صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

   دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۵ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی

کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی امروزروی موضوعات مختلف تشکیل جلسه نمودند.

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، شکایت قراردادیان وزارت امورداخله که درمقابل دروازه شورای ملی دست به تحصن زده بودند با مسوولان وزارت های امورداخله ومالیه بخاطرپرداخت پول شان مطرح گردید.

شکایت کننده گان مدعی اند که وزارت امورداخله پول دوصد شرکت قراردادی را که هفت ملیارد افغانی می شود از چندسال بدینسو پرداخت نمی نماید وهشدار دادند درصورتی که درپرداخت پول شان اقدام صورت نگیرد باردیگر درجاد های شهرکابل بخاطراعاده حقوق شان به تحصن دوامداردست خواهند زد.

امین الله کریم معین اداری وسرپرست معینیت تامیناتی وزارت امورداخله وسایرمسوولان آن وزارت ورئیس بودجه وزارت مالیه ضمن مؤجه خواندن شکایات آنها درموردچگونگی اجراات آنوزارت هاونشست های  وزرای مالیه وامورداخله با اداره سیستیکا بخاطر حل این مساله وسایراجراات که انجام شده است معلومات داده گفتند به زودی کنفرانس کاری بین وزارتهای امورداخله، دفاع واداره سیتیسکا تدویر خواهند شد.

    کمیسیون توضیحات مسوولان را قناعت بخش ندانسته تاکید به عمل آمد که وزرای امورداخله ومالیه درنشست آینده کمیسیون حاضرگردند تا به مشکل قراردادیان رسیده گی لازم صورت گیرد چون احتمال میرود که قراردادیان باردیگر درمقابل شورای ملی خیمه تحصن را برپا نموده مشکلات رابرای عبور ومرور کارمندان ومراجعین به بارخواهند آورد.

25-Hamal97-Dfai.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، معین وزارت امورشهرسازی دررابطه به مشکلات کانالیزاسیون پروژه های دولتی وبلند منزل‌های شخصی،‌ جلوگیری ازآلوده شدن آب‌های کابل،‌ اعماربلند منزل های خودسر درمرکز وولایات وکندی روند اعمارپروژه پل محمود خان معلومات ارایه نمود.

    موصوف ضمن ارائه توضیحات گفت این وزارت مطابق قانون مسئولیت طرح وپلان پروژه ها را به عهده داشته که تطبیق ونظارت از پروژه ها ازصلاحیت های شاروالی ها می باشد وافزود هم اکنون این وزارت دراکثرپروژه ها ازسیستم پیش رفته ( بودرا ) بخاطر فاضلاب استفاده می‌نماید که بقایای تصفیه آب فاضلاب را دربخش های زراعتی مورد استفاده قرارمی دهند.

وی دررابطه به نگرانی ها ازکمبود آب های زیرزمینی کابل واستفاده بی رویه ازآبها گفت وزارت انرژی وآب مسئولیت تثبیت منابع وانتقال آب وایجاد شبکه را به عهده دارد واحتمالاً بخاطرتقویه آبها ازمنابع آب های ولایات پروان وکاپیسا استفاده خواهند کرد.

     وی ازایجاد کمیته عالی جلوگیری ازتخلفات تعمیراتی با عضویت معاون دفترمشاوریت شورای امنیت ملی ،  معین شاروالی ، رئیس اداره اراضی،‌ معینان وزارت های امورشهرسازی، دفاع ، امورداخله ومعاون ریاست عمومی امنیت ملی درآینده نزدیک خبرداده گفت  ریاست این کمیته را درولایات شخص والی به عهده خواهد داشت.

   موصوف دررابطه به کندی روند اعمارپروژه پل محمود خان گفت مشکل اصلی دراین پروژه، عدم تخلیه دکاکین وبی میلی افرادواشخاص به خرید آپارتمان هامی باشد.

