صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۵ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی

     اکلیل حکیمی وزیرمالیه درنشست استماعیۀ امروزی مشرانوجرگه به ریاست داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم، ازدرج پیشنهادات سناتوران درمسودۀ بودجه ملی سال مالی۱۳۹۷ ویک سلسله کارکردهای آنوزارت معلومات داد .

5-ـJadi96-JAL1.JPG 

      موصوف درحالیکه محمد کریم بازمعاون وزارت دولت درامورپارلمانی نیزحضورداشت، اذعان نمود اکثرپیشنهادات سناتوران که شامل تطبیق پروژه های ملی، اشتغال یابی، جستجوی چشمه های عایداتی وبرخی موارد دیگربود درمسوده بودجه ملی گنجانیده شده است که ازجمله تطبیق پروژه های بزرگ مانند خط آهن کشورازبیکستان ازمزارشریف الی هرات به طول ۶۶۱ کیلومتر را می توان نام برد .

      وزیرمالیه ازآمادگی کشورازبیکستان بخاطرانتقال یکهزارمیگاوات وات برق وایجاد فابریکه های نساجی درولایات هلمند وکاپیسا خبرداده گفت یکتعداد کشورها نیزابرازآمادگی نموده اند که چندین فابریکه تولیدی مشابه را درکشورسرمایه گذاری نمایند.

    اکلیل حکیمی، با یاد آوری ازچشمه های عایداتی کشوردربخش‌های مخابرات، معادن و زراعت گفت که درسال آینده سیستم راداردرنقاط مختلف کشورنصب خواهند شد تا هواپیماهای که ازفضای افغانستان عبورومرورمی نمایند به طوردقیق سنجش وعواید آن به طورمنظم به خزانه دولت واریزگردد که حالا تکس عبور ومروز یک فروند طیاره ازسه صد دالربه هفتصد دالرافزایش داده شده است.

     وزیرمالیه افزود به اساس سفارش سناتوران، خریداری های اشیای اضافی واجناس تجملی ازمسوده بودجه ملی حذف شده ودرنظراست که تمام خریداری های ادارات حکومتی به شکل واحد درآورده شود و درسال جاری عواید کشورنسبت به پیشبینی ها، حدود هفده ملیارد افغانی افزایش یافته وبودجه انکشافی سال روان نزدیک به شصت وهشت فیصد تطبیق شده است.

      آقای حکیمی ازمد نظرگرفتن بودجه معینه به تلویزیون مشرانوجرگه مطابق حکم ریاست جمهوری، افزایش معاشات وامتیازات برای اشخاص دارای معلولیت، اصلاح طرزالعمل کم کاری ها واضافه کاری ها، مد نظرگرفتن پول برای حق الزحمه های معلمان، تعهدات اقتصادی جامعه جهانی درکنفرانس های بروکسل ووارسا، انتقال عواید به یک منبع واحد بانکی دولت وبرخی مسایل دیگرنیزمعلومات داده افزود که بخاطرصادرات جلغوزه سیاه، انار، سنگ مرمر ورخام وسایرتولیدات، پروگرام‌های مؤثری نیزرویدست می باشد تا درعواید کشورافزایش بیشتری به عمل آید.

5-ـJadi96-JAL2.JPG 

    اما یکتعداد سناتوران توضیحات وزیرمالیه را نوعی حاشیوی عنوان نموده گفتند قسمی که توقع میرفت، وزارت مالیه برخی دیدگاه های سناتوران را شامل مسوده بودجه نساخته که باید دراین زمینه توجه بیشتری صورت گیرد .

    اما درمباحث آزاد، برخی سناتوران ازابرازنظرهای غیرمؤجه ازسوی ولسی جرگه علیه مشرانوجرگه انتقاد نموده گفتند باید هرسه قوه دولت همکار باشند نه اینکه درتقابل یک دیگر قرارگیرند و مشرانوجرگه مطابق به قانون، صلاحیت رد،تأیید وتعدیل قوانین،فرامین وسایراسناد بین المللی را دارا می باشد که موارد اختلافی، همواره ازسوی هیئت های مختلط مجلسین طبق صراحت قانون اساسی رفع گردیده که نباید نقش مشرانوجرگه را نا دیده گرفت.

      سناتوران حملات تروریستی اخیردرشهرکابل وهلمند را نکوهش نموده ضمن ابرازتسلیت به خانواده های قربانیان اظهارداشتند که نهادهای امنیتی فعالیت های کشفی واستخباراتی شانرا برای مهارحملات دشمن افزایش دهند و گروه های اجیر تروریستی را درهرگوشه وکنار کشور سرکوب نمایند.

