صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

   دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۵ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی

کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی امروزروی موضوعات مختلف تشکیل جلسه نمود

 درجلسه کمیسیون امورمعلولین، رفاه عامه، منابع طبیعی ومحیط زیست به ریاست نثاراحمد حارس، ورود هییت شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل یک اقدام نیک دانسته شد و ابرازامیدواری گردید که هییت مذکوربا تمام طرف های دخیل درقضایای داخلی کشورورهبران سیاسی دیدوبازدید نموده، گزارش شانرا بدون جانبدارانه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارایه بدارند.

هکذا درجلسه پیرامون وضعیت آلودگی آب وهوا درشهرکابل وچگونگی جلوگیری ازاین وضعیت مباحثی صورت گرفت، اعضای کمیسیون ضمن ابراز نگرانی درزمینه، خاطرنشان نمودند که باید کمیته عالی جلوگیری ازآلوده گی محیط زیست اقدامات موثررا طرح وتطبیق نماید.

دراخیرجلسه به اساس مکتوب ارسالی نیابت اول مجلس سنا، دوتن ازاعضای کمیسیون درترکیب کمیته رسیده گی به مشکلات افراد دارای معلولیت معرفی گردید.

 درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد افضل شامل معاون کمیسیون، قندهارشینواری رئیس صحیه وزارت امورداخله درمورد ارایه خدمات صحی به منسوبان پولیس معلومات ارایه نموده گفت پرسونل خدمات صحی درتمام ولایات دربخش پولیس وجود داشته ومصروف ارایه خدمات صحی به منسوبان پولیس وخانواده های ایشان  می باشند ودرضمن شفاخانه های پولیس درکابل، ننگرهار ومزارشریف فعال بوده وبه زودی یک باب شفاخانه درولایت هلمند آغاز به کارخواهند کرد وافزود به اثرتوجه رئیس جمهور ووزارت امورداخله شفاخانه سه صد بسترپولیس با تجهیزات مدرن مانند  دستگاه ام ارای، ستی اسکن، گراف قلب، اندوسکوبی وسایروسایل ضروری مجهز گردیده ویکتعداد داکتران درشفاخانه فرانسوی تحت آموزش های مسلکی قراردارند.

موصوف مشکلات دربخش صحی را نسبت به بخش صحی اردوی ملی گسترده عنوان نموده گفت باوجودیکه ادویه درشفاخانه های پولیس با کیفیت می باشد اما خریداری آن که ازسوی خارجیان صورت می گیرد به وقت زمان آن نمی باشد باید تمام ادویه مورد ضرورت هم زمان دراختیارپرسونل صحی قرارگیرد.

داکترشینواری گفت باوجود که پولیس درخط مقدم جبهه درجنگ قراردارند ولی درانتقال مجروحان آن برخورد دوگانه صورت می گیرد که باید دراین زمینه توجه صورت گرفته کسانی که مجروح می شوند چه ازپولیس وچه ازاردو به زودی ازطریق زمین وهوا انتقال گردند وافزود ایجاب می نماید بخاطرتامین امنیت هرچه بهترشفاخانه سه صد بسترپولیس تحکیمات بیشتر درآن ساحه صورت گیرد.

کمیسیون با استماع توضیحات موصوف ومطالعه جدول تعینات، یک سلسله هدایات لازم را بخاطرهرچه بهترارایه خدمات صحی به منسوبان پولیس ارایه نمود.

25-Jadi96-Dfai.JPG 

دربخش دیگرجلسه کارکردهای شاه زمین صافی قوماندان امنیه ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار با اهدای تقدیرنامه مورد تحسین قرارگرفت.

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست حاجی صالح محمد لالا گل درحالیکه نثاراحمدحارس رئیس کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه نیزشرکت داشت، به اساس فیصله جلسه عمومی مشرانوجرگه، معاون اول بانک مرکزی همراه با معاون سیاست پولی آن ارگان در مورد بلند رفتن قیمت اسعارخارجی وکاهش پول افغانی به پرسش های سناتوران پاسخ ارایه نمودند.

مسوولان مذکورمصرف گزاف حکومت را درربع اخیرسال مالی، بلند رفتن ارزش دالردرکشورهای همسایه ومسایل امنیتی درکشورازعوامل عمده کاهش پول افغانی دربرابراسعارخارجی عنوان نموده گفتند بلند رفتن قیمت دالردربازارها موقتی بوده وبا مداخله بانک مرکزی برفعلاً وضعیت خوب بوده یک دالرامریکایی امروز به 69.40 افغانی دربازارها تبادله می شود واین بانک بخاطرثابت نگهداشتن قیمت ها همواره تلاش های جدی نموده است.

