صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۳ حوت ۱۳۹۷

 دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۲ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی

کمیسیونهای دوازده گانه مشرانوجرگه امروزروی موضوعات مختلف تشکیل جلسه نمودند

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، معین وزارت فواید عامه ورئیس حفظ ومراقبت سرکهای آنوزارت درمورد علت حادثات بیش ازحد ترافیکی درکشوربه ویژه شاهراه های عمومی، معتاد بودن یکتعدا راننده گان به مواد مخدر ومشروبات الکولی، تخریب جاده ها به نسبت وزن زیاد وسایط و پروژه های درحال تطبیق وزارت مذکور به پرسشهای اعضای کمیسیون معلومات ارایه نمودند.

دراین جلسه مسوولان مذکور علاوه ازارایه معلومات درمورد سوالات مذکور، پیرامون اکثرپروژه های آن وزارت درسی وچهارولایت کشور با تفکیک پیشرفت کار وچالش های آن معلومات مفصل ارایه نمودند.

اعضای کمیسیون ضمن تاکید برتطبیق پروژه های درحال کارگفتند درکیفیت کارتمامی پروژه ها به ویژه آنعده پروژه های که ازطریق کمیته ملی تدارکات منظور می گردد توجه جدی وبه موقع صورت گیرد.

هکذا درجلسه رئیس ناحیه سوم شهرکابل درمورد شکایات واصله ودستاوردهای خویش معلومات ارایه نموده گفت هنگام که به این سمت آغاز به کار نمود طرح جامع وکلی را دراختیارداشت که برمبنای آن ابتکارات زیادی را درناحیه مذکور به وجود آورده است  که کارکردهای وی به باشنده گان محل محسوس می باشد وافزود  با زورمندان که میخواهند کارهای غیرقانونی را انجام دهند شدیداً مبارزه نموده واجازه نخواهند که زورمندان دراین ناحیه کارهای غیرقانونی را انجام دهند.

دراخیرجلسه رئیس عملیات بازار وسرپرست سیاست پولی ومعاون اتحادیه صرافان درمورد عریضه عبدالولی حمیدی توضیحات ارایه نمودند.

موصوف مدعی است که درسال 1391 خورشیدی یک باب دکان را از نوراحمد نام بطور گروی اخذ نموده وحالا اتحادیه صرافان به دلایل نا معلوم به وی مشکل ایجاد نموده است، کمیسیون با استماع توضیحات طرفین فیصله نمود تا زمانیکه مالک دکان نمبر185 سرای شهزاده حضور نداشته باشد، هیچکس حق تصرف ومداخله دردکان مذکور را ندارد.

22-Hamal97-Shikayat.JPG 

درجلسه کمیسیون معلولین وبازماندگان شهدا به ریاست نفیسه سلطانی، مسئول مرکزحمایت ازحقوق معلولین ولایت بغلان وتعداد نمایندگان معلولین از مناطق مختلف اشتراک نموده ضمن ابراز امتنان ازایجاد دوباره این کمیسیون مشکلات وپیشنهادات شانرا شریک ساختند.

آنان ضمن تأکید براجرای حقوق معلولین، گفتند آنعده هموطنان که درجبهات جنگ درکشور معلول می شوند باید برایشان کارتهای معلولیت ساخته وازحقوق آن مستفیدگردند آنان ازعدم اجرایی شدن قوانین ومقررات مربوط به معلولین ازسوی برخی نهاد ها ازجمله وزارت های معارف،تحصیلات عالی،صحت عامه وکار اموراجتماعی، شهدا ومعلولین نیزشکایت های داشتند.

معلولین یادشده از حکومت خواستند تابرنامه های کاریابی واشتغال زایی معلولین را جهت خودکفایی شان راه اندازی وازتوانایی های آنعده معلولین که از نعمت سواد برخوردارند درادارات مرکزی ومحلی کشور  استفاده گردد، آن علاوه کردند اجرایی شدن وتطبیق قوانین وحمایت ازحقوق معلولین از خواست دیگرشان است که باید مسئولین حکومتی برای آن توجه ورسیدگی همه جانبه نمایند.

