صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

 دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۷ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی امروزروی موضوعات مختلف تدویرگردید

 درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست حاجی لطف الله بابا، ازکارکردهای وزیرمخابرات وتکنالوژی معلوماتی واداره اترا با اهدای تقدیرنامه تحسین به عمل آمد.

 نخست شهزاد آریوبی وزیرمخابرات وتکنالوژی معلوماتی درحالیکه برخی مسوولان شرکت های مخابراتی افغان تیلی کام، وصل تیلی کام، روشن، افغان بیسیم وام تی آن حضور داشتند دستاوردهای عمده آنوزارت را برشمرده گفت مسوولان دروزارت مخابرات توانسته اند درظرف سه ماه سیستم تذکره های الکترونیکی را به همکاری کمپنی های مخابراتی آماده وشعبات توزیع تذکره های برقی را درپنج نقطه شهرکابل فعال بسازند وافزود ارزیابی های تخنیکی ایجاد سیستم ریال تایم بخاطراخذ محصول مخابراتی درهمکاری با اداره اترا، وزارتها مالیه و اقتصاد وکمپنی های مخابراتی تکمیل گردیده وقراراست این سیستم تا سه ماه دیگرفعال وبه بهره برداری سپرده شود.

وزیرمخابرات ازتکمیل شدن مرحله اول سایبرسیکیورتی وتطبیق مرحله دوم آن  وچگونگی تطبیق شبکه فایبرنوری واخان- چین یاد آوری نموده گفت طرزالعمل ثبت سیم کارت های مخابراتی نهایی گردیده وبه زودی درهمکاری با وزارتخانه های دفاع، داخله، شورای امنیت ملی ولوی سارنوالی تطبیق خواهند شد وکسانی که خودرا مطابق این طرزالعمل عیار نسازند مطابق طرزالعمل نافذه مجازات می گردند.

27-Jadi96-Mukhabirat.JPG 

   کمیسیون با استماع توضیحات مسوولان، تقدیرنامه های را به شهزاد آریوبی وزیرمخابرات، داکترعزیزی رئیس اداره اترا ونقیب الله سیلاب معاون آن اداره تقدیم  نموده  یک سلسله مشکلات را ازقبیل عدم آنتن دهی سیم کارتها دبرخی نقاط کشور، پائین بودن خدمات مخابراتی، قطع سرویس مخابراتی ازطرف شب، بلند بودن صرفیه مخابراتی وبلند بودن قیمت انترنت یاد آور ی نموده خواهان حل آن شدند.

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، اعتراض شماری ازجوانان که چند روز قبل درجوار شورای ملی، علیه معین جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ دست به اعتراض زده بودند با معین جوان وزارت اطلاعات وفرهنگ وهییت همراهش مطرح شد.

معین جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ درحالیکه نماینده گان شماری ازجوانان وجامعه مدنی حضور داشتند ضمن ارایه توضیحاتی گفت برای بهبود وضع ناگوار جوانان ستراتیژی پنج ساله را ترتیب وتصنیف نموده که با تطبیق آن مشکلات جوانان تا حدی حل خواهند شد وافزود این ستراتیژی درراه ترقی ورشد جوانان خیلی موثربوده وجوابگویی نیازمندی های جوانان می باشد.

کمیسیون با استماع توضیحات طرفین فیصله نمود که درآینده نزدیک با شرکت جوانان و نهادهای جامعه مدنی 34 ولایت کشور ونماینده گان کمیسیون، نشستی را درمقروزارت اطلاعات وفرهنگ تدویرگردد ودراین نشست خواست های جوانان درحضور رسانه ها به بررسی گرفته شود.

 دربخش دیگرجلسه شکایت باشنده گان ولسوالی خیوه ولایت ننگرهار ازعدم توجه وزارت امورداخله در مورد تبدیلی قوماندان پولیس محلی آن ساحه درحضورداشت قوماندان پولیس محلی وزارت امورداخله استماع شد.

آنان مدعی اند که قوماندان قبلی پولیس محلی درتامین امنیت درساحه خیلی موثربوده وباید دوباره به این سمت مقررگردد وافزودند این مساله چندین باربا مسوولان مطرح نموده اند ولی نتیجه درقبال نداشته است.

