صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۳ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی

کمیسیونهای یازده گانه مشرانوجرگه شورای ملی، امروزروی موضوعات مختلف تشکیل جلسه نمودند

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، معین وزارت معارف پیرامون پیشبردامورآموزشی درمحابس کشور وضاحت داده گفت که این وزارت مسوولیت خودمیداندکه دربخش آموزش بامحابس همکاری نمایدوافزودهشت هزاربست که به این وزارت واگذارشده است درسال آینده دراین زمینه اقدامات موثری روی دست گرفته خواهدشدوعلاوه کردکه درقسمت ایجادیک باب دارالعلوم درمحبس مرکزی که تحت نظارت همه جانبه وزارت معارف باشده همکاری خواهیم کرد.

اعضای کمیسیون ضمن استماع توضیحات معین وزارت معارف، فیصله نمود که آنوزارت درقسمت استخدام معلمین بادرنظرداشت تعدادمحابس کشوراقدامات عملی روی دست گیرد.

دربخش اخیرجلسه فرمان تقنینی مقام ریاست جمهوری درموردقانون منع شکنجه مطالعه وجهت تدقیق بیشتربه جلسه بعدی موکول شد.

 13-Jadi96-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون امورمعلولین ورفـاه عامه به ریاس نثاراحمدحارس واشتراک داکتر عبدالوکیل احمدی رئیس صحت عامه ولایت کابل  وبرخی از کارمندان آن ریاست دایرگردید.

نخست رئیس واعضای کمیسیون بی بندو باری و توجه نکردن برخی از زورمندان وافراد مسلح را به هشدار های نیرهای امنیتی مورد انتقاد شدید قرار داده افزودند ما مکلف استیم در حمایت از نیروهای امنیتی خویش ایستاده و کسانیکه میخواهند بازور و اسلحه دست داشته شان نظم شهر را برهم بزنند باید توسط نیروهای امنیتی بازداشت وبه ارگانهای عدلی وقضایی معرفی گردند.

متعاقبا رئیس صحت عامه ولایت کابل ضمن توضیحات پیرامون کارکرد های آن ریاست معلومات ارایه نموده گفت ما در کابل 147 مرکز صحی داریم که 47 مرکز آن در شهر ومتباقی مربوط ولسوالی ها می شود و نسبت نبود تعمیر، 31 مرکز صحی در تعمیرهای کرایی عرضه خدمات می نمایند ومتأسفانه نسبت نبود بودجه وتخصیص مدت چهار ده ماه است نتوانستیم کرایه آن را پرداخت نمایم و معیاد قرارداد برخی ازآنها نیزختم شده؛ اما به دلیل مقروضیت نمیتوانیم با آنها ختم قرارداد را اعلان بداریم، موصوف افزود ریاست صحت عامه کابل با ساخت استاک ادویه وخرید ادویه به مبلغ دوصدهزار دالر از کمک دونرها توانستیم مشکلات کمبود ادویه را درمراکز صحی خویش کاهش دهیم وعلاوه کرد که درسال مالی 1397 نسبت تصویب نشدن بودجه تنها قرارداد گاز را فی کیلو 53 افغانی با یک شرکت خصوصی قرارداد نمودیم که شرکت قرار داد کننده مکلف است با ترانسپورتیشن خود در زمان معین در تمام کلینیک ها ومراکز صحی درشهرو ولسوالی ها گاز مورد نظر را انتقال دهد. داکتر احمدی گفت کارساخت کلینک چهل دختران کابل 90 فیصد تکمیل و با مساعد شدن هوا رنگمالی آن نیزتکمیل خواهد شد.

