صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۳ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۹ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی

     درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب یک عنوان فرمان تقنینی، روی مسایل جاری کشور نظریاتی ارایه شد.

     فرمان تقنینی رئیس جمهوردرمورد (طی مراحل، نشروانفاذ اسناد تقنینی) که درکمیسیون های مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی ارایه وبه اکثریت آرا مورد تصویب قرارگرفت.

 19-Hamal97-JAL1.JPG

      اما درمباحث آزاد جلسه سناتوران پیرامون سفراخیرنخست وزیرپاکستان به کابل ودید وبازدیدش با مقامات مختلف کشور،نظریاتی ارایه نموده گفتند هرگونه مذاکره ونشست های ملی وبین المللی که بخاطر آوردن صلح وثبات برگزار شود مورد حمایت مردم افغانستان قراردارد ولی تجربه نشان داده که هیچگاهی پاکستان به قول هایش صادقانه عمل ننموده وهرگاهیکه تحت فشارهای بین المللی قرارگرفته باشد برای ذهنیت سازی به چنین رفت وآمد ها متوصل گردیده است .نظامیان پاکستان علاوه ازمداخلات مکرر، به راکت پراگنی هایش به نقاط مرزی کشور پرداخته که حتی یک روز قبل ازورود شاهد خاقان عباسی صدراعظم پاکستان، مناطق ولایت کنرتوسط جنگنده های پاکستانی بمباردمان گردید که خساراتی را به بارآورد.

     سناتوران درحالیکه ازسیاست خارجی افغانستان درقبال پاکستان حمایت می نمودند، گفتند گرداننده گان اصلی دربازی های سیاسی ونظامی، سازمان استخباراتی ونظامیان آنکشور می باشد وحکومت ملکی آن دراین موردنقش مؤثری ندارد؛ ولی تفاهم که صدراعظم پاکستان با مقامات کشورانجام داده به نحوی اکثرمواد آن مغایربا خواست های مردم صورت گرفته که باید در آن تجدید نظرشود.

     همچنان درجلسه سناتوران پیرامون سفر بن علی ییلدیریم صدراعظم ترکیه به کابل، دیدگاه های شانرا شریک ساخته گفتند قراراست دراین سفر، روی امنیت و صلح در افغانستان، مبارزه با تروریزم و بهبود روابط اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و تحصیلی میان افغانستان و ترکیه گفتگو صورت گیرد ازاینکه افغانستان با کشور دوست ترکیه روابط دیرینه فرهنگی وتاریخی داشته انتظار می رود که کشورمذکور درآوردن صلح درافغانستان وحل قضیه مکاتب (افغان- ترک) افغانستان را کمک نماید.

    سناتوران ازششم اپریل روزجهانی گرامی داشت ازصحت یاد آوری نموده گفتند درحالیکه به توسعه وارایه خدمات صحی درسراسرکشوربه ویژه نقاط دوردست نیازشدید وجود دارد، ولی به گفته وزیرصحت عامه، حدود یکصد میلیون دالرکمک های جهانی به افغانستان کاهش یافته که این کارممکن به ارایه خدمات صحی تاثیرمنفی گذارد و باید درزمینه توجه لازم صورت گیرد.

    درجلسه شماری ازسناتوران ازایجاد صندوق قرضه دهی برای معلمان حمایت نموده ضمن تاکید برکمک به این صندوق ازسوی اعضا وسایرنهاد ها، گفتند ازآغازسال تعلیمی حدود بیست روز سپری می شود، ولی هنوزهم شماری ازمکاتب درمناطق نا امن مسدود بوده ودرمناطق امن یکتعداد دانش آموزان به کتب وسایرضروریات دسترسی ندارند و ایجاب می نماید به این مشکلات رسیده گی شود.