سپس رییس کمیسیون طی صحبتی گفت مشرانوجرگه وکمیسیون اختصاصی معلولین همواره دربلند نمودن صدای معلولین کشور گامهای مهم برداشته وآنان را مورد حمایت همه جانبه قرارداده است به همینگونه باآنان تعهدسپردکه مشکلات وپیشنهادات ارایه شده را جمع آوری و مسئولین وزارت خانه های کار،اموراجتماعی، مالیه وامور داخله پیگیری خواهدنمود.

نفیسه سلطانی رییس کمیسیون همچنان درمورد صحت یابی وتداوی معلولین، کاریابی برای آنان، تهیه مسکن، تعلیم وتربیه، تحصیلات عالی، بورسیه های تحصیلی، اجرای حقوق وامتیازات آنان، ومشکلات خانواده های شهدا  را درمطابقت باقانون موجود بامسئولین مرتبط به بحث خواهدگرفت.

رییس کمیسیون از وزارت مالیه نیزخواست تا دراجرای تخصیص جهت اجرای حقوق معلولین وورثه شهدا اقدام نمایند ونیز کمیسیون انتخابات مکان های مشخص را برای رای دهی معلولین درنظرگیرد همچنان از نهاد های دیگر که درمربوطات معلولین کار می نمایند بست های ولایتی شانرا به رقابت گذاشته وافراد متعهد وشایسته را درآن بگمارند ونیز درمورد توزیع نمرات رهایشی به افراد معلول وورثه شهدا تأکید داشت که وزارتخانه های مربوطه درزمینه مطابق به فرمان رییس جمهوری کشور عمل نمایند.

22-Hamal97-Malolin.JPG 

دراخیر روی عریضه اسامی شیرعلم باشنده ولایت بغلان که طی عریضه خواهان اجرای حقوق خویش شده بود بحث وجهت اجراات به مراجع مربوطه آن ارسال گردید.

درجلسه کمیسیون امور بین المللی به ریاست انجنیراحمدجاوید روف مشکلات مهاجرین و پناهجویان افغان دربرخی از کشورهای به ویژه پاکستان، ایران و ممالک اروپایی بار حضور داشت سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان مطرح بحث قرارگرفت.

 موصوف گفت حدود 800 هزار افغانهای فاقد مدارک قانونی مهاجرت در پاکستان به سر میبرند ویک ملیون وچهارصدهزارافغان دیگر ازقبل به طورقانونی درآنکشوربسرمی برند که در نشست چهار جانبه میان افغانستان،پاکستان ،ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که چندی پیش در کشور ترکیه صورت گرفت به جانب پاکستان تفهیم شدکه مهاجرین افغان ازآنکشوربه هیچ وجه بطور اجباری به افغانستان بازگشت داده نشوند بلکه روند عودت مهاجرین افغان از پاکستان تدریجی و داوطلبانه صورت گیرد.

آقای بلخی علاوه کردکه حدود یکنیم ملیون افغان به عنوان مهاجر درکشورایران ثبت وراجستر می باشند و به طور قانونی درآنکشوربه سر میبرند؛.اما حدود یک ملیون تن دیگر فاقد اسناد قانونی مهاجرت بوده،و در رابطه به افغان هایکه اقامت طولانی مدت در ایران دارند همچو محصلین و تجار افغان.روند تمدید پاسپورت های شان از طریق سفارت افغانستان در تهران صورت میپذیرد که این امر سهولت و منفعت مزید را برای آنان مهیا نموده است.

همچنان وزیر امور مهاجرین افزود حدود 150 هزار هموطن دیگر در ترکیه به سرمی برند که دراین جمله شماری آنان پناهنده اند وشماری هم درخواست پناهندگی داده است وبرخی ها هم می خواهند از این طریق به کشور های اروپایی مهاجرت نمایند وافزود که هدف و سعی تلاش وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان این است که تا بازگشت مهاجرین افغان به کشور شان آبرومندانه باشد و هدفمند برنامه ریزی و مدیریت گردد.

