صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۵ جوزا ۱۳۹۸
آجندای هفته وار کمیسیون های یازده گانه مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان (از تاریخ ۹ جدی الی ۱۳ جدی ۱۳۹۶)

شماره

 

نام کمیسیون

تاریخ و موضوع آجندا

اسم و شماره تماس دستیاران کمیسیونها

شنبه 9 جدی ۹۶

دوشنبه 11 جدی ۹۶

چهارشنبه 13 جدی ۹۶

۱

کمیسیون(امور دینی، فرهنگی، معارف ، تحصیلات عالی  وتحقیقات علمی )

1 بحث روی فرمان تقنینی شماره(150) رئیس جمهورپیرامون قانون تنظیم پروازهای طیارات وهلیکوپترهای نظامی دولت های خارجی درقلمرو کشور.

 

1اشتراک رئیس تلویزیون خورشید,مسؤول رسانه های کمیسیون انتخابات وخبرنگار تلویزیون خورشیددررابطه به قضیه لت وکوب خبرنگاردرکمیسیون انتخابات.

1 بحث روی اسناد رسمی وارده واوراق عرایض واصله به کمیسیون.

محمداقبال نیکمل 0700038872

محمدعالم صفری

0794564407

۲

کمیسیون(امور بین المللی )

 

 

 

 

علی شریعتی

0799831899

سید عباس حسینی

0744042699

۳

کمیسیون اقتصادی ملی ، مالی و بودجه ( انکشاف دهات ، زراعت ومالداری ، انجوها، بانکها و تفتیش امور مالی)

1 بحث روی گزارش مصارف بودجه ملی سال مالی 1396 ازاول جدی 1395 الی 30قوس 1396 .

1 بحث روی قانون پروازهای طیارات نظامی دولت های خارجی درقلمرو هوایی کشور.

2 بحث روی چگونگی نظارت کمیسیون اقتصاد ملی مشرانوجرگه ازروند تکمیل پروژه های سرک حلقوی.

 

1 بحث روی پروژه های پیشنهادشده مشرانوجرگه دربودجه ملی سال 1397 .

عبدالوهاب یوسفی

0700435712

نعمت الله شفق

0774569057

۴

کمیسیون امور تقنینی ، عدلی وقضایی ( نظارت حقوقی، حقوق بشر، اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری)

 

1 بحث روی فرمان تقنینی شماره(150) رئیس جمهورپیرامون قانون تنظیم پروازهای طیارات وهلیکوپترهای نظامی دولت های خارجی درقلمرو کشور.

 

1 بحث پیرامون فرمان تقنینی شماره (246)رئیس جمهور درموردقانون منع شکنجه.

 

1 دعوت سرپرست وزارت معارف جهت معلومات ازپیشبرد امور آموزشی درمحابس کشور.

حکیم الدین مظفری

0705591540

سوما سروری

0705591564

۵

کمیسیون امور معلولین و رفاه عامه (بازماندگان شهداء ،منابع طبیعی و محیط زیست، صحت ، کار وکارگر، تربیت بدنی و سره میاشت)

1 بحث روی گزارش کاری سال 1396 وزارت کارواموراجتماعی شهداومعلولین.

2 بحث روی عرایض ومکاتیب واصله به کمیسیون.

1 بحث روی گزارش کاری سال مالی 1396 حفاظت محیط زیست واداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی.

1 بحث روی پلان وآمادگی های زمستانی کمیته حالت اضطرار.

2 بحث روی عرایض ومکاتیب واصله به کمیسیون.

ثنا الله دانشور

0700570237

فرخنده لمر

 

۶

کمیسیون مواصلات ومخابرات (انکشاف شهری،تهیه مسکن،ترانسپورت،هوانوردی ، فواید عامه،انرژی و آب و شاروالی کابل)

1 بحث روی عرایض واصله به کمیسیون.

1 دعوت وزیر ترانسپورت جهت ارایه معلومات  درزمینه ایجاد دروازه های الکترونیکی وچگونگی جمع آوری عواید ترانسپورتی.

 

 

 

 

 

1 دعوت وزیرشهرسازی دررابطه به افتتاح شهرک های ساحته شده وارایه معلومات پیرامون پلان های توسعوی شهرک وشهرهای ولایات.