    اعضای کمیسیون ضمن استماع اظهارت اراکین تاکید برتسریع آغازکارکمیته مذکورنموده افزودند وزارت امورشهرسازی باید درراستای ایجاد هماهنگی بین ادارات ذیربط درراستای حل معضلات آبهای کابل و پروژه پل محمود خان اقدامات لازم نمایند.

    همین ترتیب درجلسه، رئیس موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی، روئسا ومعاونین یکتعدادنهادهای تحصیلی خصوصی، پیرامون شکایات واصله ازرهگذر کیفیت پایین سیستم تدریس،  نبود شفافیت درروند جذب محصلین، فیس بلند، عدم هماهنگی درمیتود تدریس پوهنتونهای دولتی وخصوصی، فعالیت نهادغیررسمی ( پوهنتون اسلامی) معلومات ارایه نمودند.

 25-Hamal97-Shikayat.JPG

      نخست رئیس موسسات تحصیلات عالی خصوصی، ضمن ارایه توضیحاتی گفت درسطح کشور 131 پوهنتون وموسسات تحصیلات عالی خصوصی فعالیت داشته که نصف آن درکابل فعالیت دارند که دراین نهادها حدود یکصدوهشتاد هزارمحصل  مصروف تحصیل اند که باید در افزایش تشکیل این ریاست اقدامات لازم صورت گیرد.

     موصوف ضمن یاد آوری ازکیفیت وکمیت نهادهای تحصیلات عالی خصوصی گفت این اداره ازآغازروند امتحان کانکور الی فراغت نظارت داشته وافرادواشخاص که اسامی شان درلست شاملین روزامتحان نباشند اسناد فراغت برای شان توزیع نخواهند شد.

      وی دررابطه به فعالیت غیرقانونی پوهنتون اسلامی افزود این نهاد هیچ گونه رسمیت نداشته ورسماً به قوماندانی امنیه ولایت کابل مکتوب ارسال ه گردیده تا نهاد مذکوررا مسدود نماید.

    متعاقباً نماینده گان تعدادازپوهنتون های خصوصی صحبت نموده افزودند مشکلات درارائه خدمات تحصیلی خصوصی ملموس است و باید وزارت تحصیلات عالی وسایرنهادهای نظارتی با تشخیص نهاد های معیاری وغیرمعیاری مشکلات را تفکیک نموده و راهکارهای عملی ومناسب را  به منظوررفع نواقص رویدست گیرند.

   همچنان استادان نهادهای تحصیلات عالی خصوصی از تشابه مالیه  ومصارف برق نهادهای تحصیلی با فابریکات تولیدی،‌ عدم توزیع زمین برای اعمار تعمیر برای پوهنتون های خصوصی شاکی بودند.

    اعضای کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین مذکور فیصله نمودند که این موضوع را درجلسات آینده درحضورداشت مسئولین پی گیری خواهند کرد.

    دراخیرجلسه،  درحضور داشت معین اداره عالی مبارزه با فساداداری، شکایت عبدالحنان دقیق کارمند ریاست مبارزه با فساداداری ولایت هرات که مدعی است بدون طی مراحل قانونی از آنولا به کندزتبدیل گردیده است استماع گردید.

    موصوف بعدازاستماع شکایت عارض، موضوع تبدیلی وی را غیرموجه خوانده تعهد سپرد تا درراستای توظیف دوباره اش اقدام خواهد کرد.

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس، ازآغاز پروسه ثبت نام رای دهنده گان انتخابات ولسی جرگه وشورای های ولایتی استقبال بعمل آمده گفته شدکه کمیسیون مستقل انتخابات سعی ورزد تا باور ازدست رفته مردم بالای پروسه ملی انتخابات را دوباره به دست آورد ونیز انتخابات پیشرو را درزمان اعلان شده آن تدویرنمایند ونیز خاطر نشان شد که کمیسیون مستقل انتخابات درقسمت فراهم سازی زمینه های بهتر برای ثبت نام رای دهنده گان ومسئولین اداره ثبت احوال نفوس درقسمت توزیع تذکره برای شهروندان اقدامات مناسب وعملی را رویدست گیرند.