مسوولان مذکور وضعیت اسعار ومیزان تورم را درسال مالی1396 خوب ارزیابی نموده گفتند دراین سال حدود 500 ملیون دالرکمتربه بازارنسبت به سال های گذشته عرضه شده واین اقدام بانک مرکزی به نفع اقتصاد وذخایرارزی دولت می باشد وثبات پول افغانی نسبت به کشورهای همسایه بیشتربوده است.

ایشان افزودند بانک مرکزی کشوردرسال مالی جاری بخاطرثابت نگهداشتن ارزش پول افغانی، ازلیلام یک مقدار دالربه صرافان، فروش اوراق بهادار بربانک های خصوصی ومعاملات صکوک با مردم استفاده خواهند کرد.

کمیسیون با استماع توضیحات مسوولان پیشنهاد نمود، که رئیس بانک مرکزی درنشست شورای عالی اقتصادی درمورد چگونگی راه های جلوگیری ازقاچاق اسعاربه خارج گزارش دهد ونیزبخاطرجلوگیری ازبلند رفتن ارزهای خارجی تدابیرلازم را اتخاذ نماید ونیز حکومت با استفاده ازسرمایه های بانک های دولتی دربخش های خانه سازی و تطبیق پروژه های انکشافی سرمایه گذاری نماید.

25-Jadi96-Mali.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به  ریاست حاجی محمد حنیف حنفی،  با قوماندان قطعات خاص وزارت دفای ملی ومعاون پیژنتون ستردرستیز، شکایت محمد عاشوریکتن ازسربازان قطعات خاص وزارت دفاع ملی که مدعی است بعدازاخذ رخصت درمسیرراه توسط تظاهرات کننده گان به شدت مورد لت وکوب قرارگرفته و  بعدازتداوی وتشخیص دکتوران به تقاعد سوق واکرامیه خویش را اخذ نموده است ولی پول اکرامیه وتقاعد وی دوباره ازسوی قوماندان کندک اخذ شده است.

مسوولان مذکورضمن ارایه توضیحاتی گفتند نظربه معلومات واصله سربازمذکوربدون اطلاع قبلی قطعه خویش را ترک گفته وبه صفوف تظاهرکننده گان پیوسته  است که درنتیجه تشنجات مصدوم گردیده است ، ولی شخص عارض ادعا دارد که بعدازاجازه رسمی قطعه را ترک نموده است، کمیسیون بابحث موضوع فیصله نمود که  مسوولان  این مساله را ازطریق ادارات عدلی وقضایی نظامی تعقیب وازاجراات خویش گزارش دهند.

همینگونه شکایت تعدادی ازکارمندان بخش تدارکاتی اداره مستقل ارگانهای محل واداره ملی نورم وستندرد دراعتراض به اعلان بست های شان درحضورداشت مسئولین بخش بورد تعینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ورئیس منابع بشری اداره ملی نورم وستندرد مطرح بحث قرارگرفت، کمیسیون ضمن استماع اظهارات طرفین فیصله نمودکه موضوع رسما عنوانی مراجع ذیربط کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی راجع گردد تا درراستای فراهم آوری قناعت وتعیین سرنوشت عارضین اجراات قانونی صورت گیرد.

25-Jadi96-Shikayat.JPG 

همچنان شکایت اسامی رحمن مسئول جمع آوری محصول خدمات شهری ولسوال ورس ولایت بامیان علیه اسامی حاجی اسدی یکتن ازاعضای شورای ولایتی بامیان مبنی برجلوگیری موصوف ازجمع آوری محصول متذکره درحضورداشت هیات موظف ولایت بامیان مطرح بحث قرارگرفت  وفیصله گردید تا موضوع رسما عنوانی ولایت بامیان غرض حل وفصل گسیل گردد درغیراینصورت با مراجعه مجدد عارض کمیسیون با معروض علیه ازطریق مراجع عدلی وقضایی برخورد خواهد کرد.

درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل، سرحدات وکوچیها به ریاست روشن آرا الکوزی معاون کمیسیون، روی قانون تنظیم امورمالداری بحث گردیده وتعدیلات پیشنهادی حکومت درمورد قانون مذکور مورد تایید قرارگرفت. دربخش دیگرجلسه، تصمیم اخیرحکومت پاکستان مبنی براخراج مهاجرین افغان ازآنکشور مورد نگرانی کمیسیون قرارگرفت و تاکید به عمل آمد که هییت ازجانب حکومت افغانستان باید این مساله را درهمکاری با نهاد های بین المللی پیگیری نماید تا به مشکلات مهاجرین درآنکشوررسیده گی لازم صورت گیرد.

درجلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ، برعلاوه بررسی عرایض واصله ، قانون امور ذاتی افسران ،بریدملان وساتمنانان مطالعه و مورد تائید قرار گرفت .

