صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۸ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی

ازهفته ملی چهاردهمین سالروزتصویب قانون اساسی کشور، امروزدرتالارکمیته روسای مشرانوجرگه تجلیل به عمل آمد.

دراین محفل محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه درحالیکه داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم ،شماری ازسناتوران رئیس عمومی وبرخی روساوکارمندان دارالانشای مشرانوجرگه نیزشرکت داشتند ، پیرامون اهمیت وکاربرد قانون اساسی در شرایط نوین سیاسی کشور مفصلا صحبت نموده آنرا ملهم ازاساسات دین مقدس اسلام و عنوان مادرقوانین کشور و وثیقه ی ملی خواند. موصوف ضمن ابراز تبریکی چهاردهمین سالروز قانون اساسی کشور ، آنرابهترین ومدون ترین قانون درسطح کشورهای منطقه یاد نموده افزود مازمانی می توانیم به مشکلات کنونی درکشورفایق آییم که فرهنگ قانون مداری ،قانونیت وتحقق حاکمیت قانون را نهادینه سازیم.

 ایزدیاردرصحبتهایش ازحکومت وحدت ملی خواست تا درتطبیق ،تنفیذ وحاکمیت قانون درکشورمساعی جدی بخرچ داده ازهرگونه نقض قوانین به خصوص قانون اساسی جلوگیری به عمل آید.

18-Jadi96-GEN1.JPG 

سپس داکترعبدالرووف هروی عضوکمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی ضمن ارایه معلومات پیرامون پیشینه ی تاریخی سیرقوانین اساسی درافغانستان، قانون اساسی کشوررادست آوردبزرگ مردم افغانستان دانسته گفت متاسفانه بنابرنابسامانی ها وشرایط جنگی حاکم درکشور، این قانون کمترموردتطبیق قرارگرفته است.

هکذامولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون تقنینی ،عدلی وقضایی مشرانوجرگه، پیامبربزرگوار اسلام وصحابه کرام را ازبزرگترین تطبیق کنندگان قانون الهی دانسته گفت درصورت تطبیق قانون، عدالت وامنیت درجامعه تحکیم می یابد ولی متاسفانه قانون اساسی کشور دربرخی موارد، ازسوی هرسه قوه نقض شده است وابراز امید واری کردد که رئیس جمهور وسایرمسوولان درتطبیق این قانون کوشا باشند.

قانون اساسی کشورچهارده سال قبل توسط لویه جرگه قانون اساسی درجدی 1382 هجری خورشیدی در12 فصل و162 ماده تصویب وازسوی حامد کرزی رئیس دولت انتقالی آنوقت توشیح گردید. هکذانایب اول مشرانوجرگه در ملاقات جداگانه دردفترکارش ، مشکلات شماری ازباشندگان ولسوالی های مختلف ولایت پنجشیررااستماع نموده جهت رسیدگی به مراجع ذیربط ارجاع نمود.