صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۳ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی

جلسات برخی کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی امروز روی موضوعات مختلف تدویریافت.

     درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، درحضورداشت معاون وزارت دفاع ملی همراه با رئیس حقوق آنوزارت، مشاورحقوقی ریاست عمومی امنیت ملی، پیژندوال وکارشناس حقوق وزارت امورداخله، پیرامون فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد قانون امورذاتی افسران، بریدملان وساتمنان مباحثی صورت گرفت و قرارشد که درنشست های بعدی نظریات حقوقی ومسلکی مسوولان تحلیل گردیده، بعداً تصامیم مقتضی اتخاذ گردد.

     دراخیرجلسه شکایت انجنیرغلام علی نبی زاده که مدعی است از ده سال بدینسو به اساس رقابت آزاد به حیث رئیس تفتیش عواید مستقل وگمرکات مقرر ودراین اسمت ایفای وظیفه نموده است ودرضمن دراین اواخر امتحان سی بی آر را نیزسپری نموده ، ولی شخصی دیگربدون اخذ امتحان دراین سمت مقرر وخود وی خلاف قانون امورذاتی کارکنان خدمات ملکی ازبست منفک ودرحالت بی سرنوشتی قراردارد.

کمیسیون با مطالعه عریضه موصوف، موضوع را ازحیث ارتباط به مراجع ذیربط ارجاع نموده تا به آن رسیدگی لازم صورت گیرد.

23-Jadi96-Adli.JPG 

     درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، رئیس اداره محیط زیست، معاون شاروالی کابل، رئیس عمومی ترافیک وزارت امورداخله وسایرمسوولان ذیربط درمورد تدابیرشان بخاطرجلوگیری ازآلودگی هوا وامراض ناشی از آن به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نموده گفتند اداره محیط زیست درهمکاری با سایرنهادهای ذیربط پلان های منظم را طرح نموده که با تطبیق آن ازآلودگی ها هوا درشهرکابل کاسته خواهند شد.

    درجلسه درحالیکه  موجودیت سرکهای خامه، استفاده ازذغال سنگ طورغیرمعیاری درهوتل ها، منازل رهایشی، داش های خشت، حمام ها و ازدحام ترافیکی ازعوامل عمده افزایش آلودگی ها محیط زیستی دانسته شد تاکید به عمل آمد که هرچه زودتر پلان مذکور مورد تطبیق قرارگیرد.

     دربخش دیگرجلسه شماری ازجوانان شکایات شانرا ازمعین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ مطرح نمودند.

    یکتعداد جوانان که درجوارشورای ملی علیه معین امورجوانان اعتراض نموده بودند نماینده گان آنها به نشست کمیسیون حضوریافته گفتند معین جوانان پلان کاری برای رشد جوانان نداشته وهیچگونه دستاورد درزمینه وجود ندارد امیدواریم که کمیسیون سمع شکایات به این مساله توجه نموده موضوع را ازنزدیک بررسی نماید.

    کمیسیون با استماع شکایات آنها فیصله نمود که درنشست آینده سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ومعین جوانان  آنوزارت اشتراک تا موضوعات مطروحه با ایشان مطرح گردد.

    دراخیرجلسه شکایات واصله ازعدم تکمیل کاراعمارمسجد جامع کندهارازسال ها بدینسو با معین وزارت امورشهرسازی، شاروال کندهار، رئیس تصدی ساختمانی وسایرمسوولان ذیربط مطرح گردید.

      درجلسه بعد ازاستماع توضیحات مسوولان فیصله به عمل آمد که معاشات کارمندان پروژه اعمارمسجد جامع کندهارهرچه عاجل پرداخته شده ودرتکمیل کارمسجد اقدامات لازم صورت گیرد زیراکه تعلل بیش ازاین قابل تحمل برای کمیسیون وشهریان کندهار نخواهد بود.

23-Jadi96-Shikayat.JPG 

    درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی، اظهارات اخیر رئیس جمهورایالات متحده امریکا درقبال مهاجرین وشرایط پذیرش، نژاد پرستانه وتبعیض آمیزعنوان گردیده واین بیانات خلاف تمامی اصول بین المللی وغیرمسوولانه  دانسته شد، اما ابراز امیدواری گردید ازانجایی که ایالات متحده امریکا به اصول اساسی حقوق بشر، آزادی ودیموکراسی ارج واحترم قایل است ایجاب می نماید دربرابرپذیرش مهاجرین شرایط آسان را به منصه اجرا بگذارد.

    همچنان کمیسیون ازتصمیم جدید آنکشورمبنی براعزام یکهزارنیروی نظامی ویژه بخاطرآموزش وحمایت ازقوای نظامی افغان درمبارزه علیه گروه های تروریستی استقبال به عمل آمد و آنرا یک گام نیک وموثردرتحکیم صلح وثبات وافزایش توانایی ها نیروهای مسلح کشوردانسته شد.

