صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۵ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی

فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه امروز، ازنهاد تحصیلات عالی ولیسه خصوصی دنیا بازدیدبعمل آورد.

15-Hamal97-GEN1.jpg

دراین بازدیدکه استادمحمدطیب عطامنشی مجلس، روسای کمیسیونهای فرهنگی وتحصیلات عالی، شوراهای ولایتی واقوام قبایل وعدۀ ازسناتوران نیزشرکت داشتند، احمدشاه سنگدل رئیس نهادمذکورضمن خوش آمدید؛ پیرامون فعالیت های نهاد تحصیلی  ولیسه خصوصی دنیا معلومات ارایه نموده افزود از این نهادتحصیلی تاکنون درشش دوره ازجوانان در رشته های مختلف تحصیلی؛ فارغ شده اند.

15-Hamal97-GEN3.jpg

متعاقباًفضل هادی مسلم یاربراهمیت کسب علم ودانش ودسترسی جوانان به تکنالوژی معاصرروشنی انداخته ؛ تاکیدنمود که مسوولین نهادهای تحصیلات عالی خصوصی درکشورباید با درنظر داشت وضعیت اقتصادی مردم، در کاهش فیس تحصیلی سعی وتلاش نمایندتا همه جوانان که ارزوی تحصیلات عالی دارند به اهداف شان نایل گردندکه درزمینه ازسوی رئیس این نهاد وعده همکاری داده شد

15-Hamal97-GEN4.jpg .

همینگونه رئیس مجلس وسناتوران ازکتابخانه وصنوف مختلف درسی دیدن نموده، خطاب به جوانان ودانش آموزان گفت شماجوانان بافراگیری دانش وآموخته های علمی تان،در آینده نقش ارزنده در توسعه وانکشاف اقتصادی ایفا خواهید کردونیز برخی سوالاتی ازسوی دانش آموزان ومحصلین مطرح شدندکه ازسوی رئیس مجلس وسناتوران پاسخ ارایه گردید.

15-Hamal97-GEN7.jpg

همچنان رئیس مشرانوجرگه با تیم معیتی اش درگرد همایی لیسه خصوصی دنیااشتراک وطی صحبتی گفت شما نونهالان، آینده سازان این کشورهستید پس تلاش نمایید بیشتربیاموزیدتامصدرخدمت بهتربه مردم گردید ونیز ازرهبری واساتید این لیسه خصوصی ابرازقدردانی نموده اززحمات استادان درراستای ارتقای سطح تعلیمی دانش آموزان تشکری نمود.

15-Hamal97-GEN6.jpg

دراخیرمحفل لوح سپاس ازسوی احمدشاه سنگدل برای فضل هادی مسلم یاررئیس مجلس وتقدیرنامه های آن نهادبرای سناتوران تفویض شد ونیزتقدیرنامه های مشرانوجرگه ازسوی رئیس مجلس وسناتوران به رئیس پوهنتون دنیاوبرخی اساتیدآن تقدیم گردیدند.

 15-Hamal97-GEN8.jpg