22-Hamal97-Bio.JPG 

اعضای کمیسیون امور بین المللی توضیحات ارایه شده را قناعت بخش دانسته از خدمات شایان وصادقانه سیدحسین عالملی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان وتیم کاری اش درعرصه های مختلف ستایش وقدر دانی به عمل آمد.

در جلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ، گزارش اجراات سال مالی 1396 اداره عالی مبارزه با فساد اداری مطالعه و ادامه آن به جلسه بعدی موکول شد. در بخش دیگر پیرامون نشر معکوس ختم دوره کار ریاست جمهوری از سوی برخی رسانه و صفحات اجتماعی به نشر میرسد صحبت وقرار شد تا وزرای عدلیه و اطلاعات و فرهنگ ،رئیس اتحادیه حقوقدانان ،رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و مدیر مسول روزنامه ماندگار غرض تدقیق بیشتر در یکی از جلسات دعوت گردند .در بخش اخیر روی عرایض واصله صحبت تصامیم اتخاذشد.

 22-Hamal97-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون اقتصادملی مالی وبودجه به ریاست محمدعظیم قویاش، سرپرست معینیت مالی واداری، روسای باغداری،تنظیم آب، حفاظت نباتات، توزیع تخم های زراعتی وادویه جات وزارت زراعت ومالداری دررابطه به فعالیت های شان درسال 1396دربخش های آبیاری،تولیدگندم وغله جات،توسعه باغداری ونباتات صنعتی، مالداری، تنظیم منابع طبیعی وتغییراقلیم وتوانمندسازی  بانوان گزارش ارایه نموده گفتند این وزارت درسال گذشته بیشتراز90درصدبودجه منظورشده را در40پروژه به مصرف رسانیده است.مسوولین افزودندکه درسال جاری این وزارت 38پروژه انکشافی و9عشاریه 4ملیاردافغانی بودجه انکشافی داشته که دربخش های توزیع تخم های بذری،ماشین آلات زراعتی،مرغداری، احداث باغ های کوچک درتمام ولایات کشوربه مصرف خواهدرسیدواضافه کردندکه درمورد13ملیون اتباع کشورکه ازعدم مصئونیت غذایی رنج می برنداقداماتی صورت گرفته وازسوی رئیس اجراییه کشورباشماری ازکشورهای کمک کننده صحبت های انجام شده که ازسوی آنان درزمینه وعده همکاری داده شده است.

اعضای کمیسیون مشکلات مردم درولایت نیمروز،سرپل، فاریاب وشماری ازولایات کشوردربخش های زراعت بامسوولین درمیان گذاشتند و آنان اطمینان دادندکه موضوع رابارهبری وزارت مطرح خواهندکرد.همچنان اعضای کمیسیون تاکیدکردندکه 5000تن علوفه که قراراست برای مالداران ولایت جوزجان توزیع گردد، یک یک هزارتن برای مالداران ولایات سرپل وفاریاب نیزتوزیع گردد.

 22-Hamal97-Mali.JPG

هکذاازمسوولین خواسته شد تابرنامه هاواقدامات شان درراستای مبارزه باخشک سالی وارایه کمک های لازم برای مردم در34ولایات کشورباکمیسیون اقتصادملی شریک سازند ونیزازمسوولان وزارت مذکورتقاضابه عمل آمد تا دراستخدام کارمندان مربوطه درولایات وولسوالی هااصل شایسته سالاری رامدنظرداشته باشند.

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس، اعضای کمیسیون ازسفرهای رئیس جمهورکشوردربرخی از ولایات ستایش نموده افزودند که باید رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به تمام ولایات کشورسفرنموده و ازنزدیک خواسته ها وپیشنهادات مردم را استماع و درقسمت دریافت راه حل آن به مسوولین هدایات لازم دهند.