کمیسیون با استماع توضیحات قوماندان پولیس محلی فیصله نمود که مکتوبی عنوانی وزارت امورداخله ارجاع گردد تا به اسرع وقت به مشکل عارضین رسیده گی صورت گیرد چون قبلا نیزقوماندان عمومی پولیس محلی درزمینه وعده همکاری نموده بود ولی توجه صورت نگرفته است.

دراخیرجلسه با مسوولان معینیت محافظت عامه وزارت امورداخله درمورد ازدیاد تشکیل پولیس  دربند کمال خان مباحثی صورت گرفت.

مسوولان مذکور ضمن ارایه توضیحاتی گفتند وزارت امورداخله درمورد افزایش تشکیل تدابیرلازم را اتخاذ نموده ولی یگانه مشکلی که وجود دارد کمبود بودجه می باشد که باید ازسوی ارگانهای ذیربط پرداخته شود.

کمیسیون درزمینه فیصله نمود که موضوع عنوانی وزارت انرژی وآب گسیل گردد تا در افزایش تشکیل وچگونگی پرداخت معاشات پرسونل امنیتی تدابیرلازم اتخاذ گردد.

27-Jadi96-Shikayat.JPG 

درجلسه کمیسیون امورزنان و جامعه مدنی به ریاست شفیقه نورزخیل ، با اشتراک نماینده گان اداره انکشافی سازمان ملل متحد روی برنامه های ارتقای ظرفیت برای کارکنان دارالانشای مشرانوجرگه صحبت وتاکید بربرنامه درازمدت آموزشی در بخشهای مختلف برای سال مالی 1397 نمودند.همچنان کمیسیون از اداره انکشافی سازمان ملل متحد خواست تابرنامه های خویشرا با سایر نهاد های بین المللی خاصتا موسسه البا ویوان (اومن )هماهنگ نمایند ونیز کارکردهای کمیسیون طی اجلاس دوم مثبت ارزیابی گردید.

27-Jadi96-Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی اعلامیه علمای پاکستان مبنی بر حرام دانستن حملات انتحاری وانفجاری اقدام مناسب دانسته شد یادآوری گردید، اگر چه صدور این اعلامیه بسیار دیر بوده با آن هم انتظار می رود که پاکستان دراین زمینه ثابت قدم بماند.

دربخش دیگر جلسه درمورد بررسی ونظارت فعالیت های سازمان ناتو درافغانستان بحث وگفته شد که این امر دربهبود وضعیت امنیتی کشور اثر گذار خواهدبود زیرا نبود یک بررسی جدی درسالهای قبل باعث تداوم جنگ وبیشتر شدن ناامنی درکشور گردیده است.

درقسمت دیگر جلسه درمورد کارکرد ونحوه فعالیت کمیسیون اموربین المللی مشرانوجرگه شورای ملی به بحث گرفته شد ویک سلسله تصامیم اتخاذ شد ونیز دراخیر روی عرایض ومکاتیب واصله به کمیسیون صحبت وجهت اجراات بعدی به مراجع مربوطه ارسال شد.

27-Jadi96-Bio.JPG 

درجلسه کمیسیون  کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست الحاج عبدالطیف " نهضت یار" کارکرد های کمیسیون طی چهار نیم ماه اجلاس سال جاری به بحث گرفته شده وکارکردهای کمیسیون درمطابقت به قانون عنوان دانسته شده و مثبت ارزیابی گردید.

همچنان درجلسه گزارش بازدید هییت کمیسیون ازولایت کندهارمطالعه وتاکید گردید که مشکلات ادارات وباشنده گان ولایت کندهار درنشست های کمیسیون با مسوولان ذیربط درمیان گذاشته شود.

 همینگونه درجلسه گزارش بازدید هیئت کمیسیون اموردینی، فرهنگی ،معارف و تحصیلات عالی ازبخش های مختلف ولایت کندهار توسط عبداللطیف نهضت یار رئیس کمیسیون ارایه شد.

     دراین بازدید هییت مذکورنشستی را با معاون ولایت، روسای ارشاد، حج واوقاف، معارف، اطلاعات وفرهنگ وسایرمسوولان ذیربط آنولا تدویرنمودند که به نمایندگی ازهییت اعزامی عبداللطیف نهضت یاررئیس هییت درمورد هدف سفرو برخی مسایل دیگربه حاضرین معلومات داده اطمینان داد که مشکلات ولایت کندهاررا ازنزدیک بررسی و درنشست های کمیسیون با مسوولان ذیربط درمیان خواهند گذاشت.