دربخش دیگرجلسه پیرامون چگونگی به قرار دادسپردن معادن درکشور از سوی وزارت معادن وپترولیم وبرخی مقرریهای خلاف قانون کارکنان خدمات ملکی دراین وزارت بحث وفیصله صورت گرفت تامسئولین آن وزارت دریکی ازجلسات بعدی کمیسیون درزمینه توضیحات ارایه نمایند.

25-Hamal97-Rifai.JPG

درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل، سرحدات وامورکوچیها به ریاست محمداجان منگل منهدم ساختن پایه برق وارداتی ازبیکستان درولایت بغلان تقبیح واز مسئولین امنیتی خواسته شد تا جلو همچو اقدامات بزدلانه دشمنان روشنایی را بگیرند ونیز درتأمین امنیت تأسیسات عام المنفعه مساعی به خرچ دهند.

دربخش دیگرحملات هوایی ایالات متحده امریکا، فرانسه وبریتانیا بالای کشور سوریه که منجر به شهادت ومجروحیت شماری از افراد ملکی گردید محکوم گردیده از شورای امنیت سازمان ملل متحده خواسته شد تا دربرابر همچو تجاوزارت خاموشی اختیار ننمایند.

دراخیر از آغاز روند پروسه ثبت نام رای دهنده گان برای انتخابات ولسی جرگه وشورای های ولسوالی استقبال بعمل آمده گفته شد که کمیسیون مستقل انتخابات باید برای شفافیت،بیطرفی وعدم مداخله سیاسیون در روند انتخابات توجه ونیز سکتور امنیتی درتأمین امنیت مراکزی رای دهی اقدام نماید.

25-Hamal97-Aqwam.JPG 

جلسه کمیسیون اموردینی،فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار واشتراک پوهاندمحمدرسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ تدویریافت.

درنخست رییس واعضای کمیسیون سوالات را مبنی برعدم توجه به آبدات تاریخی درکشور، عدم اعلان بست های خالی مربوط این وزارت، موضوع سرپرستی ها، برخوردهای سلیقوی درمقرریها، تعداد رسانه ها، وضعیت مطابع دولتی، شکایات ریاست های اطلاعات وفرهنگ ولایت های کندهار وبلخ درپیوند به کمبود بودجه ونبود تعمییر، نشرسریال های غیراخلاقی درشماری از تلویزیون ها وعدم توجه به قوانین مربوطه، نشراعلانات درمورد نیروهای امنیتی وا تجارتی شمردن این اعلانات ازسوی رسانه ها وبرخی مسایل دیگر را مطرح نمودند.

سپس پوهاند محمدرسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درپاسخ به سوالات یاد شده گفت حدود5هزار آثار تاریخی شناسایی گردیده وازاین جمله 1500 آن ثبت وبرای 900 اثر دیگر آن لوحه مهیاشده است وسال گذشته در18ولایت کشور دربازسازی وحفظ آثار تاریخی پروژه ها تطبیق شده ونیز درسال روان درغزنی وبرخی ولایات دیگربرنامه های مشابه عملی خواهدشد وی گفت درمورد نشریات رسانه ها انتقادات متعدد وجود داشته وسال قبلی به 150 مورد شکایت رسیدگی صورت گرفته است اما شکایات که ازسوی شورای عالی کمیسیون رسانه ها پیگیری می شوند باید از سوی شخص حقیقی ویاحکمی مطرح گردیده باشد.

