صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۱ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی

کمیسیونهای یازده گانه مشرانوجرگه شورای ملی امروز روی موضوعات مختلف تشکیل جلسه دادند

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست محمد عظیم قویاش معاون کمیسیون، پیرامون علل وعوامل بلند رفتن مواد غذایی وسوختی درکشورمباحثی صورت گرفته خاطرنشان گردید که وضع اقتصادی مردم درکشورخوب نبوده ایجاب می نماید که تجار وفروشنده گان مواد غذایی وسوختی ازگرانفروشی واحتکارجلوگیری نموده با مردم همکار شوند. به همین مناسبت فیصله شد که معین وزارت تجارت وصنایع، رئیس عمومی تصدی مواد نفتی ومعاون اتاقهای تجارت وصنایع درنشست 22 قوس کمیسیون حضور یابند تا پیرامون موضوع صحبت همه جانبه به عمل آید.

   دراخیرجلسه گزارش کارکرد واجراات ربع سوم پروژه های انکشافی شاروالی کابل که ازبودجه ملی تمویل میگردد مطالعه گردید، کمیسیون فعالیت های شاروالی کابل را درقسمت اسفالت جاده درنقاط مختلف شهرکابل مثبت ارزیابی نموده تاکید به عمل آورد که مسوولان آن اداره دریکی ازنشست های کمیسیون پیرامون چگونگی تطبیق پروژه های آن نهاد به سناتوران معلومات ارایه نماید.

11-Qaws96-Mali.JPG

 درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، روی وضع امنیتی کشورصحبت گردیده، تصامیم اتخاذ شد ودرضمن خاطرنشان گردید که یکتعداد سیاسیون کشورخواهان سقوط نظام می باشند که این کارآنها درمغایرت با منافع ملی قرار دارد وباید ازآن اجتناب صورت گیرد وکمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی مخالف چنین مفکوره ها می باشد.

   هکذا درجلسه روی شکایات واصله شهروندان ازبرخورد نامناسب یکتعداد نیروهای دفاعی وامنیتی کشوربا مردم صحبت گردیده، تاکید شد که مسوولان باید جلو کسانی را که با مردم رویه نامناسب می نماید گرفته وغرض بازپرس به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی نماید.

دراخیرجلسه روی فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد  تعدیل برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس(اصلاح سن ونام) صحبت گردیده وتعدیلا وارده ازسوی ولسی جرگه مورد تایید قرارگرفت.

11-Qaws96-Dfai.JPG

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنیف، شکایات متعدد مبنی وارد شدن مواد سوختی بی کیفیت با رئیس اداره عالی نورم وستندرد، رئیس عمومی گمرکات ویکتعداد مسوولان ذیربط وزارت تجارت مطرح شد.

 رئیس اداره عالی نورم وستندرد ضمن ارایه توضیحاتی افزود که ورود تیل بی کفیت معمولاً درجمع تیل معافی وازطریق قاچاق به داخل کشوروارد می شود که دلیل ورود  تیل بی کیفیت نا بسامانی ها وجنگ های داخلی موجود درکشورهای عربی خصوصاًًً کشورهای صادرکننده نفت می باشد و افزود به دلیل وضعیت نامطلوب درآن کشورها روند استخراج موادنفتی وتصفیه آن به گونه شفاف عملی نمی گردد ولی با آنهم کمپنی جیوکم ، شاروالی وریاست مواد نفتی عهده دارتثبیت کیفیت موادنفتی بوده واداره نورم ستندرد صرف صلاحیت نظارتی را دارد و قراردادکمپنی جیوکم نیز با حکومت افغانستان درحال اختتام می باشد.

 موصوف گفت به تعداد 58 شرکت وارد کننده نفت به دلیل تخلفات جوازشان ملغی و15 شرکت دیگرنیزتحت بررسی قراردارد ودرظرف یکماه به مقدار2160 لیترتیل بی کیفیت را مسترد نموده است وی وجود تیل تحت نام سوپررا رد نموده افزود که معمولا تیل با خصوصیت بالاترازدرجه کیفیت 92 به نام سوپرمسمی بوده که هیچ شرکتی تا اکنون مواد نفتی را با چنین کیفیتی وارد ننموده است .

همچنان رئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه پیرامون اجراات خویش معلومات ارائه نموده ومطابق به اظهارات مسئولین ذیربط اطمینان داد که آنوزارت تدابیرلازم را اتخاذ خواهند کرد.

دربخش دیگرجلسه شکایات واصله ازاداره شدن هفده ریاست توسط سرپرستان دروزارت ترانسپورت وهوانوردی ملکی با معین وزارت مذکور مطرح شد.

