صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

اعلان کاریابی

............................................................................................................................................

عنوان وظیفه : مشاور امور تقنین مقام مشرانوجرگه

وزارت و یا اداره :  مشرانوجرگه

موقعیت : کابل

بخش : ریاست عمومی دارالانشای مشرانو جرگه

بست : (اول)

گزارشدهی به : رئیس عمومی دارالانشاء

گزارشگیری از: 

کود: 021-02-90-11

............................................................................................................................................

هدف وظیفه: ارائه مشوره های مسلکی در امور تقنین وتنظیم آن غرض انجام پروسۀ مطالعه و تدقیق طرحهای تقنینی با نظر داشت ماده (95-97) قانون اساسی که از جانب قوای اجرائیه جهت تصویب به شورای ملی مواصلت میورزد .                                                                          

............................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

1.      طرح و ترتیب پلان کاری درمطابقت به پلان عمومی جهت نیل به اهداف تعین شده اداره.

2.       ارائه مشوره درطرح و تطبیق توافقنامه های پیچیده قانونی مربوط به وظایف اداره شورای ملی (مشرانوجرگه) جهت تصویب.

3.       آماده ساختن معلومات لازم تقنینی جهت استفاده رئیس عمومی مجلس .

4.      نظارت ازترتیب اجندای بحث پیرامون مسوده قانون،طرح بودجه وسایر مسودات تقنینی بارعایت قانون اساسی.

5.      سمتدهی وشرکت در پژوهش واستخراج مواد ضروری برای تسوید قوانین وپروژه های انکشافی ،اجتماعی – اقتصادی .

6.      ارایه مشوره های مسلکی وتخصصی در جهت تدقیق  مسودات تقنینی و اصله و مطابقت آن با قانون اساسی وسایر قوانین نافذه کشور.

7.      حصول اطمینان ازجمع آوری ،توحید وترتیب آخرین تحقیقات حقوقی وقانون گذاری از منابع مختلف منجمله انترنت.          

8.      نظارت از ترجمه اسناد تقنینی به لسان های ملی وبین المللی در عرصه تامین خدمات قانونی بطور مؤثر دراداره.

9.      حصول اطمینان ازجمع آوری معلومات پیرامون مسائل پارلمانی،حقوقی،قانون گذاری و ارائۀ کنفرانس ها درزمینه (عندالضرورت ) .

10.  ارائه گزارش کار و فعالیت انجام شده به مقامات ذیصلاح.

11.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

............................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و(8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل :

v  حد اقل لیسانس حقوق وعلوم سیاسی و شرعیات به (حایزسند ماستری ودوکتورا) ارجحیت داده میشود .

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

v     حد اقل چهار سال تجربه کاری مرتبط و مشابه به وظیفه .

3.   مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره) .

v     آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل) ولسان انگلیسی .

v     توانائی رهنمائی، کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط .

......................................................................................................................................

نوت: داوطلبان  میتوانند  از تاریخ 16/جدی/1396 الی تاریخ 27/جدی/1396فــــورم اخذ  وبعد از خانــــــــه پری الی تاریخ30/جدی/1396 به آمریت استخدام دو باره تسلیم نمایند.

آدرس : سرک دارالامان جوار وزارت انرژی و آب

شماره های تماس: -0752029842-0770002617- 0799405200

 

اعلان کاریابی

............................................................................................................................................

عنوان وظیفه : مشاور روابط بین المللی مقام مشرانوجرگه

وزارت ویا اداره : مشرانوجرگه

موقعیت: کابل

بخش: ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه

بست : (اول)

گزارشدهی به: رئیس عمومی دارالانشاء .

گزارشگیری از: 

کود: 11-90-02-021

............................................................................................................................................

هدف وظیفه: ارائۀ مشوره های سودمند مسلکی به مقام محترم مشرانوجرگه ودفاترهئیت محترم اداری درمطابقت به پالیسی و استراتیژی اداره .

............................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

1-      تهیه وترتیب پلان کاری درمطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شدۀ اداره .

2-      اخذ وجمع آوری معلومات بین المللی در امور پارلمانی از وسایل اطلاعات جمعی وانترنت .

3-      تحلیل و ارزیابی موضوعات بین المللی که به هئیت محترم اداری ارائه میشود .

4-      ارائۀ مشوره های لازم مسلکی درامور بین المللی و بین الپارلمانی به اعضای مجلس .

5-      تنظیم روابط مشرانوجرگه با پارلمانهای جهان، مؤسسات وسازمانهای بین المللی غرض استفاده مؤثر از تبادل تجارب .

6-      جلب کمک وهمکاری پارلمانها وسازمان های بین المللی با مشرانوجرگه جهت تطبیق وغنامندی برنامه های کاری اداره .

