صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

    دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۲ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی 

     درنشست روزیکشنبه مشرانوجرگه، علاوه ازتایید حرکت صلح خواهانۀ مردم هلمند وتقدیرشایسته ازتیم ملی کرکت، ازاعلان زمان برگزاری انتخابات مورد نظر، حمایت گردید.

 12-Hamal97-JAL1.JPG

     این جلسه که به ریاست فضل هادی مسلم یاررئیس مجلس تدویریافت، اکثریت اعضای جلسه ازکاروان صلح جوانان ذکورواناث هلمندی حمایت نموده ازمردم سایر ولایات خواسته شد که همچنان صدای شانرا بلند نموده وازحرکت مدنی وحق طلبانه مردم هلمند حمایت کنند وبه طورفراگیربرای اعادۀ صلح درکشور به پا خیزند تاخود صلح وامنیت را درکشورتأمین ننمایند، ازتدویرکنفرانس صلح ممالک مختلف دراینجا وآنجا جزوقت کشی حاصلی نیست به جزاینکه به طور فزاینده ی دامنه های جنگ وخونریزی درنقاط مختلف کشورگسترش یابد. درعین حال اعضای مجلس سنا ازتصمیم مردم میرزکۀ ولایت پکتیا مبنی براجازه ندادن به فعالیت های مخالفین مسلح دولت درمناطق شان استقبال نمودند وعده ی ازسناتوران ازناکارایی شورای عالی صلح وترکیب آن انتقاد نموده گفتند باوجود یکه مصارف گزافی دراین شورا صورت می‌گیردازکارکرد های آن نتایج ملموسی به نظر نمی رسد.

      هکذا درجلسه ازمشخص شدن 28 میزان سال روان، زمان برگزاری انتخابات شفاف، آزاد وسراسری استقبال گردید ولی عده ی ازسناتوران ملاحظات شانرا درمورد نبود امنیت دربرخی مناطق ومساعد شدن سردی هوا در ولایات سرد سیر ودشوارگذرابرازنگرانی نمودند.

    درجلسه ازشهادت شاه ولی همت عضو شورای ولایتی کنر ومولوی عبدالرحمن یکتن ازعلمای آن ولا، انفجار دریکی ازمراکزصحی درننگرهار وتلفات یکتعداد ازمهاجرین افغان درترکیه درحادثه ترافیکی یاد آوری وبه روح شهدا با تلاوت آیه های کلام الله مجید اتحاف دعا گردید.

     همچنان درجلسه، ازحوادث خونین اخیردرفلسطین یاد آوری شد وبانکوهش ازکشتارفلسطینی‌ها وصدوراعلامیه ی در زمینه، گفته شد رژیم اشغالگرصهیونیستی به طوربیرحمانه ی تاحال هفده تن ازفلسطینیانرا شهید وصدهاتن دیگررا مجروح نموده، ولی جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی درزمینه واکنشی نشان نداده وباید حکومت افغانستان موقف اشرا درزمینه اعلان نماید.

     درنشست امروزی همچنان تذکررفت که اخیراً دربرخی رسانه ها پیامهای ازجنایات طالبان به نشر می رسد ولی دراخیرپیام ها گفته می‌شود که این یک اعلان تجارتی می باشد که جمله اخیرآن مناسب نبوده باید تاکیداً ازجنایات طالبان وسایرگروه های هراس افگن یاد آوری وازنیروهای سربکف دفاعی وامنیتی کشورابراز حمایت شود.