 معین وزارت ترانسپورت ضمن ارایه توضیحات گفت  که اعلان بست ها به کمیته سی بی آر ارسال گردیده است و باوجود ارسال چندین نامه هنوز کمیته مذکور اعلان بست های مذکور را  دراجندای کاری خویش قرارنداده است امیدواریم که کمیسیون درزمینه همکاری نماید.

 وی شایعات مبنی برانفکاک کارمندان ریاست ترانسپورت ولایت هرات را ا زسوی ریاست جمهوری رد نموده گفت  مقام عالی، یک هیاتی را به منظوربررسی موضوع به آن ولا اعزام نموده بود که بعدازمطالعه گزارش هیات ، مقام ریاست جمهوری به وزارت ترانسپورت وظیفه سپرد تا طرح خویش را درزمینه ابرازنمایند، کمیسیون ضمن استماع اظهارات معین وزارت ترانسپورت تاکید نمود که باتوجه به مصئویت کاری کارمندان دولتی نباید اقدام به انفصال غیرموجه ایشان صورت گیرد  ودرصورت که هرکارمند دولتی متهم به فساد وموارد غیرقانونی باشد، موضوع ازطریق مراجع عدلی وقضایی پیگیری شود.

11-Qaws96-Shikayat.JPG

همینگونه شکایت محصلین بخش لیسانس ستاف کالج قومندانی تحصیلات عالی ورهبری پولیس، مبنی برنا امن بودن محل تدریس شان با  سرپرست معینیت وزارت امورداخله، معاون ریاست تعلیم وتربیه وقومندان ستاف کالج مطرح بحث قرارگرفت که مسوولان مذکور دیدگاه های شانرا درزمینه با اعضای کمیسیون شریک ساختند، که توضیحات ایشان ازسوی کمیسیون قناعت بخش تلقی نگردیده یک سلسله هدایات لازم برای بهبود این موضوع ارایه شد.  

دراخیرجلسه معین وزارت فواید عامه و معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی، پیرامون پلان های کاری شان باتوجه به رسیدن فصل سرما واحتمال وقوع حادثات دلخراش درقرا وقصبات کتباً گزارش را به کمیسیون ارایه نمود.

درجلسه کمیسیون اموردینی،فرهنگی،معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبدالطیف "نهضت یار" با حضورداشت دکتور اسدالله محقق معین وزارت معارف، رئیس عمومی تربیۀ معلم وزارت معارف، رئیس تربیۀ معلم سیدجمال الدین افغان، سوالات ازسوی اعضای کمیسیون مبنی برعدم پرداخت امتیازات معاش، اضافه کاری وحق الزحمه استادان در سراسرکشور، چگونگی نصاب تعلیمی، سیستم کریدت وچگونگی اصلاح سیستم ونظام تعلیمی وتحصیلی درمعارف، پیشنهادات استادان تربیه معلم سیدجمال الدین افغان مبنی بر ارتقای آن مرکز به پوهنتون، چگونگی استخدام اعضای کادر علمی در معارف و حق امتیازات مادی دوره های تحصیلی در وزارت معارف، عدم تطبیق مقررۀ وطرزالعمل جدید رتب ومعاش معلمین ، موضوع ابقای قدم استادان ومعلمین معارف دریک بست بدون امتیازات مادی طی هفت سال وبرخی موارددیگرمطرح گردید.

سپس داکتراسدالله محقق معین وزارت معارف گفت این وزارت باداشتن دوصدو دو هزار تن معلم برعلاوه از تشکیلات اداری، شامل سیستم جدید به وزارت مالیه معرفی، که آنوزارت  با در نظرداشت وجهی ممکن مالی سر از تاریخ اول سنبله مکلف به پرداخت معاشات معلمین به سیستم جدید مطابق به مقرره وطرزالعمل اجرای معاشات بوده، ودر این قسمت پاسخ وزارت مالیه مثبت خواهد بود، موصوف افزود که تربیۀ معلم سیدجمال الدین افغان با سابقۀ 105 ساله در عرصه تعلیم وتربیه استادان دست آورد مؤثر ومثمر داشته  است و پیشنهاد نمود، تا با ایجاد میکانیزم وطرح جدید درچوکات وزارت معارف آن مرکزرا از  چهارده به دورۀ لیسانس ارتقا دهد.

مسولین گفتند، که تربیۀ معلم سیدجمال الدین افغان طی همین ده سال اخیرتوانسته است حدود یکصدوشانزده (116000 ) هزار تن را در سطح ولسوالی های کشور از بکلوریا به چهارده تحت آموزش قراردهد وافزودند قید هشتادفیصد(80%) نمرات برای فارغان صنوف چهارده هم، تنزیل یک سال دورۀ تحصیلی واخذ امتحانات اختصاصی کانکور از امور مربوط  وزارت تحصیلات عالی بوده، که باید با هماهنگی پیرامون آن مشترکاً کار صورت گیرد و راه حل آن دریافت گردد.

