صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۵ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای یازده گانه مشرانوجرگه شورای ملی امروزروی موضوعات مختلف دایرگردید

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست الحاج محمدحنیف حنیفی ،  شکایت تعداد ازدوکانداران باغ قاضی شهرکابل دراعتراض به اخذمالیه عواید برفروشات ازسوی کارمندان وزارت مالیه ورویه نامطلوب کارمندان مذکوربا دوکانداران، با رئیس عمومی عواید وزارت مالیه ورئیس عواید زون مرکزمطرح بحث قرارگرفت. روئسای مذکورضمن ارائه توضیحات پیرامون نحوه اخذ مالیات ازمتشبیثین وسیستم مالیاتی کشورافزود که دوکانداران مذکورچون فعالیت ایشان درسطح ابتدایی قرارداشته وبنا برپیشنهاد دکانداران شهرکابل ومطابق به حکم قانون عایدات برمالیات وقانون امورمالیاتی ازسرجمع عواید فروشان باید مالیه بپردازند واکنون هم عارضین مخیراند درصورت که ازویژه گی های سیستم پرداخت مالیات برعایدات برخوردارباشند وسند فعالیت های اقتصادی شانرا مطابق به نورم های موجوده حین مراجعه کارمند وزارت مالیه ارائه کرده بتوانند هیچ مشکلی وجود ندارد. کمیسیون ضمن استماع اظهارات طرفین درنتیجه چنین فیصله نمود که دکانداران با مشوره سایرمشبثین دریک نشست با مسئولین عواید مالیه درخواست مشخص خویش را ارائه نموده تا مطابق به آن درروشنایی قوانین نافذه کشوردرراستای اخذ مالیات شان اقدام گردد.

15-Qaws96-Shikayat.JPG

به همین ترتیب شکایت اسامی حاجی عبدالعزیریکتن ازباشنده گان شهرکابل مبنی برمنع اعمارمنزل اش ازسوی مسئولین ریاست طرح وتطبیق شاروالی کابل که سند ملکیت رسمی دردست دارد درحضورداشت رئیس اداره مذکورمطرح گردید که رئیس طرح وتطبیق شاروالی کابل با استناد به حکم مقام عالی ریاست جمهوری هرنوع اعمارتاسیسات را درساحه سبزممنون تلقی نموده وشاروالی کابل نیزمسئولیت دارد که ساحات سبزرا دوباره فعال نماید.

کمیسیون ضمن استماع اظهارات طرفین فیصله نمود تا رئیس طرح وتطبیق موضوع را با شخص شاروال کابل مطرح نموده وبه قناعت عارض پرداخته شود .

همچنان موضوع شکایت تعداد ازمعلمین واجیران مکاتب معارف شهرکابل مبنی برعدم تادیه کرایه موترویا پرداخت مبلغ ناچیزروزانه ده افغانی با رئیس معارف شهرکابل مطرح گردید که موصوف پرداخت وتعین کرایه موترمعلمین واجیران را باتوجه به مسافت منازل شان ابرازنموده که اظهارات موصوف مورد قناعت اعضای کمیسیون قرارنگرفته تاکید گردید که باتوجه به وضعیت اقتصادی ناهنجار این قشرمحروم وخدمت گذارکشور وپرداخت کرایه روزانه ده افغانی به هیج وجه موجه وقابل قبول نبوده وباید رهبری وزارت معارف درزمینه تجدید نظرنمایند .

درجلسه کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه به ریاست نثاراحمد حارس، رئیس عمومی ، باشرکت معین وبرخی ازکارشناسان اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست، رئیس صحت محیطی شاروالی کابل،مسوول بنیاد هاینریشن بل افغانستان و مسوول موسسه انکشاف روانی- اجتماعی فکر دایرگردید.

درجلسه نخست داکتر پاینده نیک عباس پژوهشگرومولف اثر تحقیقی ( بررسی تأثیرات آلوده گی محیط زیست برصحت عمومی" آلوده گی آب، هوا ومواد زاید). که جدیدا به چاپ رسیده معلومات ارایه نموده افزود این پژوهش به بررسی تأثیرات آلوده گی محیط زیست برصحت به منظور مشخص کردن تآثیرات آلوده گی هوا، آب ومواد زاید جامد بربهداشت همگانی پرداخته  وهردو سطح صحت روانی و جسمی را تحت پوشش خود قرارداده است وعلاوه کرد این پژوهش به شیوه مستقیم در 22 ناحیه شهرکابل انجام و درهرناحیه از سه سه گذرآن ازآب های که مورد استفاده عام می باشد نمونه برداری و مورد تست وبررسی قراداده شده است.دراین پژوهش آلوده گی درمحیط زیست رابه عنوان یک عامل بیماری زا تشحیص داده که می تواند مشکلات  جانبی نهایت زیاد را برای اشخاص بوجود بیاورد.