رئیس کمیسیون اظهارات رئیس صحت عامه ولایت کابل را قناعت بخش خوانده گفت توجه به صحت ورسیده گی به مریضان یکی از وظایف اصلی واساسی حکومت است که در تمام نقاط افغانستان با ایجاد مراکز صحی بتواند طور 24 ساعت خدمات صحی رایگان را عرضه نماید. رئیس کمیسیون مسوولین رامتوجه مکلفیت های شان نموده اضافه کرد قرار داد های که درسال های مالی 1396 و سال مالی 1395 از نظر کمیسیون مشکلات را دارا میباشد ، در یکی از جلسات بعدی کمیسیون مطرح بحث قرارخواهند گرفت.

13-Jadi96-Rifai.JPG

درجلسه کمیسیون مصونیت امتیازات و امور شورای ولایتی به ریاست قاری میرحاتم تره خیل ، برعلاوه تقبیح حمله تروریستی بالای نمازگزاران جنازه درولایت ننگرهار با شدیدترین الفاظ ، فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد قانون منع شکنجه مطالعه و مورد تائید قرار گرفت. هکذا درجلسه مشکلات یکتن از متنفذین قومی ولایت لغمان استماع وغرض رسیده گی به کمیسیون اختصاصی آن محول گردید.

13-Jadi96-Emtiazat.JPG

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست حاجی صالح محمد لالا گل، فرمان تقنینی شماره 246 رئیس جمهوردولت اسلامی افغانستان درمورد قانون منع شکنجه به ویژه بخشهای حمایت ازشاکی، شهود وتحقیق کننده گان، ایجاد کمیسیون منع شکنجه، وظایف وصلاحیت های کمیسیون مورد مطالعه قرارگرفته، تصامیم اتخاذ شد.

 13-Jadi96-Mali.JPG

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست الحاج محمدحنیف حنفی، شکایات اهالی ناحیه 22ساحه بگرامی که به مراتب درحضورداشت مسوولان ذیربط مطرح بحث قرارگرفته بود، اماازسوی مسوولین درقسمت رفع مشکلات روزافزون آن ساحه اجراات عملی صورت نگرفته، بنابرلزوم دید کمیسیون اراکین ذیربط درارتباط به حل معضله اهالی مذکوردعوت بعمل آمد که عدم حضوربرخی ازآنان سبب شدتانتایج مطلوب بدست نیاید. قرارتوضیحات معین شاروالیهای اداره ارگانهای محل ومسوولان یکی ازمشکلات وموانع این است که تاحال ثابت نگردیده که آیاساحه مذکورمربوطه به ولسوالی بگرامی می باشد یا شاروالی،  واداره ارگانهای محلی جهت تثبیت ووضاحت عنوانی اداره امورمکتوب ارسال نموده تابه مشکلات درساحه مذکوررسیدگی صورت گرفته وعرضه خدمات مطابق به نیازدرحدامکانات صورت گیرد ودرنتیجه فیصله بران شد که رییس ارگانهای محل،سرپرست شهرداری کابل، رئیس عمومی اراضی ،رئیس ملکیت های شاروالی ،معین اداری وزارت امورداخله ورئیس موسسه هبیتات دریکی ازجلسات کمیسیون اشتراک ورزند.

دربخش دیگرجلسه شکایت تعدادی ازکارمندان واجیران ریاست معارف شهرکابل مبنی برعدم پرداخت کرایه رفت وبرگشت شان ازسوی وزات معارف مطابق مصوبه شورای وزیران باحضورداشت مسوولین مطرح بحث اعضای کمیسیون قرارگرفت که معلومات ارایه شده مسوولان ذیربط قناعت اعضای کمیسیون رافراهم ننموده، فیصله بران شدتا جهت حل اساسی این معضل سرپرست وزارت معارف، رئیس منابع بشری، معین وزارت کارواموراجتماعی دریکی ازجلسات کمیسیون حضوریابند.

13-Jadi96-Shikayat.JPG 

همینگونه درجلسه شکایت یکتن ازاهالی ولایت کندزمبنی برخریداری ملکیت شخصی شان ازسوی والی آن ولا که حاضربه تفاهم وحل قضیه نمی باشدصحبت گردیده، فیصله شد که والی ولایت کندزبااسناددست داشته درموردتصرف ملکیت غیردریکی ازجلسات کمیسیون حضوریابد.

