صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۹۷

  دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه-

مورخ ۱۲ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی

      درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه از رد نشست قندهار، فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد تعدیل وحذف برخی ازمواد قانون ثبت احوال نفوس مورد تصویب قرارگرفت.

12-Qaws96-JAL1.JPG

      این فرمان تقنینی که درکمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی وسایرکمیسیونها مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون مذکوربه مجلس ارایه وبه اتفاق آرا تصویب گردید؛ برمبنای تعدیل مجلسین شورای ملی درماده شصت وهفتم (( اصلاح سن درصورت تفاوت ظاهری ازصلاحیت های رئیس اداره مرکزی ثبت احوال نفوس وبررسی امورهویت خارجیان ومسوولین ثبت احوال نفوس ولایات با درنظرداشت نظریه اهل خبره به حکم والی ولایت مربوطه می باشد)) ونیزدرماده شصت ونهم(( تبدیل وتصحیح اسم ازصلاحیت های رئیس اداره مرکزی ثبت احوال نفوس بوده وصرف برای یک مرتبه درطول عمرصورت می گیرد.))  ونیز درجلسه طرح قانون ثبت واشاعه دارایی های مقام ها و کارکنان دولت  به جلسه معرفی گردید.

     همچنان رئیس وسایراعضا، حملات پی درپی انتحاری دیروزدرشهرجلال آباد ولایت ننگرهار را که درآن شماری ازشهروندان تلف شده اند را با شدید ترین الفاظ نکوهش نموده، برای شهدا بهشت برین وبه بازمانده گان ایشان صبرجمیل استدعا نمودند.

    اعضای مجلس سنا ازروزمیلاد پیامبربزرگواراسلام، ناجی بشریت حضرت محمد مصطفی (ص) به نیکویی یاد آوری نموده از وزارت معارف تقاضا نمودند که سیرت پیامبر اسلام را بیشتر ازاین، شامل نصاب آموزشی نماید.

       اما درمباحث آزاد جلسه، با اینکه هیچگونه حمایتی ازنشست قندهار صورت نگرفت، بلکه اعضای مجلس دربرابر آن واکنش های تندی نشان داده گفتند نظام کنونی که به بهای گزاف وقربانی های هزاران جوان مدافع وطن به وجود آمده، هرگونه بحران آفرینی که باعث تضعیف آن گردد برای مردم قابل قبول نمی باشد وشرایط کنونی ایجاب می نماید که همه گی دراستحکام نظام ومنافع علیای کشورتلاش نمایندوهرگونه حرکات ضد ملی، به نفع هیچ جناحی هم نخواهند بود وافزودند این کارخوب نیست هرکسی که ازمقام و موقفی دورشود فوراً به عنوان اپوزسیون قدعلم نموده به حکومت ومردم مشکل ایجاد نماید.

     سناتوران باردیگرازموضع گیری محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه درایران واتهامات بی بنیاد آن علیه فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه شورای ملی شدیداً انتقاد نموده گفتند سخنان وی درایران خلاف منافع ملی بود که می بایست از آن معذرت خواهی می نمود که ایجاب می نماید مورد بازپرس ارگانهای عدلی وقضایی قراربگیرد وافزودند رئیس مجلس سنا یک شخصیت ملی ومردمی بوده وهمواره ازتربیون مجلس ازحقوق مردم در برابرهمه دهشت افگنان دفاع نموده است وسخنانی را که معاون ریاست اجرائیه درتلویزیون خصوصی آریانا دربرابر رییس مجلس نموده است را تکذیب نمودند.

      همچنان درجلسه ازوضع امنیتی مسیرشاهراه عمومی بلخ- فاریاب وجنایات هراس افگنان دراین مسیر، افزایش نا امنی ها در ولایت غزنی وخسارات وارده به باشنده گان ولسوالی الینگارولایت لغمان در نتیجه نبرد های طالب وداعش مطرح گردیدو فیصله شد که کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی بامسوولان ذیربط این مسایل را مطرح ودرحل آن تلاش نماید.

12-Qaws96-JAL2.JPG

     تاکید برمحاکمه علنی دو فرمانده پولیس درپکتیکا که اخیراً درشرن مرکز آنولایت بین هم برخورد مسلحانه نموده اند، فراخوانی رحمت الله نبیل ومحمد عمرداوود زی مسوولان پیشین امنیتی درمورد اظهارات شان دربرنامه سیاه وسفید طلوع نیوزوداکتررنگین داد فرسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی به منظورتوضیحات درمورد کتاب(سیاست افغانستان روایتی ازدرون)، بی کیفیت بودن کارجادۀ چمکنی الی جانیخیل ولایت پکتیا، یاد آوری ازسوم دسمبرروزجهانی معلولین وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.

