صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۳۰ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی

   درجلسه فوق العاده امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازارایۀ گزارش کاری یکسال تقنینی جاری مجلس، فرمان تقنینی درمورد (قانون امورذاتی افسران، بریدملان وساتمنان) تصویب گردید.

30-Jadi96-JAL1.JPG 

      فرمان تقنینی درمورد تعدیلات در(قانون امورذاتی، افسران، بریدملان وساتمنان) که درکمیسیونهای مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بود، توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به جلسه ارایه گردید که به جز تعدیل یک ماده درمورد تقاعد منسوبین احتیاط فعال، سایرمواد فرمان تقنینی به اکثریت آرا به تصویب رسید، اما درماده بیست ونهم تعدیل ذیل رونما شد: دگروالان، سمونوالان وافسران عالی رتبه که درموقف احتیاط فعال قرارمی گیرند، بدلیل کمبود بست خالی ازتشکیل نباید بیشتر از180 روزدرحالت احتیاط فعال باقی بمانند، هرگاه دگروالان، سمونوالان وافسران عالیرتبه بدلیل کمبود بست خالی درتشکیل بیشتراز180 روزدرموقف احتیاط فعال باشند، به تقاعد سوق گردند درحالیکه درفرمان تقنینی 90 روز تعیین شده بود. گفتنیست که قانون مذکوردرکل ازسوی ولسی جرگه رد شده بود که دراینصورت طبق قانون اساسی برای رفع این اختلاف، هیئت به ترکیب مساوی ازهردو اتاق برای رفع اختلاف ها کارخواهند نمود.

       درمباحث آزاد، رئیس، نایب اول وسایراعضای مجلس سنا، فتوای اخیرعلمای پاکستانی را ازبهرحرام دانستن حمله‌های انتحاری، دیرهنگام و اقدام آنان را نتیجۀ فشارهای سیاسی امریکا وجامعه جهانی دانسته گفتند این فتوا منحصربریک قلمروخاص بوده وازسوی سازمان استخباراتی افغانستان بخاطراغفال جامعه جهانی صورت گرفته است درحالیکه سال ها قبل علمای کشوربه شمول پروفیسوراستاد عبدالرب رسول سیاف یکی ازرهبران جهاد ومقاومت مردم افغانستان حملات انتحاری را حرام دانسته بود ولی علمای پاکستان هیچگونه عکس العملی نشان نداده وحتی برخی رهبران مذهبی پاکستان جنگ درافغانستان را جهاد خوانده اند.

    درجلسه اعضای مجلس سنا ازبرگزاری نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد درمورد وضعیت افغانستان ومنطقه ابرازحمایت نموده گفتند شهروندان به خصوص سناتوران انتظار دارند فیصله های که دراین زمینه صورت گرفته است مورد تطبیق قرارگرفته، فشارهای لازم سیاسی واقتصادی بالای پاکستان که حامی اصلی تروریزم درمنطقه می باشد وارد گردد تا آنکشور صادقانه درپروسه صلح همکاری نموده ازمداخله وتجهیزتروریستان جلوگیری نماید.

     اعضای مجلس صلح را یک نیازمبرم واساسی دانسته گفتند یگانه راه آوردن صلح دراین سرزمین گفتگوهای بین الافغانی به رهبری حکومت افغانستان بوده وهرگونه جستجوی صلح درسایرکشورها نتیجه بخش نمی باشد وافزودند اخیراً فدراتیف روسیه آماده گی نشان داده که درآوردن صلح همکاری می کند درزمینه ایجاب می نماید آنکشور با متحدین افغانستان گفتگو نموده درپروسه صلح طورهماهنگ کار نماید.

      همچنان درجلسه، شماری ازسناتوران ازکارکردهای رئیس، هییت اداری وکارمندان دارالانشا دراین سال تقنینی به نیکویی یاد آوری نموده گفتند ایجاب می نماید هییت اداری به ویژه فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه به اساس پیشنهاد اعضای مجلس مورد تقدیر وتحسین رئیس جمهورکشورقرارگیرد.

 30-Jadi96-JAL2.JPG

    عدم تطبیق قانون برگزاری مراسم عروسی ها، دسترسی طالبان مسلح به سلاح های ساخت روسیه درفراه، تاکید برپاکسازی مناطق ازوجود هراس افگنان درولایات بدخشان، فراه کندز، انتقاد ازسرپرست شاروالی کابل درامورکاری وعدم حضوروی درکمیسیون ذیربط مجلس سنا، یاد آوری ازتلفات بیشتر خبرنگاران درسال 2017 میلادی، حمایت سناتور ولایت کندهار ازجنرال رازق فرمانده امنیه آنولا وتذکراز کارکرد های مؤثر وی، تاکید بررهایی زندانیان حزب اسلامی مطابق موافقتنامه، یاد آوری ازایستاده گی باشنده گان کنردربرابرحصارکشی پاکستان درامتداد خط دیورند، ابرازتأسف ازعدم شرکت وزیرامورخارجه کشوردرنشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد، ارزیابی کارکردهای کمیسیونهای مشرانوجرگه ازسوی رئیس مجلس وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.