پوهاند باوری بایادآوری از ترتیب وعملی ساختن 33عنوان طرزالعمل گفت این وزارت بامشکلات بودجوی مواجه بوده ونمیتواند دربرخی حالات امور مربوطه را طور درست آن به پیش برد وافزود 52بست درمرکز و110بست درولایات به اعلان سپرده شده ودرهفته جاری امتحان آن اخذ خواهدشد موصوف درمورد نبود تعمییر ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت بلخ گفت زمین های ملکیت این وزارت که قبلاً عواید آن ازسوی اشخاص غیرمسئول جمع آوری می شد، تثبیت وبه مشکل آن پرداخته خواهدشد.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان ساخت اعلانات که درمورد نیروهای امنیتی به نشر می رسد منابع آن شناسایی شده وکارهای جریان دارد تا همه این اعلانات درچوکات افغان اعلانات تنظیم وبادرنظرداشت منافع ملی درنشروپخش آن اقدام شود.

 25-Hamal97-Farhangi.JPG

همچنان برخی مسئولین دیگر آن وزارت ضمن ارایه توضیحات درمورد معاف شدن جریمه های مالیاتی رسانه یی گفتند اداره مطابع دولتی در9ولایت کشور باتشکیل 300نفری تلاش می ورزد تا آثار چاپی را نشر ونیز مقدار ازکتب وزارت معارف را به کیفیت بلند به چاپ رساند ونیز درتفاهم با شاروالی کابل کارهای رویدست گرفته شده تا لوحه های رهنما درشهرکابل نصب گردد.

اعضای کمیسیون پس ازاستماع اظهارات مسئولین وزارت اطلاعات وفرهنگ ضمن تأکید برتوجه بیشتر به مسایل فرهنگی کشور تعهد سپردند که کمیسیون نظربه استقامت کاری اش با آن وزارت همکار خواهدبود.

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست محمد رحیم حسنیار معاون کمیسیون، رئیس ناحیه سیزدهم شهرکابل وآمرحوزه ومسوول ترافیک آن ساحه درمورد جلوگیری ازازدحام بیش ازحد ترافیکی، اعمارساختمان های غیرمعیاری وخودسر، تنظیم دست فروشان، ایجاد پارگینگ وسایط وبرخی مسایل دیگر توضیحات ارایه نمودند.

   مسوولان مذکور ضمن برشمردن فعالیت های شان گفتند بخاطرمرفوع ساختن موارد مطروحه از دوماه بدینسو کاردرساحه جریان داشته وسه تن را بخاطرتنظیم مارکیت ها مؤظف نموده اند وافزودند نبود زمینه کار درکارخانه جات،ادارات حکومتی وزیربنا ها باعث شده که شماری ازجوانان به دستفروشی رجوع نمایند که این کار وانتقالات مواد تعمیراتی ازجاده عمومی ناحیه سیزدهم باعث ازدحام بیش ازحد ترافیکی گردیده است، کمیسیون توضیحات مسوولان را نسبتاً قناعت بخش دانسته تاکید نمود که دررفع ازدحام ترافیکی، حل مشکلات دستفروشان، ایجاد پارکینگ ها وهماهنگی میان نیروهای پولیس وپولیس ترافیک اقدامات لازم رویدست گرفته شود ودرضمن قرارکمیسیون برآنشد که بخاطررفع مشکلات ترافیکی درساحه کوته سنگی مسوولان حوزه سوم وپنجم امنیتی درنشست روزشنبه حضوریابند.

هکذادرجلسه مجدداًفیصله به عمل آمد که وزیرترانسپوروهوانوردی ملکی  درمورد اجراات سال گذشته وپلان های سال آینده، علت معرفی 64 کارمند به سارنوالی، ارایه خدمات ترانسپورتی وتنظیم ترانسپورت، جمع آواری عواید ازبنادر، حمل ونقل بین المللی وسایرمسایل ذیربط درنشست بعدی توضیحات ارایه نماید.

     دراخیرجلسه فیصله شد که وزیرفواید عامه همراه با مسوولان ذیربط ورئیس شرکت قراردادی سرک حلقوی ولایت جوزجان درنشست روزچهارشنبه پیرامون سرک مذکور وبدیل شاهراه سالنگها، چگونگی پیشرفت کارسرک زرمت، جاده دوم کابل- جلال آباد وشکایت شرکت ساختمانی اخترافغان به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نمایند.