      درجمعبندی موارد مطروحه رییس مشرانوجرگه گفت اعتراض،انتقاد وتدویرگردهمایی ها برای بهبود امور، حق مردم می باشد اما سوء استفاده ازآن ، برای چالش آفرینی ها در برابر نظام ومردم قابل قبول نمی باشد، اما نشست قندهار نشان داد که تمام تلاش ها برای سودجویی ومنفعت های شخصی مطرح بوده وکدام اجندای کاری موثری درآن مطرح نمی باشد. رییس مجلس در صحبت هایش از سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری نیز یاد کرد که باوجود یک سلسله رنجش ها، هیچگاهی دربرابرنظام قرارنگرفت و ازشخص معاون اول وهواخواهانش بخاطر صبروتحمل شان ابراز امتنان نمود.

      فضل هادی مسلم یارعلاوه کرد نظام حاکم دراثرقربانی های بی شمار منسوبین امنیتی ودفاعی ومردم افغانستان به میان آمده است که باید ازآن حمایت وپشتیبانی همه جانبه شود .

     موصوف ازگردهمایی هزاران تن ازجوانان ننگرهار وسایرولایات مشرقی مبنی برحمایت ازنظام وحکومت افغانستان ستایش کرد که به دور ازهرگونه ارتباطات سیاسی ومطرح ساختن خواستهای شخصی امروز درآن ولایت تجمع کرده اند.

        رییس مشرانوجرگه همچنان درمورد معاون دوم ریاست اجراییه گفت من با کسی هیچ گونه تبعیض نداشته ام بل منافع ملی ومردم افغانستان را نسبت به هرچیزی ترجیح می دهم وهمواره صدایم را دربرابر تمامی گروه های تروریستی مزدور بلند کرده واعمال زشت وننگین آنانرا درهمه جا به شدت نکوهش نموده ام، اما محمدمحقق به دور ازهرگونه حقیقت، دریکی ازگفتگوهایش اتهام دروغین را علیه من وارد نموده و اگر موصوف به صفت یکی ازمسئولین حکومتی دراین زمینه اسناد وشواهدی داشته باشد آنرا ارایه ویپگیری نماید درغیرآن برای خوش ساختن بیگانه گان ومغشوش ساختن ذهنیت ها متوسل نشود زیرا عاملین بدبختی ها ومشقات گذشته را تا هنوز مردم افغانستان فراموش نکرده وبهتر می دانند که کدام چهره ها برای تجارتهای سیاسی خویش بالای سرنوشت مردم بازی نموده و می نمایند.

     فضل هادی مسلم یارعلاوه کرد به صفت رییس مشرانوجرگه درجمعبندی موارد یکه ازسوی سناتوران مطرح می شوند درجلسه های قبلی، اظهارات غیرقانونی وخلاف منافع ملی محمدمحقق را با قاطعیت رد ومحکوم نموده است وآنرا زمینه سازی برای کشتار افغانها تلقی داشته است .

رئیس مشرانوجرگه اظهارداشت که معاون دوم ریاست اجرائیه باید در این مورد ازمردم افغانستان معذرت خواهی نماید وحکومت نیز باید عدالت را تطبیق نماید .

12-Qaws96-JAL3.JPG

    دراخیرجلسه قاری میرحاتم تره خیل گزارش هیئت اعزامی مجلس را ازولایت کنر ارایه نموده گفت اعضای هیئت درملاقات هایش بامسئولین ملکی،نظامی،اعضای شورای ولایتی واقشارمختلف آن ولایت دریافته است که از20ماه عقرب الی 5قوس حدود 1759 راکت ازسوی نظامیان پاکستانی بالای مناطق مختلف ولایت کنر پرتاب شده که به اثرآن  دونفرملکی شهید، هشت زخمی و570خانواده بیجاشده اند وافزود مسئولین آن ولایت خواهان افزایش  پوسته های امنیتی درامتداد خط فرضی دیورند،افزایش تشکیل نیروهای امنیتی، دریافت اسلحه ثقیله،رسیدگی به مشکلات بیجاشده گان، انتقال شبکه ده میگاوات برق،رسیدگی به مشکلات محبوسین،ایجاد شعبات بانکی،منظورشدن پولیس محلی درولسوالی اسمار،جلوگیری ازقاچاق چوب چارتراش وبرخی موضوعات دیگر را باهیئت مطرح ساخته وخواهان همکاری مشرانوجرگه گردیده اند.