    متعاقباً داکترمنیب معاون والی کندهاربه نمایندگی ازسایرین حضورهییت مجلس سنا را به ولایت کندهار یک گام مثبت دانسته، درمورد وضع امنیتی، فعالیت شبانروزی نیروهای دفاعی وامنیتی مستقر درکندهار وبرخی مسایل دیگرمعلومات ارایه نمود.

     بعداً هییت اعزامی مجلس سنا ازموسسه تحصیلات عالی خصوصی ملالی بازدید نموده، رئیس آن موسسه روی اجراات کاری شان معلومات ارایه نموده گفت درسال 1391این موسسه با ایجاد پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی و طب آغازبه فعالیت نموده است که  نبود برق وتسهیلات درسی، مشکلات درمقرره و لوایح تحصیلی،عدم محاسبه رتب کادرعلمی استادان درتدریس، عدم توزیع سند تحصیلی برای محصلین، وسایر مسایل از بزرگترین مشکلات فرا راه این نهاد تحصیلی می باشد، که انتطارداریم ازسوی هییت مجلس سنا حل گردد.

     سپس هئیت کمیسیون اموردینی، فرهنگ، معارف وتحصیلات عالی  از بخشهای مختلف شفاخانه مومند کندهار دیدار نموده وخواستهای مسوولان را از نزدیک استماع نموده ازمریضان داخل بسترشفاخانه مذکور عیادت نمودند.

27-Jadi96-Farhangi.JPG 

   همچنان هییت مشرانوجرگه ازبخش های مختلف ریاست معارف کندهار ولیسه های شهید محمد اکرم خاکریزوال و زرغونه انا دیدار نموده مشکلات آنانرا از رهگذر کمبود معلمین مسلکی، میز و چوکی ،لابرتوار، تعمیر، نبود کتب خاصتا برای تعلمیات اسلامی، کمبود بودجه، پرداخت امتیاز ناچیز برای معلمین وسایر موارد را یادداشت ودر حل این چالشها وعده همکاری نمودند. متعاقبآ اعضای هئیت برعلاوه بازدید از دارالمعلمین عالی کندهار با اعضای شورای ولایتی کندهار ملاقات نمودند.

در ملاقات، اعضای شورای ولایتی ضمن برشمردن مشکلات محیطی شان گفتند مردم کندهار نیازبه امنیت مطمین، برق دوامدار، اعمار بندهای آبگردان، افزایش تشکیلات قوای نظامی وپولیس افزایش امتیاز پولیس به ویژه دربخش سرحدی بوده باید درزمینه توجه لازم صورت گیرد چون کندهاربا پاکستان هم سرحد می باشد همواره ازاین ناحیه آسیب می بیند .

    بعداً سناتوران از ریاست ارشاد حج و اوقاف وحاجی کمپ ولایت کندهاررفته  که  قرار مشاهده هییت مشکلات در بخش ارشاد ،حج و اوقاف کاهش یافته ،اما علمای کرام در آن ولایت خواهان افزایش سهمیه حجاج  ومشکلات ترانسپورتی ، اعمار تعمیر مجتمع برای زنان در حاجی کمپ ،بازسازی عیدگاه ،  افزایش تشکیل علمای کرام در مساجد وتشکیل مسوولین اداری در ریاست حج ،پروژه اعمار مسجد جامع عمر کندهارگردیدند.

        همچنان هئیت اعزامی مشرانوجرگه حین اقامت شان درولایت کندهار از بخش های مختلف رادیوتلویزیون ملی ، ریاست اطلاعات و فرهنگ ونهاد تحصیلی کندهار بازدید نموده ومسوولین ادارات ذیربط ضمن ارایه توضیحات پیرامون کار و فعالیت اداره های شان مشکلات شانرا در خصوص نبود استدیو و وسایل تخنیکی پیشرفته ،اعمار تعمیربرای رادیو وتلویزیون ، کمبود بودجه برای ریاست اطلاعات و فرهنگ ، حمایت از حق مولف و تخصیص بودجه به چاپ کتب علمی وتحقیقاتی، مد نظرگرفتن بودجه برای اعمار وترمیم آبدات تاریخی و بخصوص اعمار زیارت احمدشاه بابا، نبود لیلیه ،کمبود معلمین مسلکی ، انتقال قطعه نظامی از جوار پوهنتون به جای مناسب، اعمار احاطه  پوهنتون کندهارواقع شهرک عینومینه وبرخی مسایل دیگررا مطرح نمودند.