 25-Hamal97-Mukhabirat.JPG

درجلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ، معاون مالی و اداری و رئیس منابع بشری اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری پیرامون گزارش اجراات سال مالی 1396 در خصوص ثبت دارایی  مقامات عالیرتبه دولتی ،تدابیر جلوگیری از فساد و ساده سازی پروسه های کاری ، قضایایی فساد اداری وسایر موارد توضیحات ارایه نموده گفتند مشکلات   چون عدم موجودیت اراده و قاطیعت لازم برخی از مقامات دولتی در امر مبارزه علیه فساد اداری ،حمایت بعضی از مقامات رهبری دولتی از مفسدین نظر به علایق تنظیمی ،گروهی ، قومی ، عدم انفاذ قانون در عرصه مبارزه علیه فساد اداری وعدم همکاری پارلمان در زمینه ،نبود امنیت در برخی ولایات که مانع تطبیق برنامه های مبارزه علیه فساد اداری میگردد دامنگیر این ریاست میباشد قرار کمیسیون برآن شد اداره مبارزه علیه فساد اداری در خصوص گزارش ارسالی شان توضیحات کتبی و قابل افهام را  ارسال نمایند .

25-Hamal97-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی ،مالی و بودجه به ریاست محمد عظیم قویاش ، در مورد مکتوب وارده ریاست محافظت و امنیت  رجال برجسته دولتی مبنی بر عدم تادیه بودجه انکشافی از سوی وزارت مالیه  واستفاده  مصارف این ریاست از بودجه عادی صحبت ، و قرار شدجهت وضاحت  مسوولان ریاست بودجه وزارت مالیه در یکی از جلسات کمیسیون دعوت گردد .

در بخش دیگر در مورد ایجاد ترمینل های معیاری جهت سهولت برای شهروندان کشور وکمپنی های ترانسپورتی در هشت زون کشورمباحثی صورت گرفت اعضای کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت شرکتهای ترانسپورتی در بخش راههای ترانسپورتی و ترانزیتی را یک فرصت خوب برای حکومت عنوان نموده ،گفتند در هرزون کشور باید زمین مناسب در دروازه های ورودی تثبیت  و ترمینلهاباید مطابق  معیارهای  بین المللی ایجاد شود .

 25-Hamal97-Mali.JPG

درجلسه کمیسیون امورشهدا ومعلولین به ریاست نفیسه سلطانی، حمله گروهی دشمنان کشوربالای ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی که درآن ولسوال ویکتعداد ازافسران نیروهای امنیتی شهیدگردیدند با شدیرترین الفاظ نکوهش گردیده، برای شهدا بهشت برین وبه مجروحان شفای عاجل استدعا شد.

   دربخش دیگرجلسه ازآغازثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی ها ابرازحمایت صورت گرفت و تاکید به عمل آمد که ارگانهای ذیربط ضمن مساعد ساختن سهولت های لازم برای ثبت نام معلولان، زمینه استخدام این قشرجامعه وورثه شهدا را مطابق قانون اشخاص دارای معلولیت مساعد سازد.

    همینگونه عریضه معلولان ولایت بغلان که خواهان توزیع نمرات رهایشی درشهرک مصلحت تپه بغلان مرکزی، اشتغال زایی ومساعد ساختن زمینه آموزش وپرورش بهتراند مطالعه،غرض اجراات به مراجع ذیربط ارجاع گردید.

25-Hamal97-Malolin.JPG 

    دراخیرجلسه، ضمن ارجاع عریضه دوهم ساتنمن شیرعلم به وزارت امورداخله بخاطرتثبیت حقوق معلولیت اش، مشکلات معلولان وورثه شهدای زون جنوب به ویژه  ولایت پکتیا استماع وازحیث ارتباط به ادارات ذیربط ارسال گردید.