صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۴ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی

     درجلسه روزیکشنبه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصویب دوعنوان فرمان تقنینی روی مسایل جاری کشورنظریاتی ارایه شد.

24-Jadi96-JAL1.JPG 

         فرمان تقنینی درمورد قانون منع شکنجه وضمیمه شماره یک آن که درکمیسیون‌های مجلس مورد مطالعه وتدقیق قرارگرفته بود توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی ارایه وبه تصویب رسید ونیزفرمان تقنینی درمورد قانون تنظیم پروازطیارات وهلیکوپترهای نظامی دولت های‌خارجی درقلمروافغانستان که درکمیسیون های ذیربط مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی ارایه وبه اکثریت آرا مورد تصویب قرارگرفت.

      اما درمباحث آزاد جلسه، شماری ازسناتوران ورود هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل را یک فرصت مناسب به منظوربرقراری صلح وثبات درافغانستان ومطرح نمودن خواست های برحق حکومت افغانستان با جامعه جهانی عنوان نموده گفتند: ایجاب می نماید که دولتمردان کشور ازین فرصت طلایی استفاده مؤثرنموده هیأت مذکوررا قناعت دهد که مراکزاصلی تروریزم درخاک پاکستان موجود بوده وگروه های هراس افگن درآنکشورتمویل وتجهیزمی گردند  که باید به این بازی ها خاتمه داده شود ونیزمساله گسترش تروریزم درداخل کشورونحوه مبارزه فراگیر با آن طورهمه جانبه با ایشان درمیان گذاشته شود تا صلح وثبات واقعی درافغانستان برقرارگردد.

         درجلسه، سناتوران ازرئیس جمهور ورئیس اجرائیه، بخاطرانتخاب سید حفیظ الله هاشمی به عنوان کمیشنردرکمیسیون مستقل انتخابات سپاسگذاری نموده گفتند سید حفیظ الله هاشمی رئیس فعلی دارالانشای مشرانوجرگه ازمدیریت خیلی عالی برخورداربوده ویک شخصیت ملی می باشد که با انتخاب آن انتظارمی رود، انتخابات آینده به وقت و زمانش برگزار وروابط میان کمیسیون های انتخاباتی بهبود یافته وبی باوری‌های مردم که به انتخابات داشتند مرفوع گردد وحتی برخی سناتوران ابرازامیدواری نمودند اگرسید حفیظ الله هاشمی که شخصیت باتجربه ومدیرموفق است دررأس کمیسیون قرارگیرد چالش‌های موجود تاحدی زیادی خاتمه خواهند یافت.

        هکذا شماری ازاعضای مجلس درمورد سخنان رئیس جمهورکه درمحفل فراغت افسران اکادمی پولیس وزارت داخله ایراد نموده بود واکنش نشان داده گفتند اگرعدالت وشفافیت درتمامی بخش‌های حکومت وجود داشته باشد هرگزنماینده گان مجبورنخواهند شد که بخاطرحل مشکلات مؤکلین شان به ادارات دولتی مراجع نمایند وافزودند مطابق قانون نماینده گان مردم حق دارند به مشکلات موکلین شان رسیده گی نموده وازاعمال حکومت نظارت به عمل آورند اما برخی دیگرازسخنان رئیس جمهورکشورابرازحمایت نموده گفتند بخاطرمبارزه با فساد اداری وجلوگیری ازسؤاستفاده ها ایجاب می نماید که تقرری ها مطابق قانون صورت گرفته واجازه داده نشود که برخی اعضای شورای ملی وافراد با نفوذ دیگر درمقرریهای مسلکی دخالت نمایند.