7-      تنظیم ملاقات های رئیس جرگه با هئیت های خارجی و نمایندگی های سیاسی  کشور های متحابه.

8-      پذیرائی و استقبال  شایسته ازهیات های پارلمانی و مهمانان خارجی .

9-      برقراری ارتباط کاری لازم ازطریق وزارت امورپارلمانی با پارلمان های کشور دوست .

10-  همکاری نزدیک در امور روابط بین المللی با بورد متخصصین و ریاست عمومی دارالانشاء .

11-  ارائۀ مشوره ها به ریاست مجلس راجع به مسایل سیاسی وبین المللی .

12-  اشتراک درکنفرانسها وسیمینارها در رابطه به مسایل سیاسی و بین المللی منحیث نماینده شورای ملی (مشرانوجرگه) .

13-  ارائۀ گزارش کاروفعالیت انجام شده به مقامات ذیصلاح .

14-  اجرای سایر وظایف که ازطرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره سپرده میشود .

............................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم :

مقتضیات حد اقل برای این بست درمادۀ (7) و(8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است .

1.      درجه تحصیل :

·      حد اقل لیسانس علوم سیاسی وعلوم اجتماعی به (حایزسند ماستری ودوکتورا) ارجحیت داده میشود .

2.      تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه )

·      حد اقل چهارسال تجربه کاری مرتبط ومشابه به وظیفه  . 

3.      مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره)

v   آشنایی با تکنالوژی معلوماتی وتوانائی استفاده ازبرنامه های آفیس (ورد و ایکسل) ولسان انگلیسی .

v   توانائی رهنمائی، کنترول اداره وقابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط .  

.......................................................................................................................................

نوت: داوطلبان  میتوانند  از تاریخ 16/جدی/1396 الی تاریخ 27/جدی/1396فــــورم اخذ  وبعد از خانــــــــه پری الی تاریخ30/جدی/1396 به آمریت استخدام دو باره تسلیم نمایند.

آدرس : سرک دارالامان جوار وزارت انرژی و آب

شماره های تماس: -0752029842-0770002617- 0799405200

 

اعلان کاریابی

............................................................................................................................................

عنوان وظیفه :  رئیس روابط بین المللی

وزارت و یا اداره : مشرانوجرگه

موقعیت: کابل

بخش: ریاست روابط بین المللی

بست:(2)

گزارشدهی به: معاون امور پارلمانی ومسلکی

گزارشگیری از:  آمرتشریفات وآمرارتباط با پارلمان ها وسازمانهای بین المللی

کود: 01 11-90-05-0

............................................................................................................................................

هدف وظیفه : اداره ، رهبری وتنظیم وظایف مربوط به روابط بین المللی درمطابقت به پالیسی واستراتیژی اداره .

............................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

1-      تهیه،ترتیب وتنظیم پلان کاری درمطابقت با پلان عمومی اداره به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2-      مراقبت ازبرنامه ها وتشخیص نیازمندی های بودجوی ریاست به اساس پلان کاری سالانه درمشرانوجرگه.

3-      رهبری، نظارت ،تنظیم حجم کار وماهیت وظیفه ادارات تحت اثر درمشرانوجرگه

4-      ارایه مشوره های سودمند مسلکی طرح وترتیب طرزالعمل ها (پروسیجر ها)به منظورموثریت، مفیدیت وشفافیت و عرضۀ خدمات بهتربه مردم .

5-      تنظیم امورپذیرائی مهمانان خارجی وداخلی در شورای ملی طبق نورمهای پذیرفته شدۀ ملی وبین المللی .

6-      تنظیم روابط مشرانوجرگه با پارلمانهــای جهان، مؤسسات وسازمانهای بین المللی غرض استفاده موثراز تبادل تجارب

7-      جلب کمک وهمکاری پارلمان ها وسازمانهای بین المللی بامشرانوجرگه جهت تطبیق وغنا مندی برنامه های اداره.

8-      نظارت ازاجرای امورپا سپورت وویزه بمنظورتنظیم مسافرت های رسمی برای اعضا وکارکنان مشرانوجرگه 

9-      تنظیم امور آموزشی ومعرفی همکاران به سیمینارها ، ورکشاپ ها وکورسهای اموزشی جهت ارتقای ظرفیت های کاری.

10-  تنظیم ملاقات های رئیس جرگه، هئیت اداری و اعضای جرگه ، رئیس ومعاونین ىدارالانشا’ باهیئت های خارجی و نمایندگی های سیاسی کشورهای متحابه.

11-  تسوید متون پیامها ی رئیس مشرانوجرگه عنوانی روئسای پارلمانها، سازمان های پارلمانی وسایر مراجع ومقامات طبق هدایت.

12-  پذیرایی واستقبال شایسته ازهیأت پارلمانی ومهمانان خارجی .

