صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۹ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی

       جلسۀکمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول و به اشتراک نایب دوم، منشی، رؤسا ومعاونین کمیسیونها ورئیس عمومی دارالانشأ آن جرگه تدویرگردید.

   دراین جلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه سوم جدی علاوه از مباحث آزاد، وزرای امورخارجه، دفاع، داخله، مشاورشورای امنیت ملی، روسای عمومی امنیت ملی واداره مستقل ارگانهای محلی در مورد حصارکشی پاکستان درامتداد خط دیورند، راکت پراگنی های آنکشوربه مناطق سرحدی ولایت کنر وبرخی مسایل مهم به پرس‌شهای سناتوران پاسخ ارایه نمایند ونیز وزیرمالیه بخاطرچگونگی گنجانیدن دیدگاه های سناتوران درمسوده بودجه ملی سال۱۳۹۷ خورشیدی درنشست روزسه شنبه پنجم جدی شرکت ودرهمین روز (فرمان تقنینی درمورد قانون اشاعه وثبت دارایی های مقامات وکارکنان دولتی) شامل اجندا گردد.

29-Qaws96-Komita-Rowasa.JPG

    همچنان درکمیته روسا فیصله شد که درنشست های عمومی دهم ودوازدهم جدی گزارش هییت سناتوران ازمسکو استماع وازیکتن قاری قرآن عظیم الشان باشنده ولایت هرات که قرآن کریم را با دست نوشته است تقدیر به عمل آید ونیزفیصله شد که دریکی ازجلسات عمومی لوی سارنوال، رؤسای تنفیذ احکام قانون،  نظارت برمحلات سلب آزادی ومحبس بگرام پیرامون برخی مسایل ذیربط به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نمایند.

     همینگونه شکایت تلویزیون خصوصی خورشید مبنی برتوقیف یکتن ازخبرنگاران آن تلویزیون ازسوی کمیسیون مستقل انتخابات، وشکایات واصله ازیورش نیروهای امنیتی به خوابگاه مکاتب افغان ترک استماع وتاکید شدکه کمیسیون اختصاصی مجلس باحضورداشت مسوولان موارد مذکور را به بررسی بگیرند و گزارش اجراات خویش را ارایه بدارند.

 هم چنان درکمیته روسا گفته شد که  مسوولان ذیربط ادارات حکومتی درنشست کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه متعهد گردیده اند که به زودی درهرلیترتیل پنج افغانی ،درهرکیلو گازمایع حدود پانزده افغانی ودریک خروار چوب سوخت بیشتر ازیکهزارافغانی کاهش خواهند آمد، کمیته رؤسا ضمن استقبال ازاین مساله تاکید داشتند که کمیسیون مربوط موضوع را پیگیری نماید.

    هکذا درجلسه پیرامون مکتوب ارسالی ریاست عمومی امنیت ملی درمورد اینکه اعضای شورای ملی حین ورود به آن اداره تیلفون های هوشمند را حمل نکنند ومکتوب ارسالی وزارت دفاع ملی مبنی بروضع محدودیت استفاده ازچرخبال ها ازسوی اعضای شورای ملی مطالعه وهردو مورد ازسوی کمیته روسا بی اساس عنوان گردید و به دارالانشای وظیفه سپرده شد که  نکته نظریات سناتوران را با دلایل مؤجه آن عنوانی نهادهای مذکورارسال بدارد.