صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۳ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز با شماری ازسناتوران ،با یک تعداد اشخاص دارای معلولیت که درجوارشورای ملی تجمع نموده بودند دیداروخواستهای آنانرااستماع کرد.

آنان ازعملکرد برخی مسوولین حکومتی ابرازنارضایتی نموده خواهان تطبیق ماده 22قانون حقوق وامتیازات معلولین مبنی براستخدام سه فیصداشخاص دارای معلولیت به ادارات دولتی،تعدیل درماده هفتم قانون متذکره، تطبیق قانون حقوق وامتیازات معلولین و رعایت کنوانسیون جهانی معلولیت که افغانستان به آن الحاق گردیده است ونیز تطبیق ماده 19قانون مذکورمبنی برتحصیلات رایگان وبرخی موارددیگرشده وخواهان همکاری نمایندگان مردم ا دراین زمینه گردیدند.

13-Qaws96-GEN1.JPG

متعاقباًنایب اول مشرانوجرگه،ضمن تایید مشکلات اشخاص دارای معلولیت در کشور،رسیده گی وتوجه به قشرمعلول جامعه راازمکلفیت های مسوولین حکومتی ونهادهای ذیربط دانسته،علاوه کرد آنانیکه درراه اسلام ،آزادی ودفاع ازنوامیس ملی وتمامیت ارضی کشور، اعضای بدن شان را ازدست داده اند توجه ی لازم ازسوی مسوولین ذیربط ونهادهای مدد رسان به آنان صورت نگرفته است وافزود که ادامه جنگ وبی ثباتی درکشور،مداخلات بیرونی، نبود یک استراتیژی مؤثر،مانع رسیده گی به خواست های قشرمعلول جامعه گردیده است.

ایزدیارمتعهدگردید که درچوکات صلاحیت های قانونی خویش همواره دربخش های قانونگذاری ، از قشر معلول کشور حمایت نموده است وابرازامیدواری نمودکه رهبران حکومت وحدت ملی توجه بیشتری را به ایشان معطوف دارندونیزاطمینان دادکه خواستهای آنانرابامسوولان ذیربط حکومتی درمیان گذاشته وراه های حل آنراجستجوخواهدکرد.