صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۰ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای دوازده گانه مشرانوجرگه شورای ملی امروزروی موضوعات مختلف تدویریافت

   درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیراحمدجاوید روف، باحضورداشت معین توریزم وزارت اطلاعات وفرهنگ، رئیس ومعاون امورقنسولی وزارت امورخارجه، رئیس عمومی تجارت بین المللی وزارت تجارت وصنایع، مسوولان شرکت خدماتی وسیاحتی ماوی وشرکت سیاحتی شهیر وبرخی مسوولین ذیربط ، پیرامون مشکلات وچالش های اتباع کشوردرزمینه اخذ ویزه به ویژه کشورهای ترکیه وهندوستان بحث صورت گرفت وگفته شد که یکی ازمواردعمده مشکلات شهروندان موضوع اخذ20دالربه منظوراجرای طی مراحل اخذویزه کشورترکیه، 60دالربه عنوان هزینه اصل ویزه آن کشورو40دالردیگربه عنوان بیمه صحی ازسوی شرکت سیاحتی ماوی می باشد که درصورت ردگردیدن درخواست ویزه متقاضیان، تمامی پول های مذکوردوباره به آنهابازپس داده نمی شود، که درزمینه توضیحات مسوولان نتوانست قناعت اعضای کمیسیون رافراهم نماید، درنتیجه فیصله به عمل آمد که  موضوع باحضورداشت وزرای امورخارجه، مالیه ،عدلیه، رئیس اداره امورورئیس کمیته تدارکات ملی دریکی ازجلسات کمیسیون مطرح بحث قرارگیرد تااعضای کمیسیون نتایج قناعت بخش حاصل نمایند. طوریکه یافته های کمیسیون نشان میدهد حدودنود درصد درخواستی های اخذویزه کشورترکیه ازسوی سفارت آنکشوررد می گردد؛ اماتمامی پول به عناوین که قبلاًتذکررفت پرداخت می شود،و دوباره مسترد نمی گردد.

 20-Hamal97-Bio.JPG

   درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، مشکلات مطروحه وزارت امورسرحدات، اقوام وقبایل دررابطه قطع بودجه اوپراتیفی آن وزارت ازسوی وزارت مالیه، کمبود بودجه ومشکلات امنیتی مکاتب خوشحال خان، رحمن بابا وانستیتیوت بایزید روشان درحضورداشت روئسای تعلیم وتربیه، پلان وپالیسی ومالی واداری وزارت مذکور ورئیس اجرائیوی بودجه ملی وزارت مالیه مطرح بحث قرارگرفت.

    درجلسه رئیس اجرائیوی بودجه وزارت مالیه به تعقیب توضیحات مسئولین وزارت سرحدات وبرشمردن مشکلات بودجوی شان گفت که درگذشته بعضی ازادارات دولتی به شمول وزارت  امورسرحدات ،‌اقوام وقبایل دارای بودجه اوپراتیفی بودند ولی درسال مالی 1397 نظربه اعتراض اعضای شورای ملی درحین تصویب بودجه تنها بودجه اوپراتیفی را به نهادهای امنیتی قایل شدند وبودجه اوپراتیفی سایرادارات دولتی را تصویب ننمودند که اعضای کمیسیون ضمن استماع اظهارات مسئولین یادشده ، نظریات ایشان را قابل قناعت تلقی ننموده افزودند که وزارت سرحدات ، اقوام وقبایل یکی ازادارات کلیدی بوده وباید درقسمت تمویل مالی آن تلاش صورت گیرد وفیصله گردید تا درجلسه آینده وزرای امورسرحدات ، اقوام وقبایل و مالیه دعوت گردند ،‌همچنان در جلسه ازعدم حضورسرپرست قومندانی امنیه کابل انتقاد صورت گرفته تاکید گردید که موصوف درجلسه روزچهارشنبه اشتراک وبه پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نماید.

       همچنان درجلسه معین اداری وزارت امورداخله دررابطه به مشکلات بودجوی وتشکیلاتی ریاست پاسپورت به کمیسیون حضوریافته بودند که نظربه پیشنهاد ریاست پاسپورت حدود 400 تن ازکارمندان این ریاست به گونه غیررسمی فعالیت داشته وهرساله میعاد کاری آنها تمدید می گردد که باید این کارمندان به شکل رسمی مقررشوند.