هییت بعد ازاستماع مشکلات ادارات مذکور تعهد سپرد که حین مواصلات به کابل درنشست های کمیسیون مسایل مطروحه را با ارگانهای ذیربط درمیان خواهند گذاشت.

درجلسه کمیسیون امور تقننی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ، در مورد نامه وارده معاونیت کمیسیون شکایات انتخاباتی در رابطه به عدم هماهنگی ریاست کمیسیون با این معاونیت در قسمت اعلان پنج بست آنریاست صحبت وفیصله بعمل آمد که مسوولین در تفاهم و هماهنگی در فضای صمیمیت وظایف خویشرا انجام دهند .ونیز در جلسه کارکردهای کمیسیون طی اجلاس دوم مثبت ارزیابی گردید .

27-Jadi96-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد افضل شامل معاون کمیسیون، روی فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد قانون امورذاتی افسران، بریدملان وساتنمنان مباحثی صورت گرفته، برخی تعدیلات پیشنهادی درآن مشخص شد.

هکذا درجلسه پیرامون موثریت  ورود هییت شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل ودیدو بازدید های شان با مقامات دولتی صحبت گردید وحضور هییت به کابل یک دستاورد به حکومت ومردم افغانستان دانسته شد.

27-Jadi96-Dfai.JPG 

درجلسه کمیسون امور اقوام و قبایل به ریاست روشن آرا الکوزی معاون کمیسیون، ضمن تبریکی پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل کشور سریلانکا ،فرمان تقنینی رئیس جمهورپیرامون تعدیل و ایزاد برخی ازمواد قانون منع شکنجه و قانون محابس و توقیف خانه ها صحبت وجهت مطالعه بیشتر به جلسه بعدی ارجاع شد.در بخش دیگر اعضای کمیسیون در مورد احتمال درگیری میان نظامیان افغان و پاکستان که صدها خانواده در ولایت کنر خانه هایشان را ترک نموده اند ابراز نگرانی نموده از حکومت خواسته شد تا در مورد اقدامات لازم رویدست گیرند .

 27-Jadi96-Aqwam.JPG

دغه راز دمشرانوجرګې په وروستیو عمومي غونډو کې دروان تقنیني کال دکمیسیونونو ددویم اجلاس کاري رپوټونه دکمیسیونونو درییسانو او استازو لخوا وړاندې شول.

دد ديني، کلتوري، پوهنې او د لوړو زدکړو د چارو دکمېسيون  رپوټ د کمېسيون دمنشي ميربهادر شاه واصفي له خوا غونډې ته وړاندي چې په رپوټ کې راغلي وو: د دې اجلاس په ترڅ کې د کمېسيون ٥١ غونډې جوړې شوي او اوولس قوانين او موافقتنامې د کمېسيون د غړو له خوا څیړل شوي او هم د شلو زيات دولتي چارواکي د بېلا بېلو مواردو په اړوند دکمیسیون غونډوته رابلل شوي دي په همدي توګه د کمېسيون پلاوي د دويم اجلاس په اوږدو کې د کندهار دمختلفوادارو، کابل پوهنتون، د پوهنې، ارشاد، حج او اوقافو وزارتونو او يو شمېر تحصيلي خصوصي موسسو څخه ليدنه کړې او همدا راز په يادې موده کې ٣٥ عريضو ته رسيدګي شوى ده.

د ولايتي شوراګانو، مصونيت او امتيازونو د چارو د كمېسيون کاري رپوټ دسناتور محمدعثمان رحماني لخوا وړاندې او څرګنده شوه چې ۱۳۹۶ يم كال د وږي د مياشتې د ۱۶ مې نېټې څخه د مرغومې د مياشتې تر دېرشمې ۲۲ غونډې ترسره اوپه یادو غونډو کي د غزني ولايت د ولايتي شورا غړي شکایت، د سيمه ييزو ارګانونو دخپلواکې ادارې دمحلي شوراګانو د انسجام رئيس، د پكتيا ولايت د ولايتي شورا د غړې شکایت د مشرانو جرګې د دارالانشا دلوی ریاست یوشمیرمسولینو او د ملي شورا د امنيتي چارو ریيس ګډون کړی او اړوند موضوعګاني ورسره مطرح شوي دي .