     دراخیرجلسه، آزارواذیت مهاجرین افغان درپاکستان ازسوی پولیس آنکشور، خلاف تمام قوانین ومعاهدات بین المللی دانسته شد، اعضای کمیسیون ضمن اینکه ازدولت پاکستان خواست که با مهاجرین افغان با ملایمت وعطوفت رفتار نماید تاکید صورت گرفت که وزارتهای امورخارجه وامورمهاجرین کشورازمجاری دیپلوماتیک این مساله را پیگیری نموده تا مشکلات وچالش های مطروحه مرفوع گردد.

23-Jadi96-Bio.JPG 

  درجلسه کمیسیون امورمعلولین، رفاه عامه، منابع طبیعی ومحیط زیست به ریاست نثاراحمد حارس، گزارش اجلاس دوم سال هفتم تقنینی کمیسیون قناعت بخش ارزیابی گردیده ورئیس کمیسیون ازحضورفعال اعضا درنشست های کمیسیون به نیکویی یاد آوری نموده تاکید نمود که اعضا مصمم اند که درتعطیلات زمستانی اعضای شورای ملی دراستماع وحل مشکلات مؤکلین شان تلاش های بیشتری خواهند کرد.

     دربخش دیگرجلسه، پیشنهادات ومشکلات اشخاص دارای معلولیت مبنی برایجاد بست های مشاوریت درولایات وبرخی نهادهای دیگر، چگونگی شغل یابی به این قشرجامعه وعدم پرداخت حقوق وامتیازات شان به وقت معینه وبرخی مسایل دیگراستماع وروی هرکدام تصامیم، لازم اتخاذ شد.

23-Jadi96-Rifai.JPG 

در جلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا ، در مورد مشکلات شرکت آریانا مبنی بر چگونگی توقف دو پروند طیاره ،عدم توجه سهام داران ،عدم حمایت اداره هوانوردی وجلوگیری از ورشکستگی احتمالی آن شرکت صحبت و قرار شد جهت وضاحت وزیر مالیه ،رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ،رئیس تدارکات ملی و رئیس شرکت هوایی آریانا در جلسه مورخ 25 جدی دعوت گردند. همچنان در مورد بلند بودن نرخ مکالمات داخلی و خارجی ،ضعیف بودن خدمات انترنتی ،توزیع سیمکارت در بازار بدون در نظر داشت اصول و مقررات راجستریشن و قطع خدمات مخابراتی در برخی از ولایات از طرف شب صحبت وقرار شد تا رئیس اداره اترا همراه با مسوولین در جه اول شرکت های مخابراتی دولتی وخصوصی در زمینه معلومات و نیز گزارشی از  دست آوردهای سال روان شانرا در جلسه ارایه نمایند .در بخش اخیر پیرامون مشکلات شاروالی کابل در مورد گزارش چگونگی پروژه های تطبیق شده شاروالی در سال روان ،متوقف بودن کارپروژه دشت پدوله ،عدم جلوگیری از ساخت و اعمار ساختمانهای خود سر وغیر قانونی ،چگونگی جمع آوری عواید از منابع عایداتی آن اداره ،معلومات در مودر ملکیتهای غصب شده وترمینال های ترانسپوتی ،ساخت پروژه های میتروبسها و پلهای هوایی ، انتقال مسوولیت ترافیک به شاروالی ،عدم توزیع نمرات ، ،اعمار ساختمانها و ترمیم و ساخت سرکها صحبت و فیصله بعمل آمد تا سرپرست شاروالی کابل همرای با رئیس ملکیتها ،روسای نواحی چهارم و هفتم ،رئیس طرح و تطبیق و رئیس ترافیک در جلسه مورخ 27 جدی غرض وضاحت در موارد فوق توضیحات ارایه نمایند .

23-Jadi96-Mukhabirat.JPG 

در جلسه کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی به ریاست شفیقه نورزخیل ، روی برنامه ملی منع خشونت علیه زنان ومسوولیت وزارتهای امور زنان ،حج و اوقاف ،صحت عامه ، عدلیه ،امور داخله ،معارف ،تحصیلات عالی وستره محکمه صحبت وقرار شد کمیسیون عالی منع خشونت وسایر ارگانهای مسوول گزارشی ازکار وفعالیت در برنامه ملی منع خشونت که شامل تطبیق میکانیزم های پیش بینی شده ،منع آزار و اذیت علیه زنان واطفال ،پالیسی های مربوط به حقوق و ملکیتهای مالی زنان ،طرح برنامه معیاری ،آگاهی دهی برای رسانه ها ،قانون خانواده ،ثبت ازدواج وطلاقها و امضا پرتوکول میان ادارات مسوول برای ثبت آمار و اطلاعات میباشد هرچه عاجل به کمیسیون ارایه نمایند.

 23-Jadi96-Zanan.JPG