   معین وزارت امورداخله ضمن ارائه توضیحات پیرامون موارد یاد شده گفت  وزارت امورداخله طرح ملکی سازی ریاست پاسپورت را عنوانی ریاست جمهوری پیشنهاد نموده است ، که با منظوری آن مشکلات  حل خواهند شد. کمیسیون ضمن تاکید برهمکاری وزارت امورداخله درحل مشکلات بودجوی ، تدارکاتی وتشکیلاتی ریاست پاسپورت افزودند ازهرراه ممکنه درراستای حل این معضل همکاری لازم صورت گیرد.

 20-Hamal97-Shikayat.JPG

   دراخیرجلسه عدم حضوریکتعداد اراکین حکومتی درنشست های متعدد کمیسیون وعدم همکاری وزارت دولت درامورپارلمانی به شدت انتقاد گردید وفیصله به عمل آمد تا درجلسه آینده معین وزارت دولت درامورپارلمانی به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نماید.

درجلسه کمیسیون امور دینی فرهنگی ، معارف  و تحصیلات عالی به ریاست عبدالطیف نهضت یار، ضمن اتحاف دعا  به مناسبت وفات پدر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری ،فرمان تقنینی ریاست جمهوری درمورد قانون اجتماعات ، اعتصابات وتظاهرات مطالعه ومورد تائید قرار گرفت.

به همینگونه تعدادی از ژورنالیستان از جریان کار کمیسیون بازدید وخواستار معلومات پیرامون کارکرد کمیسیون گردیدند که در زمینه از  سوی اعضای کمیسیون توضیحات ارایه گردید .

 20-Hamal97-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی مالی و بودجه به ریاست محمد عظیم قویاش ، معین امور تجارتی وزارت تجارت و صنایع ،رئیس امور سازمان تجارت جهانی و رئیس ترانزیت وزارت تجارت  پیرامون دست آوردهای آنوزارت در سال 1396 و پلان کاری در سال مالی 1397 معلومات ارایه نموده گفتند دست آوردعمده این وزارت یکی هم  عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی، کاهش کسر بیلانس تجارت در چهار سال گذشته ،امضای توافقنامه های ترانزیتی و تجارتی با کشور های منطقه، ایجاد دهلیز هوایی و توافقنامه سه جانبه بندر چابهار میباشد که در سال جاری قرار است موافقتنامه های مفید دیگر برای تزانزیت و تجارت با کشورهای منطقه امضا گردد که این قراداد  میتواند افغانستا ن را باکشور های اروپایی وروسیه وصل نماید مسوولان افزودند به اساس مشکلات که فی مابین پاکستان و هندوستان موجود است  میوه های افغانستان در بندر واگه تخلیه میگردد وعلاوه کردند که قرار است خط آهن خواف هرات که افغانستان را به خطوط آهن کشور ایران و ترکیه وصل میکند ،فعال گردد .

اعضای کمیسیون توضیحات ارایه شده از سوی مسوولین را مفید ارزیابی نموده، تاکید شد که کاپی تمام موافقتامه های ترانزیتی و تجارتی که بین افغانستان و کشورهای منطقه به امضا رسیده است و گزارشهای که قبلا به ریاست جمهوری ارایه گردیده بود به این کمیسون ارسال نمایند .ونیز قرار شد کارشناسان وزارت تجارت پیرامون دستاوردها و برنامه های توسعوی در عرصه تجارت و تزانزیت طی یک پرزینتیشن در یکی از جلسات کمیسیون معلومات دهند وهمچنان فیصله بعمل آمد که منبعد نماینده کمیسیون اقتصاد ملی در سفرهای ولایتی با مسوولان بلند پایه وزارت تجارت نیز حضور داشته باشد .

در اخیرمشکلات تاجران ملی کشور مبنی بر اخذ جواز نامه بامعین وزارت تجارت مطرح گردیدکه ازسوی موصوف وعده همکاری داده شد.

20-Hamal97-Mali.JPG 

طبق یک خبردیگر هیئت کمیسیون امورمعلولین وبازماندگان شهدا به ریاست نفیسه سلطانی رییس کمیسیون ؛ ازبخش های مختلف شفاخانه احیای مجددمعلولین بازدید نظارتی به عمل آورد.

هدف بازدید اعضای کمیسیون دریافت مشکلات آنعده معلولین که توانایی حضور به کمیسیون را ندارند تاخواستها وپیشنهادات شانرا بامسئولین مطرح نمایند می باشد.