 همچنان رئیس واعضای کمیسیون نقش علمای دین ،امامان مساجد و معلمین مکاتیب را درقسمت اشتراک مردم درانتخابات پیشرو موثردانسته افزودند تا وزارتهای حج واوقاف ومعارف دراین زمینه پلان های جامع و موثری را روی دست گیرند.

متعاقبا درجلسه امروزی کمیسیون قرار بود معین مالی واداری و برخی ازمسوولین وزارت صحت عامه پیرامون برخی مشکلات درعرضه خدمات صحی در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا و برخی از ولسوالی های ولایت غزنی ، نامه ارسالی مرکزتحقیق ومطالعات افغانستان نوین و برخی از مقرری های غیر قانونی و چالش های موجود در وزارت صحت عامه توضیحات ارایه نمایند؛ اما متأسفانه برای سومین بارمعین مالی واداری وزارت صحت عامه به دلایل نامعلوم به کمیسوین حاضرنمی گردد، اعضای کمیسیون عدم حضورمکررمسوولین فوق را بی اعتنای دربرابرقوانین نافذه دانسته، فیصله به عمل آمددرصورتیکه معین مالی واداری وزارت صحت عامه ودیگرمسوولین آن وزارت درجلسه روز دوشنبه مورخ 27 حمل 1397 حاضرنشود موضوع به اداره لوی حارنوالی محول خواهدشد.

دربخش دیگری جلسه پیرامون مشکلات برق درولایت تخار ومشکل کمبود آب آشامیدنی در ولایت نیمروز مباحثی صورت گرفته ،قرار شد تا مسوولین برشناشرکت وریاست عمومی آب رسانی در یکی از جلسات بعدی کمیسیون در مورد توضیحات ارایه نمایند.

درجلسه کمیسیون اموردینی،فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبدالطیف نهضت یار، روی وضعیت عمومی نشرات وپالیسی های نشراتی ،چگونگی اخذواعطای جوازنامه هابه مطابع، رسانه های صوتی وتصویر،ارقام دقیق رسانه های تصویری وچاپی درکشور،حفظ آثارعتیقه وباستانی،چگونگی تطبیق قانونی دسترسی به اطلاعات وبرخی موارددیگرمباحثی صورت گرفته، قرارشدتاموضوعات مطروحه باسرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درجلسه کمیسیون شنبه 25حمل مطرح بحث قرارگیرد.

دربخش دیگرجلسه روی فرمان تقنینی رئیس جمهوردرموردطرح قانون اجتماعات،اعتصابات وتظاهرات بحث گردیده،تصامیم اتخاذشد ونیزدرجلسه به عرایض واصله رسیدگی صورت گرفت.

22-Hamal97-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون امور شورای ولایتی ،مصونیت و امتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل ،برعلاوه بررسی عرایض واصله ، گزارش اجراات ربع چهارم سال 1396 شورای ولایتی ولایت ننگرهار مطالعه و کار و فعالیت آنها مورد تائید و تقدیر اعضای کمیسیون قرار گرفت. همچنان در مورد نگرانی اعضای شورای ولایتی ولایت بادغیس مبنی بر خشکسالی های اخیر در آونولایت صحبت و تاکید شد مسوولین ذیربط به مشکلات مردم ولایت مذکورتوجه نموده و در زمینه تدابیر لازم اتخاذ نماید .

22-Hamal97-Emtiazat.JPG 

درجلسه کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی ، در حضور داشت غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی پیرامون تعدیلات، در مورد ماده سوم و ماده بیست و هشتم قانون اجتماعات ،اعتصابات و تظاهرات مباحثی صورت گرفت که در نتیجه تعدیلات هردوکمیسیون مورد تائید قرار گرفت و نیز فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون صحت مطالعه ومورد تائید اعضای کمیسیون قرار گرفت .