همین گونه در قسمت حل مشکل ارتقای بست وقدم معلمین گفت،که وزارت معارف باید درمطابقت با قوانین ومقررات امتیازات معلمین را همکاری نمایند و وزارت معارف مصمم است تا با ایجاد طرح جدید، مطابق به نیازمندی امروزی جامعه افغانی وبلند رفتن سطح دانش علمی ومعیاری ساختن نظام باید تربیۀ معلم سیدجمال الدین افغان از صنوف چهارده به دورۀ لیسانس ارتقا نموده، که در این قسمت تقاضای حمایت ازنظام معارف وایجاد سیستم جدید معارف از نهاد های ذیدخل حکومتی ومقامات عالی دولتی گردیدند.

11-Qaws96-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی به ریاست عزیزه مصلح منشی کمیسیون، پیرامون سجایای پیامبربزرگ اسلام حضرت محمدمصطفی (ص) صحبت گردیده، میلاد آن حضرت ص رابه کافه ملت متدین افغانستان تبریک عرض نمودند.

دربخش دیگرجلسه ضمن رسیدگی به عرایض واصله موافقتنامه تشویق وحمایت ازسرمایه گذاری بین کشورهای عضوایکوموردمطالعه قرار گرفت وازسوی اعضای کمیسیون  تأیید شد.

11-Qaws96-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه به ریاست نثاراحمدحارس، روی وضعیت آلودگی هوایی شهرکابل ،موجودیت موترهای دودزا، استفاده بیش ازحدخبازی هاوحمام هاشهرازذغال سنگ وتایرهای کهنه صحبت گردیده ،فیصله بران شدتامسوولین اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست وشهرداری کابل دریکی ازجلسات بعدی کمیسیون درموردتوضیحات دهند.

دربخش دیگرجلسه روی درخواست باشندگان بلاک های اتحادیه ملی کارکنان افغانستان مبنی برساخت بلندمنزل های غیرقانونی درآن ساحه ازسوی زورمندان وعدم توقف کاری آن توسط نهادهای مربوطه صحبت بعمل آمده ،قرارشد تامسوولان مربوطه دریکی ازجلسات بعدی کمیسیون درزمینه وضاحت دهند.

دربخش اخیرجلسه روی وضعیت مهاجرین وبیجاشده گان داخلی درولایت ننگرهار وتدابیروآمادگی های کمیته حالت اضطراردرزمستان پیشرودرشاهراه سالنگ بحث گردیده تصامیم اتخاذشد.

11-Qaws96-Rifai.JPG

درجلسه کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی به ریاست شفیقه نورزوخیل ، روی موارد جزایی کد جزا صحبت و قرارشد جهت وضاحت موضوع وزرای عدلیه  وامورزنان ،فعالین جامعه مدنی و مشاورین تقنینی پروژه البا در یکی از جلسات کمیسیون دعوت گردند.

11-Qaws96-Zanan.JPG

 درجلسه کمیسیون مصونیت و امیتازات وامور شوراهای ولایتی به ریاست قاری میرحاتم تره خیل ، برعلاوه بررسی عرایض واصله ،موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشور های عضو ایکو مطالعه و مورد تائید اعضای قرار گرفت.

 در بخش دیگر پیرامون تدویر جلسه سیاسیون کشور در ولایت کندهار صحبت وتاکید بعمل آمد که برگذاری همچو مجالس باید تامین کننده منافع ملی و به خیر و فلاح کشور باشد .

11-Qaws96-Emtiazat.JPG

درجلسه کمیسیون امور بین المللی به ریاست سید صفی الله هاشمی، پیرامون موافتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو ایکو در حضورداشت رئیس معاهدات وزارت امور خارجه صحبت و مورد تائید قرار گرفت و از عدم حضور معین وزارت تجارت و معین وزارت مالیه پیرامون ارایه توضیحات در زمینه انتقاد گردید.

همچنان در جلسه در رابطه به شرکت رئیس جمهور در نشست قلب آسیا در باکو مرکز آذربایجان و شرکت رئیس اجرائیه کشور در نشست شانگهای در شهر سوچی روسیه استقبال بعمل آمد و چنین نشست ها مثبت ومفید تلقی گردید و ابراز امیدواری شد که کشور های شرکت کننده در این کنفرانس کشور را در جهت مبارزه علیه تروریزم همکاری نمایند ونیز از اظهارات صدراعظم روسیه مبنی برحمایت روسیه از توسعه تجارت میان افغانستان و روسیه و همکاری امنیتی و نظامی ،تاسیس پروژه کاسا یک هزار و همکاری درپروژه های زیربنایی مثل ترمیم فابریکه های برق رسانی وسایر بخشها استقبال گردید.

11-Qaws96-Bio.JPG