24-Jadi96-JAL2.JPG 

       ایجاد مزاحمت ها به نماینده گان مردم درشورای ملی ازسوی گارنیزون کابل، اتحاف دعا به روح مرحوم استاد محمد نسیم فقیری عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان، استقبال ازطرح صلح حزب اسلامی افغانستان با مخالفین دولت که قراراست درکشورترکیه برگزارگردد، استقبال از ایستادگی مردم ولایت کنربه شمول مخالفین مسلح دولت، بخاطرممانعت ازحصارکشی پاکستان درامتداد خط دیورند، درتضاد خواندن رهایی 75محبوس مربوط به حزب اسلامی اززندانها وپامال شدن حقوق سایرزندانیان، افزایش قیم مواد اولیه به نسبت بلند رفتن اسعارخارجی، انتقاد ازیک تعداد افراد بخاطرایجاد جبهه دفاع ازهویت درشرایط کنونی وتاکید برپیگیری آن ازسوی ارگان های ذیربط، یاد آوری ازپیروزی تیم ملی 19 ساله های کرکت کشوردربرابرتیم کرکت پاکستان، تاکید برآگاهی دهی برای شهروندان ازطرزایستادن درهنگام سرایش سرود ملی، انتقاد ازنظامیان امریکایی بخاطرکشتارسیزده تن ازقیام کننده گان محلی درولسوالی اچین ولایت ننگرهار وتاکید بربررسی جدی آن ازسوی ارگانهای مسوول، ابرازنگرانی ازعدم تصویب بودجه ملی ازسوی ولسی جرگه، ابرازقدردانی ازرئیس ونایب اول مجلس سنا بخاطرپیگیری مشکلات اشخاص دارای معلولیت، تاکید برحل مشکلات اعاشوی پولیس، پیشنهاد تقدیرلوی سارنوال ومعاونین آن به خاطرکارکرد های شان وبرخی مسایل دیگر، از موضوعاتی بود که مورد بحث اعضا قرارگرفت.

24-Jadi96-JAL3.JPG 

       درپایان مباحث، که ریاست جلسه را محمدعلم ایزدیار نایب اول عهده داربود ضمن ابرازتسلیت باخانواده های قربانیان حادثه اچین ولایت ننگرهار وبالابلوک ولایت فراه از وزارت امورداخله خواست تا این موارد را بررسی نماید ونیز وفات استاد محمد نسیم فقیری را به مردم ولایت لغمان تسلیت گفته از مرحوم به مثابه یک شخصیت مدبر ودانای کشور یاد آوری نمود.

     نایب اول علاوه کرد طرحی ساخته شود که به هیچ کسی اجازه مقرری های غیرقانونی داده نشود و خود حکومت هم درگزینش ها، شایسته سالاری واقعی را رعایت کند.

        محمدعلم ایزدیاراظهارداشت که مذاکرات درمورد ولایت بلخ جریان داشته امید بادرک وضعیت کنونی به شکل معقول به آن رسیدگی شود وافزود هر اقدامیکه منتج به صلح وامنیت گردد وانتظار برده می شود که حکومت وشورای عالی صلح درهماهنگی لازم درجریان قضایا دخیل بوده باشند.

     نایب مجلس راه یابی سیدحفیظ الله هاشمی رییس عمومی دارالانشای مجلس را منحیث عضو کمیسیون مستقل انتخابات مبارکباد گفته آنرا گزینش شایسته وبه جا دانست وازکارکردها وتلاش های موصوف، معاونین اش وسایرکارمندان دارالانشاء ابراز امتنان نمود .

      ایزدیاراز ورود هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل استقبال نموده ازحکومت خواست تا سیاست واحد را درپیش گرفته ازاین فرصت استفاده لازم نماید واز طریق آن تمامی مسایل جاری امنیتی ومداخله های پاکستان را به مسئولین بلند پایه شورای امنیت تقدیم نماید، دراخیر پیروزی تیم ملی 19سال کرکت کشور دربرابر پاکستان را به فال نیک گرفته به بازیکنان آرزوی موفقیت های بیشتر نمود.

24-Jadi96-JAL4.JPG 

    همچنان درجلسه، طبق اجندا گزارش کاری کمیسیون سمع شکایات توسط سناتورگل احمد اعظمی، گزارش کاری کمیسیون مواصلات ومخابرات ازسوی سناتورمحمد رحیم حسن یار، گزارش کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی ازسوی سناتورعزیزه مصلح وگزارش کمیسیون امورشوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات توسط سناتورمحمد عثمان رحمانی ارایه شد و قراراست گزارش تفصیلی آنان فرداشب درردیف اخبارکمیسیون های مشرانوجرگه به نشر برسد .