دراخیرجلسه شکایت یکتن ازباشندگان ولایت بامیان اینکه موصوف اسنادملکیت دردست دارد؛ اماازسوی مسوولان ولایتی برایش مکررغرض تخلیه جایداد شخصی اش رسمااخطارداده شده است، موضوع بامسوولین ذیربط آن ولایت موردبحث قرارگرفت ازاینکه موضوع قبلاًدرمحاکم تحت دوران قراردارد، فیصله شدتاموضوع ازحیث ارتباط به محاکم ارجاع گردد.

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، معاون اول وزارت امورداخله ومعاون ریاست عمومی امنیت ملی پیرامون حوادث اخیربه پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نمودند.

ازمسوولان مذکوردرمورد حمله انتحاری به مرکزفرهنگی تبیان وخبرگزاری صدای افغان، انفجار درمراسم جنازه درننگرهار، عدم جلوگیری به موقع حوادث تروریستی، تدابیرنهادهای امنیتی بخاطرمبارزه با گروه های هراس افگن، افزایش خرید وفروش مواد مخدر وبرخی مسایل دیگرپرسشهای مطرح شد.

مسوولان مذکورضمن ارایه توضیحاتی گفتند کارمندان مرکزفرهنگی تبیان بدون هماهنگی با نیروهای امنیتی کشوربرنامه های خویش را آغازنموده بودند ودرضمن مرکزمذکورهیچگونه رسمیت نداشته وبا سفارت ایران درارتباط بوده است وارگانهای امنیتی کشوربررسی های شانرا درزمینه آغاز نموده ودفاتراین مرکزرا علاوه ازکابل درجلال آباد ومزارشریف تحت بررسی قرارداده ودرآینده گزارش مکمل آنرا دراختیارمردم قرارخواهند داد.

مسوولان ازگرفتاری یکتعداد افراد گروه تروریستی داعش درکابل خبرداده گفتند این گروه درننگرهاروجوزجان تلفات زیادی را متقبل شده وبرای سرکوب تمامی گروه های تروریستی عملیات تصفیوی دربرخی نقاط کشورجریان دارد تا مناطق ازوجود آنها پاکسازی گردد تا شهروندان درفضای امن زندگی نمایند.

مسوولان از تکمیل نشدن تحقیقات حمله برمراسم جنازه درننگرهاریاد آوری نموده گفتند یکتعداد پرسونل امنیتی با بزرگان کشور خدمتی بوده وتلاش جریان دارد تا اصلاحات لازم دربخش های امنیتی کشوربه به وجود آمده برای رفاه وآسایش نیروهای امنیتی کشورکارهای موثری صورت گیرد.

دربخش دیگرجلسه، رئیس تحقیقات جنایی ولایت کابل به پاسخ سناتوران درمورد افزایش جرایم جنایی واخلاقی، گسترش فعالیت های قیلونخانه ها وبرخی مسایل دیگرمعلومات ارایه نموده گفت ازده ماه بدینسو که دراین سمت مقررشده است عاملین هزاران قضیه جنایی به شمول باندهای اختطاف چی، جرایم سازمان یافته را دستگیر وبه پنجه قانون سپرده است.

موصوف درحالیکه ازگرفتاری عامل قتل ده عضو یک خانواده درمنطقه پنجصد فامیلی شهرکابل معلومات می دادگفت پلان مشترک داریم که درهمکاری با وزارت صحت عامه بعد ازهدایات مقامات عملیات مشترک را بخاطرجمع آوری قیلون ها آغازنمایم وافزود یکتعداد افراد واشخاص به اتهام فساد اخلاقی وشراب خوری ازهوتل های کابل کوزین وکابلکاسیب دستگیرگردیده است.