نخست هیئت کمیسیون طی نشستی با داکتران ورییس انجمن معلولین فلج افغانستان شکایات، پیشنهادات ومشکلات آنان را استماع نمود.به گفته مسوولان، شفاخانه احیای مجددمعلولین دارای 25اتاق اداری، 35بستر یک کمیسیون وهشت کمیته می باشد وعنقریب کار نهایی شدن آن تکمیل خواهدشد.

مسئولین پیشنهاد نمودند که یک شفاخانه مجهز درسطح کشور برای معلولین که دارای تمامی امکانات باشد تأسیس وتمامی معاینات معلولین درآن انجام یابد زیرا معلولین کشور برای معاینات هرروز بامشکلات بی شمار مواجه می شوند.آنان درمورد مینوی غذایی برای معلولین که درشفاخانه بستری اند نیز شکایت نموده خاطرنشان ساختند که باید مینوی غذایی معلولین از مریضان دیگر متفاوت باشد آنان ازکمیسیون خواستند تا این مشکل را باوزیر صحت عامه مطرح نمایند.

سپس هیئت کمیسیون از شعبه انجمن معلولین فلج افغانستان بازدید نمود که ازسوی مسئولین گفته شد که دراین انجمن 182تن ثبت می باشد واین انجمن طی دوجلسات ماهوارشان مشکلات وپیشنهادات معلولین فلج را به بررسی گرفته برای حل آن تلاش می ورزد.

کمیسیون معلولین بعد ازدریافت شکایت وپیشنهادات مسئولین شفاخانه تعهد سپردکه موارد یاد شده را طی جلسه درکمیسیون با حضور داشت وزرای صحت عامه وکار، اموراجتماعی، شهدا ومعلولین مطرح وپیگیری خواهندکرد.

درجلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ، گزارش ارسا لی سال مالی 1396 اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری مطالعه گردیده، قرار شد که روی موارد باقیمانده آن با حضورداشت رئیس آن اداره صحبت گردد.

در بخش دیگر جلسه تعداد از ژورنالیستان ضمن بازدید از جریان جلسه کمیسیون ، خواستار معلومات پیرامون کارکردکمیسیون گردیدند که در زمینه از سوی رئیس و اعضای کمیسیون در بخشهای تقنینی ،نظارت از کارکردهای حکومت و رسیده گی به عرایض موکلین معلومات ارایه گردید ودرجلسه به عرایض و مکاتیب واصله رسیدگی صورت گرفت.

20-Hamal97-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس ازپایین بودن سطح تحصیلی درشماری از موسسات تحصیلات عالی خصوصی به ویژه مؤسسات تحصیلی خصوصی طبی وانستیتوت های طبی انتقاد گردیده گفته شد شکایات واصله برای  کمیسیون نشان میدهد که دربرخی ازمراکزمتذکره بیشترین محصل آن حضورفزیکی نداشته بلکه با پرداخت پول سمستروار فارغ می گردند اعضای کمیسیون افزودند مراجع نظارت کننده طور اخص وزارت های تحصیلات عالی وصحت عامه مکلف اند درقسمت نظارت از تطبیق معیارها ومیتود درسی درمراکز تحصیلی صحی خصوصی نظارت کامل وجدی نموده و با متخلفین برخورد قانونی نمایند.

درجلسه از نبود مراکز تخصصی در مؤسسات وانستیتوت های خصوصی  طبی جهت اجرای کارهای عملی محصلان به مثابه یک چالش بزرگی دیگری یاد آوری و گفته شد که نبود چنین مراکز باعث مراجعه محصلان به مراکز صحی دولتی وازدحام  درآن میگردد.

دربخش دیگررییس و اعضای کمیسیون ازسفرصدراعظم ترکیه به کابل استقبال نموده ابراز امید واری نمودند که این سفر بتواند برعلاوه تحکیم وگسترش هرچه بیشتر روابط میان دوکشور  درتأمین صلح ورشد اقتصادی افغانستان ممد واقع گردد.

درجلسه کمیسیون امورشوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات به ریاست میرحاتم تره خیل، گزارش ارسالی شورای ولایتی هلمند مبنی بروضعیت امنیتی وپروژه های انکشافی ولسوالی گرشک آنوالا، مطالعه گردیده، ازسفراعضای شورای ولایتی هلمند غرض بررسی مواردیادشده ابرازخرسندی گردیده ومورد تاییدوتقدیراعضای کمیسیون قرارگرفت.