    تاکید برانتقال حجاج توسط شرکت هوایی آریانا، یاد آوری ازفساد درکمیته ملی تدارکات، بازی دوگانه امریکا درقبال افغانستان وپاکستان، برخورد تبعیض آمیز قوماندان قول اردوی 203 تندربا مردم هزاره، نتیجه ندادن تحصن‌ها وتاکید بربرپایی چادرتحصن درمقابل دفاترملل متحد وسفارت امریکا بخاطربرقراری صلح، اخاذی ها وتشدید نا امنی ها درمسیرجاده غزنی- شرن، تاکید براستفاده موثر از محصولات جلغوزه سیاه به نفع اقتصاد کشور، آمدن خشکسالی بی سابقه درولایت بادغیس وتلف شدن یکتعداد مواشی وزراعت باشنده گان ازاین ناحیه، گلایه ازرئیس جمهوربخاطرعدم سفربه ولایت پکتیکا، بی اتفاقی ها درممالک اسلامی، افزایش معتادین درتپه بادام باغ خیرخانه وصدمه رساندن به مردم ازسوی معتادین، تاکید بردریافت راه حل وسایط شترنگ راسته، تاکید برتقویه پولیس سرحدی درکنر، حل مشکلات عودت کننده گان، جلوگیری ازقطع جنگلات واستخراج معادن درکنروتاکید براستفاده موثرازآبهای آنولا ازمواردی بودند که ازسوی سناتوران نیز ارایه گردید.

19-Hamal97-JAL2.JPG 

      درجمع بندی موارد مطروحه که  محمدعلم ایزدیار نایب اول مجلس بخش ازجلسه امروزی را ریاست می نمود، ضمن تأیید دیدگاه ها ونظریات سناتوران درقضایای کشوری وبین المللی اظهارنمودکه مشکلات مطرح شده ولایت کنربامسئولین ذیربط حکومتی مطرح وپیگیری خواهدشد ونیز ازمسئولین امنیتی خواست تا درتأمین امنیت راه های مواصلاتی ولایت پکتیکا توجه شانرا مبذول بدارند.

    نایب اول مشرانوجرگه چالش های جاری درکشور های اسلامی را نگران کننده عنوان نمود وازکشتار صدهاتن درغوطه شرقی سوریه اظهارتأسف نموده از رهبران کشورهای اسلامی خواست تا برای جلوگیری از جنگ های ویرانگر، تمامی تلاش های شانرا به خرچ دهند.

    محمدعلم ایزدیار با اشاره به  دوستی دیرینه ترکیه وافغانستان ازکمک های بدون چشم داشت آنکشور به نیکویی یاد آوری کرد وعلاوه ازاستقبال سفر صدراعظم جمهوری ترکیه از سران حکومت خواست تا درتوسعه وتحکیم این روابط تلاش ورزند و اظهار امیدواری نمودکه مشکل پیش آمده در مکاتب افغان - ترک نیزمطرح و مرفوع شود.

     نایب اول مجلس سنا روی سفرهای پی درپی وبی نتیجه مقامات پاکستانی نیز اشاراتی داشت وتشدید جنگ ها، شهادت افرادملکی ونظامی، حملات راکتی وحمایت قاطع پاکستان ازتروریستان را ازعوامل مداخله های مکررآنکشور عنوان نمود. موصوف علاوه کرد تفاهم اخیرکه میان رهبری دوکشور صورت گرفته است به دور از انتظار مردم افغانستان می باشد که باید حکومت افغانستان بادرک از شرایط موجود منطقه وجهان درزمینه بازنگری جدی نماید زیرا معلوم است هرزمانیکه پاکستان تحت فشارها قرارمیگیرد به نحوی جلوه می کند که گویا روابط اش با افغانستان درحال بهبود است.

19-Hamal97-JAL3.JPG 

    موصوف تفاهم ومذاکرات اخیر بامقامات پاکستانی را ازلحاظ منافع ملی افغانستان تضعیف سیاسی حکومت عنوان نمود وخواستار توجه جدی مسئولین درزمینه گردید. دراخیربه هیئت وظیفه سپردتا دربرخی نقاط شهرکابل وضعیت معتادین را به بررسی گرفته نتایج آنرا درجلسه عمومی روز سه شنبه بامسئولین دعوت شده مطرح نمایند.

    هکذا حدود چهل تن از کارمندان رسانه ها که برای  سیمینار دوروزه به شورای ملی دعوت شده اند ضمن دریافت برخی معلومات امور پارلمانی، ازجریان جلسه عمومی مشرانو جرگه ، کمیسیونها ولسی جرگه ، کتابخانه وآرشیف پارلمانی مشرانو جرگه باز دید به عمل آوردند .