       همین گونه بعضی اعضا خاطرنشان ساختند که نتایج ملموسی پس ازاعلام استراتیژی منطقوی ایالات متحده امریکا به مشاهده نمی رسد وآنکشور همواره درباره جنگ افغانستان حاشیه می رود و جزئیات را بامردم شریک نمی سازند ونیزازسیاسیون کشورخواسته شدتاکشمکش های پیش آمده را ازطریق مسالت آمیزحل نمایند زیرا تداوم این تنش ها باعث مشکلات دیگری می گردد.

   همچنان درجلسه ضمن تأکید بروحدت ویکپارچگی میان مردم وجناح ها، تقاضا گردید تا ازحمایت برخی سیاسیون که تنها به منافع شخصی شان می اندیشد خود داری شود وایجاب می کند که حکومت وجامعه جهانی نیزبالای اشخاص منفعت جو فشارهای لازم وارد نمایند.

     همین ترتیب ازعدم تکمیل سرک جانی خیل – بل خیل ولایت پکتیا انتقادگردیده گفته شد هیئت های که ازسوی وزارت فواید عامه برای بررسی آن فرستاده شده است با مسئولین دخیل درفساد، همگام بوده اند و باید وزارت مذکوردراین زمینه توجه نموده شرکت قراردادی را وادارد تا این پروژه را تکمیل نماید.

      درجلسه سناتورمحمد حنیف حنیفی ازعملیات پاکسازی نیروهای دفاعی وامنیتی درولایت ارزگان خوشبینی نموده گفت که این عملیات موفقانه به پیش می رود، امیدواریم مناطقیکه پاکسازی می گردند پوسته های امنیتی افراز گردد تا درآینده تروریستان نتوانند درآن ساحات آزاد شده مجدداًنفوذ نمایند.

5-ـJadi96-JAL3.JPG 

       همچنان شفیقه نوروزخیل سناتور ولایت غزنی از تکمیل نشدن کارشفاخانه ولایتی آنولایت یادآوری نموده؛ گفت که کاراعمارشفاخانه ولایتی غزنی از چندین ماه به اینسو تعطیل بوده وقراردادی آن بعد ازاعماریک قسمت آن؛ فرارنموده است ایجاب می نماید وزارت صحت عامه کارباقیمانده آنرا با قراردادی دیگری به اختتام رساند .

    یاد آوری ازعملکرد ناهماهنگ برخی منسوبین نیروهای کماندو درولسوالی نجراب کاپیسا، تقدیرازتلاش های شورای عالی صلح درمورد مذاکرات با مخالفین مسلح، نگرانی جدی ازآلودگی هوای کابل، تأکید برعملی شدن پروژه های انکشافی درولایات وانتقاد ازعدم نشرقانون منع آزارواذیت زنان واطفال درجریده رسمی نیزشامل مباحث آزاد بود.

      درجمعبندی موارد فوق  داکترمحمد آصف صدیقی گفت مشرانوجرگه، مطابق قانون وصلاحیتهای قانونی اش درموارد مربوطه همواره فیصله هایش را صادر ودرآن منافع ملی افغانستان را مدنظرگرفته است.

وی ازاداره حفاظت محیط زیست خواست تا برنامه های مفیدی را برای تغییروضعیت هوای کابل رویدست گیرد ونیز ابراز امیدواری نمودکه وزارت های معارف، ارشاد، حج واوقاف و شاروالی کابل ازطریق برنامه های آگاهی دهی تلاش نمایند تا توجه مردم را برای حفاظت ازمحیط زیست جلب نمایند، نایب دوم همچنان یک سلسله موضوعات را جهت پیگیری به کمیسیونهای اختصاصی مشرانوجرگه راجع ساخت.

5-ـJadi96-JAL4.JPG 

     هکذا شماری ازمحصلان واستادان پوهنتون خصوصی کاروان ازجریان جلسه عمومی وسایربخش های شورای ملی بازدید نمودند.

     این بازدید که به اساس برنامه های آگاهی عامه ریاست اطلاعات وارتباط عامه دارالانشأ تنظیم گردیده بود، سناتوران محمد حنیف حنیفی، عبداللطیف نهضت یار ومولوی غلام محی الدین منصف با ایشان ملاقات نموده پیرامون مسایل پارلمانی به ایشان معلومات ارایه نمودند .