صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۳ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی 

  محمد علم  ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزدرحالیکه داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم وسناتوران ولایات پروان وکاپیسانیزشرکت داشتندخواستهای بزرگان، محاسن سفیدان ومتفذین ولسوالی نجراب ولایت کاپیسارااستماع نمود.

23-Dalw96-MUL1.JPG 

   دراین نشست ولسوال وتنی چندازبزرگان صحبت نموده ضمن مطرح نمودن برخی مشکلات محیطی شان گفتند ایجاب می نماید که ولسوالی نجراب به دولسوالی ارتقا نموده و عملیات تصفیوی درساحات پچغان وافغانیه آن ولسوالی راه اندازی گردد وافزودند ایجاد قطعه محافظتی درتپه احمدخان به منظورتامین امنیت سب استیشن برق، اعماربند برق باغدره ، رسیدگی به معضل بیکاری جوانان ، آغازمجدد کارپروژه جاده ترانزیتی جبل السراج الی سروبی ازخواست های دیگراین باشنده گان می باشد.

متعاقباًایزدیارطی صحبتی متعهدگردیدکه مواردیادشده رابامسوولان ذیربط حکومتی درمیان گذاشته پیگیری می نماید.

هکذا داکتر محمد فیصل سمع نایب منشی مجلس سناامروزبااهدای تقدیرنامه های مشرانوجرگه شورای ملی، ازکاروفعالیت های هریک محمد معروف سروری رئیس فابریکه سمنت افغان وعبدالوکیل پوپل معاون آن فابریکه تمجیدنموده توفیقات مزید درامورمحوله به آنان آرزوکرد.

23-Dalw96-MUL2.JPG