    محمدعلم ایزدیار نایب اول که موارد مطرح شده را جمعبندی می نمود از تمامی اعضای مجلس ابراز امتنان وقدردانی نمود که درسال جاری تقنینی وظایف وفعالیت هایشان را درجلسات عمومی وکمیسیونها به وجه احسن به پیش بردند وافزود موضوع تقدیررییس مجلس را عنوانی ریاست جمهوری خواهد فرستاد تا ازایشان طور شایسته تقدیروقدردانی بعمل آید.

         ایزدیاراظهار امیدواری کرد که تدویر نشست شورای امنیت سازمان متحد نتیجه مثبت درقبال داشته باشد وو ضعیت کنونی افغانستان رو به بهبود برود وحالا ایجاب می کند که همه سیاسیون افغانستان درقضایای بین المللی موقف واحد سیاسی اختیار نمایند.

    نایب اول مجلس سنا بربین الافغانی بودن گفتگو های صلح تأکید داشته خاطرنشان ساخت درتمامی مذاکرات صلح باید حکومت وشورای عالی صلح دخیل قضایا بوده باشد ونیز این مذاکرات با نظارت منطقوی وبین المللی پیگیری گردد.

   وی ازحکومت خواست تا به پیشنهادات وخواهشات مردم کندهارمبنی بر رضایت از جنرال عبد الرازق فرمانده امنیه کندهار توجه داشته آنرا مورد حمایت قراردهد دراخیر شهامت وفداکاری های نیروهای قهرمان امنیتی ودفاعی کشور را مورد ستایش وحمایت قرارداده ازایستادگی این نیروها وباشندگان ولایت کنر دربرابر تحرکات ملیشه های پاکستانی به نیکویی یاد آوری نمود.

      بعداً طبق اجندا فشرده ی ازکارکردهای سال هفتم دوره شانزدهم تقنینی مشرانوجرگه، توسط استادمحمدطیب عطا وداکترمحمدفیصل سمیع منشیان مجلس به شرح ذیل ارایه شد طی یکسال 75 جلسه عمومی،959جلسه کمیسیونها و27 جلسه کمیتۀ رؤسا تدویرگردیده و23 عنوان قانون و16 عنوان معاهدات، میثاق های بین المللی، پروتوکول ها وموافقتنامه ها تصویب وتاییدگردیده است.

30-Jadi96-JAL4.JPG 

    همچنان دراین مدت 1097بارمسوولان به شمول وزرا وسایرمقامات حکومتی درجلسات عمومی وکمیسیونها مورد استجواب قرارگرفته اند وبه صدها مورد عرایض وشکایات مردم وادارات حکومتی، رسیده گی شده است؛ طبق این گزارش مجلس سنا درموارد مختلف 56مورد پیام، اعلامیه وقطعنامه ها را صادرنموده و 27بارهیئت های مجلس ازولایات وادارات شهرکابل نظارت به عمل آورده اند. با تدویرجلسه امروزی قرارشد که سناتوران طبق احکام قانون اساسی کشورسرازاول ماه دلو سال جاری از تعطیلات یکنیم ماهه زمستانی شان استفاده نمایند و در این مدت در ولایات ومحلات زیست شان با مؤکلین دید وبازدید نموده، خواست ها مشکلات وپیشنهادات آنهارا جمع آوری ودراجلاس بعدی ارایه دهند. رئیس مجلس از مسوولان امنیتی خواست که درمرکزوولایات درتأمین امنیت عام وتام سناتوران وسایرشهروندان تدابیرهمه جانبه اتخاذ کنند.      هکذا طبق اجندا درآغازجلسه ازسید حفیظ الله هاشمی رئیس پیشین دارالانشای مجلس وکمیشنرکمیسیون مستقل انتخابات با اهدای تقدیرنامه ونشان وازدوهم سارن نصیراحمد که ازاکادمی پولیس به درجه نخست فارغ گردیده است با تفویض تقدیرنامه تحسین به عمل آمد.

30-Jadi96-JAL3.JPG 

     سید حفیظ الله هاشمی درسخنانش ضمن ابرازقدردانی ازاعضای مشرانوجرگه وکارمندان دارالانشا بخاطرهمکاری های دوامدارشان وبرشمردن کارکردهای خویش درمدت پنج سال به حیث رئیس عمومی دارالانشا گفت به تازگی دررسانه های اجتماعی درمورد اسناد تحصیلی وی افواهات بی اساس راه اندازی شده، درحالیکه وی لسانس خویش را طورآنلاین ازیکی از پوهنتون ها امریکایی وسند ماستری خویش طورحضوری ازدانشگاه خصوصی آزاد اسلامی واحد افغانستان درشهرکابل به دست آورده که اسناد وی ازسوی وزارت تحصیلات عالی کشور ارزیابی وتایید شده است.