13-  مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ، تشویق،رشد وآموزش آنها.

14-  ارائه گزارش کاری به مراجع مربوطه.

15-  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات واهداف اداره سپرده میشود.

............................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.   درجه تحصیل :

v  حد اقل لیسانس حقوق و علوم سیاسی و روابط بین المللی به حایزسند ماستری ودوکتورا ارجحیت داده میشود.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

v  حداقل سه سال مرتبط به وظیفه .

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره)

v  آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل) ولسان انگلیسی.

v  توانائی رهنمائی، کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط

.......................................................................................................................................

نوت: داوطلبان  میتوانند  از تاریخ 16/جدی/1396 الی تاریخ 27/جدی/1396فــــورم اخذ  وبعد از خانــــــــه پری الی تاریخ30/جدی/1396 به آمریت استخدام دو باره تسلیم نمایند.

آدرس : سرک دارالامان جوار وزارت انرژی و آب

شماره های تماس: -0752029842-0770002617- 0799405200

 

اعلان کاریابی     

  ............................................................................................................................................

عنوان وظیفه : مشاور امورمالی وتدارکاتی مقام مشرانو جرگه

وزارت و یا اداره:مشرانو جرگه

موقعیت : کابل

بخش : ریاست عمومی دارالانشای مشرانو جرگه

بست: (اول)

گزارشدهی به :رئیس عمومی دارالانشای مشرانو جرگه

گزارشگیری از : ندارد

کود: 024-02-90-11

............................................................................................................................................

هدف وظیفه: نظارت از امورمالی و تدارکاتی به منظور ارائه مشوره مسلکی غرض عرضه خدمات بهتر.

........................................................................................................................................

 مسؤلیت های وظیفوی:

1.      ترتیب پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت با استراتیژی اداره جهت نیل به اهداف تعین شده.

2.      ارائه مشوره های سودمند ومسلکی درجهت غنامندی برنامه های مالی و تدارکاتی جهت تسریع روند اجراات.

3.      حصول اطمینان از تطبیق پالیسی های مناسب خدمات،وارائه مشوره های مسلکی به منظور  بهبود وضـــــع سیستم امورمالی وتدارکاتی دراداره.

4.      نظارت ازترتیب پیشنهادات محرومیت داواطلبان متخلف جهت معرفی به واحد پالیسی تدارکات ووزارت مالیه، اشتراک در جلسات داوطلبی .

5.      تهیه و تنظیم خط مش ها ،دستور العمل ها وروش ها به منظور ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی امور ما لی و حسابی درواحد های مختلف اداره.

6.      ارائه مشوره های مسلکی در رابطه به ترتيب رهنمود ها ،طرزالعمل ها وتطبيق آن مطابق به قانـــون تداركات جهت انسجام و هماهنگی فعالیت ها.

7.      ارائه مشوره های مسلکی و سودمند در رابطه  با پلان های طویل المدت مالی و تدارکاتی در هماهنگی بخش های مربوط اداره .

8.      ارائه مشوره های مسلکی و سودمند بخاطر تحلیل و تجزیه منابع مالی و اشتراک در جلسات دفاعیه بودجه سالانه اداره.

9.      پیش بینی ،طرح ریزی و ارائه بودجه سالانه اداره به اساس برنامه ها ،پروژه ها و نیازمندیهای ادارات دارالانشاء و جلب کمک های مالی بین المللی جهت پیشبرد بهتر امور.

10.  طرح وترتیب پلان استراتیژیک عملیاتی و طرزالعمل اصلاح اداره جهت مبارزه علیه فساد اداری.

11.  تآمین هماهنگی با دفتر ANDS و ارتباط مستمر با آن اداره در جهت تطبیق استراتیژی اداره در راستای تحقق استراتیژی انکشاف ملی افغانستان.

12.  انکشاف دیتابیس(سیستم معلوماتی)از شرکت های معتبر و ارتباط با انها جهت رفع نیازمندی های اداره عندالضرورت.

13.  ارائه معلومات و مشوره استراتیژیک به مقام رئیس عمومی مجلس درمورد پیشرفتها جهت حصول اطمــــینان ،ایجاد پالیسی های مناسب درامر بدست آوردن ماموریت و اهداف اداره مطابق با قوانین و سایر مقررات.

14.  ارائه گزارش کاری به مراجع مربوطه.

15.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره  سپرده میشود.

............................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8)  قانون کارکنان خدمات ملکی  ذکر گردیده است.

1.درجه تحصیل :

v     داشتن سند تحصیلی لسانس حقوق ، لسانس اقتصاد و(بالاتر ازآن) ارجحیت داده میشود .

2.      تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

v     داشتن چهار سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .

3.      مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

v      مهارت در اداره ، مدیریت و ارتباطات را داشته باشد.

v     آشنائی با پروگرام های  کمپیوتر و لسان انگلیسی

v     توانائی رهنمائی ، کنترول، اداره و قابلیت طرح پالیسی های اداره   

.......................................................................................................................................

نوت: داوطلبان  میتوانند  از تاریخ 16/جدی/1396 الی تاریخ 27/جدی/1396فــــورم اخذ  وبعد از خانــــــــه پری الی تاریخ30/جدی/1396 به آمریت استخدام دو باره تسلیم نمایند.

آدرس : سرک دارالامان جوار وزارت انرژی و آب

شماره های تماس: -0752029842-0770002617- 0799405200

 

اعلان کاریابی      

 ..................................................................................................................................................

عنوان وظیفه : مشاور امور پارلمانی مقام مشرانو جرگه

وزارت و یا اداره:مشرانو جرگه

موقعیت : کابل

بخش : ریاست عمومی دارالانشای مشرانو جرگه

بست: (اول)

گزارشدهی به :رئیس عمومی دارالانشای مشرانو جرگه

گزارشگیری از : ندارد

کود: 023-02-90-11

..................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تحلیل، ارزیابی ونظارت از امور پارلمانی به منظور رسیده گی و ارائه مشوره مسلکی غرض عرضه خدمات بهتر.

..................................................................................................................................................

 مسؤلیت های وظیفوی:

1.      ترتیب پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت بااستراتیژی اداره جهت نیل به اهداف تعین شده.

  1. ارائه مشوره های سودمند ومسلکی درجهت غنامندی برنامه های پارلمان جهت تسریع روند اجراات.
  2. حصول اطمینان از تطبیق پالیسی های مناسب ،نظارت ، تحلیل وتشخیص پرابلم ها و چالش ها و دریافت راه های حل مناسب.

4.      بررسی و اظهار نظر حقوقی پیرامون پیش نویس کلیه قرار داد های پارلمانی ،تفاهم نامه ها و اسناد پارلمانی.

5.      تهیه و تنظیم تفاهم نامه ها ، قرار دادها و کلیه اسناد پارلمانی فی مابین پارلمان های جهان.

6.      ارائه مشوره های لازم ومسلکی جهت تهیه و تنظیم مجموع قوانین و اساسنامه ها قبل از تصویب.

7.      ارتباط با وزارت دولت در امور پارلمانی و سا یر ادارات دولتی جهت حل مسایل اختلافی فی مابین پارلمان و سایر        ارگانهای دولتی.

8.      تهیه و ترتیب بانک معلوماتی از قوانین و مقررات بین المللی،و مستند سازی آن به منظور استفاده بعدی.

9.      برقراری ارتباطات تنگا تنگ با ولسی جرگه ، قوه اجرائیه وقضائیه به منظور حل مشکلات و مسایل اختلافی در عرصه

      امور پارلمانی.

10.  اشتراک در جلسات وسیمینار ها ی ملی و بین المللی و نمایندگی  ازپارلمان (مشرانو جرگه)

11.  تهیه و ترتیب پروپوزل های انکشافی پارلمان به منظور جلب کمک های مالی و تخنیکی موسسات بین المللی.

12.  فراهم آوری تسهیلات درامور پارلمانی فی مابین رئیس مجلس با هئیت اداری ونماینده های پارلمان های جهان.

13.  طرح پالیسی های مربوط به چگونگی ارتباطات (مشرانو جرگه ) با سایر پارلمان های جهان درمطابقت به استراتیژی انکشاف ملی و قانون اساسی جهت بهره برداری از دست آوردهای پارلمانهای دول مترقی

  1. ارائه گزارش کاری به مراجع مربوطه.
  2. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره  سپرده میشود.

................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8)  قانون کارکنان خدمات ملکی  ذکر گردیده است.

1.درجه تحصیل :

v     داشتن سند تحصیلی لسانس حقوق وعلوم سیاسی، اداره عامه و(بالاتر ازآن) ارجحیت داده میشود .

4.      تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

v     داشتن چهار سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .

5.      مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

v      مهارت در اداره ، مدیریت و ارتباطات را داشته باشد.

v     آشنائی با پروگرام های  کمپیوتر و لسان انگلیسی

v     توانائی رهنمائی ، کنترول، اداره و قابلیت طرح پالیسی های اداره .

.......................................................................................................................................

نوت: داوطلبان  میتوانند  از تاریخ 16/جدی/1396 الی تاریخ 27/جدی/1396فــــورم اخذ  وبعد از خانــــــــه پری الی تاریخ30/جدی/1396 به آمریت استخدام دو باره تسلیم نمایند.

آدرس : سرک دارالامان جوار وزارت انرژی و آب

شماره های تماس: -0752029842-0770002617- 0799405200