25-Jadi96-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون امور بین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی،اعضای کمیسیون   سفر اخیر هئیت شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل بمنظور بررسی وضیعت کنونی امنیتی کشور و گفتکو روی چالشهای موجود  استقبال بعمل آمده درهمکاری و کمک دربخش مبارزه با تروریزم، تحت فشارقراردادن حامیان تروریستان و همچنان کمک در توسعه و بازسازی افغانستان تأکید ورزیدند.همچنان در مورد نشست و مذاکرات غیر رسمی بین نماینده گان شورای عالی صلح افغانستان، نماینده گان گروه طالبان شورای کویته و شبکه حقانی که در کشور ترکیه دایر گردید استقبال و از جوانب ذیدخل تقاضا گردید تا در تامین صلح پایدار که یکی از آرمانهای دیرینه مردم کشور میباشد صادقانه تلاش نمایند .

25-Jadi96-Bio.JPG 

درجلسه کمیسیون مصونیت امتیازات و امور شوراهای ولایتی به ریاست الحاج قاری میرحاتم تره خیل ،برعلاوه بررسی عرایض واصله ، فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون تنظیم امور مالداری مطالعه و مورد تائید قرار گرفت همچنان روی اوضاع بهتر امنیتی در شورای ملی صحبت و تصامیم اتخاذ گردیدبه همین ترتیب حمله هوایی نیروههای خارجی بالای پوسته های نیروههای امنیتی کشور در ولایت ننگرهار با شدیدترین الفاظ نکوهش گردیده، این کاردشمنان، خلاف تمام ارزش های اسلامی وانسانی دانسته شد وبرای شهدا بهشت برین ، به مجروحان شفای عاجل وبرای اقارب شهدا ازخداوند لایزال صبرجمیل استدعا شد. هکذا كاركردهای محمد جعفر واحدیارکارشناس وزارت دولت در امور پارلمانی موظف در وزارت امور سرحدات  موردتقدیرقرارگرفت.

25-Jadi96-Emtiazat.JPG 

درجلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا ، با اشتراک معین عملیاتی اداره هوا نوردی ملکی ، سرپرست تدارکات شرکت آریاناافغان همراه با معاون عملیاتی آن در مورد مشکلات شرکت هوایی آریاناافغان ،عدم توجه سهام داران آن شرکت ،عدم حمایت اداره هوانوردی ملکی ،مشکلات تاخیر پرواز ها ،مشکلات نماینده گی های و مشکلات تدارکاتی آن شرکت صحبت گردید.

 رئیس کمیسیون گفت این شرکت دولتی که از سرماه وهویت ملی کشور به حساب می آید دارای سه بال طیاره که از جمله دو بال آن از مدت دو ماه به اینسو غیر فعال بوده  ومسایل تدارکاتی آن از سوی اداره ملی تدارکات نهایی نگردیده که این امر ،عدم حمایت اداره مستقل هوا نوردی ملکی  وبرخورد دوگانه با عث ورشکستگی شرکت هوایی آریانا افغان گردیده است .

سپس یک سلسه دلایل از سوی مسئولین درزمینه آن  بیان گردید ونیز از سوی معین هوا نوردی در بعضی از مسایل وعده همکاری داده شد.

 ارایه توضیحات مسولین درمورد نرخ تکت ها و تاخیر در پرواز هاقناعت اعضای کمیسیون را فراهم ننمود وعدم حضور رییس اداره هوا نوردی ملکی در  جلسه امروزی مورد انتقاد شدید قرار گرفت وموصوف  مسبب مشکلات روز افزون شرکت آریانا افغان دانسته شد .

25-Jadi96-Mukhabirat.JPG 

در اخیر جلسه در مورد پروسه اخذ امتحان از کارمندان شرکت هوایی آریاناافغان از سوی پوهنتون امریکایی ها صحبت وتاکید بعمل آمد که این امتحان باید توسط کمیته منتخب اداره اخذگردد.

درجلسه کمیسیون اموردینی ، فرهنگی ،معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبدالطیف نهضت یار ،فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون تنظیم امور مالداری مطالعه و مورد تائید قرار گرفت همچنان پیرامون گزارش اجلاس دوم سال تقنینی جاری در مورد طی مراحل قوانین ،نظارت ازموسسات تحصیلات عالی دولتی وخصوصی ،بازدید از ادارات ولایتی ،رسیده گی به امور ارشادی ،حج واوقاف ورسیده گی به مشکلات موکلین و سایر موارد بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

دراخیر روی مشکلات محصلین افغان مقیم در کشور قزاقستان صحبت و عرایض شان غرض رسیده گی به مراجع مربوط ارسال گردید .

25-Jadi96-Farhangi.JPG