صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۵ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی

   محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز طی نشستی خواستهای نمایندگان معلولین معترض رااستماع نمود.

     دراین نشست؛ درحالیکه داکترفیصل سمیع نایب منشی مجلس ، رئیس کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه، شماری مسوولین امنیتی وشاروالی کابل نیزشرکت داشتند ؛ نمایندگان معلولین، ازعملکردشاروالی کابل مبنی برجمع آوری غرفه هایشان  انتقادنموده؛ گفتند شاروالی مطابق فیصله های قبلی مشرانوجرگه عمل ننموده و برای غرفه های شان که ازساحات فروشگاه وپل باغ عمومی جمع آوری گردیده، تاکنون محل دیگری درنظرگرفته نشده است. هکذا آنان ضمن یادآوردی ازعدم تطبیق قانون حقوق وامتیازات افراد دارای معلولیت  ازبرخوردنامناسب رئیس ناحیه دوم شاروالی یاد آوری نموده ؛ مدعی شدند که مسوولان شاروالی کابل  دربرابرمعلولین برخورد تبعیض آمیزمینمایند وتنها غرفه های که مربوط اشخاص دارای معلولیت می باشد جمع آوری واجازه فعالیت درساحات مناسب داده نمی شود.

15-Hot96-MUL1.JPG 

     سپس مسوولان شهرداری کابل پیرامون مشکلات وچالش های یادشده روشنی انداخته ، خاطرنشان ساختند که برنامه تنظیم شهری در22ناحیه شهرکابل آغازگردیده، تا ازمزاحمت جریان ترافیک کاسته شود. همچنان سرپرست شاروالی کابل درتماس تلفونی بانایب مشرانوجرگه اطمینان دادکه به خواست های معلولین رسیدگی لازم صورت می گیرد.

     هکذا دراین نشست نایب اول مشرانوجرگه ضمن یادآوری ازجانبازی های وفداکاری های جامعه معلولیت که اعضای بدن شانرادرراه دفاع  ازآزادی کشورازدست داده اند؛ گفت مشرانوجرگه درتطبیق برنامه های عام المنفعه شاروالی کابل بدون استثنا همکار بوده واجازه نخواهند داد که مسوولان حکومتی برخورد غیرعادلانه نمایند وباید  غرفه هایکه برای معلولین درساحات معین درنظرگرفته شده است ثبت دیتابیس گردیده تاحقوق این قشرجامعه ضایع نگردد.

   دراخیرنشست فیصله شد که درنشست روزدوشنبه مورخ21حوت سال روان مشکلات معلولین مکرراًبامسوولین ذیربط حکومتی مطرح بحث قرارگیرد ونیزازنمایندگان خواسته شدتابه اعتراضان شان پایان دهند.