صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۳ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی

      جلسۀکمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاروبه اشتراک منشی، رؤسا ومعاونین کمیسیونها ورئیس عمومی دارالانشأی مجلس تدویرگردید.

      درجلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه ۱۷ جدی علاوه ازمباحث آزاد، گزارش کاری کمیسیونهای اقتصاد ملی، اموردفاعی، امورزنان، امورمعلولین ورفاه عامه، اموربین المللی واموراقوام  وقبایل ارایه گردد ودرنشست روزسه شنبه نزدهم جدی، علاوه ازاهدای تقدیرنامه به سید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه بخاطرخدمات وکارکردهای وی، روی فرمان تقنینی درمورد قانون تنظیم پروازطیارات وهلیکوپترهای نظامی دولت های خارجی درقلمروافغانستان وموافقتنامه میان افغانستان وامارات متحده عربی درمورد خدمات هوایی در میان وفراترازقلمروهای مربوطه شان مباحثی صورت گیرد.

13-Jadi96-Komita-Rowasa.JPG

       همچنان درکمیته روسا فیصله شد که درنشست عمومی ۲۴ جدی، علاوه ازبحث روی فرمان تقنینی درمورد قانون منع شکنجه وضمیمه شماره یک آن، گزارش کارکردهای کمیسیونهای اموردینی، فرهنگی ومعارف، سمع شکایات، مواصلات ومخابرات امورتقنینی، عدلی وقضایی ومصونیت وامتیازات ارایه گردد ونیزدرجلسه عمومی ۲۶ جدی فرامین تقنینی درمورد درقانون امورذاتی افسران، ساتمنان وبرید ملان وقانون امورتنظیم مالداری شامل اجندا گردد.

    هکذا درجلسه کمیته روسا فیصله به عمل آمد که به تاریخ سی ام جدی نشست فوق العاده مشرانوجرگه تدویروگزارش کاردهای یکساله تقنینی مجلس ارایه و تعطیلات زمستانی اعضای مشرانوجرگه درمطابقت به قانون اساسی کشوراعلام شود .

      درجلسه کمیته رؤسا همچنان به روح مرحوم سناتورحاجی بهرام خان چمکنی عضو دوره پانزدهم شورای ملی نیز اتحاف دعا صورت گرفته وازکارکردهای آن مرحومی به نیکویی یاد آوری گردید.

      دراخیرجلسه کمیته روسا روی نحوه پاکسازی شیشه های سیاه وسایط ازسوی ارگانهای مسوول وتوزیع کارتهای اسلحه به اعضای شورای ملی بحث گردید و رئیس مجلس اطمینان داد که بخاطرفراهم آوری سهولت های لازم برای توزیع کارت های اسلحه با مقامات مسوول، صحبت خواهند کرد.