متعاقبا رئیس عمومی اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست وسایرین ضمن تقدیر ازکارکرد های موصوف پیشنهاد نمودند تا به منظوری غنامندی وبررسی بیشتر اثر، یک یک نقل آنرابه برخی مراکز پژوهشی و برخی ادارات ونهاد های مستقل حکومت ارسال نمایند ونیز پس ازچاپ کمیته مشترک ازنهاد های مربوط ایجاد وظایف ومکلفیت های هراداره را آن کمیته مشخص و درآن معیاد زمانی اجراآت نیز توسط ادارات مشخص ومعین گردد.

رئیس کمیسیون ضمن قدردانی از زحمات نیک و ارزشمند داکتر پاینده نیک وتیم همکاران شان گفت توسعه شهری و ازدیاد روزافزون جمعیت درآلوده گی محیط زیست نقش عمده داشته این پدیده فراگیر نه تنها درافغانستان بلکه درتمام دنیا به یک معضل اجتماعی مبدل شده است. امروزه آلوده گی محیط زیست بیشترازتهدیدات امنیتی زنده گی مردم را به مخاطره مواجه کرده است که نه تنها عوارض جسمی – روانی بلکه مشکلات توسعه ای، اجتماعی وسیاسی را هم درقبال دارد با این وجود شهرنشینی درافغانستان به دلایل مختلف ازجمله بازگشت مهاجران، جابجای جمعیت براثرتغییرات اقلیم وخشکسالی و بیجا شده گان ناشی ازجنگ ها روبه گسترش می باشد.

15-Qaws96-Rifai.JPG

کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه مجلس سنا ضمن تقدیر ازاثرارزشمند مولف مصمم است تا یک یک نقل  ازاین اثر راکتبا به ادارات مسوول ارسال و آن ادارات بعد ازمطالعه نظریات و پیشنهادات شان را در روز رونمای اثر متذکره کتبا به محقق بسپارند تا بتوانیم درقسمت غنی سازی آن اقدام همه جانبه نمائیم ، موصوف گفت که ادرات مسوول با درک صلاحیت ها وخطوط کاری وظیفوی شان مکلف اند درقسمت دریافت راه حل ها وحل مشکلات پیشنهادی دراثرموجود پلان های عملی جامع را تهیه و درقسمت عملی سازی آن اقدام نمایند.

دربخش دیگر جلسه سناتور عبدالباقی بریال گزارش اشتراک شان را ازکنفرانس مطبوعاتی کمیته دادخواهی افراد دارای معلولیت ارایه نمود همچنان رئیس واعضای کمیسیون از ایجاد و استقلالیت اداره مستقل تحت نام اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت وورثه شهدا استقبال نمودند.

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی، پیرامون سفررئیس جمهورمحمداشرف غنی به جمهوری ازبیکستان صحبت وگفته شدکه همکاری های وتعهدات باکشورهای آسیایی مرکزی ازجمله امضای 20موافقتنامه درعرصه های مختلف باجانب ازبیکستان می تواند باعث رشد صنعت وتقویت اقتصادی کشور گردد اعضای کمیسیون اظهارامیدوای نمودند که تمامی موافقتنامه های عقد شده بتواند باعث ایجاد تحول بزرگ درافغانستان گردد.

دربخش دگرجلسه اعضای کمیسیون ازمشکلات مهاجرین افغان مقیم المان ابرازنگرانی نموده اظهارنمودند مهاجرین افغان بامتقبل شدن مشکلات فراوان توانسته اند خودرا به کشور های اروپایی برسانند ازآنجایکه برگشت آنان دوباره به افغانستان برایشان مشکل ساز خواهد بود ایجاب می کند که کشور المان درزمینه ازخویش انعطاف پذیری نشان داده از اخراج جبری پناه هجویان خود داری نماید،همچنان از احساس انسان دوستی شماری ازپیلوتان المانی مبنی برعدم انتقال مهاجران که جبراَ ازسوی آن حکومت اخراج می گردند؛ نیزستایش به عمل آمد.

کمیسیون اموربین المللی مجلس ازشایعات مبنی بر شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم مستبد اسرائیل ازسوی ایالات متحده انتقاد شدید نموده خاطرنشان ساخت نباید آنکشور تصامیم را رویدست گیرند که باعث جریحه دارشدن احساسات مسلمانان جهان گردد زیرا بیت المقدس به عنوان اولین قبله مسلمانان مورد تکریم بوده وبرای هیچ مسلمان پذیرفتنی نخواهدبود که درمورد آن تصامیم غیرمعقول اتخاذ گردد.

15-Qaws96-Bio.JPG

به همینگونه اعضای کمیسیون  اظهارات وزیردفاع ایالات متحده امریکا مبنی براینکه پاکستان باید مراکز موجود تروریستی را درداخل خاک اش نابود سازد مورد استقبال قرار داده آنرا به معنی تأمین امنیت وثبات منطقه دانستند ونیز روی  فرمان تقنینی رییس جمهوری درمورد قانون اشاعه وثبت دارایی های مقامات وکارکنان دولتی بحث نمودند.

