صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۲ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی

فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانو جرگه شورای ملی شامگاه روز دوشنبه با رییس و شماری ازاستادان پوهنتون خراسان ولایت ننگرهار دیدار کرد.

در این دیداررییس و تعداد از استادان این پوهنتون، طی صحبت های شان ضمن ابراز خرسندی از موقف گیری های رییس واعضای مشرانوجرگه درقبال مسایل مهم ملی وبین المللی گفتند این مجلس بادرنظرداشت منافع علیای کشوری فیصله های را صادر می نمایند که درمطابقت به خواست وحمایت از نظام حاکم درکشور میباشد؛ آنان لوح تقدیر پوهنتون خراسان را نیز به پاس مدیریت مدبرانه رییس مشرانوجرگه به ایشان تفویض نمودند.

سپس روی چگونگی نصاب تدریسی، پذیریش محصلین، کیفیت درسی و جذب استادان کادری دراین نهاد تحصیلی به رییس مشرانوجرگه معلومات ارایه نمودند.

 22-Hot96-MUL4.jpg

فضل هادی مسلم یار رشد وبهبود کیفیت درسی درسایر نهاد های تحصیلات عالی را اهم دانسته افزود خوشبختانه امروز شماری زیادی ازجوانان کشور مصروف فراگیری تحصیلات عالی اند که این امر درشگوفایی وآبادانی کشور تأثیرات لازم وارد نموده است وهمواره شاهد تغییرات درعرصه های مختلف می باشیم.

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزباتعدادی ازبزرگان، فرماندهان جهادی وجوانان ولسوالی های برکی برک وخروارولایت لوگردردفترکارش دیدارکرد.

دراین دیدارآنان نخست انتخاب مجدد محمدعلم ایزدیاررادرنیابت اول مجلس تبریک گفته ازکارکردهای قبلی ایشان طی سالهای گذشته دراین سمت به مثابه یک شخصیت ملی ودلسوز که توانسته است وظایف شانرا به وجه احسن انجام می دهد، یادآوری نمودند.

همینگونه بزرگان ولایت لوگرطی صحبت هایشان ضمن مطرح ساختن برخی مشکلات محیطی شان گفتند که نخبگان وسیاسیون کشورخواستند که دست بدست هم بدهند تا کشورازبحران نجات یابد.

سپس نایب اول مشرانوجرگه ضمن تشکروقدردانی ازبزرگان ولایت لوگرپیرامون وضعیت کنونی کشورروشنی انداخته گفت مردم افغانستان امروزنسبت به هرزمان دیگرنیازمند صلح ،ثبات ،امنیت وتامین عدالت اجتماعی می باشند ومامیتوانیم باوحدت وهمدیگرپذیری به مشکلات کنونی فایق آیم.نایب مشرانوجرگه نیزاطمینان دادکه خواستهای مردم ولایات لوگررابامسوولان ذیربط حکومتی درمیان گذاشته وپیگری می نماید.

به همین ترتیب شورای جوانان ولایت میدان وردک نیز طی نشستی با محمد علم ایزدیارضمن ارایه مشکلات محیطی شان، گزینش وی را به سمت نیابت اول مجلس تبریک گفته موفقیت های بیشترشان درراستای قانونگذاری،نظارت ونمایندگی ازمردم آرزونمودند.

متعاقباً ایزدیارتعهد سپرد که مواردیادشده رابا ارگانهای ذیربط حکومت در میان خواهند گذاشت .

طبق یک خبردیگرنایب اول مشرانوجرگه قضیه قتل یکتن منسوبین ریاست محافظت رئیس جمهوررراباآمرحوزه سوم امنیتی وآمرجنایی آن درمیان گذاشت.

22-Hot96-MUL2.JPG 

مسوولین مربوطه پیرامون قضیه مذکورمعلومات مفصل ارایه نموده اطمینان دادندکه قضیه تحت بررسی جدی قرارداشته وارگانهای ذیربط تلاش می نمایند تاعاملین قضیه را شناسایی وبه قانون بسپارند.

نایب مشرانوجرگه برتعقیب وپیگیری قضیه متذکره تاکیدورزیده، ازمسوولان امنیتی خواست تادرتامین امنیت شهروندان کابل وشناسایی عاملین قتل های زنجیره ای اقدامات جدی نمایند.