صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۱ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی

محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزدرحالیکه داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مجلس نیزحضورداشت،خدمات وکارکردهای حبیب الله اصغری مشاوراداره اموروپوهاند سیداکرام الدین حصاریان آمر دیپارتمنت فارسی دری پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل را مورد تحسین قرارداد.

دراین نشست نایب اول مجلس ازتلاش های مشاوراداره اموروپوهاند حصاریان درزمینه های تحکیم روابط میان حکومت ومردم، تحقیق وپژوهش درعرصه ادبیات وزبان به نیکویی یادآوری نموده بااهدای تقدیرنامه این مجلس توفیقات مزید برای آنان آرزو نمود.

21-Dalw96-MUL1.JPG 

سپس پوهاندحصاریان ازبرخی آثاربه چاپ رسیده ازجمله حماسه سرایی وشاهنامه پژوهشی درافغانستان وتأمل درشاهنامه یادآوری نموده، ازآثارتازه به چاپ رسیده شان طورتحفه به نایب اول مشرانوجرگه اهداءنمود.

هکذا نایبان مشرانوجرگه طی نشستی جداگانهۀ شکایات شماری ازکاندیدان روسای معارف راباحضورداشت نمایندگان وزارت معارف وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری استماع نمودند.

نخست یکتن به نمایندگی ازسایرین صحبت نموده گفت پروسه اخذامتحان سی بی آر ریاست های معارف هشت ولایات ازسوی کمیسیون اصلاحات اداری دریک فضای کاملاًشفاف صورت گرفت وبه برخی شکایت های نیزرسیدگی صورت گرفت، امامدت هشت ماه ازسپری شدن این پروسه میگذرد، تاکنون روسای معارف معرفی نگردیده اند وافزود درمکتوب وزارت معارف که عنوانی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری نگاشته است، دانستن زبان انگلیسی شرط گذاشته نشده است.

متعاقباًمسوول وزارت معارف باتائیدمکتوب ارسالی آن وزارت گفت درلایحه وظایف کاندیدان ریاست های معارف دانستن زبان خارجی شرط اساسی نمی باشد، امانماینده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری تصریح کردکه چون تمویل کننده گان این پروژه بانک جهانی می باشد، لذاآنان تاکیدبردانستن زبان انگلیسی می نمایند.

نایبان مجلس بی سرنوشتی وتاخیردرمعرفی روسای معارف راغیرموجه دانسته تاکیدنمودندکه وزارت معارف وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری به این معضل رسیدگی جدی نمایند.

 21-Dalw96-MUL2.JPG

طبق یک خبردیگرداکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه ازکارکردهای رهبری واستادان موسسه تحصیلات عالی وتربیه معلم ولایت لوگرطی نشستی تحسین نموده، خواستهای ایشانرا استماع نمود.

ایشان درحالیکه خدمات داکترمحمد آصف صدیقی را با اهدای لوح سپاس تقدیر می نمودند یک سلسله خواستهای شان را درمورد بلند بردن ارتقای ظرفیت استادان به سویه لیسانس ودکتورا، افزایش بست های استادان وایجاد دیپارتمنت های جدید، کتاب خانه معیاری مجهز با کمپیوتر وانترنت، کودکستان ولیلیه، فراهم آوری سهولت های لازم برای رفت وآمد استادان ومحصلان قشراناث، توزیع زمین رهایشی وبرخی مسایل دیگر را مطرح نموده خواهان توجه مسوولان درزمینه شدند. نایب دوم مجلس ضمن صحبتی گفت مشکلات وچالش های که درکشورموجود است اکثراً ازکمبود دانش سرچشمه گرفته باید تمام تلاش ها برای بلند بردن سویه تحصیلات عالی استادان صورت گیرد وافزود خواست های آنها را با مسوولان ذیربط درمیان خواهند گذاشته شد.

21-Dalw96-MUL3.JPG 

طبق یک خبردیگر به اساس پیشنهاد ریاست امورامنیتی شورای ملی ومنظوری مقام ذیصلاح، محمد همایون همدرد کارمند رجال برجسته وسریاورمقام مشرانوجرگه  به حیث مدیرمحافظت آن جرگه مقرر گردیده که امروز ازسوی سرپرست ریاست امورامنیتی شورای ملی به کارمندان مربوط آن مدیریت معرفی گردید.