طبق یک خبردیگربرنامه تحت عنوان بودجه سازی جندربه ابتکار کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی مشرانوجرگه شورای ملی وهمکاری سازمان ملل برای زنان افغان امروزدرهوتل انترکانتیننتال شهرکابل تدویرگردید.

دراین برنامه که شماری رئیس واعضای کمیسیون امورزنان، شماری ازنمایندگان مردم درشورای ملی ورئیس پلان وپالیسی وزارت امورزنان نیزشرکت داشتند، پرزنتیشن پیرامون بودجه سازی جندروبرخی موارد مربوط به جندر ازسوی مشاوربین المللی دراموربودجه سازی سازمان ملل برای زنان افغان ارایه گردیدکه موردتوجه حاضرین قرارگرفت.

15-Qaws96-GEN1.JPG

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبدالطیف نهضت یار، پیرامون وضعیت عمومی رسانه ها درکشور، پالیسی نشراتی ونقش رسانه هادرجامعه، ترویج فرهنگ افغانی ومسوولیت پذیری اصحاب رسانه درراستای انعکاس دهی واقیعت های عینی جامعه صحبت گردیده، ازکاروبرنامه های شورای عالی رسانه هادرچوکات وزارت اطلاعات وفرهنگ استقبال به عمل آمد ونیزنقش شورای مذکور درتامین فضای اعتماد سازی وهمکاری میان رسانه وحکومت ارزنده تلقی گردید. همینگونه درجلسه ازشخصیت علمی وفرهنگی ریاض احمد(تسنیم) شاعرونویسنده جوان کشوربنابرمریضی که عایدحالش گردیده بود داعی اجل رالبیک گفت یادآوری گردیده برای مرحوم جنت برین وبرای بازماندگان صبرجمیل ازبارگاه ایزدمنان استدعاگردید.

درجلسه کمیسیون امور تقنیی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ، معین اداری وزارت عدلیه پیرامون گزارش کاری فعالیتها و دستاوردهای آنوزارت توضیحات ارایه نموده گفت در سال 1396 به تعداد 62عنوان قانون ، 25 مقرره و 14 فرمان تقنینی رئیس جمهور طی مراحل شده است وی از مصرف 85 فیصد بودجه عادی و 45 فیصد بودجه انکشافی خبر داده گفت تا کنون 66 احزاب سیاسی در این وزارت ثبت و راجستر میباشد موصوف از وضیعت مرکز اصلاح و تربیه اطفال ابراز نگرانی نموده گفت 52 طفل از بگرام به مرکز انتقال داده شده که مرتکب جرایم امنیت داخلی میباشند. کمیسیسون بعد از استماع توضیحات موصوف فیصله نمود تا گزارش کتبی شانرا رسما به آدرس کمیسیون ارسال نمایند. در بخش اخیرجلسه روی فرمان تقنینی رئیس جمهور پیرامون قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی صحبت و تعدیلات پیشنهادی در آن مشخص گردید.

15-Qaws96-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست لطف الله بابا ، برعلاوه مطالعه گزارش مشاهداتی فیفا از اجلاس دوره شانزدهم شورای ملی ، روی عرایض واصله مبنی برعدم توزیع زمین ونمرات ،اعمار ساختمانهای غیر قانونی، ترمیم و ساخت سرکها در شهر کابل صحبت وتاکید شد سرپرست شاروالی کابل غرض ارایه پاسخ در مورد پلانهای تطبیق شده خویش در سال روان، متوقف شدن کار پروژه دشت پدوله ،عدم جلوگیری از ساخت و اعمار ساختمانهای غیر قانونی و خود سر ،چگونگی جمع آوری عوایداز منابع عایداتی شاروالی ،چگونگی پروژه ساخت میتروبسها و پلهای هوایی و انتقال مسوولیت ترافیک به شاروالی کابل در یکی از جلسات کمیسیون دعوت گردد .

15-Qaws96-Mukhabirat.JPG

درجلسه کمیسیون مصونیت و امتیازات و امور شوراهای ولایتی به ریاست الحاج قاری میرحاتم تره خیل ، با اشتراک رئیس مالی و خدمات ریاست دارالانشای مشرانوجرگه پیرامون مسایل مالی و اداری ریاست عمومی دارالانشا صحبت و تصامیم اتخاذ شد .در بخش دیگر برعلاوه بررسی عرایض واصله ،با اشتراک رئیس عمومی انسجام امور شوراهای محلی پیرامون شکایت نصیر احمد فقیری عضو شورای ولایتی ولایت غزنی و کاندید پست ریاست شورای ولایتی آنولایت مبنی بر انتخاب غیر قانونی رئیس جدید آن شورا صحبت گردید نامبرده ادعا دارد که سند تحصیلی موصوف مشکل دارد عریضه آنها از حیث ارتباط به موسسات تحصیلات عالی گسیل تا در مورد اسناد تحصیلی کاندیدان پست شورای متذکره معلومات دهند بعدآ کمیسیون در زمینه حل مشکل شان اقدامات لازمرا رویدست خواهد گرفت .

15-Qaws96-Emtiazat.JPG