      انتقاد ازتوقف کاراعمارتعمیرورزشی ولایت بدخشان، تاکید براستجواب وزیرمبارزه علیه مواد مخدر، گسترش فساد اداری دروزارتهای معارف، ترانسپورت واداره شاروالی کابل، نفوذ گستردۀ طالبان درمیان معلمین کندزوجنجال پرداخت معاشات معلمین، خشکسالی شدید وکم سابقه درولایت نیمروزوتاکید برتدابیرویژه ازسوی مسوولان وشخص رئیس جمهور، یاد آوری ازنشست سه جانبه صلح (افغانستان، روسیه وامریکا)، مؤثرخواندن نقش عربستان سعودی درآوردن صلح، نادرست خواندن استعمال الفاظ نا مناسب وغیرقانونی ازسوی نایب اول ولسی جرگه به آدرس رئیس جمهور، تاکید برعملیات تصفیوی درشمال کشوربه ویژه درولایات جوزجان وفاریاب، انتقاد ازسؤاستفاده های پسرسرپرست قوماندانی امنیه کابل وافزایش اخاذی ها ازدستفروشان ازسوی پولیس کابل، تاکید برتطبیق ستراتیژی امنیتی امریکا، تاکید برافزایش مراکزانتخاباتی درولایت پنجشیر وبرخی مسایل دیگر نیز ازمباحث امروزی بود.

12-Hamal97-JAL2.JPG 

       رییس مشرانوجرگه درجمعبندی موارد فوق ازتحصن باشنده گان ولایت هلمند وخواست های شان مبنی برتحکیم صلح وامنیت درمناطق مسکونی ایشان ابراز امتنان وحمایت قاطع نموده گفت امید که درسایرمناطق ، نیزمردم از خواست صلح طلبانه آنان الهام گیرند وسعی نمایند تا پیامهای واضح به گروه های تروریستی بفرستند که دیگرمردم ازجنگ خسته اند ونیاز جدی به ختم آن دارند.

      رییس مجلس ازحکومت نیزخواست که صدای رسای جوانان مبارز را به گوش جهانیان رسانند تاگروه های جنگی را به مذاکره وا دارند.

        فضل هادی مسلم یاردرمورد حوادث اخیرتروریستی درولایات کنروننگرهار وتصادم یک موترحامل مهاجرین افغان درترکیه اظهار نگرانی نموده ازحکومت خواست که درمورد انتقال شهدا وتداوی مجروحان تلاش نمایند وبه کمیسیونهای مربوطه وظیفه سپردتا درمورد تأمین امنیت اعضای شوراهای ولایتی وشکایت باشندگان کابل از برخورد نامناسب برخی منسوبین پولیس رسیده گی نمایند.

     موصوف شهادت ومجروحیت شماری زیادی مردم فسلطین توسط رژیم مستبد اسرائیل را تأسفبار خوانده خاطرنشان ساخت مردم افغانستان به مثابه قربانیان جنگ های تحمیلی صدای شانرا با برادران وخواهران مسلمان فسلطینی بلند می نمایند وازجامعه جهانی می طلبند تا جلو کشتارمردم بیگناه فلسطین را بگیرند.

12-Hamal97-JAL4.JPG 

      مسلم یار اعلام تقویم انتخابات ولسی جرگه وشورای های ولسوالی ها را به فال نیک گرفته گفت مشرانوجرگه ازانتخابات آزاد، عادلانه وشفاف حمایت می نماید که باید کمیسیون مستقل انتخابات ،مسئولیت های شانرا به وجه احسن ادا وانتخابات را درزمان اعلام شده تدویرنمایند.

     دربخش دیگرجلسۀ از بازیکنان تیم ملی کرکت کشور به خاطر راهیابی شان به مسابقات جام جهانی سال 2019 ، بااهدای مدال ها ودسته های گل تقدیر وتمجید به عمل آمد.

      رییس مشرانوجرگه گفت بازیکنان تیم ملی کرکت با امکانات ناچیز دراین اواخرتوانستند علاوه ازراهیابی به جام جهانی کرکت 2019، قهرمان مسابقات راه یابی این جام نیزگردند وبه میلیون ها شهروند کشورخوشی های بی پایان را به ارمغان بیآورند.

12-Hamal97-JAL3.JPG 

   سپس به نمایندگی از تیم ملی کرکت اصغرستانکزی کپیتان این تیم طی صحبتی کوتاهی، ازحمایت های همیشگی مجلس سنا سپاسگذاری نموده، خاطرنشان ساخت که بازیکنان تیم ملی کرکت تمامی تلاش ها وزحمات شانرا برای شاد ساختن مردم به خرچ داده ومی دهند .