیرامون برخی مسایل امنیتی وتامین امنیت انتخابات در مشرانو جرگه توضیحات ارایه خواهند کرد که حوادث دیروزی نیز با ایشان شریک خواهد شد وهرگاه نهادهای حامی خبرنگاران ازایشان سوالاتی مطرح می کنند؛ میتوانند سوالات خویش را در آن موقع توسط دونماینده خویش ازمسوولان امنیتی مطرح نمایند.

11-Sawr97-JAL4.JPG 

      رئیس مشرانوجرگه افزود صلح یک ضرورت می باشد ولی کسانیکه به صلح پاپند نیستند وبه بیگانه گان خدمت می نمایند، باید قوت های مسلح کشور ایشان را نابود سازد.

      مسلم یارجنایات گروه های تروریستی را خجالت آورخوانده درخطاب به نهادهای حقوق بشری، کشورهای اسلامی وهمکاران بین المللی افغانستان گفت ایجاب می نماید ایشان تصاویرحقیقی ازجنایات تروریستان را ارایه نمایند  تا علیه این گروه ها بسیج ملی وبین المللی به وجود آید.

 11-Sawr97-JAL6.JPG

      رئیس مشرانوجرگه درحالیکه فداکاری های نیروهای دفاعی وامنیتی کشور را درجبهات جنگ علیه تروریستان  می ستود گفت صرف کسانیکه دروظایف غفلت نموده اند تحت انتقاد می باشند نه همه نیرو های قهرمان امنیتی که درجبهات مختلف علیه دشمنان مبارزه نموده وهمواره آنهارا از رسیدن به اهداف کثیف شان باز داشته و می دارند.