سناتور عثماني وویل کمېسيون دې موده كې د سناتورانو د بهرنيو سفرونو د تنظيم، د دارالانشا د كاركوونكو د ګمارنې بهير كې د روڼوالي او د مالي لګښتونو په برخو كې څارنې شوي او د چارو د ښه پرمخ وړلو په خاطر ددارالانشا لوی ریاست ته يو لړ سپارښتنې شوي دي.

اوهم ياد اجلاس كې دمجلس دغړواو د ولايتي شوراګانو څخه نهه استول شوي رپوټونه او شكايتونه له څېړنو وروسته د حل په موخه اړوندو ادارو ته استول شوي دي همدا راز كمېسيون پنځلس عنوانه تقنيني فرمانونه، نړيوال ميثاقونه او تړونونه ترڅیړنې لاندې نیولي او په اړه یې پریکړې کړي دي.

 همداراز د مواصلاتو او مخابراتو كمېسيون د اووم تقنيني كال د دوهم اجلاس د كړنو رپوټ سناتو محمد رحیم حسن یار له خوا غونډې ته وړاندې شو په رپوټ كې راغلي، په روان كال كې ياد كمېسيون په خپلو څلوېښتو غونډو كې درويشت عنوانه قانونونه، تړونونه او بهرني اسنادو باندې بحثونه کړي او د مسئولينو د كړنو او فعاليتونو څخه نظارت او څېړلو په موخه، د ترانسپورت او هوانوردۍ، ارشاد، حج او اوقافو، اوبو اوبریښنا، مخابراتو اوټکنالوژی، ټولګټو، ښارجوړونې، وزارتونو اړونده چارواكي، د هوانوردۍ د ملكي ادارې عمومي رئيس او د پلان او پاليسۍ معين، د آريانا افغان هوايي شركت، صافي، كام اير، د برښنا شركت عملياتي او تجارتي مرستيالان،د اوبو رسونې شركت رئيس او د كابل ښاروالی سرپرست يې د كابل د ښار د دروازو د ستونزو، په دروازو كې د پيسو اخيستو، د ملي بس په تصدۍ كې پر نيمګړتياوو، د آريانا افغان هوايي شركت پر ښه والي چې د هېواد ملي شتمني ګڼل كيږي، د حاجيانو د د لېږد قرار داد د آريانا افغان له هوايي شركت سره، د ولايتونو په ټكټونو كې د بيو کموالی او پاكوالى ، په پلازمېنه او ولايتونو كې د څښاك اوبو ته نه لاسرسۍ، د اوبو رسونې د شركت د تدابيرو څرنګوالى په ځمكه كې د اوبو د سطحې ښكته والى، د كابل ښار د كاناليزاسيون او د برښنا د پريكون ستونزه، د برښنا د بيو جګوالى ، د هېواد د حلقوي سركونو د رغاونې څرنګوالى، د ننګرهار ولايت د بهسودو د پله ستونزې، د كابل – سالنګ او كابل – جلال آباد د لويې لارې ساتنه او څارنه، د سيم كارتونو او سيم بكسونو د غير قانوني خرڅلاو،د سيم كارتونو ثبت ، په لېري پرتو سيمو كې د مخابراتي آنتنونو نصبول، د مخابراتي محصول په ټولولو كې رڼوالى، د خپلسرو او غير قانوني لوړپوړو ودانيو رغاونه، د پډولې د ښارګوټي ستونزې، په روان كال كې د كابل ښاروالۍ د پلي شويو پروژو پر څرنګوالي، د كابل په ښار كې د تم ځايونو او پاركنګونو پر نشتوالي، په ښار كې د ګڼه ګوڼې او د لارو بندښت، او د كابل ښار د كارته نو پر ستونزو دولتي چارواكي استجواب شوي نوموړي زياته كړه په ياد اجلاس كې شاوخوا دوه سوه عرض پاڼې اړونده مراجعو ته هم د اجرااتو په موخه استول شوي.

د تقنيني، عدلي او قضايي چارو د كمېسيون رپوټ دسناتورې عزیزه مصلح له خوا د مجلس په عمومي غونډه كې وړاندې شو ،او څرګنده شوه چي  په ياد اجلاس كې ۵۳ غونډې ترسره او ۲۳ عنوانه قوانين، فرمانونه، تړونونه، معاهدې، نړيوال ميثاقونه د اړوندو حكومتي مسئولينو په حضور کې د كمېسيون دغړو پرې بحثونه کړي دي.