22-Hamal97-Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون اقوام،قبایل،سرحدات وامورکوچیها به ریاست محمداجان منگل راکت پراگنی های نیروهای پاکستانی بالای ولسوالی های دانگام وسرکانو ولایت کنر که گفته می شود از 48بدینسو 432فیر راکت دراین مناطق اصابت نموده است وبه اثرآن یک تن شهید وچندین تن دیگر زخم برداشته ونیز خسارات مالی به ساکنین محلات وارد گردیده است به شدت محکوم واین عمل نیروهای پاکستانی درمغایرت به قوانین بین المللی دانسته شد اعضای کمیسیون ضمن تأکید برعمل باالمثل ازسوی نظامیان کشور از جامعه جهانی خواستند تا درزمینه خاموشی اختیار ننموده پاکستان را وادارد تا ازچنین اقدامات تحریک آمیز دست بردارشود.

دربخش دیگر درمورد مشکلات ودست آورد های ریاست های اموراقوام وقبایل ولایت های کنر،لغمان وپکتیا بحث وقرار شد رؤسای آن ولایات دریکی ازجلسات هفته بعدی این کمیسیون حضور یابند.

دراخیر از کمک بلاعوض 691 میلیون دالر امریکایی بانک جهانی باحکومت افغانستان ابراز خرسندی صورت گرفت وتأکید گردیدکه حکومت درمصرف این پول ها خدمات لازم درتمامی عرصه ها برای باشندگان کشور ارایه بدارند. 

درجلسه کمیسیون امنیت داخلی واموردفاعی به ریاست محمدهاشم الکوزی، همایون محتاط رییس اداره مرکزی ثبت احوال نفوس درمورد روند توزیع تذکره های برقی به اعضای کمیسیون معلومات داده گفت روند ثبت نام آن درارگ ریاست جمهوری آغاز وبه تعداد 1600تن درآن ثبت نام نموده اند وبرای این روند یک سیستم 100میلیون دالری ایجاد شده است اما بنا بردلایل نامعلوم به این اداره گفته شدکه برای برگزاری انتخابات تذکره های کاغذی توزیع گردد.

وی افزود برای توزیع تذکره های کاغذی 42مرکز درسرتاسرکشور فعال شده است ونیز اسناد موجوده قبلی کمپیوتری شده تا جلو تذکره های جعلی گرفته شود اما دربرخی مناطق افغانستان بنا برموجودیت مشکلات باشندگان آن نمیتوانند تذکره اخذ نماید، وی از ایجاد مراکز توزیع تذکره ها درمناطق خیرخانه، دشت برچی واحمدشاه بابامینه یاد آوری وخاطرنشان ساخت قرار است دومرکز دیگر نیز گشایش یابد.

همایون محتاط درمورد عدم اجرای معاشات کارمندان این اداره توضیح دادکه بودجه دایمی مربوطه به وزارت داخله بوده وبرای اجراای آن تلاش ها صورت خواهدگرفت وی از حضور کم رنگ خانم ها در مراکز توزیع تذکره ها  درشماری از ولایات نیز یاد کرد واین عمل را باعث عدم اخذ تذکره از سوی خانم ها عنوان نمود موصوف درمورد ازدحام بیش از حد مراجعین جهت تأییدی  تذکره های قبلی شان گفت برای حل این مشکل دفاتر وپرسونل کاری افزایش یافته است.

دربخش دیگر تورنجنرال جمعه گل همت قوماندان قوتهای سرحدی وزارت دفاع ملی گزارش کاری خویش را ارایه نموده گفت افغانستان باشش کشور 5813کیلومتر مرزمشترک دارد وتحت پوشش قرار دادن آن وظیفه این قوماندانی می باشد وازاینکه جدیداً قوماندانی سرحدی به وزارت دفاع ملی انتقال یافته است پرسونل آن با برخی کمبودات مواجه می باشند.

22-Hamal97-Dfai.JPG 

وی اضافه کرد مشکلات مرزی با جانب پاکستان وایران موجود بوده بوده زیرا تروریستان، قاچاقبران ومواد مخدر از آن عبور ومرور می نمایند، وگفت تلاش ها جریان دارد تا تشکیل کمبود تکمیل وافراد شایسته ومتعهد در بست های این مربوط این قوماندانی گماشته شود.