دربخش دیگرجلسه اعضای کمیسیون از کاروان صلح مردمی که دربرخی ازولایات کشور راه اندازی گردیده استقبال نموده، آنرایک گام مثبت درراستای تامین امنیت درسایرولایات کشورتلقی نمودند ونیزدرجلسه روی عرایض واصله غورصورت گرفته وبه مراجع ذیربط راجع گردید.

 20-Hamal97-Emtiazat.JPG

درجلسه کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی، برعلاوه مطالعه فرمان تقنینی شماره 146 اجتماعات ،اعتصابات و تظاهرات ، مسوولان بنیاد آغا خان در مورد برنامه کاری و همکاری های دراز مدت برای حمایت از حقوق زنان در سطع کشور صحبت وقرار شد در ملاقاتهای بعدی روی جزئیات این همکاری وراههای حل برای معضلات موجود در حیات اجتماعی و فرهنگی زنان در کشور صحبت گردد.

هکذا تعدادی ژورنالیستان از نهاد های مختلف رسانه های دولتی و خصوصی از جریان جلسه کمیسیون بازدید نمودند که از سوی رئیس کمیسون در مورد شیوه های کاری کمیسیون  توضیحات ارایه گردید .

 20-Hamal97-Rifai.JPG

درجلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا، معین اداره هوانوردی ملکی ،با اشتراک سرپرست معاونیت تجارتی شرکت آریانا در مورد گزارش از کار و فعالیت سال 1396 و پلان سال 1397 ،چگونگی قرار داد انتقال حجاج  ،چگونگی انتقالات و بارگیری در میادین هوایی کشور و بارگیری شرکت کام ایر توسط آن شرکت ،مقروض بودن شرکت کام ایر از شرکت آریانا و ،چگونگی لغو قرار داد شرکت آریانا و ناس ، انتقال مسافرین توسط شرکت هوایی ایرانی بطور انحصاری و نرخ بلند تکتها صحبت گردید . نخست رئیس کمیسیون گفت در سال 1397 انتقال حجاج به شرکت هوایی کام ایر سپرده میشود که این اقدام خلاف مصوبه شورای وزیران میباشد وباید این پروسه به شرکت آریانا  که سرمایه ملی محسوب میگردد سپرده شود و باید اداره هوانوردی از حقوق شرکتهای هوایی دفاع نماید  که درزمینه معین اداری هوانوردی بنابر عدم اشتراکش در جلسات کمیته تدارکات انتقال حجاج سال 1397 اداره هوانوردی اظهار بی خبری نمود در رابطه مسوول شرکت آریانا گفت نظر به حکم رئیس جمهور انتقال 50 فیصد حجاج به شرکت هوایی کام ایر و 50 فیصد به شرکت هوایی آریانا واگذار گردید ه  است به اساس نرخ نازل شده به مبلغ 880 دالر از سوی شرکت کام ایر  میباشد  در حالیکه شرکت آریانا 940 دالر نرخ داده است که به ضرر شرکت هوایی آریانا تمام میشود وافزود قیمت تکتهای پرواز های داخلی تحت کنترول میباشد و ی یگانه چالش اساسی را عدم کنترول تعداد 1200 تراول اجنسی عنوان نموده گفت که قبلا تحت کنترول وزارت اطلاعات  فرهنگ بود و اکنون نظر به فیصله شورای  اقتصادی مسوولیت آن به وزارت تجارت سپرده شده است در صورتیکه وزارت تجارت در قسمت تعادل نرخ تکتها موفق نشد در زمینه اقدامات لازمرا رویدست خواهیم گرفت .

  همچنان دراین نشست مسوولان مذکور درمورد مشکل انتقال مسافرین به کشور ایران گفتند شرکتهای هوایی مطابق به قرارداد بین المللی مکلف به انتقال مسافرین  به کشور ایران میباشند اگر شرکتهای هوایی کام ایر و آریانا تقاضای انتقال را  داشته باشند اجازه پرواز برایشان داده میشود چون تعداد مسافرین کشور ایران زیاد میباشند .مسوولین دعوت شده  در مورد چگونگی قرارداد شرکت آریانا با ناس توضیحات ارایه نموده گفتند در صورت فسخ قرارداد دولت مکلف است که مبلغ شش ملیون دالر به شرکت ناس بپردازد واکنون موضوع به شورای اقتصادی گسیل گردیده است که قرارداد فسخ نگردد زیرا مدت یکنیم سال از معیاد قرارداد باقیمانده است .