13-Jadi96-Dfai.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردینی،فرهنگی،معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف،  فرمان تقنینی رییس جمهوری درمورد قانون امور ذاتی افسران،بریدملان وساتنمنان الی ماده بیست دوم آن بحث صورت گرفته ماده های متباقی آن به جلسات بعدی موکول شد.

دربخش دیگرجلسه ضمن رسیدگی به عرایض واصله، شکایات کاندیدان ریاست های معارف ولایت های بلخ،لوگر،میدان وردگ،بغلان وپروان،پیشنهاد این کمیسیون به وزارت مالیه درمورد مقرره جدید دتب معاش معلمین،کمبودبست ها دروزارت معارف،مشکلات درقرارداد های ساخت وسازمکاتب این وزارت،چاپ کتب جدید درسی وبرخی مسایل دیگر بحث وقراربرآن شدکه موضوعات یاد شده باسرپرست وزارت معارف درجلسه بعدی این کمیسیون مطرح بحث قرارگیرد.

13-Jadi96-Farhangi.JPG 

درجلسه کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی به ریاست شفیقه نوروزخیل، عدم حضور وزاری امور داخله و ارشاد حج و اوقاف پیرامون ارایه توضیحات در مورد چگونگی تطبیق قانون منع آزار واذیت زنان و اطفال موردانتقاد شدید اعضای کمیسیون قرار گرفته فیصله بعمل آمد تا ادارات متذکره از اجراات خویش در زمینه کتبآ کمیسیون رااطلاع دهند .

13-Jadi96-Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست سیدصفی الله هاشمی معاون کمیسیون، اظهارات رئیس جمهوری ایالات متحده امریکادرسال نوعیسوی مبنی برتغییر سیاست آنکشوردربرابر پاکستان مهم تلقی گردیده گفته شدکه پاکستان درطی پانزده سال اخیربیش از33ملیارد دالرکمک راازایالات متحده دریافت نموده؛ اماپاکستان جزدروغ وفریب وپناه دادن به دشمنان امریکا کاری انجام نداده است ونیزگفته شد اگرارتش آنکشوربازی دوگانه انجام نمیدادوقلمروش رابه پناهگاه امن برای طالبان وسایرتروریستان مبدل نمی ساخت، امروزجنگ درافغانستان خاتمه میافت وجامعه جهانی درعرصه باسازی افغانستان دست آوردبزرگی می داشت.

13-Jadi96-Bio.JPG 

دربخش دیگرجلسه پیرامون مشکلات ونیازمندی های مهاجرین افغان درکشورهای مختلف به ویژه ازبیکستان صحبت بعمل آمده، قرارشدمسوولان ذیربط وزارت امورخارجه جهت وضاحت درزمینه دریکی ازجلسات بعدی کمیسیون حضوریابند.

ازسوی دیگرهیئت کمیسیون اموربین المللی به ریاست معاون کمیسیون، روزقبل ازدفترمرکزی دآریاناافغان هوایی شرکت واقع شهرنوکابل بازدید نمود. دراین بازدیدکپتان محمدنادرعمررئیس آن شرکت پیرامون وضعیت موجود درآن شرکت، چالش ها ومشکلات ناشی ازروندپیچیده تدارکاتی، تاثیرات منفی ناامنی هاوبرخی مواردتوضیحات داده، موجودیت کارمندغیرمسلکی، نبودبازاریابی مناسب دررقابت باشرکت های هوایی بین المللی، پایین بودن مصونیت مسافرین، بروکراسی وتفاوت فاحش درقیمت تکت هادرمقایسه باسایرشرکتهای هوایی، قرارگرفتن سکتورهوانوردی کشوردرلست سیاه اتحادیه اروپا وبرخی مواردراازچالش های عمده فراراه شرکت متذکره دانست ونیزازکمیسیون خواست تادرجهت راه حل های اساسی وخودکفایی شرکت هوایی آریانا که نمادملی کشوردرسطح جهان است همکاری نمایدکه ازسوی کمیسیون درزمینه وعده همکاری داده شد.