سناتورې مصلح زیاته کړه د دې اجلاس په بهیر كې ۶۵ مورده شكايتونه چې له دې شمېر څخه د اولسمې ناحيې د اوسېدونكو شكايت، د ټاكنیزو شکایتونود خپلواك كمېسون له دندې څخه د كوښه شويو كاركونكواو د ولايتي رئيسانو شكايت چې بستونه يې د كمېسيون له خوا اعلان ته سپارل شوي، د اړونده مسئولينو سره مطرح شوي .

همداراز د ۱۳۹۶ يم مالي كال د درېيمې ربعې د فساد سره د مبارزې د عالي ادارې، د بشر د حقوقو د حپلواک كمېسيون او د كنټرول او تفتيش د ادارې رپوټونه، د مالیه وركونكو له خوا دماليې نه وركړه، د مالياتو په ټولولو كې د ځينو اداراتو نه پاملرنه، د مالياتي وركړې د تفاوت څخه سرغړونه ، په محبسونو او توقيف خونو كې د زندانيانو رپوټ او د هېواد په كچه د محبسونو د ودانيو رغاوونه او بيا رغاوونه د كمېسيون د غړو له خوا مطالعه شوي او د يادو مواردو په اړه د عدليې له وزير، د پوهنې وزارت له معين او د فساد سره د مبارزې د عالي ادارې د كمېسيون له رئيس سره شوي او لازم تصاميم نيول شوي .      

همداراز د مشرانوجرګی په تیرې عمومي غونډه کې دروان تقنینی کال ددویم اجلاس رپوټ  د کمیسیون مرستیال ګل احمد اعظمی له خوا وړاندې چې په کې د ۴۹ غونډو دترسره کیدو،د۲۶وزیرانو او ۷۵معینانو،۲۸۳ د ادارورییسان،‌ ۴۴ امنیی قومندانان، ۱۳ ښاروالانو او ۴ والیانو داستجواب  اوشاوخواد ۱۳۰۰تنو مراجعینو دراتګ یادونه شوې وه او هم وویل شول چې په سلګونو عرض پاڼو او رسمي مکاتیبوته رسیدګي شوې ده.

سناتور اعظمي زیاته کړه کمیسیون ددې اجلاس په بهیرکې نیمروز ولایت ته کاري سفر درلود چې دسفررپوټ دمشرانوجرګې په غونډه کې مطرح اوپخپل وخت داجرااتو دترسره کیدو په اړه یې اقدامات ترسره شوي دي،همدارازیې څرګنده کړه چې کمېسیون د څرخي ‍پله د محبس او د کابل ښار دجنوب غرب د ترمینال څخه نظارت درلود چې د دغه نظارتي ‍پروسې رپوټ هم غونډې ته وړاندې شوى دى .

دکمیسیون مرستیال زیاته کړه په آریانا افغان هوایي شرکت کې شته ستونزوته رسیدګي،د حامد كرزي په نړيوال هوايي ډګر كې د ملي شورا د غړو د سفرونو پرمهال د اوليف ګروپ خصوصي امنيتي شركت نامناسب چلند اوپه یاد هوایي ډګر کې یوشمیر سوداګرو ته دپیسو په بدل کې دوي آی پي کارتونو د ویش، په امنیتي اکاډمی او پوهنتونونو کې دشمولیت په اړه  دهیواد دبیلابیلو ولایتونو دځوانانو شکایت، دیوشمیر متشبسینو غیرقانوني کړنو او هم د كابل ښار د پوهنې د رياست د مامورينو او اجيرانو دشكايت موضوعات په هړ اخیزه توګه دکمیسیون لخوا تعقیب اود اړونده چارواکو سره دحل او رسیدګی په موخه شریک شوي.

په پای کې یې وویل سره ددې چې دشکایتونو داوریدو کمیسیون دنده دهیواد والو شکایتونو او عرضونو ته رسیدګي ده خو بیاهم هرهغه قانوني او بین المللی سند چې کمیسیون ته دنظر غوښتنې لپاره راغلی دی دکمیسیون غړو پروخت اجراات کړي او خپلې نظریې یې وړاندې کړي دي.