 20-Hamal97-Mukhabirat.JPG

اراکین متذکره همچنان در مورد سهم نداشتن  اداره هوا نوردی در قرارداد هندلنگ صحبت نموده گفتند که نظر به ظرفیت شرکتهای داخلی قر ارداد هندلنگ با شرکت کام ایر صورت میگیرد که از سوی اعضای کمیسیون  ، برای مسوولین جهت حمایت و  تقویت شرکت آریانا تاکید صورت گرفت .

در بخش دوم جلسه با اشتراک  رئیس اوقاف وزارت حج و اوقاف و حارنوال ریاست قضایای دولت کابل  وشخص عارض در مورد عریضه ربیع الله مبنی برتصرف درحدود ده بسوه زمین موصوف واقع ناحیه دهم شهر کابل از سوی وزارت حج و اوقاف صحبت  گردید چون موضوع در محکمه تحت دوران میباشد بنآ الی روشن شدن قضیه در محکمه ، عریضه معطل قرار گرفت .

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمدهاشم الکوزی، مل پاسوال احمدفهیم قائم قوماندان امنیه ولایت میدان وردگ گزارش کاری خویش را ارایه نمود.

موصوف گفت میدان وردگ یکی ازولایت های آسیب پذیربود، اما درهمکاری با متنفذین، علما ومجاهدین، منسوبین امنیتی توانسته اند امنیت را تاحدی زیاد تأمین ونیز مشکلات موجود درشاهراه آنرا تاحدی زیاد مرفوع سازند ونیز مداخله ها ودست اندازی های که ازسوی برخی ها درپروژه انتقال انرژی برق به ولایت های دیگر موجود بود به اساس دستور رییس جمهوری کشور جلو آن گرفته شد.

وی علاوه کرد 25تن درقضایای سرقت واخلال نظم دستگیر ونیز از قاچاق یک جلد کتاب با قدامت تاریخی 2800سال به خارج ازکشور جلوگیری وبه رییس جمهوری کشور تسلیم داده شد جنرال قایم در ادامه صحبت هایش ضمن یاد آوری از مبارزه بافساد اداری گفت قراردادی که درفساد دست داشت به پنجه قانون سپرده شده است ونیز ازجمله هشت واحد اداری این ولایت ولسوالیهای جغتو ودایمیرداد باتهدیدات بلند امنیتی مواجه اند باآن هم درهرنقطه میدان وردگ به دشمن جواب دندان شکن داده شده است.

اعضای کمیسیون پس از استماع گزارش از جنرال محمدفهیم قایم خواستند تا تلاش هایش را بیشتر درتأمین امنیت ولایت میدان وردگ طور اخص شاهراه ها درآن ولایت به خرچ دهند.

دربخش دیگرجلسه شماری از قراردادیان وزارت امورداخله که درنزدیکی شورای ملی خیمه تحصن برپا نموده بودند اشتراک واز عدم پرداخت پول هایشان ازسال های 1392 الی 1396 شکایت نموده گفتند درحالیکه درشرایط نامناسب درنقاط مختلف کشور برای وزارت امورداخله تأسیسات گوناگون ساخته اند تااکنون پول هایشانرا از آن وزارت دریافت نکرده اند.

 20-Hamal97-Dfai.JPG

کمیسیون فیصله نمودکه وزیرامورداخله، وزیرمالیه، رییس دارالانشای کمیته ملی تدارکات ومسئولین مربوطه دیگر این وزارت درجلسه روز شنبه مورخ 25ماه حمل دررابطه به شکایات متعدد اتحادیه شرکت های ساختمانی حضور ومعلومات ارایه نمایند.

درجلسه امروزی درمورد خواست شفاهی ریاست عمومی امنیت ملی مبنی برعدم دعوت رؤسای این اداره وعدم حضور رؤسای امنیت ملی ولایات میدان وردگ ولغمان،  فیصله شد تا مکتوب عنوانی ریاست عمومی امنیت ملی ارسال ودرآن تذکرداده شود که عدم حضور مسئولین خلاف قانون وغیرقابل قبول به این کمیسیون می باشد زیرا مسئولین حکومتی مطابق به قانون دربرابر شورای ملی جوابده می باشند.