شهلا بلخی

0702242437

علی فطرت

0707417372

۷

کمیسیون( سمع شکایات )

 

کمیسیون سمع شکایات

1 دعوت محترم رئیس عمومی مواد نفتی,آمرمواد نفتی فراه,آمرمواد نفتی بندرمیل78 وآمربندرمیل78 حرمت.

2 دعوت محترم رئیس هوتل ارگ هرات.

3 دعوت محترم معین اداری وزارت امورداخله,رئیس اداره مستقل ارگانهای محل,شاروال کابل,ولسوال وقومندان امنیه بگرامی ورئیس موسسه هبیتات.

4 دعوت رئیس عمومی ترانسپورت زمینی ,رئیس ترانسپورت کابل,رئیس ترافیک کابل,معاون قوماندانی امنیه کابل دراموشهرکابل.

5 دعوت محترم مدیرگمرک اسلام قلعه.

1 دعوت رؤسای شفاخانه اسقلال,جمهوریت,صدری ابن سینا,عاجل ابن سینا,وزیرمحمداکبرخان,رابعه بلخی,صحت طفل,اتاترک,معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه.

2 دعوت محترم رئیس ترانسپورت.

دعوت معاون پوهنتون خاتم نبیین .

دعوت محترم رئیس ترانسپورت زمینی,رئیس ترافیک معین شاروالی کابل,معاون قوماندانی امنیه کابل.

1 دعوت ائیس اداره مستقل ارگانهای محل,معین وزارت امورداخله,شاروال کابل.

2 دعوت محترم وزیرمعارف,معین وزارت مالیه,معین وزارت کار,رئیس تقنین عدلیه,رؤسای منابع بشری,مالی ورئیس معارف شهرکابل.

دعوت معین نصاب تعلیمی وتربیه معلم .

دعوت محترم رئیس کارواموراجتماعی بامیان وهیات همراه شان .

شبیر احمد بشارت

0705591534

 

غلام حیدر سرابی

0705591548

۸

کمیسیون(شوراهای ولایتی، ولسوالیها ومصونیت وامتیازات اعضای جرگه )

 

1 بحث روی فرمان تقنینی شماره(150) رئیس جمهورپیرامون قانون تنظیم پروازهای طیارات وهلیکوپترهای نظامی دولت های خارجی درقلمرو کشور.

2 بحث روی اسناد وارده به کمیسیون.

 

1 بحث روی فرمان تقنینی رئیس جمهورپیرامون قانون تنظیم پروازهای طیارات وهلیکوپترهای نظامی دولت های خارجی درقلمرو کشور.

2 بحث روی اسناد وارده به کمیسیون.

 

1 بحث پیرامون فرمان تقنینی شماره (246)رئیس جمهور درمورد منع شکنجه.

2 بحث روی اسناد وارده به کمیسیون.

فریدالله بهرامی

0700059551

احمدالله حبیبی

0748092626

۹

کمیسیون(امور اقوام ، قبایل ،سرحدات ، کوچیها، مهاجرین و بیجاشدگان داخلی)

 

1 بحث روی فرمان تقنینی رئیس جمهورپیرامون قانون تنظیم پروازهای طیارات وهلیکوپترهای نظامی دولت های خارجی.

2 بحث روی عرایض ومکاتیب واصله به کمیسیون.

1 بحث روی وضعیت اقتصادی کوچیها.

2 بحث روی عرایض ومکاتیب واصله به کمیسیون.

1 بحث آزاد.

2 بحث روی عرایض ومکاتیب واصله به کمیسیون.

محمد داود حبیبی

0700199097

 

وحیدالله موحد

0705591550

۱۰

کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی(ارگانهای محلی،مبارزه با مواد مخدر و مسکرات)

 

 

 

مهرو کاکر

0700225882

سید عبدالله

0783308433

۱۱

کمیسیون(امورزنان وجامعه مدنی)

 

1 بجث روی قانو منع شکنجه .

1 دعوت رئیس جندرومشاورین کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی.

1 دعوت وزرای داخله حج واوقاف پیرامون چگونگی تطبیق قانون منع آزار واذیت زنان واطفال.

نجیلا سازگار

0783530357

رحیمه وردک

0784628278